Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332563 nr. 30

32 563 Oostvaardersplassen

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 23 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Flora- en faunawet (artikel 2, lid 1) zorgplicht is opgenomen voor de in het wild levende dieren en planten voor hun directe leefomgeving;

voorts constaterende dat de zorg, bedoeld in het eerste lid, inhoudt dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn/haar handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is (artikel 2, lid 2) dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem/haar kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk te beperken of ongedaan te maken;

constaterende dat dieren in vaak door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten afgesloten natuurgebieden niet (klimatologisch) kunnen migreren op zoek naar voedsel en water;

verzoekt de regering, tot strenge controle op naleving van de zorgplicht van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten als omschreven in de voornoemde Flora- en faunawet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus