Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27125).

(Zie vergadering van 28 juni 2000.)

De artikelen 1 t/m 5 en de artikelen 01.01 t/m 02.11 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Hoek c.s. (stuk nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 02.12, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Hoek c.s. (stuk nr. 5), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 03.01 t/m 05.15 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Hoeven (stuk nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 05.20 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 05.21 t/m 10.02 worden zonder stemming aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, de begrotingsstaat, onderdeel agentschappen, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven