Aan de orde zijn de stemmingen over zes moties, ingediend tijdens het debat over het arbeidsmarktbeleid zorgsector, te weten:

- de motie-Kant over niet werven van personeel buiten de EER (26800 XVI, nr. 105);

- de motie-Oudkerk/Weekers over wervingsprogramma's in Nederland (26800 XVI, nr. 106);

- de motie-Weekers/Oudkerk over taakherschikking in de zorgsector (26800 XVI, nr. 107);

- de motie-Vendrik/Van Gent over tegemoetkoming in studiekosten in de zorg (26800 XVI, nr. 108);

- de motie-Vendrik/Van Gent over een fonds voor duaal leren (26800 XVI, nr. 110);

- de motie-Buijs over opheffing van de instroombeperking voor de studie geneeskunde (26800 XVI, nr. 111).

(Zie vergadering 28 juni 2000.)

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter! Mijn fractie wil graag de moties op de stukken nrs. 108 en 110 aanhouden.

De voorzitter:

Ik stel voor, de motie-Vendrik/Van Gent (26800-XVI, nr. 108) en de motie-Vendrik/Van Gent (26800-XVI, nr. 110) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Kant (26800-XVI, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Oudkerk/Weekers (26800-XVI, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weekers/Oudkerk (26800-XVI, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Buijs (26800-XVI, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven