Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332002 nr. 25

32 002 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 3 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het gebied de Borkumse Stenen (Borkum Riffgrund) zich zowel in Duitse wateren als in Nederlandse wateren bevindt;

overwegende dat Duitsland de Borkumse Stenen aangewezen heeft als beschermd natuurgebied;

overwegende dat dezelfde natuurwaarden als in Duitsland ook in Nederland aangetroffen worden en dat het gebied belangrijk is voor zeehonden en bruinvissen;

verzoekt de regering, de Borkumse Stenen aan te wijzen als Natura 2000-gebied en de bescherming van het gebied met Duitsland af te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven