Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331524 nr. 171

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 171 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S.

Voorgesteld 12 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens de wet zowel de beroepsopleidende leerweg (bol) als de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volwaardige mbo-opleidingen zijn;

constaterende dat de regering voor deelnemers van een mbo-opleiding zonder verblijfsstatus wat betreft de mogelijkheid om stage te lopen een kunstmatig onderscheid maakt tussen deelnemers die de beroepsopleidende leerweg (bol) volgen en deelnemers die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen;

overwegende dat zonder het volgen van stage het voor deelnemers van een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) niet mogelijk is hun opleiding af te ronden;

van mening dat het kunstmatig onderscheid gemaakt door de regering afbreuk doet aan het recht op onderwijs;

verzoekt de regering, te erkennen dat een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) een volwaardige vorm van mbo-onderwijs is die ook openstaat voor mbo'ers zonder vaste verblijfsstatus;

verzoekt de regering tevens, het recht op onderwijs te bestendigen door het kunstmatig onderscheid tussen deelnemers die de beroepsopleidende leerweg (bol) volgen en deelnemers die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Rog

Smaling