Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de politie, te weten:

- de motie-Van Heemst c.s. over particuliere veiligheidszorg (26345, nr. 35).

(Zie vergadering van 28 juni 2000.)

De voorzitter:

De motie-Van Heemst c.s. (26345, nr. 35) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering onder voorwaarden gemeenten toestaat voor toezicht op straat, ofwel toezicht in het publieke domein, particuliere beveiliging in te huren;

overwegende, dat daardoor het onderscheid tussen particuliere en publieke veiligheidszorg dreigt te vervagen en dat in principe de overheid verantwoordelijk is voor toezicht in het publieke domein en ze daarvoor geen particuliere beveiliging behoort in te huren;

verzoekt de regering van dat principe uit te gaan, gemeenten daarvan op de hoogte te stellen en daaraan gemeentelijke initiatieven via onder meer de lokale driehoek te toetsen en zo nodig met aanvullende regelgeving te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 36 (26345).

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Heemst c.s. (26345, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven