Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 14 juni 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 18 juni

14.00 uur

Woensdag 19 juni

10.15 uur

Donderdag 20 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 426

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

33 426 (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

De Voorzitter: dhr. Klein wenst het amendement op nr. 17 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, aanhef

– amendement Jasper van Dijk (10,I)

– onderdeel A

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Klein (20, I)

– onderdeel C

– onderdelen D en E

– amendement Van Dam (12)

– gewijzigd amendement Klein (18,I)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (19, I)

  • NB: Indien zowel amendement 18 als amendement 19 wordt aangenomen, wordt in artikel I, onderdeel F, artikel 6.14, derde lid, «onderdelen a, b en d» vervangen door: onderdelen a, d en da.

  • NB: Indien de amendementen 18, 19 en 20 in enigerlei combinatie worden aangenomen, worden de teksten met betrekking tot artikel I, onderdeel H, artikel 6.14c, tweede lid, in elkaar verwerkt.

– gewijzigd amendement Klein (20, II)

– amendement Segers (11, I)

– onderdeel F

– onderdeel G

– gewijzigd amendement Klein (18,II)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (19,II)

– gewijzigd amendement Klein (20,III)

  • NB: Indien de amendementen 18, 19 en 20 in enigerlei combinatie worden aangenomen, worden de teksten met betrekking tot artikel I, onderdeel H, artikel 6.14c, tweede lid, in elkaar verwerkt.

– amendement Segers (11,II)

– onderdeel H

– amendement Jasper van Dijk (10,II)

– onderdeel I

– amendement Jasper van Dijk (10,III)

– onderdeel J

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Mediawet 2008

De Voorzitter: dhr. Segers wenst zijn motie op stuk nr. 24 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 426, nr. 22 (ingetrokken)

– de motie-Verhoeven over een evaluatie van de wet twee jaar na inwerkingtreding

33 426, nr. 23 (ingetrokken)

– de motie-Segers over het inzichtelijk maken van de invloed van consumenten

33 426, nr. 24 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Segers/Huizing over het verkennen van de mogelijkheid van een à la cartemenu

33 426, nr. 25

– de motie-Klein over ondertiteling uitsluiten van bezuinigingen

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 558

Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20.))

33 558 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikelen 1 t/m 3

– amendement Bisschop (10, I) (invoegen artikel 3a)

– amendement Bisschop (10, II)

– artikel 4

– artikelen 5 en 6

– amendement Bisschop (10,III)

– artikel 7

– amendement Bisschop (10,IV)

– artikel 8

– artikelen 9 t/m 15

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

De Voorzitter: dhr. Bisschop wenst zijn motie op stuk nr. 12 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 558, nr. 11

– de motie-Bisschop over het pas in 2016 van kracht laten zijn van eisen voor alternatieve eindtoetsen

33 558, nr. 12 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bisschop over onderzoek naar het gemeenschappelijk gebruik van opgaven van het Cito

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO «Leegstand woningen en kantoren»

De Voorzitter: dhr. Albert de Vries verzoekt zijn moties op stuk nrs. 64 en 65 aan te houden.

33 400-XII, nr. 64 (aangehouden)

– de motie-Albert de Vries over de waardebepaling van kantoorpanden

33 400-XII, nr. 65 (aangehouden)

– de motie-Albert de Vries over het vaststellen van randvoorwaarden voor het detailhandelsbeleid door provincies

33 400-XII, nr. 66

– de motie-Paulus Jansen over een onderzoek naar structurele effecten op leegstand

33 400-XII, nr. 67 (ingetrokken)

– de motie-Verhoeven over bouwgrond beschikbaar maken voor particulier opdrachtgeverschap

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Macrodoelmatigheid in het onderwijs

De Voorzitter: dhr. Van Meenen verzoekt zijn motie op stuk nr. 173 aan te houden en wenst zijn motie op stuk nr. 172 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 524, nr. 169

– de motie-Jadnanansing/Straus over stages voor het mbo

31 524, nr. 170

– de motie-Jadnanansing over de kaders voor de prestatieafspraken

31 524, nr. 171

– de motie-Van Meenen c.s. over het onderscheid tussen de bol en de bbl

31 524, nr. 172 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Meenen over unieke en maatschappelijk relevante kleine opleidingen

31 524, nr. 173 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen over ingrijpen bij het opheffen van maatschappelijk relevante opleidingen

31 524, nr. 174

– de motie-Smaling over een stagefonds

31 524, nr. 175

– de motie-Smaling over op demografische en geografische diversiteit gebaseerde scenario's

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Popmuziek

33 400-VIII, nr. 147

– de motie-Jasper Van Dijk/Van Dekken over een verkenning naar de ondersteuning van popmuziek in het buitenland

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het Jaarverslag en Onderwijsverslag 2012

33 605-VIII, nr. 11

– de motie-Jasper van Dijk over een overzicht van het aantal (on)bevoegde leraren

33 605-VIII, nr. 12

– de motie-Mohandis/Ypma over grenscorrecties van regio's

Stemming

11. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om intrekking van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 7 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel.

33 316, nr. 7

– de motie-De Wit over intrekking van het wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

33 316

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

33 601, nr. 5

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening COM (2013) 133

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

33 360

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

33 360 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Helder (9, II)

– onderdeel B

– artikel I

– gewijzigd amendement Recourt (10) (invoegen artikel Ia)

– artikel II

– amendement Helder (9,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over Syrië en het opheffen van het wapenembargo

32 623, nr. 94

– de motie-Voordewind c.s. over Engeland en Frankrijk doen afzien van wapenleveranties

32 623, nr. 95

– de motie-Omtzigt over een adviesaanvraag over de legaliteit van wapenleveranties aan Syrische rebellen

32 623, nr. 96

– de motie-Omtzigt over een standpunt over de wapenleveranties aan Syrische rebellen

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO WWB-onderwerpen

30 545, nr. 123

– de motie-Van Weyenberg/Karabulut over de rol van de Inspectie SZW bij de uitvoering van de maatschappelijke tegenprestatie

30 545, nr. 124

– de motie-Ulenbelt/Karabulut over de termijn voor het werken met behoud van uitkering

30 545, nr. 125

– de motie-Ulenbelt/Karabulut over een inspraak-, bezwaar- en beroepsmogelijkheid

30 545, nr. 126 (aangehouden)

– de motie-Potters over een rapportage van het Inlichtingenbureau

30 545, nr. 127

– de motie-Kerstens over een onderzoek naar de invulling van maatschappelijke tegenprestatie

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij de plenaire afronding van het notaoverleg over langdurige zorg

De Voorzitter: mw. Voortman wenst haar motie op stuk nr. 341 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 597, nr. 300

– de motie-Van ’t Wout/Bergkamp over de middelen voor gemeenten ten behoeve van de taken in het sociale domein

30 597, nr. 301

– de motie-Van ’t Wout/Otwin van Dijk over onafhankelijke cliëntondersteuning

30 597, nr. 302

– de motie-Otwin van Dijk over samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars voor zorg thuis

30 597, nr. 303

– de motie-Otwin van Dijk/Van ’t Wout over oplossingen voor specifieke doelgroepen

30 597, nr. 304

– de motie-Otwin van Dijk/Van ’t Wout over het verminderen van de regeldruk bij zorgaanbieders

30 597, nr. 305

– de motie-Otwin van Dijk c.s. over een plan van aanpak voor mantelzorgers

30 597, nr. 306

– de motie-Otwin van Dijk over proeftuinen en pilots

30 597, nr. 307

– de motie-Otwin van Dijk over een beloningscode voor de zorgsector

30 597, nr. 308

– de motie-Agema c.s. over het schrappen van bezuinigingen op de thuiszorg

30 597, nr. 309

– de motie-Agema over terugdraaien van de voorgenomen sluiting van de verzorgingshuizen

30 597, nr. 310

– de motie-Agema over terugdraaien van het schrappen van zzp 1 en 2 verzorgingshuisplekken

30 597, nr. 311

– de motie-Agema over terugdraaien van het voornemen om zzp 3 verzorgingshuisplekken te schrappen

30 597, nr. 313

– de motie-Agema over terugdraaien van de bezuiniging op woningaanpassingen

30 597, nr. 314

– de motie-Agema over terugdraaien van de tariefkorting van 5% op de intramurale zorg

30 597, nr. 315

– de motie-Agema over terugdraaien van schrappen van de kortdurende verzorging

30 597, nr. 316

– de motie-Agema over de grote graaiers in de top van zorginstellingen hun salaris ontnemen

30 597, nr. 317

– de motie-Agema over zorginstellingen verlossen van hun overhead

30 597, nr. 318

– de motie-Agema over het CPB ervan overtuigen geld in te boeken voor de aanpak van onder andere fraude

30 597, nr. 319

– de motie-Leijten over het verbieden van vertrekpremies voor bestuurders

30 597, nr. 320

– de motie-Leijten over de kosten van de overheveling van zorgtaken

30 597, nr. 321

– de motie-Leijten over AWBZ-zorg pas overhevelen naar gemeenten na afweging van alle alternatieven

30 597, nr. 322

– de motie-Leijten over werken volgens de methode van Buurtzorg

30 597, nr. 323

– de motie-Keijzer over het voortbestaan van de volksverzekering AWBZ

30 597, nr. 324

– de motie-Keijzer over inkomens- en vermogenseffecten voor mensen met beperkingen

30 597, nr. 325

– de motie-Keijzer/Bergkamp over het compensatiebeginsel als bepalend criterium in de Wmo

30 597, nr. 326

– de motie-Keijzer over bezuiniging in relatie tot een verzwaring van de zorgindicatie

30 597, nr. 327 (aangehouden)

– de motie-Bergkamp c.s. over het 10-uurscriterium begeleiding

30 597, nr. 328

– de motie-Bergkamp/Dik-Faber over de functie «behandeling groep»

30 597, nr. 329

– de motie-Bergkamp over een plan voor een cultuuromslag in de langdurige zorg

30 597, nr. 330

– de motie-Bergkamp/Keijzer over inkomenseffecten van het afschaffen van speciale vergoedingsregelingen

30 597, nr. 331

– de motie-Bergkamp c.s. over een volgwaardig pgb voor de aanspraak «thuisverpleging»

30 597, nr. 332

– de motie-Dik-Faber/Bergkamp over de prestatie «kortdurend verblijf» binnen de AWBZ

30 597, nr. 333

– de motie-Dik-Faber c.s. over niet-overhevelen van palliatieve zorg naar de Wmo

30 597, nr. 335

– de motie-Dik-Faber c.s. over het hanteren van een solide pgb in de nieuwe Wmo

30 597, nr. 336

– de motie-Dik-Faber/Voortman over passende dagbesteding

30 597, nr. 337

– de motie-Dik-Faber/Van der Staaij over rekening houden met de pluriformiteit van de samenleving

30 597, nr. 338

– de motie-Dik-Faber over middelen voor vrijwilligersorganisaties

30 597, nr. 339 (aangehouden)

– de motie-Voortman c.s. over een generieke korting op het totale macrobudget pgb

30 597, nr. 340

– de motie-Voortman/Krol over persoonsvolgende financiering

30 597, nr. 341 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voortman/Van der Staaij over continuïteit van clëntondersteuning

30 597, nr. 342

– de motie-Voortman/Krol over overheveling van budget voor mensen met hoge zorgkosten en laag inkomen

30 597, nr. 343

– de motie-Voortman over het in kaart brengen van inkomenseffecten

30 597, nr. 344

– de motie-Van der Staaij c.s. over een integrale financiering van de palliatieve zorg

30 597, nr. 345 (aangehouden)

– de motie-Van der Staaij over het slechten van drempels in de inkomstenbelasting voor informele zorg

30 597, nr. 346

– de motie-Van der Staaij c.s. over het wettelijk veranderen van het pgb in de kern-AWBZ en de Wmo

30 597, nr. 347

– de motie-Van der Staaij c.s. over wettelijk borgen van de eigen regie van de cliënt

30 597, nr. 348

– de motie-Krol over eigen bijdragen landelijk op één plek organiseren

30 597, nr. 349

– de motie-Krol over uitstellen van de transitie

30 597, nr. 350

– de motie-Krol over sociale partners betrekken bij regeringsplannen

30 597, nr. 351

– de motie-Leijten over het wettelijk afdwingen van de normering van topinkomens

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

33 423

Regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65) (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief)

– artikelen 1 t/m 9

– beweegreden

– wetsvoorstel

19. Debat over de Fyra met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

20. Dertigledendebat over het bericht dat ING en ABN Amro genoemd staan in «offshore-leaks» met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 194, nr. 3

21. Rapport van het Parlementair onderzoek «Huizenprijzen» (debat met de commissie (1e termijn Kamer)

22. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 6/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Biotechnologie (AO d.d. 6/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Emancipatiebeleid (AO d.d. 13/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

32 641, nr. 16

25. VSO vaste Boekenprijs met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Totaalbeeld jaarwisseling 2012–2013 (AO d.d. 05/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Luchtvaart (AO d.d. 12/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Parlementair onderzoek «Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid» (AO d.d. 30/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Energiewende (AO d.d. 13/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

30. VAO Grote Merenregio (AO d.d. 24/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Beleidsnota «Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen» (AO d.d. 23/5 en 29/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 286

32. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

32 402

33. Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

33 541

34. Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren

33 565

35. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd (Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa)

33 553

36. Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) (re- en dupliek)

33 501

37. Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

33 446

38. Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling

33 324

39. Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor)

Langetermijnagenda

25, 26 en 27 juni (week 26)

– VAO GGZ (AO d.d. 05/06)

– Debat over de agenda van Europese Top (26 juni)

– Debat over de aanbevelingen van de Europese commissie voor Nederland om miljarden extra te bezuinigen (incl. juni-raming CPB) (Wilders) (MP en minister Fin)

33 610 (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) (plenaire afronding, inclusief stemmingen (WGO op 24 juni)

33 258 (Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

33 541 (Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren) (antwoord eerste termijn + re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 486 (R1994) (Goedkeuring van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru)

33 239 (Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg)

33 352 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden)

33 537 (Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht)

33 520 (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten)

33 555 (Aanpassingswet basisregistratie personen)

– Rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de commissie) (antwoord commissie + re- en dupliek)

33 440 (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 540 (Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren))

33 575 (Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I)

33 329 (Wijziging van de Wet op de naburige rechten i.v.m. betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten)

2, 3 en 4 juli (week 27)

– Voorjaarsnota 2013

– Debat over het verslag van de Europese Top (2 juli)

– Suppletoire begrotingen n.a.v. de Voorjaarsnota 2013

zomerreces: 5 juli t/m 2 september 2013 (week 28 t/m 35)

3, 4 en 5 september (week 36)

– Debat over het Verslag van de Nationale ombudsman over 2012

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering i.v.m. het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 3/4)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden) (na ontvangst van regeringsstandpunt)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid) (derde termijn) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidsstraf ontlopen (Recourt) (staatssecretaris V&J)

2. Debat over de derivatenposities van (semi-)publieke instellingen (Omtzigt) (minister Fin + minister BZK)

3. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J)

4. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

5. Debat over de brief van de staatssecretaris V&J over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen» (Helder)(staatssecretaris V&J)

6. Debat over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

7. Debat over het bericht «Gebrek aan dagbesteding schaadt gezondheid asielzoeker» (Voortman) (staatssecretaris V&J)

8. Debat over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven onder verscherpt toezicht (Van Tongeren) (staatssecretaris I&M)

9. Debat over het bericht dat de filmtop nog geen resultaat heeft opgeleverd (Bergkamp) (minister OCW + minister EZ) (voorafgegaan door een brief)

10. Debat over privéklinieken in de Geestelijke gezondheidszorg en marktwerking (Leijten) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

11. Debat over de studie naar extra hypotheek betalingen en hogere winsten van banken (Monasch) (minister W&R + minister Fin + minister EZ)

12. Debat over de fraude met toeslagen (Neppérus) (staatssecretaris Financiën, ministers SZW en BZK) (voorafgegaan door een brief)

13. Debat over spoorveiligheid bij vervoer van gevaarlijke stoffen

(Van Veldhoven) (staatssecretaris I&M)

14. Debat over het bericht «In deel Schilderswijk is sharia wet» (Van Klaveren) (ministers SZW, V&J en BZK) (voorafgegaan door een brief)

15. Debat over de behoefte aan extra capaciteit voor de bestrijding van drugshandel en straatoverlast in Maastricht (Berndsen-Jansen) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

16. Debat over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie (Oskam) (minister V&J)

17. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (staatssecretaris EZ + minister van BuHa-OS)

18. Debat over het bericht dat het IMF toegeeft fouten te hebben gemaakt bij de redding van Griekenland (Van Hijum) (minister Fin)

19. Debat over het bericht dat de VS Nederlandse burgers tapt (Van Raak) (minister BZK en V&J) (voorafgegaan door een brief)

20. Debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen (Klaver) (staatssecretaris Fin)

1. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (minister SZW + minister V&J + minister-president) (voorafgegaan door een brief)

2. Interpellatie-Leijten over de nieuwe aandeelhouders bij het Slotervaartziekenhuis en de gevolgen daarvan voor de continuïteit van het ziekenhuis (minister VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië in ons land» (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J en minister BuZa)

4. Dertigledendebat over het bericht dat kleine scholen subsidie in moeten leveren (Rog) (minister OCW)

5. Dertigledendebat over het ongewenst uitdijen van de overheid (Schouw) (minister W&R + minister EZ) (voorafgegaan door een brief)

6. Dertigledendebat over de kosten van de bezuiniging op de thuiszorg van 800 miljoen (Leijten) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

7. Dertigledendebat over de toekomst van de CO2 emissiehandel en het Europese klimaatbeleid (Van Veldhoven) (minister EZ + staatssecretaris I&M) (voorafgegaan door een brief)

8. Dertigledendebat over het bericht dat de Europese Unie 11 miljard onmiddellijk nodig heeft voor zijn begroting (Omtzigt) (minister BuZa) (voorafgegaan door een brief)

9. Dertigledendebat over schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

10. Dertigledendebat over het bericht over alarmnummer 112 (Bontes) (minister V&J)

11. Dertigledendebat over het voortbestaan van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis (Van Gerven) (minister van VWS)

12. Dertigledendebat over de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland (Van Klaveren) (minister BZK)

13. Dertigledendebat over het bericht dat de minister voor Wonen en Rijksdienst corporaties aan banden gaat leggen (Knops) (minister W&R) (voorafgegaan door een brief)

14. Dertigledendebat over het rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over vreemdelingendetentie (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J) (voorafgegaan door een brief)

15. Dertigledendebat over het bericht dat de consument een fortuin moet gaan betalen voor windmolens op zee (Klever) (minister EZ)

16. Dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren (Graus) (minister V&J + staatssecretaris EZ)

17. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten zorg mijden door de crisis (Leijten) (minister VWS)

18. Dertigledendebat over de strikte voorwaarden aan het Energieakkoord (Van Ojik) (MP + minister EZ + staatssecretaris I&M)

19. Dertigledendebat over de e-privacyvisie van het kabinet (Gesthuizen) (minister EZ en V&J)

20. Dertigledendebat over de aanwezigheid van bewindspersonen en ambtenaren op congressen georganiseerd door farmaceuten (Leijten) (minister en staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over ouderen die op straat worden gezet (Agema) (staatssecretaris VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 17 juni van 11.00 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota patiëntveiligheid (33 497)

Maandag 24 juni van 16.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) (33 610)

Maandag 24 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Maandag 1 juli van 18.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over duurzame Gewasbescherming

Maandag 9 september van 11.15 tot 16.15 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33 632)

Maandag 30 september 2013 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Mensenrechtenbeleid

Maandag 28 oktober 2013 van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 4 november 2013 van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2014

Maandag 25 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport (MIRT)

Recesperiodes

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015