Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332002 nr. 24

32 002 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 3 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een overzichtsstudie uit 2009 onder 32 zeereservaten aantoont dat na vijftien jaar in alle zeereservaten gemiddeld 66% meer vis wordt gevonden en dat de toename van vis het sterkst is voor de grotere commerciële vissoorten;

overwegende internationale afspraken voor bescherming van de biodiversiteit en afspraken om te komen tot beschermde natuurgebieden op zee (Convention on Biodiversity COP 11, OSPAR-verdrag, Kaderrichtlijn Mariene Strategie, Vogel- en Habitatrichtlijn);

verzoekt de regering, te komen tot een netwerk van beschermde natuurgebieden op zee en hierbij beschermende maatregelen te bezien voor Noordkrompgebied, Centrale Oestergronden, Kustzee, Borkumse Stenen, Bruine Bank en Zeeuwse Banken;

verzoekt de regering tevens, hierbij het beschermingsregime op een afdoende niveau te brengen om de reproductiecapaciteit van de visbestanden op de Noordzee naar een optimaal niveau te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven