Besluit van 16 september 2020 tot aanvulling en wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, de intrekking en wijziging van andere besluiten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringsbesluit Omgevingswet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Milieu en Wonen van 20 februari 2020, nr. 2020-0000071964, Constitutionele Zaken en Wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Defensie, Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Justitie en Veiligheid, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de bio-verordening, de grondwaterrichtlijn, de kaderrichtlijn afvalstoffen, de kaderrichtlijn water, de mer-richtlijn, de nec-richtlijn, de nitraatrichtlijn, de richtlijn autowrakken, de richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden, de richtlijn energie-efficiëntie, de richtlijn industriële emissies, de richtlijn middelgrote stookinstallaties, de richtlijn milieustrafrecht, de richtlijn offshore veiligheid, de richtlijn omgevingslawaai, de richtlijn overstromingsrisico’s, de richtlijn prioritaire stoffen, de richtlijn storten afvalstoffen, de richtlijn toegang tot milieu-informatie, de richtlijn winningsafval, het SEA-protocol, de Seveso-richtlijn en de smb-richtlijn, de Algemene Ouderdomswet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Drank- en Horecawet, de Drinkwaterwet, de Erfgoedwet, de Gemeentewet, de Grondwet, de Huurprijzenwet woonruimte, artikel 3.1 van de Invoeringswet Omgevingswet, de Kaderwet subsidies I en M, de Kernenergiewet, de Meststoffenwet, de Mijnbouwwet, de artikelen 1.5, tweede lid, 1.7a, tweede lid, 2.7, 2.11, tweede lid, 2.12, tweede lid, 2.15, eerste lid, 2.20, eerste lid, 2.21a, tweede lid, 2.24, eerste lid, 2.39, vierde lid, 3.10, tweede lid, 4.3, eerste tot en met derde lid, 5.1, eerste en tweede lid, 5.10, eerste en derde lid, 5.11, eerste lid, 5.12, tweede en derde lid, 5.13, eerste lid, 5.18, eerste lid, 5.26, vierde lid, 5.31, eerste lid, 5.34, tweede lid, 5.36, vierde lid, 5.38, derde lid, 5.40, eerste en tweede lid, 5.42, eerste en derde lid, 5.44b, tweede lid, 5.47, tweede en vijfde lid, 5.52, tweede en derde lid, 12.1, eerste lid, 13.3a, eerste lid, 13.3d, 13.4a, vijfde lid, 13.4b, vierde lid, 13.5, eerste, tweede en derde lid, 15.7, vierde lid, 15.8, vierde lid, 16.1, 16.7, tweede lid, 16.15, eerste lid, 16.16, eerste lid, 16.17, eerste lid, 16.20, tweede lid, 16.36, zesde lid, 16.42, 16.42a, 16.43, eerste lid, 16.44, vierde lid, 16.45, derde lid, 16.46, derde lid, 16.47, tweede lid, 16.52, eerste lid, 16.53a, 16.55, eerste lid, 16.65, eerste lid, 16.88, eerste lid, 17.3, 17.5, derde lid, 17.6, 18.2, vierde en zesde lid, 18.3, 18.19, eerste lid, 18.22, 18.25, tweede en derde lid, 19.12, vierde lid, 20.1, derde lid, 20.2, eerste, vierde en vijfde lid, 20.6, eerste lid, 20.8, eerste lid, 20.10, eerste lid, 20.13, eerste lid, 20.14, derde, vierde, en vijfde lid, 20.16, eerste lid, 20.21, derde lid, 20.22, eerste lid, 20.24, eerste lid, 20.25, eerste lid, 20.26, eerste lid, en 23.1 van de Omgevingswet, de Spoorwegwet, de Waterwet, de Wet basisregistratie ondergrond, de Wet controle op rechtspersonen, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, de Wet infrastructuurfonds, de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, de Wet milieubeheer, de Wet veiligheidsregio’s, het Wetboek van Strafvordering, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Woningwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 juni 2020, nr. W04.20.0033/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 september 2020, uitgebracht mede namens Onze Minister van Defensie, Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Justitie en Veiligheid, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Onze Minister voor Rechtsbescherming, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1 AANVULLING EN WIJZIGING BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING

Artikel 1.1 (Besluit activiteiten leefomgeving)

Het Besluit activiteiten leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 wordt «Bijlage I bij dit besluit bevat begrippen en definities» vervangen door «Bijlage I bevat begripsbepalingen».

B

Na artikel 1.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.1a (grondslag)
 • 1. Dit besluit berust op de artikelen 1.5, tweede lid, 1.7a, tweede lid, 2.24, eerste lid, 4.3, eerste tot en met derde lid, 5.1, eerste en tweede lid, 5.18, eerste lid, en 20.6, eerste lid, van de wet.

 • 2. Dit besluit berust ook op:

  • a. de artikelen 6, eerste lid, 7, eerste lid, 16 en 20 van de Arbeidsomstandighedenwet;

  • b. de artikelen 31, vierde lid, 48, zesde lid, en 49, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s; en

  • c. artikel 19.3, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

C

In artikel 1.2 wordt «is van toepassing» vervangen door «is ook van toepassing».

D

In artikel 2.1 wordt «of een zuiveringtechnisch werk» vervangen door «en lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk».

E

Artikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onder c, wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel 2° wordt na «het beschermen» ingevoegd «en verbeteren».

b. Onderdeel 9° komt te luiden:

 • 9°. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De regels in de hoofdstukken 2 tot en met 5 over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk zijn gesteld met het oog op:

  • a. het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

  • b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;

  • c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; en

  • d. het beschermen van de doelmatige werking van het zuiveringtechnisch werk.

F

In artikel 2.4, aanhef, wordt «of een zuiveringtechnisch werk in beheer bij een waterschap» vervangen door «in beheer bij een waterschap en een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk».

G

Artikel 2.6 komt te luiden:

Artikel 2.6 (bevoegd gezag Minister van Infrastructuur en Waterstaat)
 • 1. Voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk en het exploiteren van een buisleiding met gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 3.4.3, is Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat het bevoegd gezag:

  • a. waaraan een melding wordt gedaan;

  • b. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen; of

  • c. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen.

 • 2. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is ook het bevoegd gezag voor een milieubelastende activiteit die geheel of in hoofdzaak wordt verricht:

  • a. in de territoriale zee die buiten een gemeente of provincie ligt;

  • b. in de exclusieve economische zone;

  • c. op een locatie als bedoeld in artikel 5.28, onder b, van het Besluit kwaliteit leefomgeving; of

  • d. op een militair terrein of een terrein met een militair object als bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

H

In artikel 2.7 wordt «exploiteren van een mijnbouwwerk» vervangen door «het exploiteren van een mijnbouwwerk».

I

Artikel 2.11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De aanhef komt te luiden:

Degene die een milieubelastende activiteit, een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.2, is verplicht:.

b. In onderdeel b wordt «deze» vervangen door «die gevolgen».

2. In het tweede lid, onder j, vervalt «binnen acht weken».

3. In het derde lid, aanhef, wordt «of een zuiveringtechnisch werk» vervangen door «en lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk».

J

Artikel 2.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Een maatwerkregel kan worden gesteld over artikel 2.11, afdeling 2.7 en de hoofdstukken 3 tot en met 5, met uitzondering van bepalingen waarin activiteiten worden aangewezen als milieubelastende activiteiten, lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk.

2. In het vierde lid wordt «of een zuiveringstechnisch werk» vervangen door «en lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk».

K

Artikel 2.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «artikel 5.35» vervangen door «artikel 4.5».

b. Onderdeel a komt te luiden:

 • a. waarin activiteiten als milieubelastende activiteiten, lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk worden aangewezen; en.

2. In het tweede lid vervalt de tweede zin.

3. Het vijfde en zesde lid komen te luiden:

 • 5. Op het stellen van een maatwerkvoorschrift over een milieubelastende activiteit zijn de beoordelingsregels en de bepalingen over vergunningvoorschriften in de artikelen 8.9 tot en met 8.25a, 8.26, tweede tot en met vierde lid, 8.27, 8.28, 8.30, 8.31, 8.33 en 8.98 tot en met 8.100 van het Besluit kwaliteit leefomgeving en afdeling 8.3 van het Omgevingsbesluit van overeenkomstige toepassing.

 • 6. Op het stellen van een maatwerkvoorschrift over een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam en een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk zijn de beoordelingsregels en de bepalingen over vergunningvoorschriften in de artikelen 8.26, tweede tot en met vierde lid, 8.27, 8.28, 8.30, 8.31, 8.33, 8.84, 8.88, 8.92 en 8.98 tot en met 8.100 van het Besluit kwaliteit leefomgeving en afdeling 8.3 van het Omgevingsbesluit van overeenkomstige toepassing.

L

In artikel 2.14, onder a tot en met c, wordt «het uitvoeren» vervangen door «uitoefening».

M

Artikel 2.15 komt te luiden:

Artikel 2.15 (afwijken van aanwijzing vergunningplichtige gevallen: aanvullende vergunningplichten)
 • 1. In afwijking van de bepalingen in hoofdstuk 3 waarin vergunningplichtige gevallen van milieubelastende activiteiten, lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk worden aangewezen, kan een aanvullend verbod worden gesteld om een activiteit zonder omgevingsvergunning te verrichten.

 • 2. Het aanvullende verbod kan worden opgenomen in:

  • a. het omgevingsplan, vanwege uitoefening van taken op het gebied van het beheer van watersystemen en het waterketenbeheer, bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onder a, van de wet, en een evenwichtige toedeling van functies aan locaties als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de wet;

  • b. de waterschapsverordening, vanwege uitoefening van taken op het gebied van het beheer van watersystemen en het waterketenbeheer, bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, onder a, van de wet; of

  • c. de omgevingsverordening, vanwege uitoefening van taken op het gebied van het voorkomen of beperken van geluidhinder, het beschermen van de kwaliteit van het grondwater, het beheer van watersystemen en het zwemwaterbeheer, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, onder b, c en d, van de wet, of de zorg voor een gesloten stortplaats, bedoeld in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer.

N

In artikel 2.16, aanhef, wordt «artikel 3.18» vervangen door «artikel 3.19».

O

In artikel 2.19, eerste en tweede lid, wordt «daardoor gewijzigde gegevens» vervangen door «gewijzigde gegevens».

P

In artikel 2.20 wordt «gezien ontwikkelingen» vervangen door »gezien de ontwikkelingen».

Q

In artikel 2.22, onder d, wordt «genomen» vervangen door «getroffen».

R

Artikel 3.1 komt te luiden:

Artikel 3.1 (aanwijzing lozingsactiviteiten)
 • 1. Het lozen van stoffen, water of warmte op een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in dit hoofdstuk is een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 2.1.

 • 2. Het lozen van stoffen, water of warmte op een zuiveringtechnisch werk afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in dit hoofdstuk is een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk als bedoeld in artikel 2.1.

S

In het opschrift van artikel 3.2 wordt «voor» vervangen door «over».

T

In artikel 3.3 wordt «van de wet om» vervangen door «van de wet, om».

U

Paragraaf 3.2.1 komt te luiden:

§ 3.2.1 Stookinstallatie
Artikel 3.4 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
 • 1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW.

 • 2. Onder de aanwijzing vallen niet:

  • a. het verbranden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;

  • b. het verbranden van dierlijke meststoffen;

  • c. het exploiteren van een stookinstallatie bij een huishouden; en

  • d. het exploiteren van een stookinstallatie waarvoor regels gelden op grond van Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG (PbEU 2016, L 252).

Artikel 3.5 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
 • 1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.4, voor zover het gaat om het exploiteren van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW, waarin een andere stof wordt verstookt dan:

  • a. aardgas;

  • b. propaangas;

  • c. butaangas;

  • d. vergistingsgas;

  • e. biodiesel die voldoet aan NEN-EN 14214;

  • f. lichte olie;

  • g. halfzware olie;

  • h. gasolie; en

  • i. rie-biomassa en pellets gemaakt uit rie-biomassa, voor zover wordt gestookt in een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 15 MW.

 • 2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen van koelwater met een warmtevracht van meer dan 50 MW, afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.4.

Artikel 3.6 (algemene regels)
 • 1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.4, wordt voldaan aan de regels over:

  • a. een grote stookinstallatie, bedoeld in paragraaf 4.3;

  • b. een kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen, bedoeld in paragraaf 4.126; en

  • c. een middelgrote stookinstallatie voor niet-standaard brandstoffen, bedoeld in paragraaf 4.127.

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over:

  • a. de kosten-batenanalyse energie-efficiëntie, bedoeld in paragraaf 5.2.3;

  • b. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.5; en

  • c. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.5.

V

In artikel 3.8, eerste lid, vervalt «het exploiteren van».

W

Artikel 3.12 vervalt.

X

Artikel 3.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «alleen vanwege mer-beoordeling».

2. «3 tot 20 windturbines» wordt vervangen door «3 of meer windturbines».

Y

In artikel 3.14 vervalt «het opwekken van elektriciteit met».

Z

Artikel 3.15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, en tweede lid, aanhef, wordt «aanwezig hebben» vervangen door «exploiteren».

2. Het tweede lid, onder a en b, komt te luiden:

 • a. een gefluoreerd broeikasgas als bedoeld in de verordening gefluoreerde broeikasgassen; of

 • b. een gereguleerde stof als bedoeld in de verordening ozonlaag afbrekende stoffen.

AA

Artikel 3.17, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.15, wordt voldaan aan de regels over een koelinstallatie, bedoeld in paragraaf 4.33, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.16, eerste lid.

AB

Artikel 3.19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het aanleggen of gebruiken van:» vervangen door «het aanleggen of gebruiken van een open bodemenergiesysteem.» en vervallen de onderdelen a en b.

2. In het tweede lid vervalt «, aanhef en onder a».

AC

Artikel 3.21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «oxiderende gassen die tot vloeistof zijn verdicht van ADR-klasse 2» vervangen door «oxiderende gassen van ADR-klasse 2 die tot vloeistof zijn verdicht».

2. In onderdeel b wordt «verstikkende gassen die tot vloeistof zijn verdicht van ADR-klasse 2» vervangen door «verstikkende gassen van ADR-klasse 2 die tot vloeistof zijn verdicht».

AD

Artikel 3.22 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1» geplaatst.

2. Het eerste lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel e wordt na de puntkomma ingevoegd «of».

b. Onderdeel g vervalt, onder vervanging van «; of» aan het slot van onderdeel f door een punt.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Het verbod geldt niet voor:

  • a. het opslaan van LPG, bedoeld in artikel 4.472, tweede lid; of

  • b. het opslaan van vloeibaar gemaakt vergistingsgas, bedoeld in paragraaf 4.88.

AE

Artikel 3.23, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.22, eerste lid.

AF

Artikel 3.24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder verlettering van de onderdelen b tot en met i tot d tot en met k, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • b. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 4.2;

 • c. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 4.3;.

2. In onderdeel i (nieuw) wordt «categorie 1, 2 of 3; bedoeld in» vervangen door «categorie 1, 2 of 3, bedoeld in».

AG

In artikel 3.25, eerste lid, worden, onder verlettering van de onderdelen b tot en met f tot d tot en met h, twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • b. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 4.2;

 • c. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 4.3;.

AH

Artikel 3.26 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de onderdelen a, b, d en e wordt «als de opslagtank een inhoud heeft van ten hoogste 150 m3» vervangen door «als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.25, eerste lid, onder h».

b. In onderdeel c wordt na «paragraaf 4.95» ingevoegd «, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.25, eerste lid, onder h».

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.25, eerste of derde lid.

AI

Artikel 3.27 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef vervalt «in verpakking».

b. In onderdeel a wordt «ADR-klasse 2, 3, 4» vervangen door «ADR-klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3».

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «valt» vervangen door «vallen».

b. Onderdeel a komt te luiden:

 • a. de milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in de artikelen 3.21, 3.24 en 3.36; en.

c. Onderdeel b vervalt, onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.

AJ

Artikel 3.28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «opslaan in een opslagvoorziening, als daarin wordt opgeslagen» vervangen door «in een opslagplaats opslaan van».

2. In de onderdelen c en d wordt «volgens ADR» vervangen door «volgens de ADR».

3. In onderdeel g wordt na «CLP-verordening» ingevoegd «, in gasflessen».

4. In onderdeel h wordt na «artikel 3.27, eerste lid» ingevoegd «, onder a, b of c».

AK

Artikel 3.33, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «valt» vervangen door «vallen».

2. Onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel b door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door «; en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d. het opslaan van airbags of gordelspanners.

AL

Artikel 3.34 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt na «zwart kruit» ingevoegd «of rookzwak kruit».

2. In onderdeel b wordt na «ADR-klasse 1.3» ingevoegd «of 1.4».

AM

In artikel 3.38 wordt «als ten hoogste 100.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen van meststoffengroep 2 of ten hoogste 50 kg vaste minerale anorganische meststoffen van meststoffengroep 3 of 4 van PGS 7 wordt opgeslagen» vervangen door «als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.37».

AN

Artikel 3.39 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel d komt te luiden:

 • d. het op de locatie van productie mengen van gevaarlijke afvalstoffen met afvalstoffen die vallen onder een andere categorie van afvalstoffen als bedoeld in bijlage II dan de categorie waartoe de gevaarlijke afvalstoffen behoren;.

b. Onder verlettering van de onderdelen e, f en g tot f, h en i, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • e. het op de locatie van productie mengen van bedrijfsafvalstoffen met afvalstoffen die vallen onder een andere categorie van afvalstoffen als bedoeld in bijlage II dan de categorie waartoe de gevaarlijke stoffen behoren, als het gescheiden houden en gescheiden afgeven gelet op de hoeveelheden en de manier van vrijkomen van deze afvalstoffen en de kosten van het gescheiden houden en gescheiden afgeven op grond van het Landelijk afvalbeheerplan kan worden gevergd;

 • g. het mengen van afvalstoffen binnen een van de categorieën 10, 11, 110 of 111 van bijlage II;.

c. In onderdeel f (nieuw) wordt na «als bedoeld in bijlage II» ingevoegd «dan de categorie waartoe de eerstgenoemde afvalstoffen behoren».

d. In onderdeel i (nieuw) wordt «gevaarlijk afval» vervangen door «gevaarlijke afvalstoffen».

2. In het tweede lid, aanhef, wordt «valt» vervangen door «vallen».

AO

In artikel 3.40, derde lid, wordt «dit hoofdstuk» vervangen door «dit artikel».

AP

Na artikel 3.40 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.40a (algemene regels)

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.39 wordt voldaan aan de regels over het opslaan van afvalstoffen, bedoeld in paragraaf 4.32, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

AQ

De paragrafen 3.2.14 en 3.2.15 komen te luiden:

§ 3.2.14 Op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen
Artikel 3.40b (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
 • 1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

 • 2. Onder de aanwijzing vallen niet:

  • a. een stortplaats of winningsafvalvoorziening als bedoeld in paragraaf 3.3.12;

  • b. het lozen van afvalwater op of in de bodem;

  • c. het op of in de bodem brengen van meststoffen voor zover geregeld in het Besluit gebruik meststoffen; en

  • d. het op of in de bodem brengen van huishoudelijke afvalstoffen die nog niet zijn ingezameld of afgegeven.

Artikel 3.40c (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
 • 1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.40b.

 • 2. Het verbod geldt niet voor het op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen als dat alleen bestaat uit:

  • a. het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is, met uitzondering van AVI-bodemas, waarbij het bij bouwafval en sloopafval alleen gaat om afvalstoffen die zijn verwerkt tot granulaat of die alleen bestaan uit natuursteen of beton;

  • b. het op of in de bodem brengen volgens het Besluit bodemkwaliteit in een werk als bedoeld in artikel 1 van dat besluit, waarin AVI-bodemas wordt gebruikt als bouwstof, als het AVI-bodemas:

   • 1°. niet meer dan 5,5% onverbrand materiaal bevat;

   • 2°. niet is vermengd met AVI-vliegas; en

   • 3°. ten minste zes weken opgeslagen is geweest voor het gebruik in een werk, tenzij de AVI-bodemas eerder is gebruikt in een werk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming zoals dat gold voor 1 juli 2008, of in een werk als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit; of

  • c. afvalstoffen die plantenresten zijn die op grond van artikel 3, tweede lid, onder d, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen zijn aangewezen, in de daarbij aangegeven gevallen.

 • 3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van stoffen of afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.40b.

§ 3.2.15 Verbranden van afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie
Artikel 3.40d (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
 • 1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het verbranden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen:

  • a. in een andere milieubelastende installatie; of

  • b. buiten een installatie.

 • 2. Onder de aanwijzing vallen niet:

  • a. het verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie, bedoeld in paragraaf 3.3.13;

  • b. het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen die nog niet zijn ingezameld of afgegeven; en

  • c. het verbranden van dierlijke meststoffen.

Artikel 3.40e (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
 • 1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.40d.

 • 2. Het verbod geldt niet als het verbranden van afvalstoffen alleen bestaat uit het verbranden van rie-biomassa in een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van niet meer dan 15 MW, voor zover het recyclen van rie-biomassa niet de voorkeur heeft boven verbranden en de vrijkomende warmte nuttig wordt gebruikt.

 • 3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteiten, bedoeld in het eerste lid, tenzij die activiteiten alleen bestaan uit de activiteit, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 3.40f (algemene regels)
 • 1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.40d, wordt voldaan aan de regels over:

  • a. een grote stookinstallatie, bedoeld in paragraaf 4.3, als het verbranden gebeurt in een stookinstallatie en geen andere afvalstoffen worden verbrand dan rie-biomassa;

  • b. een afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie, bedoeld in paragraaf 4.4;

  • c. een kleine of middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen, bedoeld in paragraaf 4.126, als het verbranden gebeurt in een stookinstallatie en geen andere afvalstof wordt verbrand dan rie-biomassa;

  • d. een middelgrote stookinstallatie voor niet-standaard brandstoffen, bedoeld in paragraaf 4.127, als het verbranden gebeurt in een stookinstallatie en geen andere afvalstof wordt verbrand dan rie-biomassa; en

  • e. het ontvangen van afvalstoffen, bedoeld in paragraaf 4.50, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over:

  • a. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.40e, eerste, tweede of vierde lid; en

  • b. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.40e, eerste, tweede of vierde lid.

AR

Paragraaf 3.2.16 vervalt.

AS

In het opschrift van paragraaf 3.2.17 wordt «Zelfstandige afvalwaterzuivering» vervangen door «Zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater».

AT

Artikel 3.41 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de puntkomma aan het slot van onderdeel a wordt ingevoegd «en».

2. Onderdeel b komt te luiden:

 • b. het exploiteren van een zuiveringsvoorziening voor het zuiveren van ingezameld of afgegeven afvalwater, anders dan voor het uitoefenen van de taken, bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onder 1°, 2° en 3°, en derde lid, van de wet.

c. Onderdeel c vervalt.

AU

Artikel 3.43 komt te luiden:

Artikel 3.43 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.41, wordt voldaan aan de regels over:

 • a. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van afvalwater, bedoeld in categorie 6.11 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; en

 • b. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van afvalwater, bedoeld in categorie 6.11 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.

AV

Artikel 3.46, tweede lid, onder b tot en met d, komt te luiden:

 • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1;

 • c. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.45; en

 • d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.45.

AW

Voor artikel 3.49 wordt ingevoegd:

§ 3.3.0 Algemeen

AX

Artikel 3.50 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «, als een gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn aanwezig is of mag zijn of kan ontstaan bij verlies van controle over de processen, in een hoeveelheid van ten minste de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1, of deel 2, bij de Seveso-richtlijn, met inachtneming van de aantekeningen bij die bijlage».

2. Het tweede lid, onder b en c, komt te luiden:

 • b. het buiten een Seveso-inrichting voor het vervoer van stoffen of goederen opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger;

 • c. het buiten een Seveso-inrichting exploiteren van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn, met de voorzieningen die daarbij horen;.

AY

In artikel 3.52, onder b, vervalt «het exploiteren van».

AZ

De artikelen 3.56 en 3.59 komen te luiden:

Artikel 3.56 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.54, wordt voldaan aan de regels over:

 • a. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1;

 • b. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3; en

 • c. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4.

Artikel 3.59 (algemene regels)
 • 1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.57, wordt voldaan aan de regels over:

  • a. een clausinstallatie, bedoeld in paragraaf 4.6; en

  • b. een benzineterminal, bedoeld in paragraaf 4.105.

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over:

  • a. het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie;

  • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1;

  • c. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3; en

  • d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4.

BA

Artikel 3.62 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «het PRTR-verslag» vervangen door «PRTR».

2. In onderdeel c vervalt «het emitteren van».

BB

In artikel 3.63, tweede lid, wordt na «omvat ook» ingevoegd «andere».

BC

De artikelen 3.65 en 3.68 komen te luiden:

Artikel 3.65 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.63, wordt voldaan aan de regels over:

 • a. het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie;

 • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het vergassen of vloeibaar maken van steenkool, bedoeld in categorie 1.4, onder a, van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;

 • c. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3; en

 • d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4.

Artikel 3.68 (algemene regels)
 • 1. Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.66, wordt voldaan aan de regels over een oplosmiddeleninstallatie, bedoeld in paragraaf 4.34.

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over:

  • a. het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie;

  • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor een activiteit als bedoeld in categorie 2.1 tot en met 2.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;

  • c. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3; en

  • d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4.

BD

In artikel 3.69, eerste lid, onder f en g, wordt «minerale stoffen, en het maken» vervangen door «minerale stoffen en het maken».

BE

De artikelen 3.71 en 3.74 komen te luiden:

Artikel 3.71 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.69, wordt voldaan aan de regels over:

 • a. het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie;

 • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om exploiteren van een ippc-installatie voor een activiteit als bedoeld in categorie 3.1 tot en met 3.4 of 6.8 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;

 • c. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3; en

 • d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4.

Artikel 3.74 (algemene regels)
 • 1. Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.72, wordt voldaan aan de regels over:

  • a. een titaandioxide-installatie, bedoeld in paragraaf 4.5; en

  • b. een oplosmiddeleninstallatie, bedoeld in paragraaf 4.34.

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over:

  • a. het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie;

  • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1;

  • c. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3; en

  • d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4.

BF

In het opschrift van paragraaf 3.3.9 wordt «houtindustrie, en textielindustrie» vervangen door «houtindustrie en textielindustrie».

BG

In artikel 3.75, eerste lid, onder a, wordt «papierstof, papierpulp, papier, karton, of oriented strand board» vervangen door «papierpulp, papier, karton, oriented strand board».

BH

De artikelen 3.77 en 3.80 komen te luiden:

Artikel 3.77 (algemene regels)
 • 1. Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.75, wordt voldaan aan de regels over een oplosmiddeleninstallatie, bedoeld in paragraaf 4.34.

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over:

  • a. het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie;

  • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1;

  • c. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3; en

  • d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4.

Artikel 3.80 (algemene regels)
 • 1. Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.78, wordt voldaan aan de regels over het shredderen van autowrakken, bedoeld in paragraaf 4.31.

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over:

  • a. het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie;

  • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om:

   • 1°. het nuttig toepassen of verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen als per dag 10 ton of meer gevaarlijke afvalstoffen worden ontvangen; en

   • 2°. het verwijderen van niet-gevaarlijke afvalstoffen bij een capaciteit van 50 ton of meer per dag;

  • c. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3; en

  • d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4.

BI

Artikel 3.83 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel a vervalt «en».

2. Onder verlettering van onderdeel b tot c wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1; en.

BJ

Artikel 3.86 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «het PRTR-verslag» vervangen door «PRTR».

b. In onderdeel 2° wordt «gevaarlijk afval» vervangen door «gevaarlijke afvalstoffen» en wordt «wordt ontvangen» vervangen door «worden ontvangen».

c. In onderdeel 3° wordt «niet-gevaarlijk afval» vervangen door «niet-gevaarlijke afvalstoffen».

2. In onderdeel c vervalt «het emitteren van».

BK

Artikel 3.89 komt te luiden:

Artikel 3.89 (algemene regels)
 • 1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.87, wordt voldaan aan de regels over:

  • a. een grote stookinstallatie, bedoeld in paragraaf 4.3, als geen andere afvalstoffen worden verbrand dan rie-biomassa;

  • b. een afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie, bedoeld in paragraaf 4.4;

  • c. een kleine of middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen, bedoeld in paragraaf 4.126, als geen andere afvalstoffen worden verbrand dan rie-biomassa; en

  • d. een middelgrote stookinstallatie voor niet-standaard brandstoffen, bedoeld in paragraaf 4.127, als geen andere afvalstoffen worden verbrand dan rie-biomassa.

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over:

  • a. het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie;

  • b. de kosten-batenanalyse energie-efficiëntie, bedoeld in paragraaf 5.2.3;

  • c. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1;

  • d. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3; en

  • e. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4.

BL

Artikel 3.92 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1» geplaatst.

2. Het eerste lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a vervalt «het exploiteren van».

b. Aan het slot van onderdeel b wordt de puntkomma vervangen door «; en».

c. De onderdelen d tot en met f vervallen, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel c door een punt.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over:

  • a. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3; en

  • b. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4.

BM

In artikel 3.93, eerste en tweede lid, wordt «bewerken» vervangen door «bereiden».

BN

In artikel 3.94 wordt «artikel 3.93» vervangen door «artikel 3.93, eerste lid».

BO

In artikel 3.96, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

BP

In het opschrift van paragraaf 3.4.2 wordt «Gasdrukregelstation of gasdrukmeetstation» vervangen door «Behandelen, regelen en meten van aardgas».

BQ

Artikel 3.97 komt te luiden:

Artikel 3.97 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
 • 1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:

  • a. het behandelen van aardgas;

  • b. het regelen van aardgasdruk; en

  • c. het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas.

 • 2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat behandelen, regelen of meten functioneel ondersteunen.

 • 3. Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, die worden verricht in een installatie:

  • a. met een ontwerpcapaciteit van ten hoogste 10 Nm3/u en een werkdruk aan de inlaatzijde van ten hoogste 1.600 kPa; of

  • b. met een ontwerpcapaciteit van ten hoogste 650 Nm3/u en een werkdruk aan de inlaatzijde van ten hoogste 10 kPa.

BR

In artikel 3.98, aanhef, wordt «milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.97, voor zover het gaat om een gasdrukregelstation en gasdrukmeetstation» vervangen door «milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.97, voor zover deze worden verricht in een installatie».

BS

Artikel 3.99 komt te luiden:

Artikel 3.99 (algemene regels)
 • 1. Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.97, wordt voldaan aan de regels over het regelen en meten van aardgas, bedoeld in paragraaf 4.29, als de activiteiten niet als vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.98.

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.98.

BT

In artikel 3.100, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

BU

Artikel 3.101, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen b en c komen te luiden:

 • b. andere stoffen dan aardgas, met een uitwendige diameter van ten minste 70 mm of een binnendiameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa, als het gaat om gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse:

  • 1°. ontvlambare gassen, categorie 1 of 2, bedoeld in bijlage I, deel 2, bij de CLP-verordening; of

  • 2°. ontvlambare vloeistoffen, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 2, bij de CLP-verordening;

 • c. gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening;.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 • e. warmte, als onderdeel van een warmtenet; of

 • f. koude, als onderdeel van een koudenet.

BV

Artikel 3.102 komt te luiden:

Artikel 3.102 (algemene regels)
 • 1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.101, eerste lid, onder a tot en met d, wordt voldaan aan de regels over een buisleiding met gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 4.108.

 • 2. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.101, eerste lid, onder e of f, wordt voldaan aan de regels over de kosten-batenanalyse energie-efficiëntie, bedoeld in paragraaf 5.2.3.

BW

Artikel 3.103 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder b, wordt «smelten, legeren, gieten, walsen, trekken, klinken of smeden met hamers» vervangen door «smeden met hamers, smelten, legeren, gieten, walsen, trekken of klinken».

2. In het tweede lid vervalt «onder a tot en met f,»

2. In het derde lid, onder d, wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

BX

In het opschrift van artikel 3.104 wordt na «vergunningplichtige gevallen» ingevoegd «: ippc-installatie».

BY

Artikel 3.105 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na «vergunningplichtige gevallen» ingevoegd «: overige activiteiten».

2. Aan het slot van onderdeel c vervalt «of».

3. Aan het slot van onderdeel d wordt de punt vervangen door «; of».

4. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • e. het behandelen van het oppervlak van metalen met een bad met een inhoud van ten minste 1 m3 vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1 of vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening.

BZ

Artikel 3.106 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «alleen vanwege mer-beoordeling» vervangen door «: andere milieubelastende installatie».

2. In het eerste lid onder a, wordt «hamers, of het» vervangen door «hamers of het».

CA

Artikel 3.107 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «vanwege geluidemissie» vervangen door «: andere milieubelastende installatie en productieoppervlakte ten minste 2.000 m2».

2. Voor de tekst wordt de aanduiding «1» geplaatst.

3. Het eerste lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef vervalt «niet in een gesloten gebouw ondergebrachte».

b. In onderdeel a wordt «koudwalsen voor zover» vervangen door «koudwalsen, voor zover».

c. Aan het slot van onderdeel d wordt na de puntkomma ingevoegd «of».

d. Onderdeel f vervalt, onder vervanging van «; of» aan het slot van onderdeel e door een punt.

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Het verbod geldt ook voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.103, voor zover het gaat om het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het verwerken van metalen door het samenvoegen van plaatmaterialen, profielmaterialen, stafmaterialen of buismaterialen door smeden, klinken, lassen of monteren, waarvan de niet in een gesloten gebouw ondergebrachte productieoppervlakte daarvoor ten minste 2.000 m2 is.

CB

Artikel 3.109 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel j wordt na «gemotoriseerde voertuigen,» ingevoegd «vliegtuigen,».

b. In onderdeel q wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

2. Het derde lid, onder b tot en met e, komt te luiden:

 • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor een activiteit als bedoeld in categorie 2.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;

 • c. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.104 en 3.105;

 • d. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.104 tot en met 3.108; en

 • e. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.104 tot en met 3.108.

CC

In artikel 3.110, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

CD

Artikel 3.111 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de onderdelen b en c wordt «individuele nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW» vervangen door «nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW of een aansluitwaarde van meer dan 100 kW».

b. Onder vervanging van «; en» aan het het slot van onderdeel g door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door «; en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • i. het maken van producten van steen.

2. In het tweede lid vervalt «onder a tot en met h,».

3. In het derde lid wordt «onder b tot en met h» vervangen door «onder b tot en met i».

CE

In het opschrift van artikel 3.112 wordt na «vergunningplichtige gevallen» ingevoegd «: ippc-installatie».

CF

In het opschrift van artikel 3.113 wordt na «vergunningplichtige gevallen» ingevoegd «: asfalt, asfaltproducten, kalkzandsteen en cellenbeton».

CG

In het opschrift van artikel 3.114 wordt «alleen vanwege mer-beoordeling» vervangen door «: andere milieubelastende installatie voor keramische producten».

CH

In het opschrift van artikel 3.115 wordt «vanwege geluidemissie» vervangen door «: andere milieubelastende installatie overig».

CI

Artikel 3.116 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder k, wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

2. Het derde lid, onder b tot en met e, komt te luiden:

 • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor een activiteit als bedoeld in categorie 3.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;

 • c. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.112 en 3.113;

 • d. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.112 tot en met 3.115; en

 • e. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.112 tot en met 3.115.

CJ

In artikel 3.117, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

CK

In artikel 3.118, tweede lid, vervalt «onder a tot en met e,».

CL

Artikel 3.120, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Ook wordt voldaan aan de regels over:

  • a. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.119;

  • b. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.119; en

  • c. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.119.

CM

In artikel 3.121, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

CN

Artikel 3.122 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt «onder a tot en met g,».

2. In het derde lid, onder e, wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

CO

In het opschrift van artikel 3.123 wordt na «vergunningplichtige gevallen» ingevoegd «: ippc-installatie».

CP

In het opschrift van artikel 3.124 wordt na «vergunningplichtige gevallen» ingevoegd «: conserveren hout».

CQ

In het opschrift van artikel 3.125 wordt «alleen vanwege mer-beoordeling» vervangen door «: andere milieubelastende installatie».

CR

Artikel 3.126 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder h, wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

2. Het tweede lid, onder b tot en met e, komt te luiden:

 • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor een activiteit als bedoeld in categorie 6.3 of 6.10 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies of het exploiteren van een PRTR-installatie voor het maken van multiplex of andere primaire houtproducten;

 • c. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.123 en 3.124;

 • d. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.123 tot en met 3.125; en

 • e. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.123 tot en met 3.125.

CS

In artikel 3.127, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

CT

Artikel 3.128 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt «slachten, bewerken of verwerken» vervangen door «slachten van dieren, het bewerken en verwerken».

b. In onderdeel e wordt «individuele nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW» vervangen door «nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW of met een oven met een aansluitwaarde van meer dan 100 kW».

2. In het tweede lid vervalt «onder a tot en met e».

3. In het derde lid, aanhef, wordt «onder b tot en met e» vervangen door «onder c tot en met e».

CU

Artikel 3.129 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na «vergunningplichtige gevallen» ingevoegd «: ippc-installatie».

2. In het eerste lid wordt «slachten, bewerken of verwerken» vervangen door «slachten van dieren, het bewerken en verwerken».

CV

In het opschrift van artikel 3.130 wordt «alleen vanwege mer-beoordeling» vervangen door «: andere milieubelastende installatie».

CW

In het opschrift van artikel 3.131 wordt na «vergunningplichtige gevallen» ingevoegd «: voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren».

CX

Artikel 3.132 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder g, wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

2. Het derde lid, onder b tot en met e, komt te luiden:

 • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor een activiteit als bedoeld in categorie 6.4 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;

 • c. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.129 en 3.131;

 • d. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.129 tot en met 3.131; en

 • e. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.129 tot en met 3.131.

CY

In artikel 3.133, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

CZ

Artikel 3.134 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onder d, komt te luiden:

 • d. het verwerken van polyesterhars, waarbij 1 kg of meer organische peroxiden van ADR-klasse 5.2 aanwezig is; en.

2. In het tweede lid vervalt «onder a tot en met e,».

3. In het derde lid, onder d, wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

DA

In het opschrift van artikel 3.135 wordt na «vergunningplichtige gevallen» ingevoegd «: ippc-installatie».

DB

In het opschrift van artikel 3.136 wordt na «vergunningplichtige gevallen» ingevoegd «: blazen, expanderen of schuimen van kunststof».

DC

In het opschrift van artikel 3.137 wordt «alleen vanwege mer-beoordeling» vervangen door «: andere milieubelastende installatie».

DD

Artikel 3.138 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder l, wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

2. Het derde lid, onder b tot en met e, komt te luiden:

 • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor een activiteit als bedoeld in categorie 2.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;

 • c. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.135 en 3.136;

 • d. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.135 tot en met 3.137; en

 • e. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.135 tot en met 3.137.

DE

In artikel 3.139, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

DF

Artikel 3.142 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder h, wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

2. Het derde lid, onder a en b, komt te luiden:

 • a. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1; en

 • b. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.141.

DG

In artikel 3.143, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

DH

Artikel 3.144 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de onderdelen a en c, wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

b. Onderdeel b komt te luiden:

 • b. het onderhouden, repareren en schoonmaken van vaartuigen of drijvende werktuigen, als dat geheel of gedeeltelijk op de wal of in een drijvend dok gebeurt; en.

2. In het derde lid vervalt «onder a tot en met c,».

DI

Artikel 3.145 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «alleen vanwege mer-beoordeling».

2. In het eerste lid, onder b, wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

DJ

Artikel 3.146 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel h wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

b. Onder verlettering van de onderdelen p tot en met r tot r tot en met t, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • p. het kleinschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen, bedoeld in paragraaf 4.42;

 • q. het grootschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen, bedoeld in paragraaf 4.43;.

c. In onderdeel t (nieuw) wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

2. Het tweede lid, onder b tot en met e, komt te luiden:

 • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om het maken of het verven of het verwijderen van verf van vaartuigen of drijvende werktuigen van ten minste 100 m lang;

 • c. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.145;

 • d. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.145; en

 • e. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.145.

DK

In artikel 3.147, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

DL

Artikel 3.148 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder a, wordt «vermogen» vervangen door «thermisch ingangsvermogen».

2. In het derde lid wordt «paragraaf» vervangen door «de paragrafen».

DM

Artikel 3.150 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder l, wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

2. In het derde lid wordt «als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk» vervangen door «tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.149».

DN

In artikel 3.151, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

DO

In het opschrift van artikel 3.153 vervalt «alleen vanwege mer-beoordeling».

DP

In artikel 3.154, eerste lid, onder l, wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

DQ

In artikel 3.155, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

DR

In artikel 3.157, eerste lid, onder i, wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

DS

In artikel 3.158, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

DT

Artikel 3.161 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder i, wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Ook wordt voldaan aan de regels over energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1.

DU

In artikel 3.162, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

DV

In het opschrift van artikel 3.164 vervalt «alleen vanwege mer-beoordeling».

DW

Artikel 3.165 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder verlettering van de onderdelen j tot en met l tot k tot en met m, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • j. het shredderen van autowrakken, bedoeld in paragraaf 4.31;.

2. In onderdeel m (nieuw) wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

3. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Ook wordt voldaan aan de regels over energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1.

DX

In artikel 3.166, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

DY

Artikel 3.168 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder h, wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1.

DZ

In artikel 3.169, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

EA

Artikel 3.170, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het bieden van gelegenheid om op een daarvoor ingerichte locatie afvalstoffen af te geven, als dat in ieder geval het afgeven van grove huishoudelijke afvalstoffen door particuliere huishoudens omvat.

EB

In artikel 3.172, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

EC

In artikel 3.174 wordt «voor zover het gaat om het exploiteren van een zuiveringtechnisch werk met een capaciteit van meer dan 150.000 inwonerequivalenten» vervangen door «eerste lid».

ED

Artikel 3.175 vervalt.

EE

In artikel 3.176, tweede lid, onder a, wordt «het PRTR-verslag» vervangen door «PRTR».

EF

In artikel 3.177, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

EG

Paragraaf 3.5.8 komt te luiden:

§ 3.5.8 Grondbank en grondreinigingsbedrijf

[Gereserveerd]

EH

De paragrafen 3.5.9 en 3.5.10 vervallen.

EI

In artikel 3.184, derde lid, onder j, wordt «bijkomstig is aan» vervangen door «hoort bij».

EJ

Artikel 3.185 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt «afval» vervangen door «afvalstoffen».

b. In onderdeel d wordt «particuliere huishoudens, of die» vervangen door «particuliere huishoudens of die».

c. In de onderdelen h en i wordt «sprake is van» vervangen door «het gaat om».

d. In onderdeel m wordt «oliehoudend of vethoudend afval» vervangen door «oliehoudende of vethoudende afvalstoffen».

e. Aan het slot van onderdeel q, onder 7°, wordt na de puntkomma ingevoegd «en».

f. In onderdeel r wordt «voldoen aan de artikelen» vervangen door «voldoet aan artikel».

g. In onderdeel s vervalt «het opslaan van».

h. In onderdeel y wordt «in verband met hulpverlening aan kentekenhouders door een daarvoor aangewezen instantie» vervangen door «bij het verlenen van hulp aan gestrande automobilisten als bedoeld in paragraaf 3.8.1».

i. In onderdeel aa wordt «bij een autodemontagebedrijf en tweewielerdemontagebedrijf als» vervangen door «als dat opslaan gebeurt bij het demonteren van ingezamelde of afgegeven autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen,».

2. In het vierde lid wordt «dit hoofdstuk» vervangen door «dit artikel».

EK

In artikel 3.187, tweede lid, wordt «bedrijfsafvalstof is, het passief ontwateren» vervangen door «bedrijfsafvalstof is of het passief ontwateren».

EL

In artikel 3.188, tweede lid, onder b, wordt «die zijn uitgevoerd» vervangen door «die zijn verricht».

EM

In artikel 3.193, tweede lid, wordt «die worden verdicht, niet als vergunningplichtig» vervangen door «die worden verdicht niet als vergunningplichtig».

EN

In artikel 3.194, tweede lid, onder b, wordt «het demonteren bedoeld in» vervangen door «het demonteren, bedoeld in».

EO

Artikel 3.195, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «een productieproces of reparatieproces» vervangen door «recycling of het voorbereiden voor hergebruik».

2. In onderdeel c wordt «van afvalstoffen, bedoeld in» vervangen door «van afvalstoffen als bedoeld in» en wordt «artikel 3.179» vervangen door «artikel 3.40e».

3. In onderdeel d wordt na «categorie van afvalstoffen» ingevoegd «, met uitzondering van de categorieën 10 en 111».

EP

In artikel 3.196, derde lid, wordt na «categorie van afvalstoffen» ingevoegd «, met uitzondering van de categorieën 11 en 110».

EQ

Artikel 3.197 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

2. In het tweede lid (nieuw) wordt «de milieubelastende activitieten» vervangen door «de milieubelastende activiteit» en vervalt «en tweede».

ER

Artikel 3.198 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel i wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

b. Onder verlettering van de onderdelen l tot en met o tot n tot en met q worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • l. het shredderen van autowrakken, bedoeld in paragraaf 4.31;

 • m. het opslaan van afvalstoffen, bedoeld in paragraaf 4.32, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk;.

c. In onderdeel q (nieuw) wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

2. Het tweede lid, onder a tot en met d, komt te luiden:

 • a. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om:

  • 1°. het nuttig toepassen of verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen als per dag 10 ton of meer gevaarlijk afval wordt ontvangen; en

  • 2°. het verwijderen van niet-gevaarlijke afvalstoffen bij een capaciteit van 50 ton of meer per dag;

 • b. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.185 tot en met 3.197;

 • c. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.185 tot en met 3.197; en

 • d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 3.185 tot en met 3.197.

ES

In artikel 3.199 wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

ET

In artikel 3.200, derde lid, vervalt «onder a en b,».

EU

Artikel 3.201 komt te luiden:

Artikel 3.201 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: ippc-installatie)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.200, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het houden van pluimvee of varkens, bedoeld in categorie 6.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.

EV

Artikel 3.202 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «alleen vanwege mer-beoordeling» vervangen door «: andere milieubelastende installatie».

2. In onderdeel b wordt «fokstieren jonger dan 2 jaar en» vervangen door «fokstieren jonger dan 2 jaar,».

EW

Artikel 3.203 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder i, wordt «werktuigen, voertuigen of apparatuur» vervangen door «voertuigen of werktuigen».

2. Het tweede lid, onder b en c, komt te luiden:

 • b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een PRTR-installatie voor het houden van pluimvee of varkens als bedoeld in categorie 6.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; en

 • c. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.201.

EX

In artikel 3.204, derde lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

EY

Na artikel 3.204 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.204a (overgangsrecht vergunningplicht pelsdieren)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt tot 1 januari 2024 voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.200, voor zover het gaat om het houden van pelsdieren.

EZ

Artikel 3.206 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt «transporteren via vaste leidingen» vervangen door «via vaste leidingen transporteren».

2. In onderdeel m wordt na «drainwater» ingevoegd «of spoelwater van filters».

3. In onderdeel n wordt na «drainagewater» ingevoegd «of spoelwater van filters».

4. In onderdeel s wordt «werktuigen, voertuigen of apparatuur» vervangen door «voertuigen of werktuigen».

FA

In artikel 3.207, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

FB

In artikel 3.208, derde lid, vervalt «onder a en b,».

FC

Artikel 3.209, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt «transporteren via vaste leidingen» vervangen door «via vaste leidingen transporteren».

2. In onderdeel e wordt «teelt van gewassen» vervangen door «het telen van gewassen».

3. In onderdeel s wordt «werktuigen, voertuigen of apparatuur» vervangen door «voertuigen of werktuigen».

FD

Artikel 3.210 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder a, vervalt «, met uitzondering van de delen van de locatie die als landbouwgronden worden gebruikt».

2. In het tweede lid wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de activiteit wordt verricht op landbouwgronden.

FE

Artikel 3.212 vervalt.

FF

Artikel 3.213, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt «transporteren via vaste leidingen» vervangen door «via vaste leidingen transporteren».

2. In onderdeel k wordt «werktuigen, voertuigen of apparatuur» vervangen door «voertuigen of werktuigen».

FG

In artikel 3.214, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

FH

Artikel 3.216, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

2. In onderdeel d wordt «transporteren via vaste leidingen» vervangen door «via vaste leidingen transporteren».

3. In onderdeel r wordt «werktuigen, voertuigen of apparatuur» vervangen door «voertuigen of werktuigen».

FI

In artikel 3.217, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

FJ

Artikel 3.218 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, vervalt «of apparatuur».

2. In het tweede lid wordt «op dezelfde locatie dat onderhouden» vervangen door «op dezelfde locatie die dat onderhouden».

FK

Artikelen 3.219, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel h wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

2. In onderdeel n wordt «werktuigen, voertuigen of apparatuur» vervangen door «voertuigen of werktuigen».

FL

In artikel 3.220, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

FM

In artikel 3.221, derde lid, vervalt «onder a tot en met c,».

FN

Artikel 3.223 komt te luiden:

Artikel 3.223 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.221, wordt voldaan aan de regels over PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een PRTR-installatie voor intensieve aquacultuur, met een productiecapaciteit van 1.000 ton vis of schelpdieren per jaar of meer.

FO

Artikel 3.224 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt «de activiteiten, bedoeld in artikel 3.221» vervangen door «een activiteit als bedoeld in artikel 3.221».

2. In het tweede lid wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

FP

Artikel 3.226, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «uitgezonderd» vervangen door «met uitzondering van» en wordt «een emissiefactor voor ammoniak» vervangen door «bij ministeriële regeling een emissiefactor voor ammoniak».

2. In onderdeel b wordt «dierlijke meststoffen; of» vervangen door «dierlijke meststoffen in combinatie met afvalstoffen;».

3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 • d. het verbranden van dierlijke meststoffen; of

 • e. het composteren van dierlijke meststoffen.

FQ

Artikel 3.227 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt, onder verlettering van de onderdelen a tot en met e tot b tot en met f, een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • a. een afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie, bedoeld in paragraaf 4.4;.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over:

  • a. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.226; en

  • b. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.226.

FR

Artikel 3.228 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt «de activiteiten, bedoeld in artikel 3.225» vervangen door «een activiteit als bedoeld in artikel 3.225».

2. In het tweede lid wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

FS

In artikel 3.229, eerste lid, onder b, wordt na «schoonmaken van» ingevoegd «gemotoriseerde».

FT

Artikel 3.230, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel h wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

2. In onderdeel o wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

FU

In de artikelen 3.231, tweede lid, en 3.234, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

FV

In artikel 3.237, tweede lid, vervalt «, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk».

FW

In de artikelen 3.238, tweede lid, en 3.241, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

FX

Artikel 3.242 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «het verrichten in een of meer laboratoria» vervangen door «het in een laboratorium verrichten».

b. In onderdeel b wordt «praktica» vervangen door «practica».

2. In het derde lid vervalt «aanhef en onder a tot en met e,».

FY

Artikel 3.243 vervalt.

FZ

Artikel 3.244 komt te luiden:

Artikel 3.244 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.242, wordt voldaan aan de regels over een laboratorium, bedoeld in paragraaf 4.55.

GA

In artikel 3.245, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

GB

Artikel 3.246, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «vallen niet» vervangen door «valt niet ingeperkt gebruik als dat alleen bestaat uit».

2. Aan het slot van onderdeel a wordt «en» vervangen door «of».

3. Onderdeel b komt te luiden:

 • b. ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen die door Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van artikel 2.2 of 2.8 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 in de categorie van fysische inperking, bedoeld in artikel 1.5, eerste lid, van dat besluit, zijn ingeschaald in S-I.

GC

In artikel 3.247 wordt «voor zover» vervangen door «als» en wordt na «Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013» ingevoegd «waarop inperkingsniveau IV als bedoeld in artikel 1.5, eerste lid, van dat besluit van toepassing is».

GD

Artikel 3.248 komt te luiden:

Artikel 3.248 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.246, wordt voldaan aan de regels over ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen, bedoeld in paragraaf 4.53.

GE

In artikel 3.249, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

GF

In artikel 3.250, eerste lid, onder b, wordt na «schoonmaken van» ingevoegd «gemotoriseerde».

GG

Artikel 3.251, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

2. In onderdeel d wordt «transporteren via vaste leidingen» vervangen door «via vaste leidingen transporteren».

3. In onderdeel f wordt «werktuigen, voertuigen of apparatuur» vervangen door «voertuigen of werktuigen».

GH

Artikel 3.252 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 3.250,» vervangen door «artikel 3.250».

2. In het tweede lid wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

GI

In artikel 3.253, eerste lid, wordt «werktuigen met een verbrandingsmotor» vervangen door «gemotoriseerde werktuigen».

GJ

In artikel 3.254, eerste lid, onder f, wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

GK

In artikel 3.255, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

GL

In artikel 3.256, eerste lid, wordt «medisch specialistische» vervangen door «medisch-specialistische».

GM

In artikel 3.257, eerste lid, onder a, wordt «traumahelikopters» vervangen door «een traumahelikopter».

GN

In artikel 3.258, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

GO

Artikel 3.261 komt te luiden:

Artikel 3.261 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.259, wordt voldaan aan de regels over zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.260.

GP

In artikel 3.262, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

GQ

Paragraaf 3.7.11 vervalt.

GR

In artikel 3.265, eerste lid, onder b, wordt na «schoonmaken van» ingevoegd «gemotoriseerde».

GS

In artikel 3.266, onder a, wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

GT

In artikel 3.267, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

GU

Artikel 3.268, derde lid, vervalt.

GV

Artikel 3.269 komt te luiden:

Artikel 3.269 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.268, voor zover het gaat om milieubelastende activiteiten met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, die worden verricht op dezelfde locatie als een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.16, 3.22, 3.25, 3.28, 3.31, 3.34 of 3.37.

GW

Artikel 3.270 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel e vervalt «het exploiteren van».

b. In onderdeel g wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

2. Het tweede lid, onder a en b, komt te luiden:

 • a. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.269; en

 • b. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.269.

GX

In artikel 3.271, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

GY

Artikel 3.272 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het bieden van gelegenheid voor het tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen:

  • a. bij een bunkerstation; of

  • b. vanaf de wal met een vaste installatie voor het tanken.

2. Het derde lid vervalt.

GZ

In artikel 3.273, onder b, c en d, wordt na «vaartuigen» ingevoegd «of drijvende werktuigen».

HA

Artikel 3.274 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onder verlettering van de onderdelen a tot en met e tot c tot en met g worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • a. het tanken en opslaan van LNG, bedoeld in paragraaf 4.36;

 • b. het tanken van CNG, bedoeld in paragraaf 4.37;.

b. In de onderdelen d (nieuw) en e (nieuw) wordt «brandstoffen aan vaartuigen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen».

c. In onderdeel g (nieuw) wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

2. In het tweede lid wordt «als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk» vervangen door «tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.273».

HB

In artikel 3.275, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

HC

In het opschrift van paragraaf 3.8.4 wordt «autowasstraat,» vervangen door «autowasstraat en».

HD

Artikel 3.276 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder a en b, wordt «motorvoertuigen» vervangen door «gemotoriseerde voertuigen».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, als deze alleen bestaan uit:

  • a. het voor derden of voor verhuur onderhouden en repareren van werktuigen voor agrarische activiteiten, bedoeld in paragraaf 3.6.6;

  • b. het onderhouden, repareren en schoonmaken van autobussen of spoorvoertuigen, bedoeld in paragraaf 3.8.7; of

  • c. het voor derden onderhouden, repareren, schoonmaken of ombouwen van elektrische tweewielige voertuigen of het bieden van gelegenheid voor het schoonmaken van elektrische tweewielige voertuigen.

HE

Artikel 3.277 vervalt.

HF

Artikel 3.278 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder g, wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1.

HG

In artikel 3.279, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

HH

Artikel 3.281 komt te luiden:

Artikel 3.281 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.280, voor zover het gaat om:

 • a. het proefdraaien van straalmotoren of straalturbines; of

 • b. het proefdraaien met testbanken van motoren, turbines of reactoren.

HI

Artikel 3.282 vervalt.

HJ

Artikel 3.283 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder h, wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

2. Het tweede lid, onder a en b, komt te luiden:

 • a. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.281; en

 • b. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.281.

HK

In artikel 3.284, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

HL

Artikel 3.285 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan het slot van onderdeel a vervalt «en».

b. In onderdeel b wordt «motorvoertuigen» vervangen door «gemotoriseerde voertuigen of werktuigen».

c. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door «; en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • c. opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c.

2. In het tweede lid wordt «of schoonmaken» vervangen door «, schoonmaken of opstellen».

3. In het derde lid, onder a, wordt «weggedeelte» vervangen door «een gedeelte van een openbare weg».

HM

Artikel 3.286 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de onderdelen b en c wordt «parkeren» vervangen door «opstellen».

b. Onderdeel e vervalt, onder verlettering van de onderdelen f tot en met l tot e tot en met k.

c. In de onderdelen e (nieuw) en f (nieuw) wordt na «voertuigen» ingevoegd «of werktuigen».

d. In onderdeel g, onder 1°, (nieuw) wordt «ADR-klasse 4» vervangen door «ADR-klasse 4.1, 4.2 of 4.3».

e. In onderdeel h (nieuw) wordt «in container» vervangen door «in een container».

f. In onderdeel k (nieuw) wordt «het opslaan van» vervangen door «het buiten een Seveso-inrichting opslaan van» en wordt «»bijlage I, deel 1 of deel 2» vervangen door «bijlage I, deel 1, kolom 2, of deel 2, kolom 2».

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Het verbod geldt ook voor andere milieubelastende activiteiten met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, die worden verricht:

  • a. op dezelfde locatie als de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met k; of

  • b. op dezelfde locatie als een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.16, 3.22, 3.25, 3.28, 3.31, 3.34 of 3.37.

3. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot derde lid.

4. In het derde lid (nieuw) wordt «eerste tot en met derde lid» vervangen door «eerste en tweede lid».

HN

Artikel 3.287 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

b. In onderdeel l wordt «schepen» vervangen door «vaartuigen of drijvende werktuigen».

2. In het derde lid wordt «als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk» vervangen door «tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.286».

HO

In artikel 3.288, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

HP

In het opschrift van paragraaf 3.8.7 wordt «bus» vervangen door «autobus».

HQ

Artikel 3.289 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt «bussen» vervangen door «gemotoriseerde autobussen».

b. In onderdeel b vervalt «bieden van gelegenheid voor het».

2. In het tweede lid wordt «repareren, schoonmaken of bieden van gelegenheid» vervangen door «onderhouden, repareren, schoonmaken of tanken».

3. In het derde lid wordt «bussen» vervangen door «autobussen».

HR

Artikel 3.290, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «artikel 3.28» vervangen door «artikel 3.289».

2. In onderdeel h wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

HS

In artikel 3.291, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

HT

Artikel 3.292 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het onderhouden, repareren, schoonmaken en tanken van gemotoriseerde vliegtuigen.

2. In het tweede lid wordt «repareren of bieden van gelegenheid» vervangen door «repareren, schoonmaken of tanken».

HU

In het opschrift van artikel 3.293 vervalt «alleen vanwege mer-beoordeling».

HV

Artikel 3.294 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder f, wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.293.

HW

In artikel 3.295, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

HX

Paragraaf 3.8.9 komt te luiden:

§ 3.8.9 Spoorwegemplacementen
Artikel 3.295a (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
 • 1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een spoorwegemplacement.

 • 2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen.

Artikel 3.295b (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.295a.

Artikel 3.295c (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.295a, wordt voldaan aan de regels over:

 • a. het verwijderen van graffiti, bedoeld in paragraaf 4.45; en

 • b. het opslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.104.

HY

In artikel 3.296, eerste lid, wordt «voertuigen» vervangen door «voertuigen of werktuigen».

HZ

Artikel 3.297 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «voertuigen» vervangen door «voertuigen of werktuigen».

2. Onderdeel a vervalt, onder verlettering van de onderdelen b en c tot a en b.

IA

In artikel 3.298, tweede lid, wordt «als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk» vervangen door «tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.297».

IB

In artikel 3.299, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

IC

In de artikelen 3.300, eerste lid, onder a, en 3.301, eerste lid, onder a, wordt «stonden, of de verpakkingen» vervangen door «stonden of waarop de verpakkingen»

ID

Artikel 3.302, onder a en b, komt te luiden:

 • a. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.301; en

 • b. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.301.

IE

In artikel 3.303, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

IF

In artikel 3.304, eerste lid, wordt «voertuigen met een verbrandingsmotor» vervangen door «gemotoriseerde voertuigen».

IG

In het opschrift van artikel 3.305 vervalt «vanwege geluidemissie».

IH

In artikel 3.306, onder a, wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

II

In artikel 3.307, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

IJ

Artikel 3.309 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder f, wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

2. In het tweede lid vervalt «, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk».

IK

In de artikelen 3.310, tweede lid, 3.313, tweede lid, 3.316, tweede lid, en 3.319, tweede lid, wordt «voor de begrenzing wijzigt» vervangen door «voordat de begrenzing wijzigt».

IL

Artikel 3.320 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het aanleggen en het exploiteren van een mijnbouwwerk.

2. In het tweede lid wordt na «locatie die dat» ingevoegd «aanleggen en dat».

IM

Artikel 3.321, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel a wordt «of» vervangen door «en».

2. Onderdeel b komt te luiden:

 • b. het stimuleren van een voorkomen via een boorgat met een verplaatsbaar mijnbouwwerk.

IN

Artikel 3.322 komt te luiden:

Artikel 3.322 (algemene regels)
 • 1. Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.320, wordt voldaan aan de regels over werkzaamheden met een verplaatsbaar mijnbouwwerk, bedoeld in paragraaf 4.109, voor zover het gaat om:

  • a. het aanleggen, aanpassen, testen, onderhouden, repareren of buiten gebruik stellen van een boorgat met een verplaatsbaar mijnbouwwerk; of

  • b. het stimuleren van een voorkomen via een boorgat met een verplaatsbaar mijnbouwwerk.

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over:

  • a. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.321, eerste lid; en

  • b. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.321, eerste lid.

IO

Artikel 3.325 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel g wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

b. In onderdeel k wordt «exploiteren van een grootschalig bunkerstation» vervangen door «opslaan van brandstoffen in bunkerstations».

c. De onderdelen m tot en met r komen te luiden:

 • m. een laboratorium, bedoeld in paragraaf 4.55;

 • n. een jachthaven, bedoeld in paragraaf 4.58;

 • o. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.101;

 • p. het opslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.104;

 • q. het opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 4.106; en

 • r. het laden en lossen van vaartuigen of drijvende werktuigen, bedoeld in paragraaf 4.107.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.324.

IP

Artikel 3.328 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel g wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

b. De onderdelen m tot en met p komen te luiden:

 • m. een laboratorium, bedoeld in paragraaf 4.55;

 • n. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.101;

 • o. het opslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.104; en

 • p. het opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 4.106.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Ook wordt voldaan aan de regels over zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.327.

IQ

Artikel 3.330 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel g wordt na «gemotoriseerde voertuigen» ingevoegd «, vliegtuigen».

2. Aan het slot van onderdeel k vervalt «en».

3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door «; en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • m. het opslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.104.

IR

In artikel 3.331 wordt «die stoffen en voorwerpen» vervangen door «die stoffen of voorwerpen».

IS

In artikel 3.334 wordt «voorwerpen, die behoren tot ADR-klasse 1» vervangen door «voorwerpen van ADR-klasse 1».

IT

Artikel 3.335 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Het eerste lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «ontplofbare stoffen en voorwerpen» vervangen door «ontplofbare stoffen of voorwerpen».

b. In onderdeel a wordt «3 miljoen schoten» vervangen door «3.000.000 schoten».

c. In onderdeel b wordt «luchtvaartuigen» vervangen door «vliegtuigen».

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het brengen van ontplofbare stoffen en voorwerpen in een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.334.

IU

In artikel 3.336 vervalt «het exploiteren van».

IV

In artikel 3.338 vervalt «het houden van».

IW

In artikel 4.2, tweede lid, wordt «een gevaarlijke stof» vervangen door «gevaarlijke stof».

IX

Artikel 4.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt «wijziging van bijlagen» vervangen door «wijziging van de bijlagen».

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Als in deze paragraaf wordt verwezen naar een bijlage bij de Seveso-richtlijn, zijn voor de toepassing van die bijlage de definities, bedoeld in artikel 3 van die richtlijn, van toepassing.

IY

Artikel 4.4 komt te luiden:

Artikel 4.4 (regels over arbeidsomstandigheden)
 • 1. De regels in deze paragraaf die zijn gesteld met het oog op de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de in de Seveso-inrichting werkzame werknemers, zijn van overeenkomstige toepassing op:

  • a. de werkgever;

  • b. de werkgever die zelf arbeid verricht in de Seveso-inrichting en de zelfstandige; en

  • c. degene die de controle heeft over de Seveso-inrichting.

 • 2. Om naleving van die regels te waarborgen, werken de in het eerste lid genoemde peronen samen met degene die de activiteit verricht.

IZ

Artikel 4.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt «Seveso-inrichting exploiteert» vervangen door «activiteit verricht».

b. In onderdeel f wordt na «artikel 4.16» ingevoegd «, eerste lid».

2. In het tweede lid wordt «en niet zijn gewijzigd» vervangen door «en deze niet zijn gewijzigd».

3. In het derde en vierde lid wordt «eerste lid, onder e» vervangen door «eerste lid, onder c».

JA

Artikel 4.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «als bedoeld onder a tot en met f, worden» vervangen door «als bedoeld onder a tot en met f worden».

b. In onderdeel b vervalt «als bedoeld onder a».

c. In de onderdelen e en f wordt «Seveso-inrichting exploiteert» vervangen door «activiteit verricht».

d. In onderdeel e wordt «handelsnaam of adres» vervangen door «de handelsnaam of het adres».

2. In het tweede lid wordt «en niet zijn gewijzigd» vervangen door «en deze niet zijn gewijzigd».

JB

In artikel 4.7, eerste lid, aanhef, wordt «heeft plaatsgevonden worden zo spoedig mogelijk» vervangen door «heeft plaatsgevonden, worden zo spoedig mogelijk».

JC

In artikel 4.9, tweede lid, wordt «ieder moment» vervangen door «elk moment».

JD

Artikel 4.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na «preventiebeleid» ingevoegd «voor zware ongevallen».

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt «Seveso-inrichting exploiteert» vervangen door «activiteit verricht».

b. In onderdeel c wordt «de verplichting» vervangen door «de plicht».

3. In het derde lid, onder b, wordt «daarmee» vervangen door «met dat systeem».

JE

In artikel 4.11, derde lid, onder c, wordt «die getroffen worden» vervangen door «die worden getroffen».

JF

Artikel 4.13, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «exploiteren werken samen» vervangen door «exploiteren, werken samen».

2. In onderdeel a wordt «vallen van deze paragraaf» vervangen door «van deze paragraaf vallen».

JG

Artikel 4.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «ten minste» vervangen door «in ieder geval».

2. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Het veiligheidsrapport bevat ook:

  • a. een schatting van de kans op en de omvang van de gevolgen van een zwaar ongeval dat door een Seveso-inrichting als bedoeld in artikel 4.13, eerste lid, wordt veroorzaakt;

  • b. een schatting van de kans op en de omvang van de gevolgen van een aardbeving, overstroming of andere natuurlijke oorzaak als bedoeld in bijlage II, onder 4, onder iii, bij de Seveso-richtlijn; en

  • c. een beschrijving van de maatregelen die zijn getroffen om de gevolgen, bedoeld onder a en b, te beperken.

4. In het vierde lid (nieuw) wordt «Seveso-richtlijn wordt» vervangen door «Seveso-richtlijn, wordt».

JH

Artikel 4.15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zwaar ongeval opleveren en de selectie» vervangen door «zwaar ongeval opleveren. De selectie».

2. In het tweede lid wordt «menselijke fouten, wijziging en onderhoud» vervangen door «menselijke fouten tijdens gebruik, wijziging of onderhoud».

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «en wordt voor elk scenario» vervangen door «en voor elk scenario wordt».

b. In onderdeel c wordt «het risico op» vervangen door «de kans op en de gevolgen van».

JI

Artikel 4.16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «en externe oorzaken».

2. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De onderdelen a en b komen te luiden:

 • a. de berekende afstand in meters tot waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 1 op de 100.000 en 1 op de 1.000.000 per jaar is;

 • b. de berekende afstand in meters voor het brandaandachtsgebied, explosieaandachtsgebied en gifwolkaandachtsgebied, bedoeld in artikel 5.12 van het Besluit kwaliteit leefomgeving;.

b. De onderdelen c en d vervallen, onder verlettering van de onderdelen e tot en met h tot c tot en met f.

c. In onderdeel d (nieuw) wordt «bedoeld onder c, d en e» vervangen door «bedoeld onder c».

3. In het tweede lid wordt «de afstanden en» vervangen door «de afstanden voor het plaatsgebonden risico,» en wordt «explosieaandachtsgebied en gifwolkaandachtsgebied» vervangen door «het explosieaandachtsgebied en het gifwolkaandachtsgebied».

JJ

In artikel 4.17, onder d, wordt «inrichting» vervangen door «locatie waarop een of meer milieubelastende activiteiten worden verricht».

JK

Artikel 4.18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na «veiligheid» ingevoegd «en gezondheid».

2. In onderdeel b wordt na «de veiligheid» ingevoegd «en gezondheid».

JL

In artikel 4.22, vierde lid, wordt «bijgewerkt wordt» vervangen door «bijgewerkt, wordt» en wordt «overheid, en veranderingen» vervangen door «overheid en veranderingen».

JM

Artikel 4.23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder a, wordt na «bevoegd gezag» ingevoegd «, bedoeld in afdeling 2.2,».

2. In het derde lid, onder f, vervalt «werkzame» en wordt «binnen de Seveso-inrichting» vervangen door «in de Seveso-inrichting».

JN

In artikel 4.26 komen de onderdelen a en b te luiden:

 • a. dat artikel van toepassing is geworden omdat de Seveso-inrichting in werking wordt gesteld of omdat de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die aanwezig is, wijzigt; of

 • b. de Seveso-inrichting voor inwerkingtreding van dit besluit een inrichting als bedoeld in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 was.

JO

In de artikelen 4.27 en 4.28, komen de onderdelen a en b te luiden:

 • a. dat artikel van toepassing is geworden omdat de Seveso-inrichting in werking wordt gesteld of omdat de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die aanwezig is, wijzigt; of

 • b. de Seveso-inrichting voor inwerkingtreding van dit besluit een hogedrempelinrichting als bedoeld in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 was.

JP

Artikel 4.29 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt «die een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer heeft» vervangen door «met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer».

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a vervalt «een» voor «stookinstallatie» en wordt «is toegepast» vervangen door «wordt toegepast».

b. In onderdeel b wordt «in bedrijf was, of waarvoor» vervangen door «in bedrijf was of waarvoor» en wordt «in gebruik is genomen» vervangen door «in bedrijf is genomen».

JQ

Artikel 4.30 komt te luiden:

Artikel 4.30 (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.29, wordt voldaan aan de regels over het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1.

JR

In artikel 4.33 wordt «door de schoorsteen afgevoerd» vervangen door «afgevoerd door een schoorsteen».

JS

In artikel 4.34 wordt «zwaveldioxide, de waarden» vervangen door «zwaveldioxide de waarden».

JT

In tabel 4.34, tweede en derde rij, wordt «met een totaal» vervangen door «bij een totaal».

JU

In artikel 4.35, onder c, wordt «gestookt wordt» vervangen door «wordt gestookt».

JV

In artikel 4.36 wordt «stikstofoxiden, de waarden» vervangen door «stikstofoxiden de waarden».

JW

Tabel 4.36 komt te luiden:

Tabel 4.36 Emissiegrenswaarden stikstofoxiden

Type brandstof

Emissiegrenswaarde in mg/Nm3

Vaste brandstoffen

100

Vloeibare brandstoffen: gasturbine, met inbegrip van een STEG

50

Vloeibare brandstoffen: bestaande grote stookinstallatie, als wordt gestookt met vloeibare productieresiduen als niet-commerciële brandstof afkomstig uit de eigen installatie

150

Vloeibare brandstoffen bij een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50-300 MW

120

Vloeibare brandstoffen bij een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 300 MW

100

Gasvormige brandstoffen: gasturbine, met inbegrip van een STEG

50

Gasvormige brandstoffen: gasmotor

33

Gasvormige brandstoffen: bestaande grote stookinstallatie, als het gaat om een gasturbine, met inbegrip van een STEG, die met aardgas wordt gestookt:

a. die wordt gebruikt in een systeem met warmtekrachtkoppeling met een rendement van meer dan 75%;

b. die wordt gebruikt in een warmtekrachtcentrale met een gemiddeld jaarlijks totaal elektrisch rendement van meer dan 55%; of

c. die voor mechanische aandrijving wordt gebruikt, waarin het rendement van de gasturbine wordt vastgesteld in ISO-basisbelastingsomstandigheden

75

Gasvormige brandstoffen: bestaande grote stookinstallatie, als het gaat om een gasturbine, met inbegrip van een STEG, die met andere gassen wordt gestookt

75

Gasvormige brandstoffen: bestaande grote stookinstallatie, als wordt gestookt met hoogovengas, cokesovengas, gassen met lage calorische waarde, verkregen door vergassing van raffinageresiduen, of andere gassen, met uitzondering van een gasturbine en gasmotor

150

Gasvormige brandstoffen: andere grote stookinstallatie, als wordt gestookt met hoogovengas, cokesovengas, gassen met lage calorische waarde verkregen door vergassing van raffinageresiduen of andere gassen

100

Gasvormige brandstoffen: andere grote stookinstallatie, als wordt gestookt met aardgas

70

JX

In artikel 4.38 wordt «koolmonoxide, de waarden» vervangen door «koolmonoxide de waarden».

JY

In tabel 4.38, derde rij, wordt «brandstoffen gestookt in gasturbines» vervangen door «brandstoffen: gasturbine».

JZ

In artikel 4.39 wordt «totaal stof, de waarden» vervangen door «totaal stof de waarden».

KA

In tabel 4.39, tweede en derde rij, wordt «brandstoffen bij een» vervangen door «brandstoffen:».

KB

In artikel 4.40, eerste lid, tweede lid, aanhef, en derde lid, aanhef, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

KC

Artikel 4.41 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «100 MW of meer, wordt» vervangen door «100 MW of meer wordt».

2. In het tweede lid wordt «die met gasvormige brandstoffen wordt gestookt met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 100 MW of meer» vervangen door «met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 100 MW of meer die met gasvormige brandstoffen wordt gestookt».

KD

Artikel 4.44 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «gemeten wordt» vervangen door «gemeten, wordt».

2. In het tweede lid, onder b, wordt «bewerkstelligen» vervangen door «bewerkstelligt».

KE

In artikel 4.45 vervalt «de» voor «verontreiniging».

KF

In artikel 4.47 wordt «, waarbij de stookinstallatie geheel of gedeeltelijk buiten gebruik wordt gesteld of met een weinig vervuilende brandstof in bedrijf wordt gehouden, als bedoeld in artikel 4.46, daarover geïnformeerd» vervangen door «daarover geïnformeerd, waarbij de stookinstallatie geheel of gedeeltelijk buiten gebruik wordt gesteld of met een weinig vervuilende brandstof in bedrijf wordt gehouden als bedoeld in artikel 4.45».

KG

In artikel 4.48, vierde lid, wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

KH

Artikel 4.49 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «twee weken voor» vervangen door «twee weken voordat».

2. In het tweede lid wordt «ten hoogste» vervangen door «uiterlijk».

KI

In artikel 4.50, derde lid, wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

KJ

Artikel 4.51 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «twee weken voor» vervangen door «twee weken voordat».

2. In het derde lid wordt «ten hoogste» vervangen door «uiterlijk».

KK

Artikel 4.55 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «voor ieder van» vervangen door «voor elk van».

2. In het tweede lid wordt «van ieder van» vervangen door «van elk van».

KL

In artikel 4.56, aanhef, wordt «waarmee de emissiegrenswaarde van zwaveldioxide, bedoeld in artikel 4.55, eerste lid, wordt verhoogd voor een bestaande grote stookinstallatie» vervangen door «waarmee voor een bestaande grote stookinstallatie de emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide, bedoeld in artikel 4.55, eerste lid, wordt verhoogd».

KM

In artikel 4.57 wordt «de emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel 4.34, niet kunnen worden nageleefd» vervangen door «niet kan worden voldaan aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel 4.34.

KN

In artikel 4.58 wordt «door een ernstig tekort aan die brandstoffen, waardoor de emissiegrenswaarden niet kunnen worden nageleefd, als bedoeld in artikel 4.57» vervangen door «als bedoeld in artikel 4.57, waardoor niet kan worden voldaan aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel 4.34».

KO

In artikel 4.60 wordt «bedoeld in artikel» vervangen door «bedoeld in de artikelen».

KP

In artikel 4.61 wordt na «gasvormige brandstof,» ingevoegd «bedoeld in artikel 4.60,» en vervalt «, als bedoeld in artikel 4.60».

KQ

Artikel 4.62 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «landelijk hoogspanningsnet» ingevoegd «, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j, van de Elektriciteitswet 1998».

2. In het derde lid vervalt «, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j, van de Elektriciteitswet 1998,».

3. In het vierde lid vervalt «als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Warmtewet,».

KR

Artikel 4.63 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «afvalmeeverbrandingsinstallatie omvat» vervangen door «een afvalmeeverbrandingsinstallatie omvatten».

b. In onderdeel a wordt «op de locatie van het afval» vervangen door «van de afvalstoffen op de locatie».

b. In onderdeel b wordt «afval» vervangen door «afvalstoffen».

2. In het derde lid wordt «afval» vervangen door «afvalstoffen».

3. In het vierde lid wordt onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel b door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door «; en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d. stookinstallaties bij een veehouderij met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van ten hoogste 5 MW, die als brandstof alleen onverwerkte mest van gevogelte als bedoeld in artikel 9, onder a, van de verordening dierlijke bijproducten gebruiken.

KS

Artikel 4.64 komt te luiden:

Artikel 4.64 (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.63, wordt voldaan aan de regels over het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1.

KT

Artikel 4.69, vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «NEN-EN-ISO 17294-2, of NEN-EN-ISO 17852» vervangen door «NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 17852».

2. In onderdeel e wordt «NEN-ISO 10523» vervangen door «NEN-EN-ISO 10523».

KU

In artikel 4.72 wordt «door de schoorsteen afgevoerd» vervangen door «afgevoerd door een schoorsteen».

KV

Artikel 4.73 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «continue meting, de waarden» vervangen door «continue meting de waarden».

b. in onderdeel b, onder 1°, wordt «gevaarlijk afval» vervangen door «gevaarlijke afvalstoffen».

2. In het tweede lid wordt na «een totaal» ingevoegd «nominaal».

KW

Artikel 4.75 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «dan die bedoeld» vervangen door «dan die, bedoeld».

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «geldt voor kwik niet» vervangen door «gelden voor kwik in plaats van» en vervalt «maar gelden».

b. In de onderdelen a en b wordt «per kilogram afvalstof berekend» vervangen door «per kg afvalstof, berekend».

KX

Artikel 4.76, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «30 mg/m3» vervangen door «30 mg/Nm3» en wordt «10 mg/m3» vervangen door «10 mg/Nm3».

2. In de begripsomschrijving van «Cafval» wordt «tabel 4.75» vervangen door «tabel 4.73» en wordt «per kubieke meter» vervangen door «per normaal kubieke meter».

3. In de begripsomschrijving van Cproces wordt «paragraaf 4.3 of paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer» vervangen door «paragraaf 4.126 of 4.127».

KY

In artikel 4.77, tweede lid, wordt «de stoffen opgenomen in tabel 4.77 wordt» vervangen door «de stoffen, opgenomen in tabel 4.77, wordt».

KZ

Artikel 4.78 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten» en wordt «en 4.77 is» vervangen door «en 4.77, is».

2. In het tweede lid, aanhef, en derde lid, aanhef, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

LA

Artikel 4.81 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a, aanhef, wordt «zes ton afval» vervangen door «6 ton afvalstoffen».

b. In de onderdelen a, onder 1°, en c, wordt «het afval» vervangen door «de afvalstoffen».

2. In het vierde lid, onder a, wordt «gemeten ten minste om de zes maanden» vervangen door «ten minste om de zes maanden gemeten».

2. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt «minder dan 50% zijn» vervangen door «minder zijn dan 50%».

b. Onderdeel b komt te luiden:

 • b. de afvalstoffen die worden verbrand of worden meeverbrand alleen bestaan uit bepaalde gesorteerde brandbare fracties ongevaarlijke afvalstoffen die niet recyclebaar zijn, en daarbij aan de hand van informatie over de kwaliteit van die afvalstoffen en over monitoring van de emissies wordt aangetoond dat de emissies in de lucht van de stoffen, bedoeld in het eerste lid, onder alle omstandigheden aanmerkelijk lager liggen dan de emissiegrenswaarden die van toepassing zijn.

LB

Artikel 4.82 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «de afgassen wordt» vervangen door «de afgassen worden».

2. In onderdeel b wordt «is gesteld» vervangen door «wordt gesteld».

LC

Artikel 4.83 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «bedoeld in artikel» vervangen door «bedoeld in de artikelen».

2. In het tweede lid wordt «in een atmosfeer worden verbrand of meeverbrand» vervangen door «worden verbrand of meeverbrand in een atmosfeer».

3. In het derde lid wordt «emissiegrenswaarden zijn gesteld» vervangen door «emissiegrenswaarden zijn vastgesteld».

LD

Artikel 4.84 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid vervalt «hoger».

2. In het vijfde lid wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

LE

Artikel 4.85 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «twee weken voor» vervangen door «twee weken voordat».

2. In het tweede lid wordt «ten hoogste» vervangen door «uiterlijk».

LF

In artikel 4.86, derde lid, wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

LG

In artikel 4.87, derde lid, wordt «ten hoogste» vervangen door «uiterlijk».

LH

In artikel 4.88, eerste lid, wordt «deelmetingen verminderd» vervangen door «deelmetingen, verminderd» en wordt «per kubieke meter» vervangen door «per normaal kubieke meter».

LI

Tabel 4.89 komt te luiden:

Tabel 4.89 Toxische equivalentiefactoren

Stof

Afkorting

Toxische equivalentie-factor

2,3,7,8 -tetrachloordibenzodioxine

tcdd

1

1,2,3,7,8-pentachloordibenzodioxine

pecdd

0,5

1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzodioxine

hxcdd

0,1

1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzodioxine

hxcdd

0,1

1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzodioxine

hxcdd

0,1

1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzodioxine

hpcdd

0,01

Octachloordibenzodioxine

ocdd

0,001

2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan

tcdf

0,1

2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan

pecdf

0,5

1,2,3,7,8- pentachloordibenzofuraan

pecdf

0,05

1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan

hxcdf

0,1

1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan

hxcdf

0,1

1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan

hxcdf

0,1

2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan

hxcdf

0,1

1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan

hpcdf

0,01

1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan

hpcdf

0,01

Octachloordibenzofuraan

ocdf

0,001

LJ

In artikel 4.90, vijfde lid, wordt «voldaan als» vervangen door «voldaan, als».

LK

Artikel 4.92 komt te luiden:

Artikel 4.92 (lucht: overschrijding emissiegrenswaarden)
 • 1. Het is toegestaan dat voor de emissie in de lucht bij een afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie de emissiegrenswaarden, bedoeld in de artikelen 4.73, 4.75 en 4.77, of de emissiegrenswaarden, berekend volgens artikel 4.76, worden overschreden, als de overschrijding het rechtstreeks gevolg is van technisch onvermijdelijke:

  • a. stilleggingen van de afgasreinigingsapparatuur of meetapparatuur;

  • b. storingen; of

  • c. defecten aan de afgasreinigingsapparatuur of meetapparatuur.

 • 2. Als voor de emissie in de lucht bij een afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie de emissiegrenswaarden, bedoeld in de artikelen 4.73, 4.75, 4.76 en 4.77 worden overschreden, kan de thermische behandeling van afvalstoffen niet langer dan 4 uur ononderbroken worden gecontinueerd.

 • 3. Als voor de emissie in de lucht bij een afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie de emissiegrenswaarden, bedoeld in de artikelen 4.73, 4.75, 4.76 en 4.77 worden overschreden, de ovens verbonden zijn met dezelfde afgasreinigingsinstallatie en:

  • a. afvalstoffen thermisch worden behandeld, zijn de ovens niet meer dan 60 uur per kalenderjaar in werking; en

  • b. afvalstoffen niet thermisch worden behandeld, zijn de ovens niet meer dan 120 uur per kalenderjaar in werking, verminderd met het aantal uur in het kalenderjaar dat de verbrandingsstraten onder de omstandigheid, bedoeld onder a, in werking zijn.

 • 4. Bij een omstandigheid als bedoeld in het tweede of derde lid:

  • a. zijn de artikelen 4.73, 4.75, 4.76 en 4.77, met uitzondering van de in die artikelen opgenomen emissiegrenswaarden voor koolmonoxide en gasvormige en vluchtige organische stoffen, in de periode dat die omstandigheid zich voordoet, niet van toepassing; en

  • b. is de halfuurgemiddelde emissiegrenswaarde van totaal stof 150 mg/Nm3.

 • 5. Bij een defect van de afgasreinigingsapparatuur wordt de activiteit zo spoedig mogelijk verminderd of stilgelegd totdat normale werking opnieuw mogelijk is.

LL

Artikel 4.95 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «die niet bestemd is voor» vervangen door «die niet is bedoeld voor».

2. In het tweede lid wordt na «het landelijk hoogspanningsnet» ingevoegd «, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j, van de Elektriciteitswet 1998».

3. In het derde lid vervalt «, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j, van de Elektriciteitswet 1998».

4. In het vierde lid vervalt «als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Warmtewet,».

LM

Artikel 4.96 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onder c, wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel 1° wordt «Wet milieubeheer, en» vervangen door «Wet milieubeheer en».

b. In onderdeel 2° wordt «die vereist zijn bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen» vervangen door «die bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen zijn vereist».

c. In onderdeel 4° wordt «waarmee zij» vervangen door «waarmee de gevaarlijke afvalstoffen».

d. In onderdeel 6° wordt «als mogelijk» vervangen door «als dat mogelijk is».

2. In het tweede lid wordt «een maand bewaard na het thermisch behandelen van de partij waaruit de monsters zijn genomen» vervangen door «een maand na het thermisch behandelen van de partij waaruit de monsters zijn genomen bewaard».

3. In het derde lid wordt «vijf jaar bewaard na het thermisch behandelen van de partij waarop de gegevens betrekking hebben» vervangen door «vijf jaar na het thermisch behandelen van de partij waarop de gegevens betrekking hebben bewaard».

LN

In artikel 4.97 wordt «na te gaan welke» vervangen door «na te gaan wat».

LO

Artikel 4.98 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «en de voorkeur heeft» vervangen door «en dat de voorkeur heeft».

2. In het tweede lid wordt «het afval» vervangen door «de afvalstoffen».

3. Het derde en vierde lid komen te luiden:

 • 3. Een afvalverbrandingsinstallatie is zo uitgerust en gebouwd en wordt zo geëxploiteerd dat, zelfs in de meest ongunstige omstandigheden het bij het proces ontstane gas, na de laatste toevoer van verbrandingslucht, twee seconden op beheerste en homogene wijze wordt verhit tot een temperatuur, gemeten dichtbij de binnenwand of op een ander representatief punt van de verbrandingskamer, van:

  • a. ten minste 850 °C; of

  • b. ten minste 1.100 °C als gevaarlijke afvalstoffen met een gehalte dat hoger is dan 1% gehalogeneerde organische verbindingen, uitgedrukt in chloor, thermisch worden behandeld.

 • 4. Bij het exploiteren van een afvalverbrandingsinstallatie wordt een automatisch systeem gebruikt dat de toevoer van afvalstoffen voorkomt:

  • a. totdat bij het in werking stellen de temperatuur die op grond van het derde lid is vereist, is bereikt; en

  • b. als de vereiste temperatuur niet blijft gehandhaafd.

LP

In artikel 4.99, tweede lid, wordt «in werking stelling» vervangen door «inwerkingstelling».

LQ

Artikel 4.100 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «en de voorkeur heeft» vervangen door «en dat de voorkeur heeft».

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Een afvalmeeverbrandingsinstallatie is zo ontworpen, uitgerust en gebouwd en wordt zo geëxploiteerd dat, zelfs in de meest ongunstige omstandigheden, het door de meeverbranding van afvalstoffen ontstane gas, twee seconden op beheerste en homogene wijze wordt verhit tot een temperatuur, van:

  • a. ten minste 850 °C; of

  • b. ten minste 1.100 °C als gevaarlijke afvalstoffen met een gehalte dat hoger is dan 1% gehalogeneerde organische stoffen, uitgedrukt in chloor, worden meeverbrand.

3. In het derde lid wordt «gehandhaafd blijft» vervangen door «blijft gehandhaafd».

LR

In artikel 4.101 wordt «de maatregelen, bedoeld» vervangen door «maatregelen als bedoeld» en wordt «4.99 of 4.100» vervangen door «4.99 en 4.100».

LS

Artikel 4.108 wordt als volgt gewzijgd:

1. In het opschrift vervalt «bij sulfaatproces».

2. «de emissiegrenswaarden, de waarden» wordt vervangen door «de emissiegrenswaarden de waarden».

LT

Artikel 4.109 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «emissiegrenswaarde» vervangen door «emissiegrenswaarden» en vervalt «bij chlorideproces».

2. In het eerste lid wordt «de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «de emissiegrenswaarden de waarden».

3. In het tweede lid wordt «zijn de voor die grondstoffen» vervangen door «gelden de voor die grondstoffen» en wordt «van toepassing in» vervangen door «naar».

LU

In artikel 4.110, vierde lid, onder a, wordt «NEN-ISO 10523» vervangen door «NEN-EN-ISO 10523».

LV

In artikel 4.113 wordt «titaandioxide, de waarden» vervangen door «titaandioxide de waarden».

LW

In artikel 4.114 wordt «de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «de emissiegrenswaarden de waarden».

LX

In artikel 4.115, eerste lid, tweede lid, aanhef, en derde lid, aanhef, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

LY

Artikel 4.116, tweede lid, onder c, komt te luiden:

 • c. als het sulfaatproces wordt gebruikt: een continue meting van de emissieconcentratie van gasvormig zwaveldioxide en zwaveltrioxide afkomstig van de ontsluiting en roosting uit installaties voor de concentratie van afvalzuren; en.

LZ

Artikel 4.117 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «De eenmalige meting» vervangen door «Een eenmalige meting».

2. In het vierde lid wordt «van periodieke meting» vervangen door «van de periodieke meting».

3. In het zesde lid wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

MA

In artikel 4.118, tweede lid, wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

MB

In artikel 4.121, tweede lid, wordt «het veranderen of veranderen van» vervangen door «het veranderen of het veranderen van».

MC

In artikel 4.127, eerste lid, wordt «de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «de emissiegrenswaarden de waarden».

MD

In tabel 4.127 wordt in de derde kolom, vierde rij (Stikstofoxiden, berekend als stikstofdioxiden) «1. 000» vervangen door «1.000».

ME

Artikel 4.129 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid en tweede lid, aanhef, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

2. In het tweede lid, aanhef, wordt «is van toepassing» vervangen door «zijn van toepassing».

MF

In artikel 4.130, tweede lid, onder a, wordt «artikel 4.128, eerste lid wordt» vervangen door artikel 4.128, eerste lid, wordt».

MG

Artikel 4.131 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

2. In het vijfde lid vervalt «uitmakende».

MH

Artikel 4.132 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «als geen van de metingen hoger is» vervangen door «als in geen van de metingen de emissies hoger zijn».

2. In het tweede lid wordt «meting herhaald uiterlijk drie maanden na de laatste deelmeting van de eenmalige meting» vervangen door «meting uiterlijk drie maanden na de laatste deelmeting van de eenmalige meting herhaald».

3. In het derde lid wordt «emissiegrenswaarde worden» vervangen door «emissiegrenswaarde, worden» en wordt «genomen» vervangen door «getroffen».

MI

In artikel 4.133, vierde lid, vervalt «uitmakende» en wordt «voor die certificatieregeling» vervangen door «voor die Deelregeling».

MJ

Artikel 4.135 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na «lozing» ingevoegd «op een oppervlaktewaterlichaam».

2. In het eerste lid wordt na «te lozen» ingevoegd «op een oppervlaktewaterlichaam».

3. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel a vervalt, onder verlettering van de onderdelen b en c tot a en b.

b. In onderdeel a (nieuw) vervalt «als op een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd:».

c. In onderdeel b (nieuw) wordt «in m3/u» vervangen door «in kubieke meters per uur».

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3.

MK

Artikel 4.140 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

2. In het tweede lid (nieuw) vervalt «, bedoeld in het eerste lid,».

ML

In artikel 4.141, tweede lid, wordt «steekmonster en» vervangen door «steekmonster, en».

MM

Artikel 4.142 vervalt.

MN

In artikel 4.145 wordt «in stuifklassen» vervangen door «in de stuifklassen».

MO

In artikel 4.146 wordt «stuifklasse S1 in» vervangen door «stuifklasse S1, in».

MP

In artikel 4.148, eerste en tweede lid, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

MQ

Artikel 4.150 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «De eenmalige» vervangen door «Een eenmalige».

2. In het vierde lid wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

MR

Artikel 4.153 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na «lozing» ingevoegd «op een oppervlaktewaterlichaam».

2. In het eerste lid wordt na «te lozen» ingevoegd «op een oppervlaktewaterlichaam».

3. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel a vervalt, onder verlettering van de onderdelen b en c tot a en b.

b. In onderdeel a (nieuw) vervalt «als op een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd:».

c. In onderdeel b (nieuw) wordt «in m3/u» vervangen door «in kubieke meters per uur».

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3.

MS

Artikel 4.156 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na «bekisting» toegevoegd «en het opslaan van betonproducten in bekisting».

2. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

3. In het eerste lid (nieuw) wordt «met uitzondering van het aanbrengen van bekisting» vervangen door «tenzij het aanbrengen plaatsvindt».

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Betonproducten in bekisting, waaruit ontkistingsmiddelen kunnen lekken, worden opgeslagen boven een aaneengesloten bodemvoorziening, tenzij het opslaan plaatsvindt bij een bouwplaats.

MT

Artikel 4.158 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

2. In het tweede lid (nieuw) vervalt «, bedoeld in het eerste lid,».

MU

In artikel 4.159 wordt «is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 100 mg/l,» vervangen door «, is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 100 mg/l».

MV

Artikel 4.160 vervalt.

MW

In artikel 4.163, aanhef, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

MX

In artikel 4.164, eerste lid, wordt «activiteit» vervangen door «milieubelastende activiteit».

MY

In artikel 4.169, tweede lid, aanhef, wordt «opgenomen» vervangen door «beschreven».

MZ

Artikel 4.170, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van het afvalwater geldt bij zeefdrukken:

  • a. dat bij het reinigen van zeefdrukramen inkt in stappen wordt verwijderd; en

  • b. dat het verwijderen van inkt en het strippen van het sjabloon procesmatig worden gescheiden.

NA

In artikel 4.175, eerste en tweede lid, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

NB

In artikel 4.176 wordt «een maatregel, bedoeld in» vervangen door «een maatregel als bedoeld in».

NC

Artikel 4.177 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «De eenmalige» vervangen door «Een eenmalige».

2. In het vierde lid wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

ND

In artikel 4.179 wordt «lagen» vervangen door «anorganische deklagen, metaallagen of conversielagen».

NE

In artikel 4.180, eerste lid, wordt «activiteit» vervangen door «milieubelastende activiteit».

NF

In artikel 4.182 wordt «voorkomen dat zeer zorgwekkende stoffen in het milieu terechtkomen,» vervangen door «beschermen van het milieu».

NG

In artikel 4.185, eerste lid, wordt «elektrolytisch of stroomloos metaallagen» vervangen door «metaallagen elektrolytisch of stroomloos».

NH

In artikel 4.186, eerste lid, wordt «thermisch metaallagen» vervangen door «metaallagen thermisch».

NI

In artikel 4.187, tweede lid, wordt «opgenomen» vervangen door «beschreven» en wordt «op welke manier» vervangen door «de manier waarop».

NJ

Artikel 4.189 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zijn de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «, zijn de emissiegrenswaarden de waarden».

2. In het tweede lid wordt «Een som van de vrachten als bedoeld tabel 4.189 is een som» vervangen door «De som van de vrachten, bedoeld in tabel 4.189, is de som».

NK

In artikel 4.192 wordt «in stofklassen» vervangen door «in de stofklassen».

NL

In artikel 4.193, tweede lid, wordt «geschooperd» vervangen door «geschoopeerd» en vervalt «optimale».

NM

In artikel 4.195, eerste lid, wordt «de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «de emissiegrenswaarden de waarden».

NN

Artikel 4.196 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «de emissiegrenswaarden de waarden».

2. In het derde lid wordt «gaswasser of geschikt aerosolfilter of mistfilter» vervangen door «gaswasser, een geschikt aerosolfilter of een geschikt mistfilter».

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt «minder dan 60 °C is» vervangen door «minder is dan 60 °C».

b. In onderdeel b wordt «gaswasser of geschikt aerosolfilter of mistfilter» vervangen door «gaswasser, een geschikt aerosolfilter of een geschikt mistfilter».

NO

Artikel 4.197 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «de emissiegrenswaarden de waarden».

2. In het derde lid wordt na «chroom VI-verbindingen» ingevoegd «, cadmium en cadmiumverbindingen» en wordt «gaswasser of geschikt aerosolfilter of mistfilter» vervangen door «gaswasser, een geschikt aerosolfilter of een geschikt mistfilter».

NP

In artikel 4.198, eerste lid, wordt «de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «de emissiegrenswaarden de waarden».

NQ

Artikel 4.199 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten» en wordt «de stoffen ingedeeld» vervangen door «de stoffen, ingedeeld».

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten» en wordt «is van toepassing» vervangen door «zijn van toepassing»;

b. In onderdeel h wordt «dioxines» vervangen door «dioxinen».

NR

Artikel 4.200 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede, derde, vierde en vijfde lid vervalt «op het meten van emissiegrenswaarden».

2. In het vierde en vijfde lid wordt «op metalen, als» vervangen door «op metalen als».

NS

In artikel 4.201, vierde lid, wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

NT

In artikel 4.203, eerste lid, aanhef, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

NU

In artikel 4.204, eerste lid, wordt «activiteit» vervangen door «milieubelastende activiteit».

NV

In artikel 4.207 wordt «in stofklassen» vervangen door «in de stofklassen».

NW

In het opschrift en de aanhef van artikel 4.209 wordt «dioxines» vervangen door «dioxinen».

NX

Artikel 4.210 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «1,25 mg/jaar» vervangen door «1,25 kg/jaar».

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de onderdelen a, b en c wordt «zinklegeringen, tin» vervangen door «zinklegeringen en tin».

b. In onderdeel b wordt na «200 uur» ingevoegd «per jaar».

c. In onderdeel c wordt na «100 uur» ingevoegd «per jaar» en wordt aan het slot van dat onderdeel «en» vervangen door «of».

NY

In artikel 4.211, eerste lid, wordt «de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «de emissiegrenswaarden de waarden».

NZ

Artikel 4.212 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid en tweede lid, aanhef, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

2. In het eerste lid wordt «de artikelen 4.208 en 4.210, en in tabel 4.211» vervangen door «de artikelen 4.208 en 4.210 en tabel 4.211».

OA

In artikel 4.216, vierde lid, wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

OB

In artikel 4.219, eerste lid, wordt «activiteit» vervangen door «milieubelastende activiteit».

OC

In het opschrift van artikel 4.221 wordt na «voorziening» ingevoegd «bij vloeibare straalmiddelen».

OD

In het opschrift van artikel 4.222 wordt na «voorziening» ingevoegd «bij vaste straalmiddelen».

OE

In artikel 4.226 wordt «in stofklassen» vervangen door «in de stofklassen».

OF

In artikel 4.228, eerste lid, wordt «de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «de emissiegrenswaarden de waarden».

OG

Artikel 4.229 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid en tweede lid, aanhef, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

2. In het eerste lid wordt «stoffen ingedeeld» vervangen door «stoffen, ingedeeld».

3. In het tweede lid, onder f, wordt «dioxines» vervangen door «dioxinen» en wordt «NEN-EN 1948-1, 1948-2 en 1948-3» vervangen door «NEN-EN 1948-1, NEN-EN 1948-2 en NEN-EN 1948-3».

OH

In artikel 4.231, vierde lid, wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

OI

In artikel 4.234, eerste lid, wordt «activiteit» vervangen door «milieubelastende activiteit».

OJ

In artikel 4.236 wordt «in stofklassen» vervangen door «in de stofklassen».

OK

In artikel 4.239, eerste lid, wordt «de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «de emissiegrenswaarden de waarden».

OL

Artikel 4.241 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «vijf ton» vervangen door «5 ton».

2. In onderdeel a, onder 4° wordt «niet meer is dan» vervangen door «lager is dan».

3. In onderdeel c wordt «en naverbrander» vervangen door «en de naverbrander».

OM

Artikel 4.242 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «vijf ton» vervangen door «5 ton».

2. In onderdeel a, onder 4° wordt «niet meer dan 100 mg/Nm3 is» vervangen door «lager is dan 100 mg/Nm3».

3. In onderdeel d wordt «niet werkt, en dat» vervangen door «niet werkt en dat».

4. In onderdeel g wordt «en naverbrander» vervangen door «en de naverbrander».

ON

Artikel 4.243 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid en tweede lid, aanhef, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

2. In het eerste lid wordt «stoffen ingedeeld» vervangen door «stoffen, ingedeeld».

OO

In artikel 4.244, tweede lid, wordt «de artikelen» vervangen door «artikel».

OP

In artikel 4.245, vierde lid, wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

OQ

In artikel 4.247, eerste lid, wordt «een activiteit als bedoeld in artikel 4.246» vervangen door «de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 4.246,».

OR

In artikel 4.248, aanhef, wordt «een activiteit als bedoeld in artikel 4.246» vervangen door «de activiteit, bedoeld in artikel 4.246,».

OS

Artikel 4.252 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «na etsen of beitsen metalen».

2. In het eerste lid vervalt «afkomstig van het etsen of beitsen van metalen» en wordt «zijn de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «, zijn de emissiegrenswaarden de waarden».

3. In het tweede lid wordt «Een som van de vrachten als bedoeld tabel 4.252 is» vervangen door «De som van de vrachten, bedoeld in tabel 4.252, is».

OT

In tabel 4.252 wordt in de tiende rij (Tin), vijfde kolom (Vanaf 200) «0,2» vervangen door «2,0».

OU

Artikel 4.255 vervalt.

OV

Artikel 4.257 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zijn de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «, zijn de emissiegrenswaarden de waarden».

2. In het derde lid, onder b, wordt «gaswasser of geschikt aerosolfilter of mistfilter» vervangen door «gaswasser, een geschikt aerosolfilter of een geschikt mistfilter».

OW

In artikel 4.258, eerste lid, en tweede lid, aanhef, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

OX

In artikel 4.260, vierde lid, wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

OY

In artikel 4.263, eerste lid, wordt «activiteit» vervangen door «milieubelastende activiteit».

OZ

Artikel 4.264 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «materialen (met uitzondering van loodmenie)» vervangen door «materialen, met uitzondering van loodmenie,».

b. In onderdeel a wordt na «met uitzondering van» ingevoegd «het lassen van».

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel b wordt «de materialen» vervangen door «het materiaal».

b. In onderdeel d wordt «koperlegeringen, en berylliumlegeringen» vervangen door «koperlegeringen, berylliumlegeringen».

c. In onderdeel f wordt «de materialen» vervangen door «het materiaal».

PA

In artikel 4.267, eerste lid, wordt «de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «de emissiegrenswaarden de waarden».

PB

In artikel 4.268, onder d, wordt «of elektrostatisch filter» vervangen door «of een geschikt elektrostatisch filter».

PC

Artikel 4.269 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt na «afkomstig van» ingevoegd «laswerkzaamheden van».

2. In onderdeel b vervalt «waarbij roestvrij» en wordt «roestvast gelast wordt» vervangen door «roestvast staal wordt gelast».

3. In onderdeel c wordt na «filtrerende afscheider of» ingevoegd «een geschikt».

PD

In artikel 4.271, eerste lid, en tweede lid, aanhef, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

PE

In artikel 4.273, vierde lid, wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

PF

In artikel 4.276, eerste lid, wordt «activiteit» vervangen door «milieubelastende activiteit».

PG

In artikel 4.277 wordt «in stofklassen» vervangen door «in de stofklassen».

PH

In artikel 4.280, eerste lid, wordt «de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «de emissiegrenswaarden de waarden».

PI

Aan het slot van artikel 4.281, onder a, wordt «en» vervangen door «of».

PJ

Artikel 4.283 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «vloeimiddelen die leidden» vervangen door «vloeimiddelen die leiden».

2. In onderdeel c wordt «gaswasser of geschikt aerosolfilter of mistfilter» vervangen door «gaswasser, een geschikt aerosolfilter of een geschikt mistfilter».

PK

In artikel 4.284, eerste en tweede lid, aanhef, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

PL

In artikel 4.286, vierde lid, wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

PM

In artikel 4.289, eerste lid, wordt «een activiteit» vervangen door «een milieubelastende activiteit».

PN

Artikel 4.291 komt te luiden:

Artikel 4.291 (bodem: bodembeschermende voorziening)
 • 1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olie, smeermiddel en koelvloeistof wordt metaal spaanloos of verspanend bewerkt, thermisch bewerkt, of afgewerkt boven een aaneengesloten bodemvoorziening, als daarbij olie, smeermiddel of koelvloeistof wordt gebruikt.

 • 2. Het scheiden van afvalstoffen door ze te laten uitlekken, bedoeld in artikel 4.303a, vindt plaats boven een lekbak.

PO

In artikel 4.293 wordt «metalen, geloosd» vervangen door «metalen geloosd».

PP

Artikel 4.294 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «vuilwaterriool is» vervangen door «vuilwaterriool, is».

2. In onderdeel a vervalt «of NEN-EN 858-1/A1».

3. In onderdeel b wordt «afvalwater dat» vervangen door «afvalwater die».

PQ

Artikel 4.299 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de emissiegrenswaarden, de waarden» vervangen door «de emissiegrenswaarden de waarden».

2. In het vierde lid wordt «roestvast staal, en» vervangen door «roestvast staal en».

PR

In tabel 4.299, vierde rij, wordt «uitgezonderd» vervangen door «met uitzondering van».

PS

In artikel 4.300, eerste lid, en tweede lid, aanhef, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

PT

Artikel 4.302 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «De eenmalige» vervangen door «Een eenmalige».

2. In het vierde lid wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

PU

Na artikel 4.303 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.303a (afval: scheiden afvalstoffen)

Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen worden afvalstoffen van verspanende metaalbewerking waarbij olie, smeermiddel of koelvloeistof is gebruikt gescheiden in een metaalfractie en een vloeistoffractie door ze te centrifugeren of 48 uur te laten uitlekken.

PV

In artikel 4.305, eerste lid, wordt «activiteit» vervangen door «milieubelastende activiteit».

PW

In artikel 4.313, vijfde lid, onder a en b, wordt «de mechanische» vervangen door «mechanische».

PX

In artikel 4.316, eerste en tweede lid, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

PY

In artikel 4.318, vierde lid, wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

PZ

In artikel 4.320 vervalt «gips,».

QA

In artikel 4.321, eerste lid, wordt «een activiteit als bedoeld in artikel 4.320» vervangen door «de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 4.320,».

QB

In artikel 4.324, eerste lid, wordt «artikel 4.320, eerste lid» vervangen door «artikel 4.320».

QC

Artikel 4.325 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «vuilwaterriool is» vervangen door «vuilwaterriool, is».

2. In onderdeel a vervalt «of NEN-EN 858-1/A1».

3. In onderdeel b wordt «afvalwater dat» vervangen door «afvalwater die».

QD

In artikel 4.332, eerste en tweede lid, wordt «uitvoeren» vervangen door «verrichten».

QE

In artikel 4.334, vierde lid, wordt «NEN-EN-ISO 17025» vervangen door «NEN-EN-ISO/IEC 17025».

QF

Artikel 4.336 komt te luiden:

Artikel 4.336 (toepassingsbereik)
 • 1. Deze paragraaf is van toepassing op:

  • a. het lijmen en coaten van rubber, kunststof, metalen, keramisch materiaal, steen, papier, karton, gips, kurk, hout of houtachtig materiaal, bont, leer, textiel, planten of delen van planten; en

  • b. het reinigen van rubber, kunststof, metalen, keramisch materiaal, steen, papier, karton, gips, hout of houtachtig materiaal als dit plaatsvindt in combinatie met het lijmen of coaten of een andere manier van bewerken van het materiaal.

 • 2. Onder het lijmen en coaten van textiel wordt ook het veredelen van textiel verstaan.

 • 3. Onder het reinigen van steen wordt ook het chemisch behandelen van steen verstaan.

 • 4. Deze paragraaf is niet van toepassing op:

  • a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.13;

  • b. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.14; en

  • c. het etsen en beitsen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.15.

QG

In artikel 4.337, eerste lid, wordt «een activiteit» vervangen door «een milieubelastende activiteit».

QH

Artikel 4.342 wordt als volgt gewijzigd: