32 563 Oostvaardersplassen

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 23 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, publieke geldstromen richting Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten per direct stop te zetten na constatering van overtreding van de Flora- en faunawet alvorens de verantwoordelijken uit hun functie te ontheffen en te bestraffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven