Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27124).

(Zie vergadering van 28 juni 2000.)

De artikelen 1 t/m 4, de beleidsterreinen 10 t/m 12 en artikel 13.01 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-M.B. Vos (stuk nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 13.02 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Passtoors (stuk nr. 6, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 6 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 13.03 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-M.B. Vos (stuk nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 13.04 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 13.05 en 13.06 worden zonder stemming aangenomen.

Beleidsterrein 13 wordt zonder stemming aangenomen.

De beleidsterreinen 14 t/m 16 worden zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, de begrotingsstaat, agentschappen, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven