Wet van 2 november 2016 tot wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de normen voor de primaire waterkeringen aan te passen aan nieuwe inzichten over overstromingsrisico’s en daarbij uit te gaan van ten minste een beschermingsniveau waarmee de kans om te overlijden ten gevolge van een overstroming niet groter is dan 1 op 100.000 per jaar;

dat het om die reden gewenst is de Waterwet te wijzigen en dat het gewenst is enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Waterschapswet te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Waterwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsomschrijving van buitenwater wordt tussen «dan wel bij een combinatie daarvan» en de puntkomma ingevoegd: , alsmede het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

2. De begripsomschrijving van dijkring komt te vervallen.

3. In de alfabetische rangschikking worden de volgende begripsomschrijvingen ingevoegd:

dijktraject:

gedeelte van een primaire waterkering dat afzonderlijk genormeerd is;

faalkans:

kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor de hydraulische belasting op een achterliggend dijktraject substantieel wordt verhoogd;

overstromingskans:

kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor het door het dijktraject beschermde gebied zodanig overstroomt dat dit leidt tot dodelijke slachtoffers of substantiële economische schade;.

4. In de begripsomschrijving van primaire waterkering wordt «doordat deze behoort tot een dijkring ofwel vóór een dijkring is gelegen» vervangen door: door buitenwater.

B

Artikel 1.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De primaire waterkeringen en de dijktrajecten worden aangegeven op de landkaarten in bijlage I.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Een dijktraject wordt aan twee zijden begrensd door een lijn loodrecht op het dijktraject door een punt waarvan de rijksdriehoekscoördinaten zijn opgenomen in bijlage IA.

3. In het derde lid (nieuw) vervalt «dijkringen en».

4. In het vierde lid (nieuw) wordt «tweede lid» vervangen door: derde lid.

C

Artikel 2.2 komt te luiden:

Artikel 2.2

 • 1. In de bij deze wet behorende bijlage II wordt voor elk dijktraject, met uitzondering van dijktraject 16-5, vermeld in bijlage I, een signaleringswaarde vastgesteld.

  De signaleringswaarde is voor:

  • a. een dijktraject, niet zijnde een dijktraject als bedoeld in onderdeel b, de overstromingskans per jaar waarvan overschrijding op grond van artikel 2.12, vijfde lid, wordt gemeld aan Onze Minister;

  • b. de dijktrajecten 201, 204a, 204b, 206, 208 tot en met 212, 214 tot en met 219 en 222 tot en met 225, vermeld in bijlage I, de faalkans per jaar waarvan overschrijding op grond van artikel 2.12, vijfde lid, wordt gemeld aan Onze Minister.

 • 2. In de bij deze wet behorende bijlage III wordt voor elk dijktraject een ondergrens vastgesteld.

  De ondergrens is voor:

  • a. een dijktraject als bedoeld in het eerste lid, tweede zin, onderdeel a, de overstromingskans per jaar waarop het dijktraject ten minste berekend moet zijn;

  • b. een dijktraject, genoemd in het eerste lid, tweede zin, onderdeel b, de faalkans per jaar waarop het dijktraject ten minste berekend moet zijn;

  • c. dijktraject 16-5, vermeld in bijlage I, indien dit hydraulische belasting ondervindt door het overstromen van het door een voorliggend dijktraject beschermde gebied, de overstromingskans waarop het dijktraject dan ten minste berekend moet zijn.

 • 3. Onverminderd het tweede lid vermeldt bijlage III voor:

  • a. een dijktraject dat een toename van hydraulische belasting kan ondervinden ten gevolge van een maatregel gericht op het vergroten van de afvoer- of bergingscapaciteit van een watersysteem, de overstromingskans waarop het dijktraject ten minste berekend moet zijn, indien een zodanige toename optreedt;

  • b. de dijktrajecten 208 tot en met 210 en 225 de kans op niet-sluiten waaraan de stormvloedkering ten minste moet voldoen, indien deze gesloten moet worden.

D

Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Ten behoeve van de beoordeling van de veiligheid van een dijktraject worden bij ministeriële regeling regels gesteld voor het bepalen van de hydraulische belasting en de sterkte.

2. De eerste zin van het tweede lid komt te luiden:

De in het eerste lid bedoelde ministeriële regeling wordt telkens voor maximaal twaalf jaren vastgesteld.

E

Artikel 2.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt de veiligheidsnorm voor andere dan primaire waterkeringen die ingevolge artikel 1.3, eerste lid, zoals dat luidde op 31 december 2016, werden aangemerkt als primaire waterkeringen, voor 1 januari 2019 vastgesteld. Tot die vaststelling moeten de desbetreffende keringen ten minste gelijke veiligheid bieden als het geval was op 1 januari 2017.

F

In artikel 2.7, eerste lid, wordt «veiligheidsnorm» vervangen door: normen voor dijktrajecten.

G

In artikel 2.8 wordt «overstromingskans per jaar» vervangen door: kans per jaar op overstroming.

H

Artikel 2.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «hoogwaterstanden als» vervangen door: regels voor het bepalen van de hydraulische belasting en de sterkte,.

2. In het derde lid wordt «eerste lid» vervangen door «eerste en tweede lid» en vervalt: over elke dijkring.

3. In het vierde lid wordt «De in het eerste lid bedoelde verslagen bevatten» vervangen door «Het in het eerste lid bedoelde verslag bevat», wordt «de ingevolge artikel 2.2, eerste of tweede lid, vastgestelde veiligheidsnorm» vervangen door «de voor een dijktraject in bijlage II en III vastgestelde norm of normen» en wordt «factoren» vervangen door: regels voor het bepalen van de hydraulische belasting en de sterkte.

4. Onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Overschrijding van een in bijlage II vastgestelde norm wordt door de beheerder aan Onze Minister gemeld in het in het eerste lid bedoelde verslag.

5. In het zesde lid (nieuw) wordt na «de beoordeling van de veiligheid» ingevoegd «, bedoeld in het vierde lid,» en wordt «bevatten de in het eerste lid bedoelde verslagen» vervangen door: bevat het in het eerste lid bedoelde verslag.

6. Na het zesde lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 7. De eerstvolgende toezending van een verslag als bedoeld in het derde lid vindt plaats voor 1 januari 2024.

I

Artikel 2.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt «de in bijlage II aangegeven veiligheidsnorm» vervangen door: de in bijlagen II en III aangegeven normen voor dijktrajecten.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. De eerstvolgende toezending van een verslag als bedoeld in het eerste lid vindt plaats voor 1 januari 2037.

J

Artikel 7.23, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Onze Minister verleent aan de beheerder op aanvraag een subsidie voor het treffen van maatregelen, indien:

  • a. de maatregelen nodig zijn vanwege:

   • 1°. wijziging van bijlage III dan wel de krachtens artikel 2.3 gestelde regels;

   • 2°. de overgang van de op grond van artikel 2.2 dan wel krachtens artikel 2.3 of 2.12, vierde lid, gestelde regels, zoals die luidden op 31 december 2016, naar de normen in bijlage III dan wel de krachtens artikel 2.3 gestelde regels; of

   • 3°. wijziging van de krachtens artikel 2.3 of 2.12, vierde lid, gestelde regels, zoals deze artikelen luidden op 31 december 2016;

  • b. de maatregelen voor het kalenderjaar waarin de subsidie wordt verstrekt zijn opgenomen in een jaarlijks door Onze Minister vast te stellen programma; en

  • c. bij maatregelen die betrekking hebben op een dijktraject als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, tweede zin, en nodig zijn vanwege het eerste lid, onderdeel a, onder 1° of 2°, de norm, vermeld in bijlage II, is overschreden.

K

Artikel 7.24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Een waterschap is een jaarlijkse bijdrage aan Onze Minister verschuldigd ter bestrijding van de kosten verbonden aan de verstrekking van subsidies voor maatregelen die nodig zijn vanwege:

  • a. wijziging van bijlage III dan wel de krachtens artikel 2.3 gestelde regels;

  • b. de overgang van de op grond van artikel 2.2 dan wel krachtens artikel 2.3 of 2.12, vierde lid, gestelde regels, zoals die luidden op 31 december 2016, naar de normen in bijlage III dan wel de krachtens artikel 2.3 gestelde regels; of

  • c. wijziging van de krachtens artikel 2.3 of 2.12, vierde lid, gestelde regels, zoals deze artikelen luidden op 31 december 2016.

2. In het tweede lid wordt «die nodig zijn vanwege wijziging van de krachtens artikel 2.3 of 2.12, vierde lid, gestelde regels en» vervangen door: als bedoeld in het eerste lid, die.

3. Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Middelen die bestemd zijn voor subsidies ten behoeve van maatregelen als bedoeld in het eerste lid, kunnen tevens worden besteed aan:

  • a. uitgaven van het Rijk ten behoeve van zodanige maatregelen, mits deze uitgaven de kosten van een subsidie voor zodanige maatregelen niet te boven gaan;

  • b. uitgaven of subsidies ten behoeve van een of meer andere maatregelen, al dan niet zijnde waterbeheermaatregelen, die tezamen een vergelijkbaar beschermingsniveau bieden, indien een maatregel als bedoeld in het eerste lid zeer kostbaar of maatschappelijk zeer ingrijpend is en de uitgaven of subsidies voor dergelijke andere maatregelen de kosten van een subsidie voor een maatregel als bedoeld in het eerste lid niet te boven gaan, waarbij zo nodig kan worden afgeweken van de artikelen 7.22a en 7.22d;

  • c. eenmalige subsidies voor maatregelen die nodig zijn om bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere dan primaire waterkeringen in overeenstemming te brengen met de veiligheidsnormen, bedoeld in artikel 2.4.

L

In artikel 10.4, tweede lid, wordt «1 januari 2019» vervangen door «1 januari 2025» en wordt «artikel 2.3, tweede lid, 2.12, 3.9 en 7.23 tot en met 7.26» vervangen door: de artikelen 2.2, 2.3, 2.12, 3.9 en 7.23 tot en met 7.26.

M

Bijlage I komt te luiden:

BIJLAGE I Primaire waterkeringen en dijktrajecten als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid

Kaart 1: Noord-Nederland

Kaart 1: Noord-Nederland

Kaart 2: Midden-Nederland

Kaart 2: Midden-Nederland

Kaart 3: Zuid-West Nederland

Kaart 3: Zuid-West Nederland

Kaart 4: Limburg

Kaart 4: Limburg

N

Bijlage IA komt te luiden:

BIJLAGE IA Rijksdriehoekscoördinaten begrenzingen dijktrajecten als bedoeld in artikel 1.3, tweede lid

Traject

Beginpunt

Eindpunt

 
 

X

Y

X

Y

 

1-1

209653

610745

206219

609839

 

1-2

206219

609839

209653

610745

 

2-1

185760

606974

170840

605505

 

2-2

170840

605505

185760

606974

 

3-1

155445

602424

144741

598119

 

3-2

144742

598119

155445

602424

 

4-1

133194

589741

134090

590038

 

4-2

134090

590038

133194

589741

 

5-1

112567

558327

119733

576775

 

5-2

119733

576775

112567

558327

 

6-1

177262

539619

153258

544493

 

6-2

153258

544493

154105

567249

 

6-3

154105

567249

179480

592644

 

6-4

179480

592644

204405

601934

 

6-5

204405

601934

216161

601054

 

6-6

216161

601054

253851

603456

 

6-7

253851

603456

276791

584521

 

7-1

195173

519105

185608

514144

 

7-2

185608

514144

177263

539622

 

8-1

160680

475073

138779

482584

 

8-2

138779

482584

155909

500652

 

8-3

155909

500652

171994

513513

 

8-4

171994

513513

186770

503645

 

8-5

186770

503645

177821

492155

 

8-6

177821

492155

167033

486659

 

8-7

167033

486659

160680

475073

 

9-1

223120

504085

201902

516879

 

9-2

201902

516879

195249

519182

 

10-1

200190

502567

199187

515698

 

10-2

199187

515698

191128

508821

 

10-3

191128

508821

200190

502567

 

11-1

202254

497760

187519

503868

 

11-2

193009

505087

193009

505087

(gesloten traject)

11-3

187519

503868

184503

492932

 

12-1

122746

545196

131682

549716

 

12-2

131682

549716

135858

531917

 

13-1

102162

498527

104555

526714

 

13-2

104555

526714

106093

532122

 

13-3

106093

532122

110007

550827

 

13-4

110007

550827

114952

549715

 

13-5

114952

549715

122746

545196

 

13-6

135858

531917

147789

522936

 

13-7

147789

522936

129694

512795

 

13-8

129694

512795

133452

503197

 

13-9

133452

503197

126138

488518

 

13a-1

129369

484290

129369

484290

(gesloten traject)

13b-1

136234

496309

136234

496309

(gesloten traject)

14-1

109982

446912

99230

436695

 

14-2

99230

436695

84432

436197

 

14-3

84432

436197

71043

441849

 

14-4

71043

441849

67837

444644

 

14-5

67837

444644

77756

456910

 

14-6

77756

456910

79853

459315

 

14-7

79853

459315

86592

467952

 

14-8

86592

467952

87622

469672

 

14-9

87622

469672

90297

474328

 

14-10

90297

474328

101923

497548

 

15-1

135883

447236

118596

439655

 

15-2

118596

439655

99456

436741

 

15-3

99456

436741

109982

446912

 

16-1

127067

426810

115089

426090

 

16-2

115089

426090

110825

435075

 

16-3

110825

435075

126731

441023

 

16-4

126731

441023

140327

441632

 

16-5

140327

441632

127067

426810

 

17-1

103936

429891

87353

429164

 

17-2

87353

429164

97847

435094

 

17-3

97847

435094

103936

429891

 

18-1

85998

432719

85998

432719

(gesloten traject)

19-1

77476

434792

77476

434792

(gesloten traject)

20-1

64432

429234

66654

438200

 

20-2

66654

438200

75533

432676

 

20-3

75533

432676

79292

424880

 

20-4

79292

424880

64432

429234

 

21-1

82193

425313

102631

417657

 

21-2

102631

417657

82193

425313

 

22-1

110911

421984

102666

419360

 

22-2

102666

419360

110911

421984

 

23-1

119764

424127

119764

424127

(gesloten traject)

24-1

136718

416981

120742

414799

 

24-2

120742

414799

119831

424128

 

24-3

119831

424128

131431

422736

 

25-1

50187

423075

61809

426798

 

25-2

61809

426798

81755

413105

 

25-3

81755

413105

70445

411726

 

25-4

70445

411726

50187

423075

 

26-1

47016

417935

39836

409941

 

26-2

39836

409941

52832

406943

 

26-3

52832

406943

65464

409401

 

26-4

65464

409401

47016

417935

 

27-1

72311

405585

71261

403770

 

27-2

71261

403770

70970

392499

 

27-3

71280

401961

70970

392499

 

27-4

72311

405585

71280

401961

 

28-1

49374

396428

36840

402588

 

29-1

36840

402588

20067

394383

 

29-2

20067

394383

30502

386511

 

29-3

30502

386511

34921

387049

 

29-4

34921

387049

39584

384436

 

30-1

49557

395609

59287

385942

 

30-2

59287

385942

56848

386903

 

30-3

56848

386903

39007

383426

 

30-4

39007

383426

39584

384436

 

31-1

73211

379721

59363

385948

 

31-2

59363

385948

73614

383309

 

31-3

73614

383309

73211

379721

 

32-1

14829

376195

29538

379138

 

32-2

29538

379138

39383

374562

 

32-3

39383

374562

49087

372961

 

32-4

49087

372961

74526

373616

 

33-1

75178

385198

74875

378665

 

34-1

116711

406448

103347

414028

 

34-2

103347

414028

87346

411453

 

34-3

87346

411453

85158

407600

 

34-4

85158

407600

76741

404715

 

34-5

76741

404715

75178

385198

 

34a-1

116265

413379

116265

413379

(gesloten traject)

35-1

133353

413856

120590

414313

 

35-2

120590

414313

117472

406225

 

36-1

194776

406311

188281

418489

 

36-2

188281

418489

173995

422801

 

36-3

173995

422801

160100

424249

 

36-4

160100

424249

147185

416146

 

36-5

147185

416146

133353

413856

 

36a-1

176268

421159

176268

421159

(gesloten traject)

37-1

136718

416981

141523

417804

 

38-1

131982

423063

152240

423529

 

38-2

152240

423529

141523

417804

 

39-1

151648

422304

151648

422304

(gesloten traject)

40-1

156762

427809

153475

423826

 

40-2

153475

423826

157057

426954

 

41-1

188437

429004

179024

432495

 

41-2

179024

432495

156762

427809

 

41-3

157057

426954

174242

423107

 

41-4

174242

423107

188549

418869

 

42-1

201472

430613

188637

428760

 

43-1

140327

441632

152879

440541

 

43-2

152879

440541

181026

441462

 

43-3

181026

441462

198792

433566

 

43-4

198792

433566

179281

433453

 

43-5

179281

433453

159698

434666

 

43-6

159698

434666

127067

426810

 

44-1

159724

445337

135883

447236

 

44-2

126138

488518

142448

479755

 

44-3

101923

497548

102162

498527

 

45-1

174665

441898

170286

440653

 

45-2

155557

464341

160892

474315

 

45-3

160892

474315

165407

475139

 

46-1

147367

476951

146261

470296

 

47-1

189183

444062

200034

446939

 

48-1

208669

428833

196600

442843

 

48-2

196600

442843

206063

446733

 

48-3

206063

446733

216660

442082

 

49-1

216220

442421

207390

446304

 

49-2

207390

446304

212047

457222

 

50-1

212047

457222

210107

461154

 

50-2

210107

461154

212966

463772

 

51-1

212925

463941

219480

473284

 

52a-1

202081

487555

202081

487555

(gesloten traject)

52-1

204945

451730

207141

466939

 

52-2

207141

466939

201740

486557

 

52-3

201740

486557

202849

494718

 

52-4

202849

494718

202254

497760

 

53-1

214277

474030

204320

480019

 

53-2

204320

480019

200247

502522

 

53-3

200247

502522

223095

503033

 

54-1

188575

418852

199502

414044

 

55-1

196514

408294

196107

412299

 

56-1

198600

404749

196965

406916

 

57-1

200805

401651

199362

403853

 

58-1

197562

402562

196559

403624

 

59-1

200244

399885

200353

399664

 

60-1

204317

396354

201451

397996

 

61-1

204290

394684

200650

396222

 

63-1

205024

394303

208375

390752

 

64-1

208814

389363

208375

390752

 

65-1

209965

385965

209861

390107

 

66-1

208893

385844

209041

386385

 

67-1

208098

381024

208059

381628

 

68-1

206047

371417

208554

378793

 

68-2

208554

378793

209422

383535

 

69-1

208277

378117

207921

374808

 

70-1

204683

370579

207228

374077

 

71-1

205042

369008

205474

369641

 

72-1

200430

366239

200544

366331

 

73-1

199624

364130

200498

365031

 

74-1

196533

363209

198066

363575

 

75-1

196240

359983

196463

360760

 

76-1

196568

355447

196814

356790

 

76-2

196814

356790

197507

357256

 

76a-1

196387

355283

196387

355283

(gesloten traject)

77-1

194708

353336

196682

354266

 

78-1

188262

354004

191587

355019

 

78a-1

192597

355730

192545

356136

 

79-1

188222

353922

186634

351562

 

80-1

190683

351761

191854

351385

 

81-1

186301

348601

186301

348601

(gesloten traject)

82-1

186854

345661

186993

346140

 

83-1

182024

335563

186136

344319

 

85-1

181373

333439

181572

333937

 

86-1

179697

331607

179697

331607

(gesloten traject)

87-1

180503

330368

181184

332548

 

88-1

179298

325217

180215

326880

 

89-1

178661

324033

178792

324312

 

90-1

178064

312736

177147

320508

 

91-1

177690

322649

177690

322649

(gesloten traject)

92-1

176455

320388

176455

320388

(gesloten traject)

93-1

176764

318968

175495

321230

 

94-1

176728

316261

176894

317096

 

95-1

177054

309624

177395

310485

 

201

154105

567249

131682

549716

 

202

195173

519105

195249

519182

 

204a

147798

522938

158288

504524

 

204b

147798

522938

158288

504524

 

205

160680

475073

160892

474315

 

206

200190

502567

200247

502522

 

208

71046

441844

75202

437260

 

209

80598

431187

77484

434797

 

210

99456

436741

99230

436695

 

211

64432

429234

61801

426806

 

212

119764

424127

119831

424128

 

213

131982

423063

131431

422736

 

214

50187

423075

47016

417935

 

215

87357

411458

81758

413108

 

216

65464

409401

70445

411726

 

217

69404

410732

72311

405585

 

218

39836

409941

36840

402588

 

219

70970

392499

73614

383309

 

221

49557

395609

49374

396428

 

222

59287

385942

59363

385948

 

223

75465

376811

73211

379721

 

224

153475

423826

152240

423529

 

225

191128

508821

185608

514144

 

226

186686

506469

187005

506522

 

227

187519

503868

186770

503645

 

O

Bijlage II komt te luiden:

BIJLAGE II Normen voor dijktrajecten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid (signaleringswaarden)

Traject

Overstromingskans als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, tweede zin, aanhef en onderdeel a

Faalkans als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, tweede zin, aanhef en onderdeel b

1-1

1:1000

 

1-2

1:1000

 

2-1

1:1000

 

2-2

1:1000

 

3-1

1:3000

 

3-2

1:1000

 

4-1

1:300

 

4-2

1:1000

 

5-1

1:3000

 

5-2

1:3000

 

6-1

1:3000

 

6-2

1:3000

 

6-3

1:3000

 

6-4

1:3000

 

6-5

1:3000

 

6-6

1:3000

 

6-7

1:10000

 

7-1

1:3000

 

7-2

1:3000

 

8-1

1:30000

 

8-2

1:30000

 

8-3

1:30000

 

8-4

1:30000

 

8-5

1:3000

 

8-6

1:3000

 

8-7

1:3000

 

9-1

1:1000

 

9-2

1:3000

 

10-1

1:3000

 

10-2

1:3000

 

10-3

1:10000

 

11-1

1:3000

 

11-2

1:3000

 

11-3

1:300

 

12-1

1:1000

 

12-2

1:3000

 

13-1

1:3000

 

13-2

1:3000

 

13-3

1:3000

 

13-4

1:3000

 

13-5

1:3000

 

13-6

1:3000

 

13-7

1:3000

 

13-8

1:3000

 

13-9

1:3000

 

13a-1

1:300

 

13b-1

1:300

 

14-1

1:30000

 

14-2

1:100000

 

14-3

1:10000

 

14-4

1:10000

 

14-5

1:30000

 

14-6

1:30000

 

14-7

1:30000

 

14-8

1:30000

 

14-9

1:30000

 

14-10

1:30000

 

15-1

1:30000

 

15-2

1:10000

 

15-3

1:10000

 

16-1

1:100000

 

16-2

1:30000

 

16-3

1:30000

 

16-4

1:30000

 

17-1

1:3000

 

17-2

1:3000

 

17-3

1:100000

 

18-1

1:10000

 

19-1

1:100000

 

20-1

1:30000

 

20-2

1:10000

 

20-3

1:30000

 

20-4

1:1000

 

21-1

1:3000

 

21-2

1:300

 

22-1

1:3000

 

22-2

1:10000

 

23-1

1:3000

 

24-1

1:10000

 

24-2

1:1000

 

24-3

1:10000

 

25-1

1:3000

 

25-2

1:1000

 

25-3

1:300

 

25-4

1:300

 

26-1

1:3000

 

26-2

1:3000

 

26-3

1:10000

 

26-4

1:1000

 

27-1

1:3000

 

27-2

1:10000

 

27-3

1:3000

 

27-4

1:1000

 

28-1

1:1000

 

29-1

1:3000

 

29-2

1:10000

 

29-3

1:100000

 

29-4

1:1000

 

30-1

1:3000

 

30-2

1:100000

 

30-3

1:3000

 

30-4

1:1000000

 

31-1

1:30000

 

31-2

1:10000

 

31-3

1:300

 

32-1

1:1000

 

32-2

1:1000

 

32-3

1:3000

 

32-4

1:3000

 

33-1

1:300

 

34-1

1:1000

 

34-2

1:1000

 

34-3

1:3000

 

34-4

1:1000

 

34-5

1:300

 

34a-1

1:3000

 

35-1

1:10000

 

35-2

1:3000

 

36-1

1:10000

 

36-2

1:30000

 

36-3

1:30000

 

36-4

1:10000

 

36-5

1:10000

 

36a-1

1:3000

 

37-1

1:10000

 

38-1

1:30000

 

38-2

1:10000

 

39-1

1:3000

 

40-1

1:30000

 

40-2

1:10000

 

41-1

1:30000

 

41-2

1:10000

 

41-3

1:3000

 

41-4

1:10000

 

42-1

1:10000

 

43-1

1:30000

 

43-2

1:10000

 

43-3

1:30000

 

43-4

1:30000

 

43-5

1:30000

 

43-6

1:30000

 

44-1

1:30000

 

44-2

1:300

 

44-3

1:30000

 

45-1

1:100000

 

45-2

1:300

 

45-3

1:300

 

46-1

1:300

 

47-1

1:3000

 

48-1

1:30000

 

48-2

1:10000

 

48-3

1:10000

 

49-1

1:300

 

49-2

1:10000

 

50-1

1:30000

 

50-2

1:3000

 

51-1

1:1000

 

52a-1

1:3000

 

52-1

1:3000

 

52-2

1:3000

 

52-3

1:3000

 

52-4

1:3000

 

53-1

1:3000

 

53-2

1:10000

 

53-3

1:10000

 

54-1

1:1000

 

55-1

1:1000

 

56-1

1:300

 

57-1

1:300

 

58-1

1:300

 

59-1

1:300

 

60-1

1:300

 

61-1

1:300

 

62-1

1:300

 

63-1

1:300

 

64-1

1:300

 

65-1

1:300

 

66-1

1:300

 

67-1

1:300

 

68-1

1:1000

 

68-2

1:300

 

69-1

1:1000

 

70-1

1:300

 

71-1

1:300

 

72-1

1:300

 

73-1

1:300

 

74-1

1:300

 

75-1

1:300

 

76-1

1:300

 

76-2

1:300

 

76a-1

1:300

 

77-1

1:300

 

78-1

1:300

 

78a-1

1:300

 

79-1

1:300

 

80-1

1:300

 

81-1

1:300

 

82-1

1:300

 

83-1

1:300

 

84-1

1:300

 

85-1

1:300

 

86-1

1:300

 

87-1

1:1000

 

88-1

1:300

 

89-1

1:300

 

90-1

1:3000

 

91-1

1:300

 

92-1

1:300

 

93-1

1:1000

 

94-1

1:300

 

95-1

1:300

 

201

 

1:10000

202

1:10000

 

204a

 

1:10000

204b

 

1:1000

205

 

1:3000

206

 

1:10000

208

 

1:100000

209

 

1:100000

210

 

1:100000

211

 

1:3000

212

 

1:10000

213

1:10000

 

214

 

1:3000

215

 

1:30000

216

 

1:3000

217

 

1:30000

218

 

1:30000

219

 

1:30000

221

1:10000

 

222

 

1:30000

223

 

1:30000

224

 

1:30000

225

 

1:30000

226

 

1:3000

227

 

1:3000

P

Bijlage III komt te luiden:

BIJLAGE III Normen voor dijktrajecten als bedoeld in artikel 2.2, tweede en derde lid (ondergrenzen)

Traject

Overstromingskans als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, tweede zin, aanhef en onderdeel a

Faalkans als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, tweede zin, aanhef en onderdeel b

Overstromingskans als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, tweede zin, aanhef en onderdeel c

Overstromingskans als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, aanhef en onderdeel a

Kans op niet-sluiten als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, aanhef en onderdeel b

1-1

1:1000

       

1-2

1:1000

       

2-1

1:300

       

2-2

1:1000

       

3-1

1:3000

       

3-2

1:1000

       

4-1

1:300

       

4-2

1:300

       

5-1

1:1000

       

5-2

1:3000

       

6-1

1:1000

       

6-2

1:1000

       

6-3

1:1000

       

6-4

1:1000

       

6-5

1:1000

       

6-6

1:1000

       

6-7

1:3000

       

7-1

1:1000

       

7-2

1:1000

       

8-1

1:10000

       

8-2

1:10000

       

8-3

1:10000

       

8-4

1:10000

       

8-5

1:1000

       

8-6

1:1000

       

8-7

1:1000

       

9-1

1:300

       

9-2

1:1000

       

10-1

1:1000

       

10-2

1:1000

       

10-3

1:3000

       

11-1

1:1000

       

11-2

1:1000

       

11-3

1:100

       

12-1

1:1000

       

12-2

1:1000

       

13-1

1:1000

       

13-2

1:3000

       

13-3

1:1000

       

13-4

1:1000

       

13-5

1:1000

       

13-6

1:1000

       

13-7

1:1000

       

13-8

1:1000

       

13-9

1:1000

       

13a-1

1:100

       

13b-1

1:100

       

14-1

1:10000

       

14-2

1:30000

       

14-3

1:10000

       

14-4

1:3000

       

14-5

1:10000

       

14-6

1:10000

       

14-7

1:10000

       

14-8

1:10000

       

14-9

1:30000

       

14-10

1:30000

       

15-1

1:10000

       

15-2

1:3000

       

15-3

1:3000

       

16-1

1:30000

       

16-2

1:10000

       

16-3

1:10000

       

16-4

1:10000

       

16-5

   

1:10

   

17-1

1:1000

       

17-2

1:1000

       

17-3

1:30000

       

18-1

1:3000

       

19-1

1:30000

       

20-1

1:10000

       

20-2

1:10000

       

20-3

1:10000

       

20-4

1:300

       

21-1

1:1000

       

21-2

1:100

       

22-1

1:1000

       

22-2

1:3000

       

23-1

1:1000

       

24-1

1:3000

       

24-2

1:300

       

24-3

1:10000

       

25-1

1:1000

       

25-2

1:300

       

25-3

1:100

   

1:10

 

25-4

1:300

       

26-1

1:1000

       

26-2

1:1000

       

26-3

1:3000

       

26-4

1:1000

       

27-1

1:3000

       

27-2

1:10000

       

27-3

1:1000

   

1:10

 

27-4

1:300

   

1:10

 

28-1

1:300

       

29-1

1:1000

       

29-2

1:3000

       

29-3

1:30000

       

29-4

1:1000

       

30-1

1:1000

       

30-2

1:100000

       

30-3

1:1000

       

30-4

1:1000000

       

31-1

1:10000

       

31-2

1:3000

       

31-3

1:100

   

1:10

 

32-1

1:300

       

32-2

1:300

       

32-3

1:1000

       

32-4

1:1000

       

33-1

1:100

   

1:10

 

34-1

1:300

       

34-2

1:300

       

34-3

1:1000

   

1:10

 

34-4

1:300

   

1:10

 

34-5

1:100

   

1:10

 

34a-1

1:1000

       

35-1

1:3000

       

35-2

1:1000

       

36-1

1:3000

       

36-2

1:10000

       

36-3

1:10000

       

36-4

1:3000

       

36-5

1:3000

       

36a-1

1:1000

       

37-1

1:3000

       

38-1

1:10000

       

38-2

1:3000

       

39-1

1:3000

       

40-1

1:30000

       

40-2

1:3000

       

41-1

1:10000

       

41-2

1:3000

       

41-3

1:3000

       

41-4

1:3000

       

42-1

1:3000

       

43-1

1:10000

       

43-2

1:3000

       

43-3

1:10000

       

43-4

1:10000

       

43-5

1:10000

       

43-6

1:10000

       

44-1

1:10000

       

44-2

1:100

       

44-3

1:10000

       

45-1

1:30000

       

45-2

1:100

       

45-3

1:100

       

46-1

1:100

       

47-1

1:1000

       

48-1

1:10000

       

48-2

1:3000

       

48-3

1:3000

       

49-1

1:100

       

49-2

1:3000

       

50-1

1:10000

       

50-2

1:1000

       

51-1

1:300

       

52a-1

1:1000

       

52-1

1:1000

       

52-2

1:1000

       

52-3

1:1000

       

52-4

1:1000

       

53-1

1:1000

       

53-2

1:3000

       

53-3

1:3000

       

54-1

1:300

       

55-1

1:300

       

56-1

1:100

       

57-1

1:100

       

58-1

1:100

       

59-1

1:100

       

60-1

1:100

       

61-1

1:100

       

62-1

1:100

       

63-1

1:100

       

64-1

1:100

       

65-1

1:100

       

66-1

1:100

       

67-1

1:100

       

68-1

1:300

       

68-2

1:100

       

69-1

1:300

       

70-1

1:100

       

71-1

1:100

       

72-1

1:100

       

73-1

1:100

       

74-1

1:100

       

75-1

1:100

       

76-1

1:100

       

76-2

1:100

       

76a-1

1:100

       

77-1

1:100

       

78-1

1:100

       

78a-1

1:100

       

79-1

1:100

       

80-1

1:100

       

81-1

1:100

       

82-1

1:100

       

83-1

1:100

       

84-1

1:100

       

85-1

1:100

       

86-1

1:100

       

87-1

1:300

       

88-1

1:100

       

89-1

1:100

       

90-1

1:1000

       

91-1

1:300

       

92-1

1:100

       

93-1

1:300

       

94-1

1:100

       

95-1

1:100

       

201

 

1:3000

     

202

1:3000

       

204a

 

1:3000

     

204b

 

1:300

     

205

 

1:1000

     

206

 

1:3000

     

208

 

1:30000

   

1:100

209

 

1:30000

   

1:10

210

 

1:30000

   

1:200

211

 

1:1000

     

212

 

1:3000

     

213

1:3000

       

214

 

1:1000

     

215

 

1:10000

     

216

 

1:1000

     

217

 

1:10000

     

218

 

1:10000

     

219

 

1:10000

     

221

1:3000

       

222

 

1:10000

     

223

 

1:10000

     

224

 

1:10000

     

225

 

1:10000

   

1:100

226

 

1:1000

     

227

 

1:1000

     

ARTIKEL II

In artikel 120 van de Waterschapswet vervalt het vijfde lid, onder vernummering van het zesde lid tot vijfde lid.

ARTIKEL III

In artikel 174, tweede lid, tweede zin, van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt na «Bij openbare wegen» ingevoegd «en waterstaatswerken» en wordt na «het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg» ingevoegd «of het waterstaatswerk».

ARTIKEL IV

 • 1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 • 2. Indien deze wet in werking treedt na 1 januari 2017 werkt artikel I terug tot en met die datum.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Sidney, 2 november 2016

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de drieëntwintigste november 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 436

Naar boven