Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend tijdens het debat over het Kennisnet, te weten:

- de motie-Barth c.s. over de bestuurlijke inrichting van Kennisnet (25733, nr. 52);

- de motie-Lambrechts c.s. over een expertisecentrum ICT onderwijs (25733, nr. 53);

- de motie-Cherribi/Wijn over een nationaal matchingsfonds ICT (25733, nr. 54).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Barth c.s. (25733, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lambrechts c.s. (25733, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cherribi/Wijn (25733, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de RPF en de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven