Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wet ter stimulering van integrale stedelijke vernieuwing (Wet stedelijke vernieuwing) (26884), en over:

- de motie-Rietkerk c.s. over overleg met wijkbewoners over voorgenomen herstructureringsprojecten (26884, nr. 26).

(Zie wetgevingsoverleg van 26 juni 2000.)

De voorzitter:

Mevrouw Van Gent trekt haar amendement op stuk nr. 10 in.

De artikelen 1 t/m 5 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Schoenmakers c.s. (stuk nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 6, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Schoenmakers c.s. (stuk nr. 31), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Schoenmakers/Rietkerk (stuk nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 7, eerste lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Schoenmakers/Rietkerk (stuk nr. 32), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Middelkoop (stuk nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Middelkoop (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het tweede lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Middelkoop (stuk nr. 20), wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde lid wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Gent/Van 't Riet (stuk nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Het vierde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Gent/Van 't Riet (stuk nr. 27), wordt zonder stemming aangenomen.

Het vijfde lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 7 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 8, eerste en tweede lid, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Luchtenveld c.s. (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 16 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Het derde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Luchtenveld c.s. (stuk nr. 16, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het vierde lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het vijfde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Luchtenveld c.s. (stuk nr. 16, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 8 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Staaij (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en D66 tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Luchtenveld c.s. (stuk nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Staaij (stuk nr. 13) en het gewijzigde amendement-Luchtenveld c.s. (stuk nr. 25), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Middelkoop (stuk nr. 8, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 8 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Rietkerk c.s. (stuk nr. 24, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 24 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 10, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Rietkerk (stuk nr. 24, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 11, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Luchtenveld c.s. (stuk nr. 16, III), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Middelkoop (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het verworpen.

Artikel 12 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 13 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 14, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Rietkerk c.s. (stuk nr. 24, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 15 t/m 18 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van Gent (stuk nr. 29, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 29 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 19, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Van Gent (stuk nr. 29, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 20, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Van Gent (stuk nr. 29, II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Middelkoop (stuk nr. 30) tot invoeging van een nieuw artikel 20a.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

De artikelen 21 t/m 24 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Schoenmakers c.s. (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 25, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Schoenmakers c.s. (stuk nr. 19), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 26 en 27 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rietkerk c.s. (26884, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven