Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27162), en over:

- de motie-Verhagen/Karimi over de toerekening van de kosten van asielzoekers (27162, nr. 7, tweede herdruk).

(Zie vergadering van 28 juni 2000.)

De artikelen 1 t/m 4 en de artikelen 06.01 t/m 09.03 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Verhagen (stuk nr. 6, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 6 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 09.04, zoals het is gewijzigd door aanneming van het amendement-Verhagen (stuk nr. 6, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 09.05 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Koenders (stuk nr. 5) tot invoeging van een nieuw artikel 09.06.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van het amendement-Verhagen (stuk nr. 6, II) eveneens een nieuw artikel 09.06 is ingevoegd.

De artikelen 12.01 t/m 14.09 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Karimi (stuk nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 15.01 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 15.02 t/m 18.12 worden zonder stemming aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, de begrotingsstaat Agentschap CBI en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verhagen/Karimi (27162, nr. 7, tweede herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven