Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, heden aan het eind van de vergadering te behandelen:

 • - de brief van het Presidium inzake de benoeming van twee plaatsvervangend griffiers (27211).

Ik stel voor, aan de orde te stellen in de vergaderingen van 29, 30 en 31 augustus:

 • - het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 24 juli 1994 te Cartagena de Indias, Colombia tot stand gekomen verdrag tot oprichting van de Associatie van Caraïbische Staten, met Bijlagen, en het op 10 december 1998 te Bridgetown, Barbados tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Associatie van Caraïbische Staten tot vaststelling van de voorwaarden van deelneming door de Nederlandse Antillen als geassocieerd lid (Trb. 1998, 7 en 1999, 28) (26599, R1639);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten (26977, R1644);

 • - het wetsvoorstel Intrekking van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en enige daarmee verband houdende wettelijke voorzieningen (27019);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (pensioenopbouw, waardeoverdracht en waardeovername alsmede enige andere onderwerpen) (26043);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van artikel 3, tweede lid, van de Wet op het consumentenkrediet (toepasselijkheid Besluit kredietaanbiedingen op krediettransacties boven vijftigduizend gulden) (26971);

 • - het voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) (26998);

de gezamenlijke behandeling van:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Wet openstelling huwelijk) (26672);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde geslacht) (26673);

de gezamenlijke behandeling van:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb) (26523);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht tot één uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb) (27023);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de kosten van bezwaar en administratief beroep (kosten bestuurlijke voorprocedures) (27024).

Ik stel voor, te behandelen in de ver- gaderingen van 5, 6 en 7 september:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken (26271);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht met het oog op de invoeging van een strafuitsluitingsgrond voor het in voorraad hebben van enkele waren, onderdelen daarvan of merken uitsluitend voor eigen gebruik (26848);

 • - het wetsvoorstel Nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 200.) (27073);

 • - het wetsvoorstel Regels betreffende terbeschikkingstelling en gebruik van foetaal weefsel (Wet foetaal weefsel) (26639);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met een aanpassing van de procedure tot benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning (25444);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart (vervoer van gevaarlijke stoffen en van dieren) (26902);

 • - het wetsvoorstel Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone (26961);

 • - het rapport van de werkgroep Vijfde nota ruimtelijke ordening (27210); met maximumspreektijden van 15 minuten voor de fracties van de PvdA, de VVD en het CDA en 10 minuten voor de overige fracties.

Ik stel voor, te behandelen in de vergaderingen van 12, 13 en 14 september:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het tijdstip van de totstandkoming van de scheiding van tafel en bed alsmede van enige andere wetten (26862);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd (toezeggingen aan getuigen in strafzaken) (26294) (voortzetting).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Aangezien voor de stukken, gedrukt onder de nummers 27097, 27098, 27114, 27115, 27163, R1655 en 27168 (R1656), de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, dat wat deze Kamer betreft, de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd.

Ik stel voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Aangezien voor de stukken 27058, 27094, 27116, 27173 en 27176 de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Ik stel voor, de stukken 26800-VIII, nrs. 106 en 109, 26800-III, nrs. 9 en 10, 24095, nr. 41, 24036, nr. 159, 26800-IXB, nr. 30, 26874, nr. 2, 23972, nr. 46, 26800-XIV, nr. 113, 26800-VI, nr. 72, 24587, nr. 54, 26800-XVI, nr. 100, 22112, nr. 157, 27022, nr. 13, 25907, nr. 6, 26667, nr. 8, 26811, 26901, 23490, nrs. 148 t/m 157, 23908 (R1519), nrs. 45 en 46, en 25820, nr. 10 voor kennisgeving aan te nemen.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Halsema.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Voorzitter! Ik verzoek u het verslag van het overleg van gisteren over de Koerdische dienstweigeraars toe te voegen aan de agenda van vanmiddag.

De voorzitter:

Dat zullen wij doen.

Het woord is aan de heer Feenstra.

De heer Feenstra (PvdA):

Voorzitter! Nu wij gisteren de discussie over het Rekenkamerrapport over de Betuwelijn hebben afgerond, ontstaat er ruimte om het VAO over de noordtak op de agenda te zetten. Mag ik daartoe een verzoek doen?

De voorzitter:

Moet dat ook vandaag?

De heer Feenstra (PvdA):

Met pijn in het hart, voorzitter, het moet vandaag.

De voorzitter:

Ik zal daar een nader voorstel over doen, maar ik hoop wel dat u beseft dat er vandaag geen ruimte is om over die beide zaken met acht of negen sprekers het woord te voeren. Ik zeg erbij dat dit niets met voetbal te maken heeft. Het zou in alle omstandigheden zo zijn.

Het woord is aan de heer Marijnissen.

De heer Marijnissen (SP):

Voorzitter! Het is mij nooit eerder gebeurd, maar bij de behandeling van de suppletore begroting EZ vandaag is een motie van mij door de voorzitter buiten de orde verklaard. Dan maar op een andere manier. Ik krijg graag een brief van de regering over de brief van de minister van Economische Zaken van 26 juni jl., waarin zij aankondigt verzoeken van energiebedrijven om tot 49% te mogen privatiseren te honoreren. Ik wil graag een reactie van de minister op mijn verzoek om dat niet te doen vooraleer de Kamer over die koerswijziging heeft gesproken.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven