Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333605-VIII nr. 12

33 605 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN MOHANDIS EN YPMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat passend onderwijs per 1 augustus 2014 wordt ingevoerd;

constaterende dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de regio-indeling voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs heeft vastgesteld;

constaterende dat jeugdzorg per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid wordt van gemeenten;

overwegende dat de samenwerking tussen het onderwijs (met name passend onderwijs) en jeugdzorg kansen biedt voor het verlenen van integrale zorg en ondersteuning dichtbij en in de vertrouwde omgeving van jeugdigen;

overwegende dat die samenwerking tot stand kan komen als de regiogrenzen voor passend onderwijs en jeugdzorg (zo veel mogelijk) hetzelfde zijn;

verzoekt de regering, de mogelijkheid te bieden de regio-indeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en jeugdzorg op elkaar af te stemmen;

verzoekt de regering tevens, gemeenten en samenwerkingsverbanden actief te informeren over de mogelijkheid om met «grenscorrecties» van de regio’s te komen in verband met deze afstemming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Ypma