Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van pluimveerechten (26473), en over:

- de motie-Th.A.M. Meijer over investeringen in ammoniakemissierechten (26473, nr. 15).

(Zie vergadering van 21 juni 2000.)

Artikel I, de onderdelen A t/m Fa, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Snijder-Hazelhoff c.s. (stuk nr. 18 I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 18 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 58a van onderdeel G, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Snijder-Hazelhof c.s. (stuk nr. 18, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 58b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Snijder-Hazelhof c.s. (stuk nr. 18, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 58c wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 58d, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 12), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 58e en 58f worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 58g, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Snijder-Hazelhof c.s. (stuk nr. 18, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 58h t/m 58k worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 14, I) tot het invoegen van een nieuw artikel 58ka.

De voorzitter:

Omdat ik heel slecht kan zien hoe de uitslag van deze stemming is, gaan wij hoofdelijk stemmen.

Vóór stemmen de leden: Van Middelkoop, Mosterd, Nicolaï, Niederer, Oplaat, Örgü, Passtoors, Patijn, Reitsma, Remak, Rietkerk, Rijpstra, Ross-van Dorp, Rouvoet, Schreijer-Pierik, Schutte, Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Stellingwerf, Stroeken, De Swart, Terpstra, Udo, Te Veldhuis, Verbugt, Verburg, Verhagen, Visser-van Doorn, Van der Vlies, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders, Van den Akker, Van Ardenne-van der Hoeven, Atsma, Van Baalen, Balemans, Balkenende, Van Beek, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok, Buijs, Van de Camp, Cherribi, Cornielje, Dankers, Van Dijke, Van den Doel, Eurlings, Geluk, De Haan, Hessing, Hillen, Van der Hoeven, Hofstra, De Hoop Scheffer, Kamp, Klein Molekamp, Van der Knaap, Leers, Luchtenveld, E. Meijer en Th.A.M. Meijer.

Tegen stemmen de leden: Melkert, Middel, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oudkerk, Van Oven, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Van 't Riet, Rosenmöller, Santi, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schoenmakers, Smits, Spoelman, Van der Steenhoven, Swildens-Rozendaal, Timmermans, Valk, Ter Veer, Vendrik, Van Vliet, M.B. Vos, Waalkens, Wagenaar, Van Walsem, De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl, Van Zuijlen, Albayrak, Apostolou, Arib, Augusteijn-Esser, Bakker, Barth, Belinfante, De Boer, Van Bommel, Bussemaker, De Cloe, Crone, Dijksma, Dijsselbloem, Dittrich, Duijkers, Duivesteijn, Feenstra, Van Gent, Van Gijzel, Giskes, Gortzak, De Graaf, Halsema, Hamer, Harrewijn, Van Heemst, Hermann, Herrebrugh, Hindriks, Van der Hoek, Hoekema, Kalsbeek, Kant, Karimi, Koenders, Kortram, Kuijper, Lambrechts en Marijnissen.

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met 73 tegen 72 stemmen is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Alle als afwezig opgenoemde leden, te weten de leden Oedayraj Singh Varma, Zijlstra, Dijkstal, Eisses-Timmerman en Esser, hebben de lijst niet getekend. Zij hebben dat eerder gemeld.

De heer Weisglas (VVD):

Voorzitter! U hebt gezegd dat de mensen die als afwezig geregistreerd worden, de lijst niet hebben getekend. Ik hecht eraan om te zeggen dat de leden Oedayraj Singh Varma, Eisses-Timmerman, Dijkstal en Essers de lijst niet getekend hebben omdat zij ziek zijn en daarom hier niet naartoe hebben kunnen komen, en dat de heer Zijlstra wegens verplichtingen vanuit de Kamer in het buitenland niet aanwezig kan zijn.

Artikel 58l wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 58m wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 58n, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Snijder-Hazelhoff c.s. (stuk nr. 18, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 58o t/m 58y worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel G wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen Ga t/m I worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie- Th.A.M. Meijer (26473, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie naar analogie van de hoofdelijke stemming van zo-even met 73 tegen 72 stemmen is verworpen.

Naar boven