Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629684 nr. 124

29 684 Waddenzeebeleid

Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 januari 2016

Inleiding

Met genoegen stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, het Evaluatierapport van de Structuurvisie Waddenzee (december 2015) en het Onderzoeksrapport Waddengebied van Inspectie Leefomgeving en Transport (november 2015)1.

In deze brief vat ik de belangrijkste bevindingen van zowel de Evaluatierapportage van de Structuurvisie Waddenzee (SVW) als het Onderzoeksrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kort samen en ga ik kort in op de in 2016 uit te voeren Beleidsverkenning (zie paragraaf vervolgstappen).

Rapportage Evaluatie Structuurvisie Waddenzee

Deze Evaluatie is uitgevoerd met het oog op mogelijke bijstelling van de huidige SVW die in 2017 afloopt. Het Evaluatieonderzoek heeft plaatsgevonden in de periode mei tot en met november 2015.

In het Evaluatierapport van de SVW (hierna: Evaluatierapport) is met name teruggeblikt op het doelbereik, het instrumentarium en de stand van zaken van de voorgenomen acties en onderzoeken van de Structuurvisie Waddenzee. Daarnaast is globaal gekeken naar ander instrumentarium dat heeft bijgedragen aan het doelbereik van de SVW.

De Structuurvisie is over het algemeen positief geëvalueerd. Dat geldt met name voor de beschermende werking van de structuurvisie voor de Waddenzee als natuurgebied die gecontinueerd dient te worden. Daarnaast dient onder meer gekeken te worden of de flexibiliteit verbeterd kan worden en of er voorwaarden gecreëerd kunnen worden voor een gebiedsmanagement voor samenwerking in beheer en ontwikkeling. Tevens dient een beleidsmonitor te worden ontwikkeld.

Ik onderschrijf de hoofdlijnen van de evaluatie zoals verwoord in de kernboodschappen van de evaluatie.

De kernboodschappen van de evaluatie zijn:

  • a. De SVW en de waddenparagraaf in het Barro werken goed als instrument voor de duurzame bescherming van de Waddenzee als natuurgebied.

  • b. De voorgenomen ontwikkelingsgerichte strategie is nog onvoldoende tot stand gekomen, al is er wel een scala aan veelbelovende aanzetten zichtbaar.

  • c. Het instrumentarium van de SVW werkt naar behoren.

  • d. De vernieuwde rol van het RCW in de bestuurlijke organisatie verdient voortzetting, omdat die partijen verbindt en samenwerking stimuleert.

  • e. Geef een impuls aan de realisering van het ontwikkelingsperspectief. Bijvoorbeeld door het opstellen van een meerjaren ontwikkelingsprogramma met duidelijke keuzes voor natuur, landschap en cultuurhistorische waarden en voor de daarbij passende ontwikkeling van duurzame economie.

  • f. Werk toe naar één gebiedsmanagement voor samenwerking in beheer en ontwikkeling.

  • g. Continueer de hoofddoelstelling en de beschermende werking van de SVW, maar verbeter de flexibiliteit, creëer voorwaarden voor één gebiedsmanagement en ontwikkel beleidsmonitoring.

De eerste vier kernboodschappen kijken terug, de andere kernboodschappen vormen aanbevelingen. Deze aanbevelingen zullen worden meegenomen in de te nemen vervolgstappen.

Nader onderzoeksrapport ILT

Op 2 februari 2015 zond ik u het Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport «Beleidsmonitoring Waddenzee» van december 2014 (Kamerstuk 29 684, nr. 121). In de aanbiedingsbrief gaf ik aan nader onderzoek te zullen laten uitvoeren naar onder meer de materiële gevolgen op de Waddenzee en naar de door de gemeenten ervaren knelpunten in de uitvoeringspraktijk van het Barro.

In bijgaand Rapport van de ILT «Rapportage onderzoek Waddengebied 2015» worden de bevindingen beschreven van dit nader onderzoek naar de knelpunten die gemeenten in het waddengebied ervaren bij het gevolg geven aan de regels uit het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de fysieke consequenties daarvan voor de Waddenzee. Het onderzoek beschrijft de problemen die gemeenten hebben met het toepassen van het Barro bij de opstelling van bestemmingsplannen. Uit het onderzoek blijkt echter dat deze problemen met de uitvoering in het landelijk gebied bijna niet hebben geleid tot aantasting of bedreiging van de landschappelijke kwaliteiten van de Waddenzee.

De door het ILT beschreven knelpunten zullen worden betrokken in de te nemen vervolgstappen. In de Beleidsverkenning (zie hieronder) zullen de mogelijke opties voor verbetering in kaart worden gebracht.

Vervolgstappen

In de brief van 13 november 2013 heb ik mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken gereageerd op de conclusies en aanbevelingen van het conceptrapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) «Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting». Het definitieve rapport heeft de ARK op 28 november 2013 naar uw Kamer gezonden (Kamerstuk 29 684, nr. 108).

In het in 2016 uit te voeren onderzoek «Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied» (hierna: Beleidsverkenning) zullen de contouren van het gewenste toekomstige beleid worden onderzocht en beschreven. In de Beleidsverkenning zal niet alleen gekeken worden naar de mogelijke handelingsperspectieven naar aanleiding van de bevindingen van het Evaluatierapport en het ILT-rapport. Ook zal gekeken worden naar de aanbevelingen uit het Rapport van de ARK van 2013.

Naar verwachting zal ik eind 2016 samen met de Staatssecretaris van Economische Zaken u mijn visie geven op de toekomstige ontwikkeling van het Waddengebied. Bij de ontwikkeling van deze visie worden de bevindingen betrokken van de beleidsverkenning en de eerder aangekondigde tussentijdse evaluatie van de Samenwerkingsagenda Verbetering Beheer Waddenzee (brief van 2 juli 2014, Kamerstuk 29 684, nr. 114). Tevens zal ik dan ingaan op de motie van de leden Smaling en Jacobi (Kamerstuk 33 450, nr. 40, t.v.v. nr. 38 van 17 maart 2015). In deze motie wordt de regering verzocht voor eind 2016 onafhankelijk te laten evalueren of de aanbevelingen uit het ARK-rapport van 28 november 2013 voldoende zijn opgevolgd.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl