Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27110).

(Zie vergadering van 28 juni 2000.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring.

Mevrouw Dankers (CDA):

Mevrouw de voorzitter! Het was voor mijn fractie een moeilijke afweging om te bepalen hoe wij zouden stemmen over de moties die ingediend zijn over de suppletore begroting van VWS. Gisteren waren minister en Kamer het eens over de doelen en de noden. Volgens onze eigen financiële uitgangspunten moesten wij tegen de amendementen op de stukken nrs. 4 t/m 16 van de SP stemmen. Wij vertrouwen op het oordeel van de minister van VWS dat heel wat aanvaardbaar zou zijn mits, indien en voorzover de minister van Financiën daar heden toe bereid was. Dat bleek niet het geval. Resteerde voor ons als CDA-fractie de afweging of wij het amendement op stuk nr. 18 van D66 en de PvdA zouden steunen indien en voorzover het amendement op stuk nr. 17 van de CDA-fractie niet wordt aanvaard. Dat was een moeilijke afweging. Natuurlijk hopen en vertrouwen wij dat ons eigen amendement, met betrekking tot de 200 mln., wordt aanvaard, maar als dat niet zo is, kunnen wij ervoor kiezen het next-bestamendement te steunen, namelijk het amendement op stuk nr. 18. Maar dat amendement vinden wij zo'n teleurstellende herhaling van zetten en zo'n doorzichtige overname, wederom, van door anderen getrokken dossiers, moties en amendementen, dat wij op grond van ons beginsel over collegialiteit in dit geval kiezen voor het "ere wie ere toekomt", en daarom kunnen wij het amendement op stuk nr. 18 helaas niet steunen.

De artikelen 1 t/m 4 en de artikelen 22.01 t/m 24.03 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Gent (stuk nr. 8, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Gent (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 24.04 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 24.05 t/m 24.09 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Gent (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 24.10 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 25.01 en 25.02 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Hermann (stuk nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Hermann (stuk nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Hermann (stuk nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Gent (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Gent (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Gent (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties Voorzitterertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Dankers (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Lambrechts/Oudkerk (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 25.03, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Lambrechts/Oudkerk (stuk nr. 18), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 25.04 t/m 27.01 worden zonder stemming aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven