Aan de orde zijn de stemmingen over zeven moties, ingediend tijdens het debat over de noordtak Betuweroute, te weten:

- de motie-Feenstra/Verbugt over verdieping van weg en spoor bij Dieren (22589, nr. 164);

- de motie-Feenstra/Verbugt over de sluitingstijd van spoorwegovergangen (22589, nr. 165);

- de motie-Stellingwerf/Van den Berg over de gelijkvloerse overwegen in het spoortracé Arnhem-Oldenzaal (22589, nr. 166);

- de motie-Stellingwerf/Van den Berg over de voorkeurswaarde voor het bestaande tracé Velp-Oldenzaal (22589, nr. 167);

- de motie-Verbugt/Feenstra over een spoorverdiepingsvariant bij Almelo (22589, nr. 170).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Stellingwerf stel ik voor, de motie-Stellingwerf/Van den Berg (22589, nr. 167) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Feenstra/Verbugt (22589, nr. 164).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Feenstra/Verbugt (22589, nr. 165).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf/Van den Berg (22589, nr. 166).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verbugt/Feenstra (22589, nr. 170).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven