Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorzie- ning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ) (27081), en over:

- de motie-Noorman-den Uyl c.s. over de besteding van een overschot op de bijstand (27081, nr. 14);

- de motie-Schimmel/Snijder-Hazelhoff over een verkenning over de randvoorwaarden voor experimenten (27081, nr. 15).

(Zie vergadering van heden.)

De artikelen 1 t/m 5 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 6, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 13, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op, dat door de aanneming van het amendement-Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 13, II) artikel 7 is vervallen.

Artikel 8, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 13, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 13, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 10 t/m 16 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Schimmel/Snijder-Hazelhoff (stuk nr. 12, I) tot invoeging van de nieuwe artikelen 16a en 16b.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de VVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het verworpen.

De artikelen 17 t/m 27 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl c.s. (27081, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schimmel/Snijder-Hazelhoff (27081, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het GPV, de RPF en de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven