Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27171).

(Zie vergadering van 28 juni 2000.)

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van het CDA stemmen wij eerst over de amendementen op de stukken nrs. 8 en 13 en daarna over het amendement op stuk nr. 18.

De heer Cornielje (VVD):

Voorzitter! Daar hebben wij bezwaar tegen. Wij stemmen liever volgens de volgorde die nu is voorgesteld.

De voorzitter:

Als de indiener van een amendement verzoekt om op die manier over een amendement te stemmen, heb ik weinig reden om daar niet aan tegemoet te komen.

De heer Cornielje (VVD):

Het amendement op stuk nr. 18 heeft dezelfde dekking als het amendement op stuk nr. 13, maar het amendement op stuk nr. 18 heeft het hele Investeringsfonds als dekking en het amendement op stuk nr. 13 slechts de helft. Als wij eerst over stuk nr. 13 stemmen, kan daarna stuk nr. 18 nog worden aangenomen en dan wordt er een groter beslag op de middelen gedaan. Volgens mij kunnen wij deze stemming zo niet uitvoeren.

De voorzitter:

Als de indieners van het amendement mij dat verzoeken, wordt het heel ingewikkeld om het niet op die manier te doen.

De heer Van de Camp (CDA):

Voorzitter! Het lijkt mij bij nader inzien beter om de volgorde van de stemmingslijst te volgen.

De voorzitter:

Als de indieners hun verzoek intrekken, vind ik dat ook goed.

De heer Van Bommel trekt de amendementen op de stukken nrs. 11 en 12 in.

De heer Rabbae trekt de amendementen op de stukken nrs. 4 en 7 in.

Mevrouw Ross-van Dorp trekt het amendement op stuk nr. 14 in.

De artikelen 1 t/m 5 en de artikelen 17.10 t/m 17.15 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Barth/Lambrechts (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de SGP, de RPF en het GPV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 18 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 18.01, zoals het is gewijzigd door aanneming van het amendement-Barth/Lambrechts (stuk nr. 18, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 18.02 en 18.03 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 18.05, zoals het is gewijzigd door aanneming van het amendement-Barth/Lambrechts (stuk nr. 18, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 19.03 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Hamer/Lambrechts (stuk nr. 19, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV en de RPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 19 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 19.05, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Hamer/Lambrechts (stuk nr. 19, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 19.06, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Barth/Lambrechts (stuk nr. 18, III) en het amendement-Hamer/Lambrechts (stuk nr. 19, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 20.01 t/m 20.04 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Bommel (stuk nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Eurlings/Rabbae (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 21.01 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 21.03 t/m 22.06 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Eurlings/Rabbae (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 23.01 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 23.04 t/m 24.02 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Hamer/Lambrechts (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 25.01, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Hamer/Lambrechts (stuk nr. 17), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 25.02 t/m 26.07 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rabbae (stuk nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Ross-van Dorp/Rabbae (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Ross-van Dorp/Rabbae (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 13 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 26.08 zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Barth/Lambrechts (stuk nr. 18, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 26.09 t/m 27.02 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Eurlings (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 27.03 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 27.04 t/m 27.07 worden zonder stemming aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, de begrotingsstaat, onderdeel agentschappen, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven