Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over het MDW-project voortijdig schoolverlaten (24036, nr. 164);

een, van de ministers van Economische Zaken en van Justitie, ten geleide van het actieplan Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vermindering administratieve lasten (24036, nr. 163);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de gezondheidszorg (26801, nr. 41);

een, van het Presidium, inzake benoeming twee plaatsvervangend griffiers (27211);

een, van de Parlementaire werkgroep, ten geleide van het verslag van het onderzoek werkgroep vijfde nota ruimtelijke ordening (27210).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, inzake Marokkaanse jeugd;

een, van de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, ten geleide van de voortgangsrapportage CRIEM;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het voorstel van wet houdende voorschriften ten behoeve van de instroom van leraren in het primair en voortgezet onderwijs;

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van de PM-VO-rapportage over de derde en laatste peilingsronde monitoring tweede fase in het schooljaar 1999-2000;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het verslag van de 53ste World health assembly.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. drie brieven van de Assembly of Western European Union, ten geleide van de tekst van de Forty-Sixth Ordinary Session te Parijs van de Assembly of Western European Union.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissie;

4. de volgende brieven:

een, van de Nederlandse vereniging voor radiologie, ten geleide van het ontwerpbesluit stralingsbescherming implementatie van Euratom-richtlijnen 96/29 en 97/43;

een, van het Project schadeloosstelling Nederlandse dwangarbeiders WOII, inzake schadeloosstelling;

een, van G. Graafland, inzake basis internetwetgeving.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies;

5. de volgende Ingekomen stukkenbrieven:

een, van drs. H. Somer, inzake klacht tegen mr.drs. R.E. Krag MPM;

een, van H.G. Noordman, inzake het voornemen van de regering voor privatisering van Holland Casino's;

een, van de Vereniging wijkoverleg Oudwest, inzake terugdringen drugsgebruik.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:

  • - het wetsvoorstel Bepalingen inzake rechtspersoonlijkheid, privileges en immuniteiten van de Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden (Wet HCNM) (27194);

b. de vaste commissie voor Justitie:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement (27199);

c. de vaste commissie voor Financiën:

  • - het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 (27184);

d. de vaste commissie voor Economische Zaken:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 (27193, R1658).

Naar boven