Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 24 mei 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 28 mei

14.00 uur

Woensdag 29 mei

10.15 uur

Donderdag 30 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

32 002

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

32 002 (bijgewerkt t/m amendement nr. 31)

– artikel I, onderdelen A t/m Da

– amendement Slob (30)(invoegen onderdeel Daa)

– onderdeel Db

– amendement Slob (31)(invoegen onderdeel Dc)

– onderdeel E

– amendement Ouwehand (14,I)

 • Indien 14 verworpen:

 • – amendement Van Gerven (22,I)

 • – amendement Van Veldhoven (26,I)

 • Indien 14 verworpen:

 • – amendement Van Gerven (22,II)

 • – amendement Van Veldhoven (26,II)

 • Indien 35 verworpen:

 • Indien 35 verworpen:

 • Indien 35 verworpen:

  • * – gewijzigd amendement Omtzigt (44,I)

  • * – gewijzigd amendement Omtzigt (44,II)

  • * – gewijzigd amendement Omtzigt (44,III)

– onderdeel F

– amendement Koopmans (17)

– onderdeel Fa

– onderdeel G

– artikel I

– artikelen IA t/m IC

– artikel II, onderdeel A

– amendement Ouwehand (19)

– amendement Ouwehand (14,II)

 • Indien 14 verworpen:

 • – amendement Van Gerven (22,II)

 • – amendement Van Veldhoven (26,II)

 • Indien 35 verworpen:

 • Indien 35 verworpen:

 • Indien 35 verworpen:

  • * – gewijzigd amendement Omtzigt (44,I)

  • * – gewijzigd amendement Omtzigt (44,II)

  • * – gewijzigd amendement Omtzigt (44,III)

– onderdeel B

– onderdelen Bb en C

– artikel II

– artikel IIa

– amendement Geurts/Slob (29)

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet

32 002, nr. 23

– de motie-Ouwehand over het aanwijzen van beschermde gebieden

32 002, nr. 24

– de motie-Van Gerven over een netwerk van beschermde natuurgebieden

32 002, nr. 25

– de motie-Van Gerven over het aanwijzen van de Borkumse Stenen als Natura 2000-gebied

32 002, nr. 32

– de motie-Slob/Geurts over maatregelpakketten voor natuurgebieden op zee

32 002, nr. 33

– de motie-Slob/Geurts over het eerst aan de Tweede Kamer voorleggen van de maatregelpakketten

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Noordzee en Wadden

30 195, nr. 33

– de motie-Van Gerven over één integrale structuurvisie Noordzee

30 195, nr. 34

– de motie-Van Gerven over het faciliteren van afgifte van scheepsgebonden afval

30 195, nr. 35 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven/Jacobi over een integraal managementplan voor het Eems-Dollard-estuarium

30 195, nr. 36

– de motie-Van Veldhoven/Hachchi over katalysatoren op zeeschepen

30 195, nr. 37

– de motie-Remco Dijkstra/Jacobi over vergroten van de pakkans en verhogen van de boetes

30 195, nr. 38

– de motie-Dik-Faber over een centraal en openbaar register van natuur- en milieueffecten

30 195, nr. 39

– de motie-Dik-Faber over eerst duidelijkheid over de gevolgen van zoutwinning

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 533

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting staatsinterventie)

– artikelen 1 t/m 4

– departementale suppletoire begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland

De Voorzitter: dhr. Schouw wenst zijn motie op stuk nr. 14 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 047, nr. 12

– de motie-Van Raak/Van Toorenburg over een bestuurlijk akkoord met gemeenten en provincies

33 047, nr. 13

– de motie-Van Toorenburg over afzien van de samenvoeging van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht

33 047, nr. 14 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Schouw/Voortman over een visie en een stappenplan voor de vijf landsdelen

33 047, nr. 15

– de motie-Schouw over alternatieven voor de dubbele verkiezingen

33 047, nr. 16

– de motie-Voortman/Schouw over inzicht in de inhoudelijke agenda, de taken, bevoegdheden en het budget van de nieuw te vormen provincie

33 047, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Voortman/Schouw over de beslissingsbevoegdheid over de BDU-middelen

33 047, nr. 18

– de motie-Segers over stoppen met het Noordvleugeltraject

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

33 635, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het EU-voorstel voor een richtlijn over uitoefening van rechten in het vrije verkeer van werknemers (COM (2013) 236)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de versoepeling van het vreemdelingenbeleid die mogelijk gepaard gaat met de invoering van strafbaarstelling van illegaliteit

19 637, nr. 1662

– de motie-Fritsma over het naast zich neerleggen van de voorstellen in de motie-Terphuis

19 637, nr. 1663

– de motie-Voortman c.s. over het versoepelen van het detentieregime

19 637, nr. 1664

– de motie-Voortman c.s. over het verruimen van het buitenschuldbeleid

19 637, nr. 1665

– de motie-Voordewind c.s. over geen kwantitatieve resultaatafspraken voor vreemdelingen

19 637, nr. 1666

– de motie-Van Hijum c.s. over inzicht in de financiële taakstellingen van IND, COA en DT&V

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over fouten van politie en justitie

33 400-VI, nr. 103

– de motie-Helder c.s. over disciplinaire maatregelen om het vertrouwen in het Openbaar Ministerie te herstellen

33 400-VI, nr. 104

– de motie-Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie

33 400-VI, nr. 105

– de motie-Van der Steur c.s. over jaarlijks rapporteren over de gemaakte fouten

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 613, nr. 4

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over een subsidiariteitstoets inzake het EU-voorstel Verordening aanlegkosten breedbandnetwerken COM (2013) 147

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de brief aan de Voorzitter van de Europese Commissie.

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om een nota van wijziging, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 39 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

33 182, nr. 39

– de motie-Ulenbelt over een evenredige samenstelling van besturen van pensioenfondsen

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

33 182

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

33 182 (bijgewerkt t/m amendement nr. 45)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

* De Voorzitter: dhr. Van Weyenberg wenst het amendement op nr. 36 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, aanhef

– nader gewijzigd amendement Omtzigt (45,I)

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33,I)

N.B. Bij het aannemen van amendement 33 wordt de wijziging van de naamgeving van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad in het verantwoordingsorgaan tevens verwerkt in de door de overige aangenomen amendementen in te voegen wetteksten met betrekking tot de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad, waarbij telkens «deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» (zonder voorafgaand lidwoord of voorgegaan door «een ») wordt gewijzigd in «verantwoordingsorgaan», «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» wordt gewijzigd in «het verantwoordingsorgaan», «De deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» wordt gewijzigd in «Het verantwoordingsorgaan», en «Deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» wordt gewijzigd in «Verantwoordingsorgaan».

– onderdeel B

– onderdeel C

– amendement Van Weyenberg (17,I)

– amendement Van Weyenberg (17,II)

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33,II)

– nader gewijzigd amendement Omtzigt (42,I)

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33,III)

– amendement Madlener (25,I)

– gewijzigd amendement Van Weyenberg (32,I)

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33,IV t/m IX)

– gewijzigd amendement Van Weyenberg/Lodders (43,I)

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33,X)

– gewijzigd amendement Van Weyenberg/Madlener (35,I)

 • Indien 35 verworpen:

 • Indien 35 verworpen:

 • Indien 35 verworpen:

  • * – gewijzigd amendement Omtzigt (44,I)

  • * – gewijzigd amendement Omtzigt (44,II)

  • * – gewijzigd amendement Omtzigt (44,III)

– gewijzigd amendement Lodders c.s. (34)

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33,XI)

– gewijzigd amendement Van Weyenberg/Madlener (35,II)

 • Indien 35 verworpen:

 • Indien 35 verworpen:

  • * – gewijzigd amendement Omtzigt (44,II)

  • * – gewijzigd amendement Omtzigt (44,III)

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33,XII en XIII)

– onderdeel D

– onderdelen E t/m I

– gewijzigd amendement Van Weyenberg/Madlener (35,III)

 • Indien 35 verworpen:

  • * – gewijzigd amendement Omtzigt (44,III)

– onderdeel J

– gewijzigd amendement Van Weyenberg/Madlener (35,IV)

– onderdeel K

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33,XIV)

– onderdeel L

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33,XV)

– onderdeel M

– artikel I

– artikel II, onderdelen A en B

– nader gewijzigd amendement Omtzigt (42,II)

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33,XVI)

– amendement Madlener (25,II)

– gewijzigd amendement Van Weyenberg (32,II)

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33,XVII)

– gewijzigd amendement Van Weyenberg/Lodders (43,II)

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33, XVIII t/m XXI)

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33,XXII)

– onderdeel D

– onderdeel E

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33,XXIII)

– onderdeel F

– onderdelen G t/m J

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33,XXIV)

– onderdeel K

– gewijzigd amendement Vermeij/Lodders (33,XXV)

– onderdeel L

– artikel II

– artikelen III en IV

– nader gewijzigd amendement Omtzigt (45,II) (invoegen artikel IVa)

– artikelen V t/m VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

14. Stemmingen over: overige moties ingediend bij Wet versterking bestuur pensioenfondsen

– de motie-Van Weyenberg over toetsing van vergroting van kennis van bestuurders met voorschrift door DNB

– de motie-Van Weyenberg/Vermeij over monitoren van de ontwikkelingen met betrekking tot diversiteit

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over fraude in de zorg

De Voorzitter: mw. Bergkamp wenst haar motie op stuk nr. 33 te wijzigen en dhr. Otwin van Dijk zijn moties op stuk nrs. 40 en 41. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Bergkamp c.s. over een fraudetoets in verband met de systeemwijziging in de langdurige zorg

– de gewijzigde motie-Bergkamp/Otwin van Dijk over het sturen van een actieplan aan de Kamer

– de motie-Pia Dijkstra/Voortman over een onderzoek naar de kwaliteit en kosten van de zorg

– de motie-Leijten/Voortman over de voorbereiding van een parlementaire enquête

– de motie-Voortman over prioriteit voor opsporing en vervolging van fraude in de zorg

– de motie-Bruins Slot/Klever over een beroepsverbod voor frauderende beroepsbeoefenaren

– de motie-Krol over preventie van fraude

– de gewijzigde motie-Otwin van Dijk c.s. over een plan van aanpak

– de gewijzigde motie-Otwin van Dijk/Bergkamp over een heldere uitwerking van het systeem «high trust, high penalty»

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wildbeheer

– de motie-Graus over strenge controle op naleving van de zorgplicht

– de motie-Graus over bestraffing van verantwoordelijken voor extreem dierenleed

– de motie-Graus over het stopzetten van publieke geldstromen

– de motie-Graus over een veldonderzoek inzake «hormoondarts»

– de motie-Van Gerven over reactief beheer als standaard

– de motie-Ouwehand/Thieme over zorgen over het afschieten van herten in de draag- en zoogtijd

– de motie-Ouwehand/Thieme over het afrasteren van agrarische enclaves op Veluwe

– de motie-Ouwehand/Thieme over sluiting van het ecoduct Hulshorst

17. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Landbouwraad van 13 en 14 mei 2013

– de motie-Ouwehand c.s. over een voorstel op het gebied van de registratie van plantenrassen

18. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget)

– artikel I, onderdelen A t/m H

– amendement van Gerven (10)(invoegen onderdeel Ha)

– onderdelen I t/m P

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

19. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied

– de motie-Van Gerven over de planologische schaduwwerking van de ehs

– de motie-Van Gerven/Paulus Jansen over 2 miljoen voor het Landelijk Fietsplatform en Wandelnet

– de motie-Van Veldhoven over het inwinnen van advies over het inrichten van de voortgangsmonitoring

20. Debat over het verslag van de Europese Top van 22 mei 2013 met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

10

minuten

PVV, SP, CDA en D66:

7

minuten

ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren en 50Plus:

5

minuten

21. Debat over het bericht dat de filmtop nog geen resultaat heeft opgeleverd met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Dertigledendebat over het bericht dat Europese ambtenaren gaan staken met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 22/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

24. VAO Arbeidsmigratie (AO d.d. 24/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Brand bij Chemie-Pack te Moerdijk (AO d.d. 4/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Commissie-Haren (AO d.d. 24/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (AO d.d. 22/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Matchfixing (AO d.d. 22/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Deltaplan Dementie (AO d.d. 22/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Problematiek koopwoningmarkt (AO d.d. 18/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Uitkoopregeling hoogspanningslijnen (AO d.d. 22/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Bijensterfte (AO d.d. 16/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht

34. Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling

35. Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

36. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

37. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013)

38. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting)

39. Wijziging van de Kieswet, ter implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26)

40. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)

41. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken

42. Tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale stemopneming (Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming)

43. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard

44. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

Langetermijnagenda

4, 5 en 6 juni (week 23)

– VAO Toezicht woningcoöperaties (AO d.d. 25/4)

– VAO Merenregio (AO d.d. 24/04)

33 426 (Wijziging van de Mediawet 2008 i.v.m. de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaard pakket televisie- en radioprogrammakanalen)

33 423 (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief)

33 446 (R1992) (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling)

33 498 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht) (antwoord 1e termijn + re- en dupliek)

33 239 (Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester)

30 538 (Initiatief-Recourt/Oskam/Segers; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (re- en dupliek)

11, 12 en 13 juni (week 24)

33 610 (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) (plenaire afronding) (WGO op 10 juni)

33 553 (Wet op de Kamer van Koophandel)

33 541 (Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren)

– Burgerinitiatief «Sloop de muur, sancties tegen Israël» (33 417, nr. 23)

33 422 (Implementatie van een kaderbesluit inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis)

33 455 (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

18, 19 en 20 juni (week 25)

33 360 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis)

25, 26 en 27 juni (week 26)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

2, 3 en 4 juli (week 27)

– Voorjaarsnota 2013

– Suppletoire begrotingen n.a.v. de Voorjaarsnota 2013

zomerreces: 5 juli t/m 2 september 2013

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 3/4)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg) (na ontvangst van een nota van wijziging)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden) (na ontvangst van regeringsstandpunt)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid) (derde termijn) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 402 (Wet cliëntenrechten zorg) (minister heeft aangegeven met een ingrijpende wijziging te komen)

33 324 (Wet lokaal spoor) (commissie brengt nader verslag uit)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidsstraf ontlopen (Recourt) (minister V&J)

2. Debat over de derivatenposities van (semi-)publieke instellingen (Omtzigt) (minister Fin + minister BZK)

3. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J)

4. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

5. Debat over de brief van de staatssecretaris over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen» (Helder)

6. Debat over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

7. Debat over het bericht dat Nederland groeiend leverancier is van jihadstrijders en het rapport «Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland» (Dijkhoff) (minister V&J)

8. Debat over het bericht «Gebrek aan dagbesteding schaadt gezondheid asielzoeker» (Voortman) (staatssecretaris V&J)

9. Debat over het Masterplan DJI (Kooiman) (staatssecretaris V&J)

10. Debat over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven onder verscherpt toezicht (Van Tongeren) (staatssecretaris I&M)

11. Debat over privéklinieken in de Geestelijke gezondheidszorg en marktwerking (Leijten) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

12. Debat over de studie naar extra hypotheek betalingen en hogere winsten van banken (Monasch) (minister W&R + minister Fin + minister EZ)

13. Debat over het bericht dat de werkloosheid een record heeft bereikt (Karabulut) (minister SZW)

14. Debat over de fraude met toeslagen (Neppérus) (staatssecretaris Financiën, ministers SZW en BZK) (voorafgegaan door een brief)

15. Debat over spoorveiligheid bij vervoer van gevaarlijke stoffen

(Van Veldhoven) (staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu)

16. Debat over het bericht «In deel Schilderswijk is sharia wet» (Van Klaveren) (ministers SZW, V&J en BZK)

17. Debat over de behoefte aan extra capaciteit voor de bestrijding van drugshandel en straatoverlast in Maastricht (Berndsen-Jansen) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

1. Dertigledendebat over misstanden in jeugdinrichtingen (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J)

2. Dertigledendebat over het opzeggen van het belastingverdrag door Mongolië (Omtzigt) (staatssecretaris Fin)

3. Dertigledendebat over de financiering van megastallen in Europa met Nederlands en Europees geld (Ouwehand) (staatssecretaris EZ)

4. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (voorafgegaan door een brief) (minister SZW + minister V&J + minister-president)

5. Dertigledendebat over het bericht «Fuseren gemeenten plots minder urgent» (Van Toorenburg) (voorafgegaan door een brief) (minister BZK)

6. Interpellatie-Leijten over de nieuwe aandeelhouders bij het Slotervaartziekenhuis en de gevolgen daarvan voor de continuïteit van het ziekenhuis (minister VWS)

7. Dertigledendebat over de toegenomen arbeidsmigratie uit Zuid- en Oost-Europa (Madlener) (min SZW)

8. Dertigledendebat over het bericht dat het aantal woninginbraken opnieuw is gestegen (Oskam) (voorafgegaan door een brief) (min V&J)

9. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten door geldgebrek zorg mijden (Leijten) (minister VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht «2000 onnodige ziekenhuisdoden» (Klever) (minister VWS)

11. Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië in ons land» (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J en minister BuZa)

12. Dertigledendebat over het bericht dat kleine scholen subsidie in moeten leveren (Rog) (minister OCW)

13. Dertigledendebat over het ongewenst uitdijen van de overheid (Schouw) (voorafgegaan door een brief) (minister W&R + minister EZ)

14. Dertigledendebat over het bericht dat ING en ABN Amro genoemd staan in «offshore-leaks» (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door een brief)

15. Dertigledendebat over de kosten van de bezuiniging op de thuiszorg van 800 miljoen (Leijten) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

16. Dertigledendebat over de toekomst van de CO2 emissiehandel en het Europese klimaatbeleid (Van Veldhoven) (minister EZ + staatssecretaris I&M) (voorafgegaan door een brief)

17. Dertigledendebat over het bericht dat de Europese Unie 11 miljard onmiddellijk nodig heeft voor zijn begroting (Omtzigt) (minister BuZa) (voorafgegaan door een brief)

18. Dertigledendebat over schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

19. Dertigledendebat over het bericht over alarmnummer 112 (Bontes) (minister V&J)

20. Dertigledendebat over het voortbestaan van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis (Van Gerven) (minister van VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 27 mei van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Governance in het onderwijs

Maandag 27 mei van 18.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de consequenties Wet uniformering loonbegrip

Maandag 3 juni 2013 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetvoorstel tot Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het Energierapport 2011) (33 493)

Maandag 10 juni van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) (33 610)

Maandag 10 juni van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Toekomst langdurige zorg

Maandag 17 juni van 11.00 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota patiëntveiligheid (33 497)

Maandag 24 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Maandag 9 september van 11.15 tot 16.15 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33 632)

Maandag 28 oktober 2013 van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 4 november 2013 van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2014

Recesperiodes

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015