Aan de orde zijn de stemmingen over vijftien moties, ingediend bij de behandeling van de financiële verantwoordingen en de Voorjaarsnota, te weten:

- de motie-Melkert c.s. over personeel in de collectieve sector (27127,27101 , nr. 71);

- de motie-De Graaf/Melkert over wachtlijsten van ziekenhuizen (27127,27101 , nr. 73);

- de motie-De Graaf/Melkert over de ecologische hoofdstructuur en bestrijding van verdroging (27127,27101 , nr. 74);

- de motie-Rosenmöller over versnelling van natuuraankoop (27127,27101 , nr. 75);

- de motie-Rosenmöller over het ODA-budget (27127,27101 , nr. 76);

- de motie-Rosenmöller/De Hoop Scheffer over extra intensivering in de publieke sector (27127,27101 , nr. 77);

- de motie-Marijnissen over het tekort aan verplegenden en verzorgenden (27127,27101 , nr. 78);

- de motie-Marijnissen over het tekort aan huisartsen en verloskundigen (27127,27101 , nr. 79);

- de motie-Marijnissen over het budget voor het HBO (27127,27101 , nr. 80);

- de motie-Marijnissen over verkeersveiligheid (27127,27101 , nr. 81);

- de motie-Van Dijke over de douane, grenscontrole door KMAR en MTV (27127,27101 , nr. 82);

- de motie-Van Dijke over het bodemsaneringsprogramma (27127,27101 , nr. 83);

- de motie-Van der Vlies over de werkdruk in de gehandicaptenzorg (27127,27101 , nr. 84);

- de motie-Van der Vlies over knelpunten door decentralisatie in onderwijshuisvesting (27127,27101 , nr. 85);

- de motie-Melkert c.s. over het oplossen van urgente knelpunten in de dienstverlening (27127,27101 , nr. 90);

- de motie-Melkert c.s. over het vervangingsfonds (27127,27101 , nr. 91).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Rosen- möller (27127, 27101, nr. 75) is in die zin gewijzigd, dat het dictum thans luidt:

"verzoekt de regering de bij Najaarsnota voor het jaar 2000 te constateren onderuitputting in te zetten voor extra uitgaven, daarbij wegende dat extra gelden voor de aankoop van natuur één van de uitgavenprioriteiten kan zijn,".

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 92 (27127, 27101).

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring.

De heer Balkenende (CDA):

Mevrouw de voorzitter! In het kader van de Voorjaarsnota is een aantal moties ingediend die inhoudelijk onze steun hebben, maar die vanwege het premature karakter of de financiële consequenties niet op onze steun kunnen rekenen. Het betreft in het bijzonder de motie op stuk nr. 73 over de wachtlijsten van ziekenhuizen, de motie op stuk nr. 74 over de EHS, de motie op stuk nr. 82 over de douane en de motie op stuk nr. 85 over de knelpunten door decentralisatie in de onderwijshuisvesting.

De motie op stuk nr. 90 van de heren Melkert, De Graaf en Van Beek heb ik al een doorzichtige motie genoemd. Kortheidshalve sluit ik aan bij datgene wat mijn fractievoorzitter vanmiddag heeft gezegd. Wij hoeven er verder niet meer over te spreken; deze avond is al triest genoeg.

In stemming komt de motie-Melkert c.s. (27127, 27101, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer, Voorzitterdat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Graaf/Melkert (27127, 27101, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Graaf/Melkert (27127, 27101, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rosenmöller (27127, 27101, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rosenmöller (27127, 27101, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rosenmöller/De Hoop Scheffer (27127, 27101, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (27127, 27101, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (27127, 27101, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (27127, 27101, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (27127, 27101, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dijke (27127, 27101, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dijke (27127, 27101, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (27127, 27101, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (27127, 27101, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Melkert c.s. (27127, 27101, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Melkert c.s. (27127, 27101, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven