Aan de orde zijn de stemmingen over vijf moties, ingediend tijdens het debat over geneesmiddelen, te weten:

- de motie-Van Blerck-Woerdman/Oudkerk over de KNMP-taks en de CTG-tariefbeschikking (24124, nr. 103);

- de motie-Van Blerck-Woerdman/Oudkerk over overheveling van budgettering (24124, nr. 104);

- de motie-Oudkerk/Van Blerck-Woerdman over inzicht in het geneesmiddelenbeleid (24124, nr. 105);

- de motie-Oudkerk/Van Blerck-Woerdman over vergoeding van therapieën (24124, nr. 106);

- de motie-Vendrik/Hermann over de aanwezigheid van een apotheker gedurende de openingstijden (24124, nr. 107).

(Zie vergadering van 28 juni 2000.)

De voorzitter:

De motie-Oudkerk/Van Blerck-Woerdman (24124, nr. 105) is in die zin gewijzigd, dat het dictum thans luidt:

"verzoekt de regering de Kamer twee keer per jaar met heldere en gekwantificeerde rapportages te informeren over de uitvoeringspraktijk, waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan de administratievelastendruk voor de verschillende veldpartijen, de uitvoeringskosten, de resultaten van beleid en de doelmatigheid,".

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 108 (24124).

In stemming komt de motie-Van Blerck-Woerdman/Oudkerk (24124, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Blerck-Woerdman/Oudkerk (24124, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Oudkerk/Van Blerck-Woerdman (24124, nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Oudkerk/Van Blerck-Woerdman (24124, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik/Hermann (24124, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven