11 Stemmingen Wijziging Advocatenwet

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak) (32576),

en over:

  • - de motie-Van der Steur c.s. over toetredingseisen voor de cassatiebalie (32576, nr. 8).

(Zie vergadering van 28 september 2011.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Steur c.s. (32576, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven