Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330195 nr. 38

30 195 Integraal Beheerplan Noordzee 2015

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 21 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er door verschillende overheden honderden vergunningen zijn verleend voor activiteiten in het Waddengebied;

constaterende dat er geen centraal overzicht is van de cumulatieve effecten van vergunde activiteiten in het Waddengebied en bij elke aanvraag dit overzicht ad hoc moet worden gemaakt;

overwegende dat van initiatiefnemers wordt verwacht voorafgaand aan de vergunningaanvraag in de passende beoordeling systematisch alle relevante effecten op beschermde natuurwaarden, waaronder cumulatieve effecten van andere projecten of activiteiten, te beschrijven;

overwegende dat door het ontbreken van een centraal overzicht initiatiefnemers veel moeite moeten doen hun aanvraag te onderbouwen en er een groot risico is dat cumulatieve effecten over het hoofd worden gezien;

verzoekt de regering, in samenwerking met de betrokken overheden een centraal en openbaar register te maken van de natuur- en milieueffecten van de verschillende activiteiten in het Waddengebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber