Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933118 nr. 116

33 118 Omgevingsrecht

Nr. 116 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2019

De bestuurlijke partijen die gezamenlijk werken aan de invoering van de Omgevingswet, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk, hebben 18 december 2018 een beheerovereenkomst voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) ondertekend. Hiermee is er gezamenlijke instemming bereikt over het inrichten van het beheer en het waarborgen van de stabiliteit van de DSO-LV na afloop van de ontwikkelfase van het basisniveau in 2019.

Deze beheerovereenkomst (Stcrt 2019, nr. 109) is een nadere uitwerking van het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet (2015) en het Hoofdlijnenakkoord financiële afspraken stelselherziening omgevingsrecht (2016) en bied ik u hierbij aan1. Eenzelfde brief is ook verzonden naar de Eerste Kamer.

De overeenkomst regelt onder andere de inhoud en de uitvoering van de beheertaak, de financiering en de samenwerkingsafspraken voor een optimale werking van de DSO-LV. Ook het uitvoeren van evaluaties en het nemen van besluiten hierover, geschilbeslechting, looptijd en procesafspraken voor de verdere uitbouw van het DSO-LV zijn opgenomen in de beheerovereenkomst. Een verdere toelichting op de beheerovereenkomst is opgenomen in het beheerarrangement, dat u ook als bijlage bij deze brief aantreft2.

De governance van het beheer wordt ingericht langs drie lijnen: strategisch, tactisch en operationeel beheer onder interbestuurlijke aansturing.

Strategisch beheer zorgt er voor dat tactisch en operationeel beheer van DSO-LV binnen het interbestuurlijke kader kunnen werken. Daarnaast zorgt strategisch beheer voor het bewaken van de gemaakte afspraken.

Tactisch beheer zorgt voor het coördineren en managen van het operationeel beheer van de verschillende onderdelen van DSO-LV, het borgen van de werking van DSO-LV in DSO als stelsel en in de keten van informatiestromen.

Onder operationeel beheer wordt verstaan de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van onderdelen van de landelijke voorziening, waaronder ook het continu verder ontwikkelen van DSO-LV.

In bijlage 3 van de beheerovereenkomst is een volledig overzicht opgenomen van de taken en verantwoordelijkheden van de strategisch, tactische en operationeel beheerders.

Om uitwerking te geven aan de beheerovereenkomst zal de Minister van BZK als stelselverantwoordelijke voor de Omgevingswet en de DSO-LV, het strategisch beheer van DSO-LV namens de interbestuurlijke partners op zich nemen. Ook is de Minister van BZK verantwoordelijk voor de opdrachtverlening voor tactisch en operationeel beheer van DSO-LV.

De partijen spreken met de beheerovereenkomst de intentie uit om het Kadaster in 2019 opdracht te geven voor het tactisch beheer voor de periode tot en met 2023. De huidige ontwikkelpartners, zoals Geonovum, Kadaster en Rijkswaterstaat, zijn beoogd partner voor het operationele beheer. Het Kadaster zal naast tactisch beheer ook een rol houden op operationeel niveau. Dit zal duidelijk worden gescheiden binnen de organisatie.

Er is gekozen voor deze onderverdeling naar strategisch, tactisch en operationeel beheer om recht te doen aan de veelomvattendheid van het DSO-LV en om de samenhang tussen DSO-LV en haar omgeving te borgen. Een goed functioneren van DSO-LV is mede afhankelijk van een goede aansluiting op (ontwikkelingen in) wetgeving en beleid, op voor de toepassing van de Omgevingswet relevante kennisgebieden en instituten, alsook de inpassing in een breder stelsel van digitale overheidsvoorzieningen. Daarnaast is aansluiting op werkprocessen van bestuursorganen bij de uitvoering van de Omgevingswet, alsmede het vermogen om in te spelen op veranderingen en innovaties van belang. De tactische beheerorganisatie zal hier regie op voeren.

Vervolg

De inrichting van het beheer van DSO-LV zal in 2019 verder worden vormgegeven. Het beheer wordt nader verankerd in de Omgevingswet via de tweede nota van wijziging bij de Invoeringswet, met verdere uitwerking in de uitvoeringsregelgeving. Daarnaast zal de formele opdrachtverlening aan de tactisch en operationeel beheerders plaats vinden binnen de daarvoor geldende juridische kaders. Ook zal het beheer functioneel worden ingericht, zodat bij oplevering van de DSO-LV in 2019 het stelsel overgedragen kan worden aan de bij beheer betrokken organisaties.

Tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 hebben de beheerpartijen de tijd om naar een volwassen beheersituatie toe te groeien. De beheerovereenkomst legt daar een belangrijke basis voor en ik vind het van grote waarde dat de interbestuurlijke samenwerking een vervolg krijgt in de beheerfase van de DSO-LV. Ik ben de interbestuurlijke partners dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet om tot deze beheerovereenkomst te komen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl