Aan de orde zijn de stemmingen over vijf moties, ingediend tijdens het debat over de Betuwelijn, te weten:

- de motie-Van der Steenhoven over vervoer van gevaarlijke stoffen (22589, nr. 159);

- de motie-Van der Steenhoven over KAN-rail (22589, nr. 160);

- de motie-Van Bommel over een integrale afweging van alternatieven (22589, nr. 161);

- de motie-Giskes over een nieuwe kosten-batenanalyse (22589, nr. 162);

- de motie-Leers over de zogenaamde bovenbouw van de Betuwelijn (22589, nr. 163).

(Zie vergadering van 28 juni 2000.)

De voorzitter:

De heer Van der Steenhoven trekt zijn motie (22589, nr. 160) in.

Op verzoek van de heer Van der Steenhoven stel ik voor, zijn motie (22589, nr. 159) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Bommel (22589, nr. 161).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de SP, GroenLinks, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Giskes (22589, nr. 162).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leers (22589, nr. 163).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven