Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de Raming der voor de Tweede Kamer in 2001 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (27082), en over:

- de motie-Scheltema-de Nie/Leers over verdere versterking van de ondersteuning van fracties (27082, nr. 13).

(Zie vergadering van 21 juni 2000.)

De voorzitter:

Ik stel voor, de Raming zoals zij daar ligt vast te stellen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Scheltema-de Nie/Leers (27082, nr. 13) is ingetrokken, behoeft daarover niet meer te worden gestemd.

Naar boven