15 Stemmingen Kaderovereenkomst Republiek Indonesië

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta tot stand gekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82) (32431),

en over:

  • - de motie-Kortenoeven/Van der Staaij over de mensenrechten van Molukkers, Papoea's en christenen (32431, nr. 7);

  • - de motie-Kortenoeven over het opschortingsmechanisme (32431, nr. 8);

  • - de motie-Van Bommel over opschorting van de kaderovereenkomst (32431, nr. 9).

(Zie vergadering van 29 september 2011.)

De voorzitter:

De motie-Kortenoeven/Van der Staaij (32431, nr. 7) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een bijzondere historische band en betrokkenheid bestaat tussen Nederland en de Molukse bevolkingsgroep in Indonesië;

voorts constaterende dat er een bijzondere historische band en betrokkenheid bestaat tussen Nederland en de Papoeabevolking in Indonesië;

overwegende dat aandacht voor de positie van de Molukkers en Papoea’s in Indonesië ontbreekt in de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Indonesië anderzijds;

tevens overwegende dat de mensenrechten van de Molukkers en Papoea’s in Indonesië veelvuldig geschonden worden;

voorts overwegende dat de rechtspositie en de bescherming van christenen in Indonesië formeel weliswaar zijn geregeld maar in de praktijk sterk te wensen overlaten;

verzoekt de regering, de mensenrechtenpositie van de Molukkers, de Papoea’s en de christenen in Indonesië in bilaterale contacten met Indonesië en in de relevante internationale fora aan de orde te stellen, met als inzet het stoppen van de schending van de mensenrechten van de Molukkers, de Papoea’s en de christenen, en een verslag daarvan op te nemen in de jaarlijkse mensenrechtenrapportage,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Kortenoeven en Dijkgraaf. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 10 (32431).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie en het CDA voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kortenoeven/Dijkgraaf (32431, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kortenoeven (32431, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (32431, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven