Bekendmaking implementatie richtlijn nr. 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PB L 328)

De minister van Veiligheid en Justitie deelt overeenkomstig aanwijzing 347 van de Aanwijzingen voor de regelgeving mede dat richtlijn nr. 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PB L 328) (hierna: de richtlijn) is geïmplementeerd door middel van bestaande regelgeving.

De Nederlandse strafwetgeving op het terrein van het milieu kent twee typen strafbepalingen:

(1) strafbaarstelling – in bijzondere sectorale milieuregelgeving juncto de Wet economische delicten (Wed) – van milieu-inbreuken en (2) strafbaarstelling van gemeengevaarlijke milieu-inbreuken in het Wetboek van Strafrecht.

De richtlijn verplicht tot strafbaarstelling van opzettelijke of met grove nalatigheid gepleegde inbreuken. De Nederlandse strafwetgeving werkt met de bestanddelen opzet en schuld, niet met het bestanddeel grove nalatigheid. Met grove nalatigheid gepleegde delicten zitten tussen opzetdelicten en schulddelicten in. Met grove nalatigheid gepleegde delicten vallen onder het bereik van de schulddelicten. Daarmee gaat de Nederlandse wetgeving verder dan waartoe de richtlijn verplicht.

De verplichting tot strafbaarstelling in de richtlijn staat niet in de weg aan andere effectieve handhaving van de regelgeving, vermeld op de bijlage bij de richtlijn, dan strafrechtelijke handhaving.

Met ingang van 26 december 2010, de dag waarop aan richtlijn nr. 2008/99/EG uitvoering moet zijn gegeven, is de richtlijn als geïmplementeerd te beschouwen door middel van bestaande regelgeving op de wijze als aangegeven in de transponeringstabel welke als bijlage bij deze mededeling is opgenomen.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten.

BIJLAGE: TRANSPONERINGSTABEL BIJ RICHTLIJN NR. 2008/99/EG

Richtlijn 2008/99/EG

Nationale bepalingen

Artikel 1 (onderwerp)

Geen implementatie nodig

  

Artikel 2 (definities van wederrechtelijk, beschermde dier- en plantensoorten, beschermde habitat en rechtspersonen)

Geen afzonderlijke implementatie nodig

  

Artikel 3, aanhef en onderdeel a (lozing etc. van materie of ioniserende straling in lucht, grond of water waardoor dood van of ernstig lichamelijk letsel aan personen, dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water of aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden veroorzaakt)

Artikelen 161quater, 161quinquies, 173a en 173b van het Wetboek van Strafrecht

Artikelen 6-12 en artikel 13, eerste lid van de Wet bodembescherming juncto artikel 1a van de Wed

Artikel 13, eerste lid van de Wet inzake de luchtverontreiniging juncto artikel 1a van de Wed

Artikel 6.2 van de Waterwet juncto artikel 1a van de Wed

Artikelen 7, 19, 20, eerste lid, 22, derde lid, en 26, zesde lid, van de Meststoffenwet jo. artikel 1a van de Wed

Artikel 1b van het Besluit gebruik meststoffen juncto artikel 6 van de Wet bodembescherming

Artikelen 19, 20 en 22 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden juncto artikel 1a van de Wed

Artikelen 15 en 29, eerste lid, van de Kernenergiewet juncto artikel 1a van de Wed, alsmede artikel 80 van de Kernenergiewet

  

Artikel 3, aanhef, onderdeel b (inzamelen etc. van afvalstoffen waardoor dood van of ernstig lichamelijk letsel aan personen, dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water of aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden veroorzaakt)

Artikelen 8.49, 10.1, 10.2, 10.30, 10.37, 10.45, 10.54 en 10.55 van de Wet milieubeheer en de artikelen 4, 5, 10, 11, 21, 24, 27, 29, 31, 33, 47 en 48, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen juncto artikel 1a van de Wed

  

Artikel 3, aanhef en onderdeel c (overbrengen van afvalstoffen in niet verwaarloosbare hoeveelheden binnen toepassingsgebied van artikel 2, punt 35, van Verordening (EG) nr 103/2006)

Artikel 10.60 van de Wet milieubeheer juncto artikel 1a van de Wed

  

Artikel 3, aanhef en onderdeel d (exploiteren van bedrijf waar gevaarlijke activiteit wordt verricht of waar gevaarlijke stoffen of preparaten worden opgeslagen of gebruikt waardoor dood van of ernstig lichamelijk letsel aan personen, dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water of aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden veroorzaakt)

Artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikelen 8.40 en 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer en artikel 25 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 juncto artikel 1a van de Wed

  

Artikel 3, aanhef en onderdeel e (produceren etc. van kernmateriaal of andere gevaarlijke radioactieve stoffen waardoor dood van of ernstig lichamelijk letsel aan personen, dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water of aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden veroorzaakt)

Artikelen 15 en 29, eerste lid, van de Kernenergiewet juncto artikel 1a van de Wed, alsmede artikel 80 van de Kernenergiewet

  

Artikel 3 aanhef en onderdeel f (doden etc. van specimens van beschermde in het wild levende dier- en plantensoorten of delen of afgeleide producten tenzij sprake is van verwaarloosbare hoeveelheid van deze specimens of te verwaarlozen invloed op instandhouding van soort)

Artikelen 8, 9, 13 en 14 van de Flora- en faunawet juncto artikel 1a van de Wed

  

Artikel 3, aanhef en onderdeel g (verhandelen van specimens van beschermde in het wild levende dier- en plantensoorten of delen of afgeleide producten tenzij sprake is van verwaarloosbare hoeveelheid van deze specimens of te verwaarlozen invloed op instandhouding van soort)

Artikel 13 van de Flora- en faunawet juncto artikel 1a van de Wed

  

Artikel 3, aanhef en onderdeel h (aanzienlijke schade aan beschermde habitat)

Artikelen 19c en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 juncto artikel 1a van de Wed

  

Artikel 3, aanhef en onderdeel i (produceren etc. van ozonafbrekende stoffen)

Artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer juncto artikel 3 van het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen milieubeheer juncto artikel 1a van de Wed

  

Artikel 4 (uitlokking en medeplichtigheid)

Artikelen 47 en 48 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 3 van de Wed

  

Artikel 5 (straffen)

Artikelen 161quater, 161quinquies, 173a en 173b van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2 juncto 5, 6 en 7 van de Wed

  

Artikel 6 (aansprakelijkheid van rechtspersonen)

Artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht

  

Artikel 7 (sancties tegen rechtspersonen)

Artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht juncto voornoemde strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2 juncto artikelen 5, 6 en 7 van de Wed

  

Artikel 8 (omzetting)

 
Naar boven