Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27161), en over:

- de motie-Schreijer-Pierik/Udo over houtverduurzamingsmiddelen (27161, nr. 4);

- de motie-Udo/Schreijer-Pierik over de biocidenrichtlijn (27161, nr. 5);

- de motie-Feenstra/Schreijer-Pierik over invulling van het biocidenbeleid (27161, nr. 6).

(Zie vergadering van 28 juni 2000.)

De voorzitter:

De motie-Udo/Schreijer-Pierik (27161, nr. 5) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering alle mogelijke maatregelen te treffen waardoor de inwerkingtreding van de besluiten op grond van het BMNL (Besluit milieutoelatingseisen niet-landbouwbestrijdingsmiddelen) wordt opgeschort totdat de biocidenrichtlijn correct in Nederland is geïmplementeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Udo en Schreijer-Pierik. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8 (27161).

Ik neem aan, dat over deze gewijzigde motie direct kan worden gestemd.

De artikelen 1 t/m 4, de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, de begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, de begrotingsstaat, agentschap Rijksgebouwendienst, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schreijer-Pierik/Udo (27161, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Udo/Schreijer-Pierik (27161, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Feenstra/Schreijer-Pierik (27161, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven