Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633862 nr. H

33 862 Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

H BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 augustus 2016

Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de door uw Kamer verzochte evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs. De deugdelijkheidseisen zijn aanhoudend onderwerp van aandacht van de wetgever. Regering en Staten-Generaal wisselen direct of indirect veelvuldig van gedachten over nagenoeg alle deugdelijkheidseisen. Uit de inventarisatie is gebleken dat een klein aantal eisen minder actueel is.

Gedurende de parlementaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Bisschop, Van Meenen en Rog in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht heb ik toegezegd uw Kamer nader te informeren over de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetten van het funderend onderwijs.1 Daarvoor zijn ze conform de motie Straus en Dijkgraaf getoetst op hun hedendaagse toepassing, consistentie en effectiviteit in het toezicht.2 Ook zijn de deugdelijkheidseisen, conform de motie Bruijn, getoetst op noodzaak in relatie tot de bijdrage aan de onderwijskwaliteit.3

Alle bestaande deugdelijkheidseisen in de sectorwetten van het funderend onderwijs zijn in samenspraak met de Inspectie van het Onderwijs (verder: inspectie) tegen het licht gehouden. Daarbij is gekeken naar het actualiteitsgehalte en of de inspectie toezicht kan houden op de naleving van de deugdelijkheidseisen in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Leeswijzer

De voorliggende brief schetst de context waarin het debat over de deugdelijkheidseisen is opgekomen. Daarna ga ik in op wat er anno 2016 wordt verstaan onder het begrip deugdelijkheidseisen en werk ik de toetsingsonderdelen hedendaagse toepassing en bijdrage aan de onderwijskwaliteit alsmede consistentie en effectiviteit in het toezicht nader uit. De uitkomsten van de evaluatie en het vraagstuk van periodieke herijking komen op hoofdlijnen aan de orde. Tot slot wordt een klein aantal eisen specifiek besproken. In de bijlage is elke deugdelijkheidseis van commentaar voorzien.

Context en reikwijdte

Tijdens de parlementaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Bisschop, Van Meenen en Rog is gedebatteerd over de vraag of voldoende duidelijk is op welke (juridische) grondslag het toezicht en de rapporten van de inspectie zijn gebaseerd. Met het initiatiefvoorstel is verhelderd dat alleen het toezicht op de naleving van deugdelijkheidseisen kan leiden tot een oordeel van de inspectie, waaraan eventueel handhavende maatregelen kunnen worden verbonden.

Zowel de motie Straus en Dijkgraaf als de motie Bruijn benadrukt het grote belang van de deugdelijkheidseisen in het onderwijsbestel. Niet alleen zijn het de minimumeisen waaraan het onderwijs moet voldoen, het zijn ook de ankerpunten voor de inspectie om haar toezicht naar in te richten. Door de Kamerleden is verzocht van de bestaande deugdelijkheidseisen in het funderend onderwijs een actueel overzicht op te stellen en deze eisen te toetsen op hun hedendaagse toepassing, consistentie, effectiviteit en hun bijdrage aan de onderwijskwaliteit.

Bij de inventarisatie van de deugdelijkheidseisen voor het funderend onderwijs is gekeken naar de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Zij bevatten alle deugdelijkheidseisen.

Deugdelijkheidseisen

Al vanaf de introductie van artikel 23 Grondwet is het begrip deugdelijkheidseis en de invulling ervan onderwerp van aanhoudende discussie.

Het vijfde lid van artikel 23 Grondwet geeft de wetgever de opdracht «eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele van de openbare kas te bekostigen onderwijs» te stellen. Deze eisen moeten de deugdelijkheid, of behoorlijkheid van de gang van zaken, van het bekostigde bijzonder onderwijs en het openbare onderwijs in gelijke mate waarborgen, met inachtneming van de vrijheid van richting in het bijzonder onderwijs. De eisen kunnen in verband met de vrijheid van het bijzonder onderwijs van vorm verschillen, zolang ze een gelijkwaardig resultaat hebben.

In de memorie van toelichting bij de Wet op het onderwijstoezicht werd het begrip deugdelijkheidseisen als volgt omschreven: «Bij deugdelijkheideisen gaat het om objectieve criteria die voor alle instellingen gelijk gelden, het betreft kaders (eisen aan leraren, organisatie, schooltijden en dergelijke) en inhoudelijke opdrachten (kerndoelen, soms ook proceskenmerken) waaraan elke instelling in een bepaalde onderwijssector moet voldoen. Dat een instelling aan de desbetreffende wettelijke voorschriften voldoet, geeft aan dat het onderwijs een zekere basiskwaliteit heeft.»4

Deugdelijkheidseisen vervullen in de verhouding overheid en onderwijs een kwaliteitsnormerende functie met betrekking tot de gang van zaken in de school in ruime zin. Anno 2016 zijn het verplichtingen die aan het bekostigde onderwijs (en wat betreft enkele basale eisen ook aan het niet-bekostigd onderwijs) worden opgelegd, met als doel een zekere basiskwaliteit van de onderwijsinrichting en het functioneren van de school te waarborgen. Aan de niet-naleving van deugdelijkheidseisen kunnen voor het bekostigd onderwijs sancties worden verbonden. Deugdelijkheidseisen moeten op hoofdlijnen gebaseerd zijn op voldoende duidelijke, en voor zover mogelijk, objectieve wettelijke normen. Is objectiviteit van normen niet mogelijk, dan vragen rechtszekerheid en de beginselen van behoorlijk bestuur dat dit wordt gecompenseerd met procedurele maatstaven, zoals een adequate rechtsbescherming.5

De Onderwijsraad heeft uitgaande van de strekking van artikel 23 Grondwet in zijn advies Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief een helder antwoord gegeven op de vraag welke eisen de overheid mag stellen aan scholen die gaan over het realiseren van «daadwerkelijke kwaliteit». De Onderwijsraad meent dat de overheid een grote verantwoordelijkheid heeft. In de eerste plaats is het haar stelselverantwoordelijkheid om de kwaliteit te garanderen en om centrale normen te stellen aan vakinhouden, prestaties, examinering en bevoegdheden van leerkrachten. In de tweede plaats is die verantwoordelijkheid gestoeld op internationaal recht en de verplichting om minimumregels te stellen met betrekking tot inhoud, relevantie en kwaliteit van het onderwijs (artikel 13 Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten).

In het verenigen van de grondwettelijke zorgplicht van de overheid en de vrijheid van scholen spelen de deugdelijkheidseisen een centrale rol. Ze geven de grenzen van de autonomie van de scholen aan en maken overheidsingrijpen mogelijk bij het overschrijden ervan. Een breed gedeelde opvatting is dat de wetgever, regering en Staten-Generaal, gelet op artikel 23, tweede lid, van de Grondwet, terughoudend moet zijn bij het formuleren van deugdelijkheidseisen. Een stelling die overigens ook resoneert in de motie Bruijn en die ik onderschrijf.

Toets – hedendaagse toepassing en bijdrage aan de onderwijskwaliteit

Zijn de deugdelijkheidseisen in het funderend onderwijs nog wel van deze tijd? En dragen ze bij aan de onderwijskwaliteit?

Zoals ook in de kabinetsreactie van 11 september 2015 op het initiatiefwetsvoorstel Bisschop, Van Meenen en Rog is verwoord, is sprake van een permanent proces van herijking van de deugdelijkheidseisen.6 Bijna elke wijziging van de sectorwetten behelst een wijziging van deugdelijkheidseisen en is ingegeven door de gedachte daarmee bij te dragen aan een verdere verbetering van de onderwijskwaliteit. Deze eisen zijn geïntegreerd in een wettelijk systeem, waarin stelselkenmerken, de aanspraken van schoolbesturen op de overheid en de verplichtingen van schoolbesturen zijn geregeld. Met het initiatiefwetsvoorstel Bisschop, Van Meenen en Rog is ook een aantal deugdelijkheidseisen geactualiseerd, waaronder de eisen van de systematische kwaliteitszorg en het doorlopende ontwikkelingsproces van leerlingen.

Voor het bepalen van de tijdsperiode waaraan de mate van actualiteit wordt afgemeten, is aangesloten bij de motie Bruijn. Daarin is voorgesteld eens in de vier jaar te toetsen op de noodzaak van de deugdelijkheidseisen in relatie tot de bijdrage aan de onderwijskwaliteit. Bij de toets op hedendaagse toepassing is er vanuit gegaan dat alle deugdelijkheidseisen die sinds 1 januari 2012 in de vorm van een wetswijziging in de Tweede Kamer aan de orde zijn geweest actueel zijn. In een herijkingscyclus van vier jaar kan ik me vinden. Al wijs ik er op dat de gebruikelijke wettelijke evaluatietermijn vijf jaar bedraagt. De hedendaagse toepassing is opgevat als: «is de deugdelijkheidseis nog van deze tijd, is hij nog relevant, wordt er nog datgene van scholen mee gevraagd wat een wezenlijke bijdrage levert aan kwalitatief hedendaags onderwijs en aan het goed functioneren van de school?»

De afgelopen vier jaar is menig debat met zowel de Tweede als de Eerste Kamer gevoerd over een keur aan onderwerpen die hun beslag (gaan) krijgen in bestaande of nieuwe deugdelijkheidseisen. Daarbij valt te denken aan het curriculum (bijvoorbeeld Onderwijs2032), het jaarlijks terugkerende debat over examens in het voortgezet onderwijs (waarbij ook de eindtoets in het primair onderwijs aan de orde is), de voorzieningenplanning en de bekostiging van het funderend onderwijs. Tijdens al deze debatten komt direct of indirect de vraag aan de orde of een bepaalde deugdelijkheidseis relevant is en ter zake doende waar het gaat om bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

De WMS dateert van 2006 en is in 2012 integraal geëvalueerd.7 In 2013 is een motie aangenomen die oproept de WMS op een aantal punten te wijzigen.8 De WMS en de deugdelijkheidseisen die deze wet bevat, zijn daarom niet in deze evaluatie meegenomen. Ook de sectorwetten voor Caribisch Nederland zijn niet separaat geëvalueerd. Enerzijds bevatten de sectorwetten voor Caribisch Nederland inhoudelijk nagenoeg dezelfde deugdelijkheidseisen. Anderzijds wordt met andere instrumenten – zoals de onderwijsagenda – recht gedaan aan de eigen dynamiek van de BES-eilanden.

Nagenoeg alle deugdelijkheidseisen zijn de afgelopen vier jaar op enigerlei wijze onderwerp geweest in de communicatie tussen Staten-Generaal en het kabinet dan wel zijn de komende periode onderwerp van gesprek.

Toets – consistentie en effectiviteit in het toezicht

Zijn de deugdelijkheidseisen in hun verhouding tot elkaar in de respectievelijke sectorwetten consistent? En kan de inspectie effectief toezicht houden op de deugdelijkheidseisen?

Voor wat betreft de vraag naar consistentie wordt onderscheid gemaakt tussen materiële (inhoudelijke) en formele (vormgeving) consistentie. Waar het de materiële consistentie betreft is getoetst of er binnen de sectorwetten deugdelijkheidseisen zijn die ogenschijnlijk tegenstrijdig met elkaar zijn. Daarnaast is getoetst of er in het oog springende discrepanties zijn tussen de verschillende sectorwetten. Er zijn slechts in zeer beperkte mate materiële verschillen in deugdelijkheidseisen aangetroffen die niet verklaarbaar zijn door het onderscheid in de sector waarvoor ze gelden. Een duidelijk verschil tussen sectoren van het funderend onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is het ontbreken van een heldere grondslag voor het financiële continuïteitstoezicht. Dit is wel in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en overigens ook in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) opgenomen, maar ontbreekt in de WPO, WEC en WVO. Dit is een lacune waarin in samenspraak met de inspectie zou moeten worden voorzien. Mogelijke uitwerkingen worden nu door de inspectie onderzocht. De toepasbaarheid, actualiteit en consistentie van de wetgeving binnen en tussen de sectoren is iets dat steeds om aandacht vraagt.

Als het om de formele consistentie van de sectorwetten gaat, is merkbaar dat de vele wijzigingen in de loop der decennia hun weerslag hebben gehad op de onderscheiden onderwijswetten (bijvoorbeeld de verschillende regelingen in de WPO en WVO met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag). Voor de oudste sectorwet- de WVO – is dan ook een technisch voorstel in voorbereiding waarvoor ook het verbeteren van de formele consistentie de aanleiding vormt.

Bij de toetsing van de effectiviteit van het toezicht is uitgegaan van het in te voeren gedifferentieerd toezicht. Bij deze vorm en daarbij behorende risicogerichte uitwerking van toezicht kan op een effectieve en sluitende manier toezicht worden gehouden door de inspectie op de naleving van de bestaande deugdelijkheidseisen.

Uitkomst evaluatie

Uit de inventarisatie aan de hand van de hiervoor beschreven en besproken criteria zijn er 27 artikelen in het funderend onderwijs die nadere bespreking behoeven. Deze artikelen kunnen in drie categorieën worden verdeeld.

De eerste categorie betreft artikelen die alles in ogenschouw nemend aangemerkt kunnen worden als niet langer noodzakelijk. Een van de kenmerken van actuele wet- en regelgeving is de aanwezigheid van een duidelijke nut en noodzaak van deze wet- en regelgeving. Nu de nut en noodzaak van deze categorie artikelen lijkt te ontbreken, stel ik voor deze artikelen te laten vervallen.

Een tweede categorie zijn artikelen die wel degelijk nuttig en noodzakelijk zijn – ze hebben de tand des tijds doorstaan – maar die niet meer geheel aansluiten op de onderwijspraktijk anno 2016, bijvoorbeeld als gevolg van de toenemende digitalisering. Ik stel voor deze categorie artikelen te actualiseren.

De derde categorie artikelen zijn artikelen waarvan de inspectie aangeeft in de toezichtspraktijk enige mate van concretisering nodig te achten om effectief toezicht te kunnen houden. Daarover wordt het gesprek met de inspectie nu gevoerd. Naar aanleiding daarvan kom ik met een voorstel om deze artikelen aan te passen.

1. Ontbrekende noodzaak

Primair en speciaal onderwijs

  • * Artikel 44 WPO en artikel 48 WEC (Ouders gelegenheid geven ondersteunende werkzaamheden te verrichten). Dit artikel schrijft iets voor dat scholen zelf willen en waar veel scholen ook beleid op hebben. Het artikel is in 1994 voor het laatst gewijzigd (in het kader van regionale verwijzingscommissie) en heeft geen actuele waarde meer.

  • * Artikel 57 WPO (Maximaal aantal uren godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs). Dit artikel is niet meer actueel en zal bij de parlementaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Ypma, Voordewind en Rog ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen, nader moeten worden bezien.9

  • * Artikel 161 WPO (Doorgeven leerlingenaantallen). Met de invoering van het onderwijsnummer zijn de leerlingaantallen op elk moment beschikbaar voor het berekenen van de bekostiging. Hoewel de telling van de leerlingen op 15 oktober nog steeds relevant is, hoeven schoolbesturen dus niet meer apart verplicht te worden dit voor die datum aan te leveren.

Funderend onderwijs

  • * Artikel 32d WVO, artikel 30 WEC, artikel 30 WPO (Document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding). Dit artikel betreft een inspanningsverplichting voor scholen. Het wel of niet aanwezig zijn van een document draagt niet bij aan de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. Dit specifieke artikel werd ook door Kamerlid Straus genoemd als voorbeeld van het (gebrek aan) actualiteitsgehalte van de deugdelijkheidseisen. Ik sluit me bij haar aan.

2. Actualiseren

Primair onderwijs

  • * Artikel 10a WPO (Leerresultaten). Als onderdeel van de ontwikkeling van het toezicht en de afstemming op de wensen uit de praktijk, zoekt de inspectie in haar toezicht naar manieren om het begrip «resultaten» of «opbrengsten» op termijn breder op te vatten.

Funderend onderwijs

  • * Artikel 24a WVO, artikel 22 WEC, artikel 13 WPO (Schoolgids). De eisen die gesteld worden aan het publiceren van de schoolgids zijn niet geheel in lijn met 2016. De mogelijkheid van digitale publicatie zou meer van deze tijd zijn.

  • * Artikelen 32, 53 en 59 van de WPO, artikelen 32, 56 en 62 van de WEC en artikelen 33, 34, 35, 43a en 51 van de WVO (Verklaring omtrent het gedrag). Het huidige systeem van het controleren van het gedrag van potentiële werknemers in het onderwijs is gebaseerd op de technische mogelijkheden uit het verleden. Door technische ontwikkelingen is in een aantal sectoren zoals de kinderopvang inmiddels gekozen voor een systeem van permanente screening, waarbij veroordelingen tijdens het dienstverband kunnen leiden tot het intrekken van de VOG. Ik zal onderzoeken of een dergelijk systeem wenselijk en mogelijk is in het onderwijs.

3. Concretisering ten behoeve van de toezichtspraktijk

Primair onderwijs

  • * Artikel 8 WPO (Onderwijstijd). De regels zijn vrij gedetailleerd uitgewerkt, niet altijd is helder hoe deze details ten goede komen aan de onderwijskwaliteit. Bijvoorbeeld de vraag hoeveel vierdaagse schoolweken een school in een jaar mag geven, en welke vrije dagen daar wel en niet onder vallen.

  • * Artikel 45 WPO (Verklaring omtrent het gedrag Overblijfkrachten). Voor het toezicht op de aanwezigheid van een VOG bij overblijfkrachten is het nodig dat geregeld wordt dat deze bewaard moet worden.

Funderend onderwijs

  • * Artikel 27 WVO, artikel 40a WEC, artikel 40c WPO (Eisen aan de toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering en verblijfsduur praktijkonderwijs) behoeft actualisatie. Zoals het artikel nu is geformuleerd is niet duidelijk dat er binnen 24 uur gemeld moet worden aan de inspectie dat een leerling geschorst of verwijderd is.

De inspectie heeft naar aanleiding van deze inventarisatie te kennen gegeven dat het aspect van financiële continuïteit in het funderend onderwijs waarop zij ook toezicht houdt bij onderwijsinstellingen beter geborgd zou moeten worden dan nu het geval is. Naar aanleiding van de casuïstiek in het middelbaar beroepsonderwijs rond Amarantis en Berechja is duidelijk dat het toezicht door de inspectie niet zonder een financiële component kan. In tegenstelling tot de WEB en de WHW bevatten de WVO, WPO en WEC geen specifieke grondslag voor de financiële continuïteit van een school. Dit is voor mij reden om, nadat in samenspraak met de inspectie mogelijke uitwerkingen zijn verkend, met een voorstel daartoe te komen.

Tot slot

De onderwijssector is een immer in beweging zijnde sector, die zichzelf daarmee scherp houdt en innoveert. Deze bewegingen vragen om een dynamisch systeem dat de praktijk richting, ruimte en steun geeft. Deze inventarisatie en evaluatie en de modernisering van de WVO geven aanleiding om verder in gesprek te gaan met de inspectie over wat er nodig is om adequaat toezicht te kunnen houden. Een van de punten die daarbij in ieder geval aan de orde komt is een helderdere grondslag voor toezicht op financiële continuïteit in het funderend onderwijs. Mocht in de komende jaren blijken dat andere deugdelijkheidseisen nodig zijn dan wel dat deugdelijkheidseisen verder verbeterd kunnen worden dan kom ik daar bij uw Kamer op terug.

Bij de parlementaire behandeling van de in voorbereiding zijnde wetsvoorstellen discussieer ik graag verder met uw Kamer over de hedendaagse toepassing, consistentie, effectiviteit in het toezicht en relatie tot de bijdrage aan de onderwijskwaliteit.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Wet op het primair onderwijs

Wetsartikel

Inhoud

Actueel/nut/noodzaak

Effectief/Inspectie

Algemeen

     

2

Basisonderwijs is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar en legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend vervolgonderwijs.

Deze eis is continu onderwerp van gesprek. Zo heeft de Onderwijsraad in 2010 en in 2015 gepleit voor vervroeging van de basisschoolperiode («Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool», 2010, en «Een goede start voor het jonge kind», 2015).

Waarderingskader. Meer flexibiliteit kan wenselijk zijn in verband met de verschillen in de ontwikkeling van drie- en vierjarigen, mede gelet op de doorlopende leerlijn vanuit de voorschool.

3 en 3a

Voldoen aan bevoegdheidseisen voor leraren en onderwijsondersteunend personeel.

Uit de Grondwet volgt dat de Minister van OCW minimale eisen stelt aan de bekwaamheid en de zedelijkheid van de leraar.

Programmatisch handhaven. VOG: Programmatisch handhaven. Onderzoeken of een systeem van permanente screening wenselijk is, waarbij veroordelingen tijdens het dienstverband kunnen leiden tot het intrekken van de VOG.

4a

Overleg en aangifte zedenmisdrijven

Deze eisen zijn noodzakelijk, in het bijzonder om strafbare vormen van seksueel misbruik en seksuele intimidatie te bestrijden. De wettelijke bepalingen over bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs ontneemt de scholen de vrijheid – in het belang van de leerlingen – om naar eigen goeddunken te handelen in het geval van een zedenmisdrijf.

Signaalgestuurd

4b

Gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze eisen zijn recent gewijzigd. Kamerstukken II, 2013/14, 33 983. Stb. 2014, 442.

Programmatisch handhaven

4c

Zorgplicht veiligheid op school

Deze eisen zijn recent gewijzigd. Kamerstukken II, 2014/15, 34 310. Stb. 2015, 238.

Waarderingskader

Bekostigd

     

8 lid 1

Leerlingen doorlopen een ononderbroken ontwikkelingsproces / afstemming op de ontwikkeling van leerlingen.

De eis zal met de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33 862) ook in de WVO worden opgenomen.

Waarderingskader

8 lid 2

Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Deze eisen zijn op dit moment onderwerp van gesprek in het kader van Onderwijs 2032. Kamerstukken II, 2015/16, 31 293, nr. 278.

Waarderingskader

8 lid 3

Burgerschapsonderwijs

Deze eisen zijn op dit moment onderwerp van gesprek in het kader van Onderwijs 2032. Kamerstukken II, 2015/16, 31 293, nr. 278.

Waarderingskader

8 lid 4

Maatwerk voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Deze eisen zijn recent, met de invoering van Passend Onderwijs, gewijzigd. Stb. 2012, nr. 533.

Waarderingskader

8 lid 5

Ten minste elke vier jaar schoolondersteuningsprofiel vaststellen.

Deze eisen zijn recent, met de invoering van Passend Onderwijs, gewijzigd. Stb. 2012, nr. 533.

Waarderingskader

8 lid 6 en 7

Gebruik leerlingvolgsysteem.

Deze eisen zijn recent gewijzigd. Stb. 2014, 13.

Waarderingskader

8 lid 8

Voortgangsregistratie voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Deze eisen zijn recent, met de invoering van Passend Onderwijs, gewijzigd. Stb. 2012, nr. 533.

Waarderingskader

8 lid 9

Eisen onderwijstijd

Deze eisen zijn recent onderwerp van gesprek geweest in het kader van het experiment flexibilisering onderwijstijd. Kamerstukken II, 2015/16, 31 293, nr. 306.

Programmatisch handhaven. De regels zijn vrij gedetailleerd uitgewerkt, niet altijd is helder hoe deze details ten goede komen aan de onderwijskwaliteit. Bijvoorbeeld de vraag of een vrije dag op Goede Vrijdag wel of niet meetelt als 4-daagse schoolweek.

8 lid 10

Onderwijs adequaat inrichten voor leerlingen die ziek zijn of in ziekenhuis verblijven.

Deze eisen zijn recent onderwerp van gesprek geweest in het kader van het traject «Onderwijs op een andere locatie dan de school». Kamerstukken II, 2015/16, 31 135, nr. 58.

Waarderingskader

8 lid 11

Bestrijding van achterstanden in de Nederlandse taal.

Scholen ontvangen hiervoor middel via de gewichten-regeling. De indicator voor achterstanden wordt nu herzien in een CBS-onderzoek.

Waarderingskader

9 lid 1 t/m 3, 5, 9 en 10

Eisen aan onderwijsinhoud en voldoen aan kerndoelen.

Deze eisen zijn op dit moment onderwerp van gesprek in het kader van Onderwijs 2032. Kamerstukken II, 2015/16, 31 293, nr. 278.

Waarderingskader

9 lid 4, 6, 7 en 8

Gebruik van Fries in het onderwijs.

Deze eisen zijn recent gewijzigd. Stb. 2014, 185.

Signaalgestuurd

9 lid 11

In acht nemen referentieniveaus.

Deze eisen zijn op dit moment onderwerp van gesprek in het kader van Onderwijs 2032. Kamerstukken II, 2015/16, 31 293, nr. 278.

Waarderingskader

9 lid 13 en 14

Nederlands als voertaal.

Deze eisen zijn recent gewijzigd. Stb. 2015, 359.

Signaalgestuurd

9b

Afnemen centrale eindtoets.

Deze eisen zijn recent gewijzigd. Stb. 2014, 13.

Waarderingskader

10

Algemene zorgplicht voor kwaliteit, in het bijzonder uitvoering schoolplan en duurzame borging kwaliteit personeel.

Deze eisen zullen met de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33 862) worden gewijzigd.

Waarderingskader, onderdeel module bestuurlijk handelen

10a

Voldoende resultaten rekenen en taal aan het einde van de basisschool.

Deze eisen zullen met de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33 862) worden gewijzigd.

Waarderingskader. De inspectie zoekt in haar toezicht naar manieren om het begrip «resultaten» of «opbrengsten» op termijn breder op te vatten.

11

Rapporteren aan ouders over vordering leerlingen.

Deze eisen zijn recent gewijzigd. Stb. 2014, 13.

Waarderingskader

12

Inhoudelijke eisen aan schoolplan (onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, kwaliteitszorgbeleid, sponsorbeleid, identiteitsbeleid).

Deze eisen zullen met de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33 862) worden gewijzigd.

Waarderingskader

13

Inhoudelijke eisen aan schoolgids (doelen en resultaten, ondersteuning jonge kind, ondersteuning ihkv passend onderwijs, invulling onderwijstijd, ouderbijdrage, rechten en plichten ouders, klachtenregeling, sponsorbeleid, veiligheidsbeleid, overblijven, verzuimbeleid, identiteitsbeleid, samenwerkingsverband). Jaarlijks uitreiken aan ouders.

Deze eisen zullen met de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33 862) worden gewijzigd.

Waarderingskader. De inspectie ziet niet de meerwaarde van de eis dat de schoolgids op papier verschijnt.

14

Voorzien in klachtenregeling en klachtencommissie.

Deze eisen voorzien in een belangrijk recht voor ouders/verzorgers en personeelsleden. Een klachtenregeling voorkomt dat klachten direct onder de rechter moeten worden gebracht.

Onderdeel module bestuurlijk handelen

16

Jaarlijks vaststellen schoolgids, vierjaarlijks vaststellen schoolplan en toezending aan inspectie.

Deze eisen zullen met de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33 862) worden gewijzigd.

Signaalgestuurd

17

Deugdelijkheidseisen voor bestuurlijk gefuseerde openbare en bijzondere scholen

Deze eisen zijn onderwerp van het wetsvoorstel Samenwerkingsschool. Kamerstukken II, 2013/14, 31 293, nr. 194

Signaalgestuurd

17a t/m 17c

Scheiding bestuur en toezicht (functioneel of organiek) en functioneren intern toezichthouder.

Deze eisen zijn recent aan de orde geweest in het debat over het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht. Kamerstukken II, 2015/16, handelingen, nr. 45, item 10.

Waarderingskader, programmatisch handhaven, module bestuurlijk handelen

17d

Deugdelijkheidseisen voor de samenwerkingsschool

Deze eisen zijn onderwerp van het wetsvoorstel Samenwerkingsschool. Kamerstukken II, 2013/14, 31 293, nr. 194

Signaalgestuurd

18a

Deelname aan samenwerkingsverband passend onderwijs.

Deze eisen zijn recent, met de invoering van Passend Onderwijs, gewijzigd. Stb. 2012, nr. 533.

Waarderingskader, programmatisch handhaven, module bestuurlijk handelen

29

Verbinden van directeur en leraren aan school.

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken II, 2011/12, 31 997. Stb 2013, 511.

Onderwijsaccountantsprotocol

30

Document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding.

Betreft een inspanningsverplichting voor scholen. Het wel of niet aanwezig zijn van een document draagt niet bij aan de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding.

Signaalgestuurd. De inspectie ziet de waarde van deze eisen voor de onderwijskwaliteit niet in.

31

Vaststellen managementstatuut.

Deze eisen regelen de organisatie van de school en de bevoegdheden van de verschillende leidinggevenden, en bieden de basis om ervoor te zorgen dat de bevoegdheden binnen de school goed worden belegd en transparant zijn.

Waarderingskader, onderdeel module bestuurlijk handelen

32

Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel.

Uit de Grondwet volgt dat de Minister van OCW minimale eisen stelt aan de bekwaamheid en de zedelijkheid van de leraar (en het overige personeel).

Programmatisch handhaven. VOG: Programmatisch handhaven. Onderzoeken of een systeem van permanente screening wenselijk is, waarbij veroordelingen tijdens het dienstverband kunnen leiden tot het intrekken van de VOG.

32b

Bekwaamheidsdossier voor elk personeelslid.

Deze eisen komen te vervallen zodra dit via het lerarenregister wordt geregeld. Kamerstukken II, 2013/14, 27 923, nr. 172.

Waarderingskader, onderdeel module bestuurlijk handelen

33, lid 1

Rechtspositieregeling personeel

Deze eisen regelen wie verantwoordelijk is voor de rechtspositie van het onderwijspersoneel (het bevoegd gezag), en wat geregeld moet worden (aanstelling, benoeming, schorsing, disciplinaire maatregelen en ontslag).

Onderdeel module bestuurlijk handelen

33a

Benoeming, schorsing en ontslag

Deze eisen zijn recent gewijzigd. Kamerstukken II, 2011/12, 31 997. Stb 2013, 511.

Onderdeel module bestuurlijk handelen

34

Benoeming in algemene dienst

Deze eisen regelen dat het personeel aan alle door het bevoegd gezag in stand gehouden scholen kunnen worden ingezet.

Onderdeel module bestuurlijk handelen

36

Verplichting tot het bieden van stagemogelijkheden.

Deze eisen zijn noodzakelijk voor een goede opleiding, met praktijkervaring, van leraren.

Signaalgestuurd

38

Georganiseerd overleg

Deze eisen zijn recent gewijzigd. Kamerstukken II, 2011/12, 31 997. Stb 2013, 511.

Signaalgestuurd

38a

Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instromers

Uit de Grondwet volgt dat de Minister van OCW minimale eisen stelt aan de bekwaamheid en de zedelijkheid van de leraar (en het overige personeel).

Signaalgestuurd

39

Toelating vanaf 4 jaar (m.u.v. wendagen), maximale leeftijd 14 jaar.

Zie opmerkigen onder toezicht (meer flexibiliteit nodig). Onderzocht zal worden of deze eisen aanpassing behoeven, en zo ja, hoe.

Signaalgestuurd, *Zie artikel 2.

40 lid 1 en 6

Bevoegd gezag beslist over toelating binnen 6 weken, geen verplichte ouderbijdrage.

Deze eisen regelen een belangrijk deel van het recht op onderwijs (geen verplichte ouderbijdrage). De vrijwillige ouderbijdrage is regelmatig onderwerp van debat. Kamerstukken II, 2014/15, Handelingen, nr. 67, item 4.

Onderwijsaccountantsprotocol, programmatisch handhaven

40 lid 3 t/m 5 en 7 t/m 10

Toelating (mede in relatie tot passend onderwijs).

Deze eisen zijn recent, met de invoering van Passend Onderwijs, gewijzigd. Stb. 2012, nr. 533.

Programmatisch handhaven

40 lid 11

Voor verwijdering hoort bevoegd gezag groepsleraar. Definitieve verwijdering vindt niet plaats voordat een andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten.

Deze eisen regelen dat, ook in het geval van vewijdering, het recht op onderwijs voor de leerling geborgd is.

Signaalgestuurd

40 lid 12

Beslistermijn bob inzake toelating en verwijdering

Deze eisen regelen een versnelde termijn vanwege belang van onderwijs voor het kind.

Signaalgestuurd

40a

Ontwikkelingsperspectief voor leerling met extra ondersteuningsbehoefte vaststellen en bespreken.

Deze eisen zijn recent, met de invoering van Passend Onderwijs, gewijzigd. Stb. 2012, nr. 533.

Waarderingskader, programmatisch handhaven

40b

Gegevens bij de toelating en leerlingenadministratie

De gegevens die onderwerp zijn van deze eisen zijn van groot belang voor het bekostigen van scholen, het uitoefenen van toezicht door de inspectie en voor informatie ten behoeve van de begrotings- en beleidsvoorbereiding.

Signaalgestuurd

40c

Schorsing.

Zie opmerkigen onder toezicht (ontbreken termijn). Onderzocht zal worden of deze eisen aanpassing behoeven, en zo ja, hoe.

Programmatisch handhaven. Er is een termijn nodig waarbinnen de schorsing gemeld moet worden om effectief toezicht te kunnen houden.

41

Verplichte deelname aan onderwijsactiviteiten, behoudens vrijstelling (met alternatief aanbod) door bevoegd gezag.

Deze eisen zijn recent gewijzigd. Stb. 2014, 13.

Signaalgestuurd

42

Onderwijskundig rapport en schooladvies.

Deze eisen zijn recent gewijzigd. Stb. 2014, 13.

Waarderingskader, programmatisch handhaven

44

Ouders gelegenheid geven ondersteunende werkzaamheden te verrichten.

Deze eisen zijn sinds 1994 niet meer gewijzigd. Deze eisen zouden afgeschaft kunnen worden. Ouderbetrokkenheid is een zaak tussen ouders en school, en geschied altijd onder de verantwoordelijkheid van de school.

Deze eis heeft geen rol in het toezicht.

45

Regelen van tussenschoolse en buitenschoolse opvang.

Deze eisen zijn niet recent gewijzigd. Deze eisen worden meegenomen in de kabinetsreactie over de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, die naar verwachting voor de zomer van 2016 wordt verzonden. Tevens zal de SER in 2016 in het kader van haar advies «Werken en leven in de toekomst» onder meer aandacht besteden aan sluitende dagarrangementen voor 4–12 jarigen.

Onderwijsaccountantsprotocol. Voor het toezicht op de aanwezigheid van een VOG bij overblijfkrachten is het nodig dat geregeld wordt dat deze bewaard moet worden.

45a

Informeren van ouders bij zeer zwakke school.

Deze eisen zijn recent, met de Wet doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33 862), gewijzigd.

Signaalgestuurd

Openbaar

     

46

Karakter openbaar onderwijs

Deze eisen zijn niet recent gewijzigd of onderwerp geweest van parlementair debat. Het gaat om eisen die de inrichting van het stelsel betreffen. Er is geen reden om deze eisen te wijzigen.

Signaalgestuurd

47, lid 5 en 6

Deugdelijkheidseisen voor de openbare rechtspersoon die één of meer openbare scholen in stand houdt

Deze eisen zijn niet recent gewijzigd of onderwerp geweest van parlementair debat. Het gaat om eisen die de inrichting van het stelsel betreffen. Er is geen reden om deze eisen te wijzigen.

Signaalgestuurd

48

Deugdelijkheidseisen voor de stichting die één of meer openbare scholen in stand houdt

Deze eisen zijn niet recent gewijzigd of onderwerp geweest van parlementair debat. Het gaat om eisen die de inrichting van het stelsel betreffen. Er is geen reden om deze eisen te wijzigen.

Signaalgestuurd

49

Deugdelijkheidseisen voor de rechtspersoon die een openbare school in stand houdt en de instandhouding van de school wenst over te dragen aan een andere rechtspersoon

Deze eisen zijn niet recent gewijzigd of onderwerp geweest van parlementair debat. Het gaat om eisen die de inrichting van het stelsel betreffen. Er is geen reden om deze eisen te wijzigen.

Signaalgestuurd

50

Gelegenheid geven voor levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan openbare school.

Deze eisen zijn onderwerp van het initiatiefwetsvoorstel van de leden Ypma, Voordewind en Rog dat beoogt levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen. Kamerstukken II 2014/15, 34246.

Signaalgestuurd

51

Godsdienstonderwijs door vakbekwame leraren

Deze eisen zijn onderwerp van het initiatiefwetsvoorstel van de leden Ypma, Voordewind en Rog dat beoogt levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen. Kamerstukken II 2014/15, 34246.

Signaalgestuurd

53

Akte van aanstelling/benoeming voor elk personeelslid (openbaar onderwijs).

In het openbaar onderwijs is het personeel ambtenaar en krijgt een eenzijdige aanstelling. De elementen die de akte van aanstelling moet bevatten, zijn met deze eisen geregeld.

Programmatisch handhaven

Bijzonder

     

55

Instandhouding bijzondere school door rechtspersoon.

Deze eisen zijn niet recent gewijzigd of onderwerp geweest van parlementair debat. Het gaat om eisen die de inrichting van het stelsel betreffen. Er is geen reden om deze eisen te wijzigen.

Signaalgestuurd

56

Bestuursoverdracht

Deze eisen zijn niet recent gewijzigd of onderwerp geweest van parlementair debat. Het gaat om eisen die de inrichting van het stelsel betreffen. Er is geen reden om deze eisen te wijzigen.

Signaalgestuurd

57

Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Dit is geen actuele eis. Wellicht biedt het debat over Onderwijs 2032 aanknopingspunten om deze eis nader te bezien.

Signaalgestuurd

58

Geen weigering leerling bij bijzondere school wegens niet instemmen met grondslag als er geen openbaar onderwijs in de buurt is.

Deze eisen zijn niet recent gewijzigd of onderwerp geweest van parlementair debat. Het gaat om eisen die de inrichting van het stelsel betreffen. Er is geen reden om deze eisen te wijzigen.

Signaalgestuurd

59

Akte van aanstelling/benoeming voor elk personeelslid (bijzonder onderwijs).

In het bijzonder onderwijs is het personeel op arbeidsovereenkomst werkzaam en krijgt een tweezijdige akte van benoeming. De elementen die de akte van benoeming moet bevatten staan in dit artikel opgesomd.

Programmatisch handhaven

63

Beslissingen bijzonder onderwijs inzake toelating en verwijdering en bezwaarprocedure

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken 33 106. Stb 2014, 181.

Signaalgestuurd

Overig

     

64a t/m 64c

Verplichtingen fusietoets

Deze eisen zijn in 2011 inwerking getreden. De wetsevaluatie heeft onlangs plaatsgevonden. Onderzoeksrapport wetsevaluatie fusietoets in het onderwijs. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel voor herziening van deze regelgeving. Recent zijn deze eisen gewijzigd. Kamerstukken II, 2010/11, 34 146. Stb. 2015, 291.

Signaalgestuurd

68

Centrale Dienst

Deze eis is recent gewijzigd teneinde tot uitdrukking te brengen dat de bekostiging voor ondersteuningsvoorzieningen niet langer wordt toegekend aan de centrale dienst, maar aan het samenwerkingsverband, en dat de werkzaamheden van de centrale dienst ten behoeve van de samenwerkingsverbanden komen te vervallen. Stb. 2012, 533 Kamerstukken II, 2012/13, 33 106.

Signaalgestuurd

Bekostiging

     

103

Bouwheerschap

Deze eis ziet op de verhouding tussen gemeenten en schoolbesturen op het vlak van bouwheerschap en eigendom van schoolpanden. Biedt scholen en gemeente de mogelijkheid overeen te komen dat het bouwheerschap bij de gemeente ligt. Het betreft situaties waarin beide partijen van mening zijn dat de gemeente deze rol het beste op zich kan nemen.

Signaalgestuurd

104

Instemmingsvereiste voor bouwplannen en begrotingen

Deze eis regelt dat als het gaat om een bijzondere school die de huisvestingsvoorziening zelf realiseert, het bevoegd gezag van die school de instemming nodig heeft van B&W met de bouwplannen en de begrotingen voor de huisvestingsvoorziening. Artikel past in de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de scholen.

Signaalgestuurd

108

Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

Deze eis ziet op de verhouding tussen gemeenten en schoolbesturen op het vlak van verhuur en medegebruik van gebouwen en terreinen. Waarborg dat onderwijshuisvesting voor onderwijs wordt gebruikt en de gemeente kan beschikken over onderdelen van de huisvesting die niet meer voor het onderwijs worden aangewend.

Signaalgestuurd

110, derde lid

Mededelingsverplichting igv voornemen een gebouw of terrein blijvend niet meer voor de school te gebruiken

Deze eis betreft voorschriften ingeval beëindiging van het gebruik van een gebouw of terrein van een bijzondere school. Eigendom van huisvesting vloeit terug naar de gemeente.

Signaalgestuurd

112

Informatieverstrekking aan burgemeester en wethouders

Deze eis biedt de waarborg dat de gemeente alle relevante informatie ontvangt.

Signaalgestuurd

119

Zorgplicht voor materiële instandhouding

Deze eis regelt dat schoolbesturen gebouwen, terreinen en roerende zaken waarvoor bekostiging wordt ontvangen, behoorlijk moeten gebruiken en onderhouden, en deze niet mogen vervreemden of bezwaren. Betreft zorgplicht voor de scholen.

Signaalgestuurd

148

Aanwending bekostiging uitsluitend voor personeelskosten en materiële instandhouding.

Deze eisen zijn onderwerp van gesprek en worden op termijn mogelijk gewijzigd. Kamerstukken II, 2013/14, Kamervragen, 748. Kamerstukken II, 2015/16, 31 293, nr. 281.

Waarderingskader, onderwijsaccountantsprotocol

161

Doorgeven leerlingenaantallen voor 15 oktober.

Deze eisen zijn door de invoering van het onderwijsnummer overbodig geworden en worden dus niet meer gebruikt. De eisen kunnen dus waarschijnlijk vervallen.

Signaalgestuurd

163a

Verplichting terugstorting niet bestede bedragen

Deze eisen zijn nader uitgewerkt in artikel 34c van het Besluit bekostiging WPO en zijn niet recent gewijzigd of onderwerp geweest van parlementair debat. Het gaat om eisen die de inrichting van het stelsel betreffen. Er is geen reden om deze eisen te wijzigen.

Onderijwsaccountantsprotocol

165

Activiteiten voor leerlingen met taalachterstand

Deze eisen betreffen de (bekostiging van) zomerscholen en schakelklassen. De samenwerking tussen gemeenten en scholen op dit onderwerp is actueel en hierop zijn de komende jaren nog ontwikkelingen op het gebied van beleid en regelgeving te verwachten. Kamerstukken II, 2013/14, 33 750, III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014.

Signaalgestuurd

167 en 167a

Afspraken voor- en vroegschoolse educatie.

Deze eisen zijn recent geëvalueerd. Kamerstukken II, 2015/16, 24 242, nr. 11.

Signaalgestuurd

171

Verplichtingen jaarverslag

Enerzijds is er een verplichting op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, die zijn grondslag heeft in Titel 9 boek 2 van het Burgerlijk wetboek. Anderzijds zijn deze verplichtingen geregeld in het Besluit informatievoorziening WPO/WEC. Deze zijn nader uitgewerkt in de Regeling structurele gegevenslevering.

Waarderingskader, programmatisch handhaven, onderdeel module bestuurlijk handelen

172 en 173

Informatieverplichtingen jegens Minister (beleid en bekostiging)

Deze eisen zijn nader uitgewerkt in het Besluit informatievoorziening WPO/WEC en hebben, naast beleidsvorming, tot doel richting de Kamer verantwoording af te leggen middels het departementaal jaarverslag over de rechtmatigheid van de besteding van de middelen.

Signaalgestuurd

178a

Gebruik persoonsgebonden nummer.

Deze eisen regelen het gebruik van het persoonsgebonden nummer door het bevoegd gezag. Onder andere wordt hiermee de aanlevering van leerlinggegevens door het bevoegd gezag aan DUO/BRON geregeld. De gegevens in BRON zijn van groot belang en worden gebruikt voor het bekostigen van scholen, het uitoefenen van toezicht door de inspectie en voor informatie ten behoeve van de begrotings- en beleidsvoorbereiding. Welke gegevens aan BRON aangeleverd moeten worden is onderwerp van continue aandacht. Zo is met de invoering van passend onderwijs het artikel recent nog gewijzigd, zodat gegevens over het ontwikkelingsperspectief door middel van BRON verzameld kunnen worden.

Signaalgestuurd

182

Gebruik bekostiging conform bestemming en zorgvuldig boekhouden.

Deze eisen zijn noodzakelijk voor een goede besteding van onderwijsmiddelen, waaraan bij goede gebruikmaking van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, inclusief de bijbehorende accountantsverklaring, en de Regeling structurele gegevenslevering geen nadere uitwerking hoeft te worden gegeven.

Onderwijsaccountantsprotocol, onderdeel van module bestuurlijk handelen

Wet op het voortgezet onderwijs

Wetsartikel

Inhoud

Actueel/nut/noodzaak

Effectief/Inspectie

Algemeen

     

2

Voortgezet onderwijs omvat het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en na het speciaal onderwijs. Het omvat niet vso

Deze eis is continu onderwerp van gesprek. Afbakening voortgezet onderwijs komt aan de orde in de flexibiliseringsbrief van 17 februari 2016 Kamerstukken II, 2015/16, 31 289, nr. 285. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar effectieve leerroutes, brief van 17 december 2015 Kamerstukken II, 2015/16, 31 293, nr. 276. Deze eis is op dit moment onderwerp van gesprek in het kader van «Onderwijs 2032». Kamerstukken II, 2015/16, 31 293, nr. 278.

Waarderingskader, signaalgestuurd.

2a

Voortgezet onderwijs mag alleen gegeven worden door degene die daartoe bevoegd is

Deze eis is onderwerp van gesprek in de kamerbrief van 29 februari 2016 over 100% bevoegdheden, Kamerstukken II 2015–2016, 31 289, nr. 286.

Programmatisch handhaven.

3

Overleg en aangifte zedenmisdrijven.

Deze eis is nodig, in het bijzonder om strafbare vormen van seksueel misbruik en seksuele intimidatie te bestrijden. De wettelijke bepalingen over bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs ontneemt de scholen de vrijheid – in het belang van de leerlingen – om naar eigen goeddunken te handelen in het geval van een zedenmisdrijf.

Signaalgestuurd

3a

Gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze eisen zijn recent gewijzigd. Kamerstukken II, 33 983. Stb 2014, nr. 442.

Programmatisch handhaven.

3b

Zorgplicht veiligheid op school

Deze eisen zijn recent gewijzigd. Kamerstukken II, 34 310, inwerkingtreding bij Stb 2015, nr. 238.

Waarderingskader, onderdeel van module bestuurlijk handelen.

Bekostigd

     

6a

Onderwijs en examens worden gegeven resp afgenomen in het Nederlands, tenzij het onderwijs in een andere taal betreft of de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs daartoe noodzaakt.

Deze eis is recent gewijzigd. Stb 2014, 185.

Signaalgestuurd

6b

Leerlingen die ivm ziekte thuis verblijven dan wel in een ziekenhuis dienen op adequate wijze onderwijs te kunnen genieten

Deze eis is recent onderwerp van gesprek geweest in het kader van het traject «Onderwijs op een andere locatie dan de school». Kamerstukken II 2015/16, 31 135, nr. 58.

Waarderingskader

6c

Bestrijding (taal)achterstand

Deze eis is onderwerp van gesprek in Kamerstukken II, 2015/16, 34 242, nr. 11. In de brief van 11 april 2016, over «Middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2017».

Waarderingskader

6d

Onderwijs in lichamelijke opvoeding

Deze eis is van belang voor het bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs. Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde leefstijl in en rondom de school, 2012D40232. Deze eis is onderwerp van gesprek in Kamerstukken II, 31 293, 222, p. 23.

Nadere regelgeving nodig. De regeling rond de LO-uren leidt in het veld tot conflicten tussen besturen/schoolleidingen en (LO-) docenten. Signaalgestuurd.

6e

Beschikbaar stellen van gratis lesmateriaal

Deze eis is onderwerp van gesprek. Kamerstukken II, 2015/16, 33 088, nr. 3. Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken (WGS) 15 november 2011. Herfstakkoord 2014: WGS behouden, kamerbrief: «Uitwerking begrotingsafspraken 2014». Tweede evaluatie WGS loopt, Kamer wordt tzt geinformeerd.

Onderwijsaccountantsprotocol.

6f

Eisen aan facultatieve maatschappelijke stage

Deze eis is recent gewijzigd. Vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel. Kamerstukken II, 2013/14, 33 740, nr. 3. Stb 2014, 287.

Signaalgestuurd

6g

Eisen aan onderwijstijd

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken II, 2014/15, 34 010. Stcrt 2015, 148. Daarnaast is het wetsvoorstel «Meer ruimte voor nieuwe scholen aanhangig». Kamerstukken II, 2014/15, 31 135, nr. 53. Brief aan de Tweede Kamer d.d. 2 juli 2015, Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23 Grondwet. In deze uitwerkingsbrief is beschreven op welke manier het stelsel van po en vo kan worden vormgegeven om meer ruimte te bieden aan nieuwe scholen. Hierin is aangekondigd om kwaliteitseisen te stellen voorafgaand aan de start van een school. In het huidige wetsvoorstel vormen deugdelijkheidseisen 17b, 2 lid 2, 6g, 11b, 17, 24d, 24e WVO die kwaliteitseisen. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in januari 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Waarderingskader

6g1

Eisen aan onderwijsdagen

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken II, 2014/15, 34 010. Stb 2015, 148. Kamerstukken II, 2015/16, 34 184. Stb 2016, 88.

Signaalgestuurd

6h

Meetellen van onderwijstijd van leerling die een deel van de week onderwijs ontvangt op een (v)so school.

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk II 2014–2015, 34 022. Stb 2015, 150. Kamerstukken II, 2013/14, 33 106. Stb 2012, 533.

Signaalgestuurd

7

Definitie van vwo en cursusduur (6 jaar)

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken II 2014–2015, 34 060. Stb 2015, 25. Deze eis is onderwerp van gesprek in Kamerbrief flexibilisering in het voortgezet onderwijs. Kamerstukken II 2015–2016, 31 289, nr. 285. Deze eis is onderwerp van gesprek in Plan van aanpak Toptalenten 2014–2018. Kamerstukken II 2014–2015, 34 000, nr. 88, 99 en 135.

Signaalgestuurd

8

Definitie van havo en cursusduur (5 jaar)

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken II, 2014/15, 34 060. Stb 2015, 25. Deze eis is onderwerp van gesprek in Kamerbrief flexibilisering in het voortgezet onderwijs. Kamerstukken II, 2015/16, 31 289, nr. 285. Deze eis is onderwerp van gesprek in Plan van aanpak Toptalenten 2014–2018. Kamerstukken II, 2014/15, 34 000, nr. 88, 99 en 135.

Signaalgestuurd

9

Definitie van mavo en cursusduur (4 jaar)

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken II, 2014/15, 34 060. Stb 2015, 25. Deze eis is onderwerp van gesprek in de Kamerbrief flexibilisering in het voortgezet onderwijs. Kamerstukken II, 2015/16, 31 289, nr. 285. Deze eis is onderwerp van gesprek in Plan van aanpak Toptalenten 2014–2018. Kamerstukken II, 2014/15, 34 000, nr. 88, 99 en 135.

Definitie van mavo is onderwerp van gesprek tijdens de behandeling van het wetsvoorstel nieuwe profielen in het vmbo. Kamerstukken II, 2015/16, 34 184. Mede n.a.v. het advies van de Onderwijsraad «Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap» voert de Staatssecretaris een verkenning uit naar de inrichting van het vmbo. Kamerstukken II, 2015/16, 31 524, nr. 288.

Signaalgestuurd

10

Eisen aan het programma van de theoretische leerweg

Deze eis is recent gewijzigd in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma’s in het voorbereidend beroepsonderwijs. Kamerstukken II, 2015/16, 34 184. Stb 2016, 88.

Waarderingskader

10a

Definitie van vbo en cursusduur (4 jaar)

Deze eis is de grondslag voor het voorbereidend beroepsonderwijs. Het accent in dit onderwijs valt op beroepsvoorbereiding en omvat mede algemene vorming. Deze eis is onderwerp van gesprek in de Kamerbrief flexibilisering in het voortgezet onderwijs. Kamerstukken II, 2015/16, 31 289, nr. 285. Deze eis is onderwerp van gesprek in Plan van aanpak Toptalenten 2014–2018. Kamerstukken II, 2014/15, 34 000, nr. 88, 99 en 135.

Signaalgestuurd

10b

Eisen aan het programma van de beroepsgerichte leerweg en sectoren vbo

Deze eis is recent gewijzigd in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma’s in het voorbereidend beroepsonderwijs. Kamerstukken II, 2015/16, 34 184. Stb 2016, 88.

Waarderingskader

10b1

Eisen leer-werktraject in basisberoepsgerichte leerweg

Deze eis is niet gewijzigd. In 2014 is onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van leerwerktrajecten en assistentopleidingen in het vmbo. Hieruit blijkt dat dergelijke maatwerktrajecten voorzien in een behoefte. Momenteel loopt een driejarige monitor van deze trajecten. Bijlage bij Kamerstukken II, 2014/15, 30 079, nr. 53.

Signaalgestuurd

10b2

Eisen aan inrichting buitenschools praktijkgedeelte leer-werktraject

Deze eis is van belang om leerlingenbegeleiding te waarborgen. Het bevoegd gezag wordt verplicht om goede begeleiding binnen en buiten de school te regelen bij de inrichting van het leer-werktraject en dient te waarborgen dat daarbij niet uitsluitend eenzijdige productiearbeid wordt verricht. In 2014 is onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van leerwerktrajecten en assistentopleidingen in het vmbo. Hieruit blijkt dat dergelijke maatwerktrajecten voorzien in een behoefte. Momenteel loopt een driejarige monitor van deze trajecten. Bijlage bij Kamerstukken II, 2014/15, 30 079, nr. 53.

Signaalgestuurd

10b3

Eisen aan overeenkomst leer-werkovereenkomst

Deze eis is recent gewijzigd in verband met de overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven. Kamerstukken II, 2014/15, 34 026. Stb 2015, 170.

Signaalgestuurd

10b4

Beoordeling van de kwaliteit van leerbedrijven

Deze eis is recent gewijzigd in verband met de overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven. Kamerstukken II, 2014/15, 34 026. Stb 2015, 170.

Signaalgestuurd

10b6

Kwaliteitseisen leerbedrijven

Deze eis is van belang voor de inrichting van de overeenkomst met het leerbedrijf. Deze moet bereid zijn om tijd, ruimte en middelen vrij te maken voor de organisatie en begeleiding van een leerwerkplek. De praktijkopleider moet vakinhoudelijk ten minste zo’n opleidingsniveau hebben dat hij de leerling kan begeleiden op het niveau van diens opleiding. Verder moet de praktijkopleider aantoonbaar vakkennis kunnen overdragen (blijkens diploma, certificaat of ervaring). Daarnaast moet het leerbedrijf de praktijkopleider voldoende ruimte geven (vrijstellen) voor zijn begeleidingstaak. Ook maakt het leerbedrijf gebruik van een praktijkleerplan en onderhoudt het regelmatig contact met de school over de leerling en over het verloop van het leerwerktraject. De landelijke organen hanteren voor de beoordeling van leerbedrijven ook kwaliteitscriteria die per branche door de sociale partners zijn vastgesteld, waaronder de eisen aan praktijkbegeleiders.

Overigens verzorgen de landelijke organen ook een cursus voor praktijkbegeleiders over onder meer leerlingbegeleiding. Die cursus is in een aantal gevallen verplichtgesteld in de branche.

Dit samenstel van kwaliteitseisen biedt voldoende waarborgen dat praktijkbegeleiders/leermeesters bekwaam zijn voor het uitvoeren van hun wettelijke taken. Kamerstukken II, 2001/02, 28 444, nr. 3.

Signaalgestuurd

10b7

Samenwerkingsovereenkomst met ROC of AOC ten aanzien van leer-werktrajecten

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken II, 2012/13, 33 336. Stb 2013, 88. Sedert de inwerkingtreding van de wet van 27 juni 2008, Stb 2008, 267 (deregulering en administratieve lastenverlichting WEB), is het niet meer mogelijk voor regionale opleidingencentra om in een samenwerkingsverband als bedoeld in het uit de WEB geschrapte artikel 1.3.2 te werken. Dit artikel is daarmee in overeenstemming gebracht.

Signaalgestuurd

10b8

Eisen aan entreeopleiding vmbo

Deze wet is recent gewijzigd ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs. Kamerstukken II, 2012/13, 33 187, 288. In 2014 is onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van leerwerktrajecten en assistentopleidingen in het vmbo. Hieruit blijkt dat dergelijke maatwerktrajecten voorzien in een behoefte. Momenteel loopt een driejarige monitor van deze trajecten. Bijlage bij Kamerstukken II, 2014/15, 30 079, nr. 53.

Signaalgestuurd

10b9

Eisen aan de samenwerkingsovereenkomst entreeopleiding vmbo

Deze wet is recent gewijzigd ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs. Kamerstukken II, 2012/13, 33 187, nr. 288.

Signaalgestuurd

10c

Eisen aan de sectoren van vbo

Deze eis vervalt per augustus 2016. Kamerstukken II, 2015/16, 34 184. Stb 2016, 88.

Waarderingskader

10d

Eisen aan de gemengde leerweg

Deze eis wijzigt per augustus 2016 in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma’s in het voorbereidend beroepsonderwijs. Kamerstukken II, 2015/16 34 184. Stb 2016, 88.

Waarderingskader

10e

Eisen aan leerwegondersteunend onderwijs

Deze eis is recent gewijzigd in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs. Kamerstukken II 2014/15, 33 993. Stb 2015, 149.

Programmatisch handhaven.

10f

Eisen aan praktijkonderwijs

Deze eis is recent gewijzigd ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. Kamerstukken II, 2014/15, 34 010. Staatsblad 2015, 148. Voornemen de landelijke criteria voor lwoo en pro, de duur van de toewijzing van lwoo en pro, en de lwoo-licenties los te laten in 2018.

Waarderingskader

10g

Eisen aan de toelating tot praktijkonderwijs

Deze eis is recent gewijzigd in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs. Kamerstukken II, 33 993. Staatsblad 2015, 194.

Programmatisch handhaven.

11a

Algemene voorschriften voor de eerste twee leerjaren

Deze eis is op dit moment onderwerp van gesprek in het kader van «Onderwijs 2032». Kamerstukken II, 2015/16, 31 293, nr. 278.

Signaalgestuurd

11b

Kerndoelen

Kamerstukken II, 2014/15, 31 135, nr. 53. Brief van 2 juli 2015, Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23 Grondwet. In deze uitwerkingsbrief is beschreven op welke manier het stelsel van po en vo kan worden vormgegeven om meer ruimte te bieden aan nieuwe scholen. Hierin is aangekondigd om kwaliteitseisen te stellen voorafgaand aan de start van een school. In het huidige wetsvoorstel vormen deugdelijkheidseisen 17b, 2 lid 2, 6g, 11b, 17, 24d, 24e WVO die kwaliteitseisen. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in januari 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Waarderingskader

11c

Onderwijsprogramma in de eerste twee leerjaren bevat ten minste 1.425 uur onderwijs en de kerndoelen

Deze eis is op dit moment onderwerp van gesprek in het kader van «Onderwijs 2032». Kamerstukken II, 2015/16, 31 293, nr. 278.

Waarderingskader

11d

Bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van onderdelen van het programma in de eerste twee leerjaren en dient daar andere onderdelen voor in de plaats te stellen

Deze eis is van belang om het bevoegd gezag van een school het recht te geven, na overleg met de ouders, een leerling ontheffing te verlenen voor onderdelen van het onderwijsprogramma. Het betreft leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs volgen.

Signaalgestuurd

11e

Scholen in Friesland geven onderwijs in de Friese taal en cultuur

Deze eis is op dit moment onderwerp van gesprek in het kader van «Onderwijs 2032». Kamerstukken II, 2015/16, 31 293, nr. 278.

Signaalgestuurd

11f

Voorschriften derde leerjaar vwo en havo

Deze eis is op dit moment onderwerp van gesprek in het kader van «Onderwijs 2032». Kamerstukken II, 2015/16, 31 293, nr. 278.

Signaalgestuurd

12

Onderwijs op het vwo en havo omvat vanaf het vierde leerjaar een periode van voorbereidend hoger onderwijs. Dit bestaat uit profielen.

Deze eis is op dit moment onderwerp van gesprek in het kader van «Onderwijs 2032». Kamerstukken II, 2015/16, 31 293, nr. 278.

Waarderingskader

13

Vakken en andere programma onderdelen vwo

Deze eis is op dit moment onderwerp van gesprek in het kader van «Onderwijs 2032». Kamerstukken II, 2015/16, 31 293, nr. 278.

Waarderingskader

14

Vakken en andere programma onderdelen havo; leerling mag enkele vakken volgen op vwo niveau

Deze eis is op dit moment onderwerp van gesprek in het kader van «Onderwijs 2032». Kamerstukken II, 2015/16, 31 293, nr. 278.

Waarderingskader

16

Definitie van scholengemeenschap, (tijdelijke) nevenvestiging

Deze eis is van belang voor de definitie van scholengemeenschap en wanneer sprake is van een nevenvestiging en een tijdelijke nevenvestiging en de eisen die daaraan gesteld worden.

Signaalgestuurd

17

Burgerschap

Deze eis is op dit moment onderwerp van gesprek in de Kamerbrief voortgang versterking burgerschapsvorming in het onderwijs. Kamerstukken II, 2014/15, 34 000, nr. 93. Deze eis is op dit moment onderwerp van gesprek. Kamerstukken II, 2014/15, 31 135, nr. 53. Brief van 2 juli 2015, Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23 Grondwet.

Waarderingskader

17a

Eisen aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Deze eis is recent gewijzigd in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs. Kamerstukken II, 2014/15, 33 993. Stb 2015, 204.

Waarderingskader, programmatisch handhaven, onderdeel van module bestuurlijk handelen.

17b

Begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en eens in de 4 jaar moet een bevoegd gezag een schoolondersteuningsprofiel vaststellen.

Kamerstukken II, 2013/14, 33 983. Stb. 2014, 442. Deze eis is recent gewijzigd met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet. Daarnaast is deze eis op dit moment onderwerp van gesprek in het kader van «Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23 Grondwet. Kamerstuk II, 2014/15, 31 135, nr. 53.

Waarderingskader

18

Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke kinderen

Deze eis is onderwerp van gesprek in Kamerbrief vervolgonderzoek vraagfinanciering schoolbegeleiding van 28 mei 2013. Kamerstukken II, 33 400-VIII, nr. 146.

Signaalgestuurd

20

VO scholen zijn dagscholen; scholen kunnen contractactiviteiten verrichten

Deze eis is onderwerp van gesprek in Kamerbrief over onderwijs op een andere locatie 18 november 2015. Kamerstukken II, 2015/16, 31 135, nr. 58.

Signaalgestuurd.

21

Naamgeving van de school in het maatschappelijk verkeer

Deze eis is onderwerp van gesprek omdat scholen regelmatig niet duidelijk aangeven in de naamgeving van de school onder welke scholengemeenschap zij horen. Dit schept veel onduidelijkheid bij (overheid)instanties.

Signaalgestuurd

23a

Bevoegd gezag draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op een school. Daar valt onder kort gezegd: zorg voor het personeelsbeleid, uitvoeren van het beleid in het schoolplan.

Uit de Grondwet volgen minimale eisen aan de bekwaamheid en de zedelijkheid van de leraar.

Signaalgestuurd

23a1

Eisen ten aanzien van het ernstig of langdurig tekortschieten van de leerresultaten

Deze eis bevat de grondslag voor het vaststellen van minimumleerresultaten. Deze eis is gewijzigd met het wetsvoorstel van de leden Bisschop, van Meenen en Rog tot wijziging van wet in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht. Kamerstukken II, 2015/16, 33 862. Stb 2016, 179.

Waarderingskader, onderdeel van module bestuurlijk handelen.

23b

Rapportage over vordering van de leerlingen

Deze eis is onderwerp van gesprek in verband met de invoering van de diagnostische tussentijdse toets. Kamerstukken II, 2015/16, 33 661, nr. 6.

Signaalgestuurd

23c

Ouders moeten worden geïnformeerd bij zeer zwakke school

Deze eis is recent gewijzigd in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs. Met deze eis wordt beoogd dat ouders eerder geïnformeerd zijn voordat de school op de lijst van zeer zwakke scholen van de inspectie wordt gepubliceerd. Kamerstukken II, 2008/09, 31 828, nr. 10. Deze eis is gewijzigd met het wetsvoorstel van de leden Bisschop, van Meenen en Rog tot wijziging van wet in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht. Kamerstukken II, 2015/16, 33 862. Stb 2016, 179.

Signaalgestuurd

24

Schoolplan; eisen wat daar in moet staan

Deze eis is gewijzigd met het wetsvoorstel van de leden Bisschop, van Meenen en Rog tot wijziging van wet in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht. Kamerstukken II, 2015/16, 33 862. Stb 2016, 179.

Leerlingenzorg in programmatisch handhaven, onderdeel van module bestuurlijk handelen. Waarderingskader.

24a

Schoolgids; eisen wat daar in moet staan

Deze eis is recent gewijzigd in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school. Kamerstukken II, 2014/15, 34 130. Staatsblad 2015, 238.

De inspectie ziet niet de meerwaarde van de eis dat de schoolgids op papier verschijnt. Waarderingskader

24b

Klachtenregeling

Met de klachtenregeling wordt beoogd de leerlingen, de ouders en de personeelsleden een laagdrempelige voorziening te bieden voor klachten over het bevoegd gezag van de school en al degenen die in en voor de school werkzaam zijn. Behalve voor leerlingen en ouders is de klachtenregeling ook voor de scholen zelf van belang. Door de klachtenregeling ontvangt de school op eenvoudige wijze signalen die haar kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en van de goede gang van zaken op school. Vanuit deze gezichtshoek vormt de klachtenregeling dus een schakel in het door de scholen te voeren kwaliteitsbeleid.

Onderdeel van module bestuurlijk handelen.

24c

Schoolplan wordt eens in de vier jaar vastgesteld; schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld; nieuw schoolplan/schoolgids of wijzigingen daarvan worden onmiddellijk na vaststelling aan de inspectie gestuurd.

Deze eis is onderwerp van gesprek in verband met versterking van bestuurskracht van onderwijsinstellingen. Waarbij naast de medezeggenschapsraad de mogelijkheid tot het instellen van afzonderlijke geledingenraden voor personeel, ouders en leerlingen, die in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad in het funderend onderwijs. Kamerstukken II, 2015/16, 34 251, nr. 82.

Signaalgestuurd.

24d

Scheiding bestuur en toezicht

Deze eis is recent besproken in de kamer. Kamerstukken II, 2015/16, 34 251. Daarnaast is deze eis onderwerp van gesprek. Kamerstukken II, 2014/15, 31 135, nr. 53. Brief aan de TK d.d. 2 juli 2015, Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23 Grondwet.

Waarderingskader, programmatisch handhaven, onderdeel van module bestuurlijk handelen.

24e

Functionele of organieke scheiding bestuur en toezicht; intern toezichthouder functioneert onafhankelijk

Deze eis is van belang bij de Code Goed Bestuur VO. Daarnaast is deze eis onderwerp van gesprek. Kamerstukken II, 2014/15, 31 135, nr. 53. Brief aan de TK d.d. 2 juli 2015, Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23 Grondwet.

Programmatisch handhaven, onderdeel van module bestuurlijk handelen.

24e1

Taken intern toezichthouder

Deze eis is van belang bij de Code Goed Bestuur VO. Deze taken leiden tot invloed op het beleid en de gang van zaken bij de school. Het toezien op de verwerving en bestemming en aanwending van de middelen (onderdeel c) maakt de interne toezichthouder (mede)verantwoordelijk voor deze aspecten. De bepaling dat de toezichthouder de instellingsaccountant aanwijst en dat die rapport aan hem uitbrengt (onderdeel d), geeft de toezichthouder op financieel gebied een sterkere positie ten opzichte van het bestuur. De verantwoording over de uitvoering van deze taken en de uitoefening van deze bevoegdheden in een jaarverslag (onderdeel e) is het sluitstuk van deze regeling en biedt de basis voor horizontaal en verticaal toezicht door stakeholders, de Minister en de inspectie. Kamerstukken II, 2008/09, 31 828, nr. 3.

Waarderingskader, programmatisch handhaven, onderdeel van module bestuurlijk handelen.

24f

Programma’s dan wel beschrijvingen van de contractactiviteiten worden ter kennisneming aan de inspectie gestuurd.

De ratio van het ter kennisneming toezenden van de cursusprogramma's en de beschrijvingen van de werkzaamheden, is dat de inspectie een adequate mogelijkheid heeft om toezicht te houden op de uitvoering van de wet. Door het ter kennisneming toezenden van deze stukken heeft de inspectie een belangrijk aanknopingspunt om te beoordelen of de cursussen en werkzaamheden verband houden met het onderwijs aan de school en of het belang van het onderwijs aan de school door die activiteiten niet wordt geschaad. Kamerstukken II, 1987/88, 20 483, nr. 3.

Signaalgestuurd

24g

Elke twee jaar vastleggen rechten en plichten leerlingen in leerlingenstatuut

Deze eis is van belang om de rechten en plichten van leerlingen te waarborgen en vast te leggen in een leerlingenstatuut.

Signaalgestuurd

25a

Samenwerking tussen vo-scholen onderling en met mbo instellingen

Deze eis is per 1 januari 2016 gewijzigd op verzoek van het veld en de Kamer. Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt, in het bijzonder in gevallen van krimp. Kamerstukken II, 2014/15, 31 289, nr. 214. De eis van het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst is van groot belang. De samenwerkingsovereenkomst legt de verantwoordelijkheden tussen twee scholen vast bij samenwerking. Als er onverhoopt iets misgaat, moet die overeenkomst stevig genoeg zijn om na te gaan wie waarvoor verantwoordelijk is.

Signaalgestuurd

26

Ontwikkelingsperspectief

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken II, 33 106. Stb 2014, 181. Het ontwikkelingsperspectief is binnen de complex van maatregelen voor «passend onderwijs» het bestuursinstrumentarium dat – jaarlijks – moet worden toegepast ten behoeve van individuele leerlingen die extra begeleiding behoeven. Bij besluit van 12 februari 2014, Stb. 2014, 95, is (onder meer) aan het vijfde lid uitvoering gegeven, door aan het Inrichtingsbesluit WVO een artikel 15c toe te voegen.

Waarderingskader

27

Eisen aan de toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering en verblijfsduur praktijkonderwijs

Deze eis is «onder de loep genomen» bij het maken van het wetsvoorstel «Inpassing lwoo en pro». Kamerstukken II, 2014/15, 33 993.

Wetgeving aanpassen zodat schorsing en verwijderen direct (binnen 24h) gemeld moet worden, art 27c lid 1 en 4 WVO. Programmatisch handhaven.

27a

Controle op langdurige afwezigheid leerling en melding aan Minister (in afschrift aan betreffende leerling).

Deze eis heeft een functie in het kader van de wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Signaalgestuurd

27b

Te verstrekken gegevens bij toelating en opneming gegevens in leerlingenadministratie.

Deze eis is van belang omdat met het persoonsgebonden nummer als basis voor de verstrekking van bekostigingsgegevens door scholen, een sterk verbeterde controle op de rechtmatigheid van de bekostiging van onderwijsinstellingen mogelijk maakt, en dat de preventieve werking die van een dergelijke fraude- en misbruikregeling uitgaat, vergroot wordt.

Signaalgestuurd

28

Melding verwijdering niet leerplichtige leerlingen

Deze eis is van belang om alle jongeren een startkwalificatie te laten behalen. Er zijn omstandigheden waardoor een niet-leerplichtige leerling niet de capaciteiten heeft deze startkwalificatie te behalen. Deze leerlingen moeten worden doorgeleid naar een arbeidsplaats waar mogelijk in combinatie met een leertraject.

Waarderingskader

28a

Melding verzuim niet leerplichtige leerlingen

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken II, 2011/12, 32 356. Stb 2011, 444. Sinds 1-1-2012 is een lid 12 ingevoegd waarbij B&W van de gemeente waar de betrokkene woon- of verblijfplaats heeft op verzoek de B&W van de contactgemeente de rechten en verplichtingen als bedoeld in dit artikel kan doen toekomen, als bedoeld in art 118h lid 3 WVO.

Waarderingskader

29

Elke leerling mag een eindexamen afleggen; verschil se-ce cijfer meer dan een half punt over 3 jaar dan kan examenbevoegdheid voor twee jaar worden ingetrokken; eindexamen wordt afgenomen door een rector, directeur, conrector etc; leerlingen die het examen met goed gevolg hebben afgelegd ontvangen een diploma.

Deze eis is recent gewijzigd in verband met de invoerig van de taal- en rekentoets. Kamerstukken II, 2009/10, 32 290, nr 3. Stb 2013, 301.

Waarderingskader

29a

Leerlingen die het praktijkonderwijs verlaten ontvangen een getuigschrift praktijkonderwijs.

Deze eis is van belang om leerlingen die het praktijkonderwijs verlaten een verklaring/diploma af te kunnen geven, ondanks dat deze leerlingen geen examens afleggen.

Signaalgestuurd

30

Een diploma kan ook aan een leerling worden uitgereikt die niet op die school staat ingeschreven (extraneï examen)

Deze eis is van belang om leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en leerlingen van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs deels examen te laten kunnen doen op een andere locatie.

Signaalgestuurd

31

Een leerling die de school verlaat zonder diploma, ontvangt een verklaring

Deze eis is van belang voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs om na het verlaten van de school een verklaring te ontvangen aangezien zij geen examen afleggen.

Signaalgestuurd

32

Eisen aan personeelscategorieën, formatiebeleid en taken en functies personeel

Deze eis is van belang voor de formatie van het personeelsbeleid.

Onderwijsaccountantsprotocol

32a

Centrale directie

Deze eis betreft een faciliteit voor alle – grotere – scholen in het voortgezet onderwijs om een centrale directie aan het hoofd te plaatsen.

Signaalgestuurd

32c

Bevoegd gezag stelt een managementstatuut vast

Deze eis dient als wettelijke stimulans om een directiestatuut op te stellen. Dit moet leiden tot een versterkte en professionelere positie van de schoolleiding in een moderne arbeidsorganisatie met een eigen organisatie- en personeelsbeleid. Door de bepalingen wordt niet voorgeschreven in hoeverre het bevoegd gezag de uitoefening van aan hem opgedragen taken en bevoegdheden zou dienen over te laten aan de schoolleiding. Dit is en blijft een zaak van het bevoegd gezag. Weliswaar bevat het directiestatuut instructies voor de schoolleiding voor de taakuitoefening, maar niet is aangegeven hoever dergelijke instructies kunnen of mogen gaan. Het betreft een aangelegenheid waarin de wetgever niet treedt. Het bevoegd gezag neemt hierover de besluiten.

Waarderingskader, onderdeel van module bestuurlijk handelen.

32d

Document inzake de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding

Betreft een inspanningsverplichting voor scholen. Het wel of niet aanwezig zijn van een document draagt niet bij aan de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding.

De inspectie ziet de waarde van deze eis voor de onderwijskwaliteit niet in.

33

Eisen aan de benoeming dan wel tewerkstelling van leraren

Deze eis is onderwerp van gesprek in de Kamerbrief over 100% bevoegdheden op 29 februari 2016. Kamerstukken II, 2015/16, 31 289, nr. 286.

Waarderingskader. VOG: Programmatisch handhaven. Onderzoeken of een systeem van permanente screening wenselijk is, waarbij veroordelingen tijdens het dienstverband kunnen leiden tot het intrekken van de VOG.

33b

Eisen aan belasten personen die onderwijs verzorgen in de entreeopleiding

Deze eis is onderwerp van gesprek in de Kamerbrief over 100% bevoegdheden op 29 februari 2016. Kamerstukken II, 2015/16, 31 289, nr. 286.

Waarderingskader. VOG: Programmatisch handhaven. Onderzoeken of een systeem van permanente screening wenselijk is, waarbij veroordelingen tijdens het dienstverband kunnen leiden tot het intrekken van de VOG.

34

Benoembaarheid leidinggevend personeel

Zoals aangekondigd in de hoofdlijnenbrief lerarenregister d.d. 4 oktober 2013 met kenmerk: TK 2013/2014 27 923, nr. 172 kan de wettelijke eis aan scholen om bekwaamheidsdossiers van leraren bij te houden, komen te vervallen zodra dit via het lerarenregister wordt geregeld. Het wetsvoorstel is eind april naar de Tweede Kamers gestuurd. Kamerstukken II, 2015/16, 34 458, nr. 2.

Waarderingskader. VOG: Programmatisch handhaven. Onderzoeken of een systeem van permanente screening wenselijk is, waarbij veroordelingen tijdens het dienstverband kunnen leiden tot het intrekken van de VOG.

35

Benoembaarheid onderwijsondersteunende functionarissen

Deze eis is onderwerp van gesprek in de Kamerbrief over 100% bevoegdheden op 29 februari 2016. Kamerstukken II, 2015/16, 31 289, nr. 286.

Waarderingskader. VOG: Programmatisch handhaven. Onderzoeken of een systeem van permanente screening wenselijk is, waarbij veroordelingen tijdens het dienstverband kunnen leiden tot het intrekken van de VOG.

35a

Meldingsplicht aan inspectie bij afwijking benoemingsvereisten leraren

Deze eis is onderwerp van gesprek in de Kamerbrief over 100% bevoegdheden op 29 februari 2016. Kamerstukken II, 2015/16, 31 289, nr. 286.

Signaalgestuurd

37a

Bekwaamheidsdossier ten aanzien van elk personeelslid

Zoals aangekondigd in de hoofdlijnenbrief lerarenregister d.d. 4 oktober 2013 met kenmerk: TK 2013/2014 27 923, nr. 172 kan de wettelijke eis aan scholen om bekwaamheidsdossiers van leraren bij te houden, komen te vervallen zodra dit via het lerarenregister wordt geregeld. Het wetsvoorstel is eind april naar de Tweede Kamers gestuurd. Kamerstukken II, 2015/16, 34 458, nr. 2.

Waarderingskader. Programmatisch handhaven, onderdeel van module bestuurlijk handelen.

38

Sluiten scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom in het beroep

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken II, 2012/13, 33 336. Stb. 2013, nr. 276.

Signaalgestuurd

38a

BG draagt zorg voor rechtspositie van het personeel

Deze eis geeft de basis voor wie verantwoordelijk is voor de rechtspositie van het onderwijspersoneel nl. het bevoegd gezag. En ook wat geregeld moet worden nl.: aanstelling, benoeming, schorsing, disciplinaire maatregelen en ontslag van personeel. De mogelijkheid om bij AMvB nog zelf als Minister iets te kunnen regelen is niet langer nodig.

Onderdeel van module bestuurlijk handelen.

39

BG benoemt, schorst en ontslaat personeel

Deze eis is van belang om het bevoegd gezag van een school het recht te geven om personeel te benoemen en te ontslaan.

Onderdeel van module bestuurlijk handelen.

39a

Benoeming in algemene dienst

Benoeming in algemene dienst is een belangrijk uitgangspunt; zo kan het personeel aan alle door het bevoegd gezag in stand gehouden scholen worden ingezet. Deze eis is onderwerp van gesprek in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen. Kamerstukken II 2014/15, 34 251, nr. 3.

Onderdeel van module bestuurlijk handelen.

39c

Verplichting tot het bieden van stagemogelijkheden.

Deze eisen zijn noodzakelijk voor een goede opleiding, met praktijkervaring, van leraren.

Signaalgestuurd

40a

Verplichting georganiseerd overleg

Deze eis is van belang bij de totstandkoming en wijziging van arbeidsvoorwaarden en heeft het in dit artikel voorgeschreven overleg een centrale rol. Deze eis is onderwerp van gesprek in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen. Kamerstukken II, 2014/15, 34 251, nr. 3

Signaalgestuurd

41

Eisen personeel ten behoeve van contractactiviteiten

De 51-procentsnorm heeft een louter rechtspositionele achtergrond. Ambtenaar in de zin van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet is onder meer ook een werknemer bij een school voor bijzonder onderwijs waarvan de personeelskosten voor meer dan 50% door de overheid worden vergoed. Die norm ware dus te handhaven teneinde te voorkomen dat het betrokken personeel als gevolg van de uitvoering van te veel contractactiviteiten «opeens» zijn aanspraken op ABP-pensioen verliest.

Signaalgestuurd

42

Karakter openbaar onderwijs

Deze eis is onderwerp van gesprek in de Kamerbrief plan van scholen over de ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Kamerstukken II, 2014/15, 31 135, nr. 54.

Signaalgestuurd

42a

Eisen instandhouding openbare school door openbare rechtspersoon

Deze eis maakt het mogelijk dat één of meer gemeenten een openbare rechtspersoon in het leven roepen, aan wie vervolgens de instandhouding van één of meer openbare scholen wordt toevertrouwd. Art. 42b regelt hetzelfde, doch dan voor het geval de gemeente(n) opteert (opteren) voor de oprichting van een overheidsstichting.

Signaalgestuurd

42b

Eisen instandhouding openbare school door stichting

Deze eis is van belang voor de instandhouding van een openbare school door een stichting. De eis voorziet in uitbreiding van de mogelijkheden tot verzelfstandiging van openbare scholen die onder de directe verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur in stand worden gehouden.

Signaalgestuurd

42c

Bestuursoverdracht openbare school bij notariële akte

Deze eis is van belang voor de bestuursoverdracht van een openbare school.

Signaalgestuurd

43a

Akte van aanstelling voor elk personeelslid en bewaarplicht

In openbaar onderwijs is personeel ambtenaar en krijgt eenzijdige aanstelling. De toenmaals op handen zijnde aanpassing van het salarissysteem, de zogenoemde HOS-operatie (zie o.m. Kamerstukken 17497), maakte het nodig de functie waarin personeel aan de school werd benoemd duidelijker tot uitdrukking te brengen in de akte van aanstelling, onderscheidenlijk de actie van benoeming. De elementen die de akte moet bevatten staan in dit artikel opgesomd.

Programmatisch handhaven

46

Gelegenheid godsdienstonderwijs openbare school

Deze eisen zijn onderwerp van het initiatiefwetsvoorstel van de leden Ypma, Voordewind en Rog dat beoogt levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen. Kamerstukken II, 2014/15, 34246.

Signaalgestuurd

47

Gelegenheid levensbeschouwelijk vormingsonderwijs openbare school

Deze eisen zijn onderwerp van het initiatiefwetsvoorstel van de leden Ypma, Voordewind en Rog dat beoogt levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen. Kamerstukken II, 2014/15, 34246.

Signaalgestuurd

48

Toegang tot bijzondere school

Waarborg dat leerlingen die niet binnen redelijke afstand openbaar onderiwjs kunnen volgen moeten toegelaten worden tot een bijzondere school. Betreft een zeer bijzondere situatie; over de praktische werking is geen informatie bekend.

Signaalgestuurd.

49

Bijzondere school staat onder het bestuur van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid; schoolbestuur draagt zorg voor een deskundig beheer

Waarborg dat het bestuur alle noodzakelijk bevoegdheden heeft op deskundige wijze kan uitoefenen.

Signaalgestuurd.

50

Bestuursoverdracht bijzondere school

Deze eis is van belang bij een bestuursoverdracht ten aanzien van de rechten op gebouwen, terreinen en roerende zaken van een bijzondere school.

Signaalgestuurd

51

Eisen aan akte van benoeming

In bijzonder onderwijs is personeel op arbeidsovereenkomst werkzaam en krijgt tweezijdige akte van benoeming. De elementen die de akte moet bevatten staan in dit artikel opgesomd.

Programmatisch handhaven.

53a

Bestuurlijke voorschriften bijzonder onderwijs (beslissing tot ontzegging toegang)

Dit artikel is ingevoegd krachtens hoofdstuk V, artikel 1, onderdeel F, van de wet van 4 juni 1992, Stb. 1992, 422 Aanpassingwet eerste tranche Awb – Kamerstukken 22 061. Een goeddeels gelijkluidende bepaling is bij die wet uit artikel 39c (toen nog artikel 39a) verwijderd, omdat het bevoegd gezag van een openbare school jegens de betrokken schoolprakticumstudent reeds uit hoofde van de Awb is gebonden aan de meldings- en motiveringsplicht. Omdat het bevoegd gezag van een bijzondere school niet is aan te merken als bestuursorgaan in de zin van de Awb, dient de bepaling afzonderlijk te herleven voor die schoolbesturen, het geen met dit artikel is verwezenlijkt.

Signaalgestuurd

53b

Centrale dienst

Deze eis is recent gewijzigd teneinde tot uitdrukking te brengen dat de bekostiging voor ondersteuningsvoorzieningen niet langer wordt toegekend aan de centrale dienst, maar aan het samenwerkingsverband, en dat de werkzaamheden van de centrale dienst ten behoeve van de samenwerkingsverbanden komen te vervallen. Kamerstukken II, 2011/12, 33 106, nr 3. Stb. 2012, 533.

Signaalgestuurd

53c

Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere scholen

Noodzaak van dit artikel is politiek. Voorstander van samenwerking kijkt niet naar bestuurlijke samenvoeging van oo en bijz. Voorstander van strikte scheiding oo en bijz vindt dit nodig, want combi openbaar en bijzonder onderwijs in één bestuur staat op gespannen voet met uitgangspunt van duaal onderwijssysteem.

Signaalgestuurd

53d

Samenwerkingsschool

Deze eis is van belang omdat de combinatie van openbaar en bijzonder onderwijs in één school op gespannen voet staat met het uitgangspunt van een duaal onderwijssysteem. Kamerstukken II, 2013/2014, 33 893, nr. 10.

Signaalgestuurd

53f

Verbod fusie zonder goedkeuring M

Deze eis is in 2011 inwerking getreden. De wetsevaluatie heeft onlangs plaatsgevonden. Onderzoeksrapport wetsevaluatie fusietoets in het onderwijs. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel voor herziening van deze regelgeving. Recent is deze eis gewijzigd. Kamerstukken II, 34 146. Stb. 2015, 291.

Signaalgestuurd

53g

Eisen aan aanvraag en fusie-effectrapportage

Deze eis is in 2011 inwerking getreden. De wetsevaluatie heeft onlangs plaatsgevonden. Onderzoeksrapport wetsevaluatie fusietoets in het onderwijs. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel voor herziening van deze regelgeving. Recent is deze eis gewijzigd. Kamerstukken II, 34 146. Stb. 2015, 291.

Signaalgestuurd

Niet-bekostigd

     

55

Bekwaamheids- en zedelijkheidseisen personeel

Per 01/08/2017 worden nieuwe bekwaamheidseisen van kracht. Kamerstukken II, 2015/16, 27 923, nr. 211.

Signaalgestuurd

56

Bevoegdheid tot uitreiken diploma

Deze eis is van belang om het voor een bijzondere school die niet uit de openbare kas wordt bekostigd, mogelijk te maken te worden aangewezen door de Minister als bevoegd tot uitreiking van het diploma, bedoeld in artikel 29 lid 3 WVO. Voorwaarde voor deze aanwijzing is dat de school voor wat betreft het schoolplan, de voorwaarden van toelating en de bevoegdheden van het onderwijzend personeel voldoet aan de voor de uit de openbare kas bekostigde scholen terzake geldende wettelijke voorschriften.

Waarderingskader

58

Eisen schoolplan aangewezen school en melding wijziging aan inspectie

Deze eis is recent gewijzigd in verband met het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs. Kamerstukken II, 2011/12, 32 713, nr. 3. Stb. 2011, 621.

Waarderingskader

58a

Eisen aan samenwerking met onbekostigd vavo

Deze eis is recent toegevoegd aan de wet in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Kamerstukken II, 2011/12, 32 892, nr 3. Stb. 2014, 511.

Signaalgestuurd

59a

Aanwijzing scholen voortgezet speciaal onderwijs

Deze eis is recent toegevoegd aan de wet in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Kamerstukken II, 2010/11, 32 812, nr 3. Stb. 2012, 545.

Signaalgestuurd

Bekostiging

     

72

Regionale samenwerking voorzieningenplanning; regionaal plan onderwijsvoorzieningen

Deze eis is noodzakelijk voor vo-scholen om uitbreiding/wijziging aan/in hun aanbod te realiseren. Kamerstukken II, 2013/14, 33 630, nrs. 2 en 4.

Jaarlijks zijn er vele aanvragen die door M.OCW worden gehonoreerd. Systematiek van RPO's is bij evaluatie in 2013 effectief gebleken. Signaalgestuurd

76n

Bouwheerschap

Deze eis ziet op de verhouding tussen gemeenten en schoolbesturen op het vlak van bouwheerschap en eigendom van schoolpanden. Biedt scholen en gemeente de mogelijkheid overeen te komen dat het bouwheerschap bij de gemeente ligt. Het betreft situaties waarin beide partijen van mening zijn dat de gemeente deze rol het beste op zich kan nemen.

Signaalgestuurd

76o

Instemming met eigen bouwplannen voor andere dan gemeentelijke school

Deze eis regelt dat als het gaat om een bijzondere school die de huisvestingsvoorziening zelf realiseert, het bevoegd gezag van die school de instemming nodig heeft van B&W met de bouwplannen en de begrotingen voor de huisvestingsvoorziening. Artikel past in de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de scholen.

Signaalgestuurd

76q

Onderhoudsplicht bevoegd gezag; verbod tot vervreemding en bezwaring

Deze eis regelt dat schoolbesturen gebouwen, terreinen en roerende zaken waarvoor bekostiging wordt ontvangen, behoorlijk moeten gebruiken en onderhouden, en deze niet mogen vervreemden of bezwaren. Betreft zorgplicht voor de scholen.

Signaalgestuurd

76s

Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

Deze eis ziet op de verhouding tussen gemeenten en schoolbesturen op het vlak van verhuur en medegebruik van gebouwen en terreinen. Waarborg dat onderwijshuisvesting voor onderwijs wordt gebruikt en de gemeente kan beschikken over onderdelen van de huisvesting die niet meer voor het onderwijs worden aangewend.

Signaalgestuurd

76u

Einde gebruik gebouw of terrein door andere dan gemeentelijke school

Deze eis betreft voorschriften ingeval beëindiging van het gebruik van een gebouw of terrein van een bijzondere school. Eigendom van huisvesting vloeit terug naar de gemeente.

Signaalgestuurd

76v

Huisvesting scholengemeenschap school voor vo met ROC of school voor mavo met AOC

Deze eis betreft doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen uit het gemeentefonds naar de scholen.

Signaalgestuurd

76w

Informatieverstrekking aan BenW

Deze eis biedt de waarborg dat de gemeente alle relevante informatie ontvangt.

Signaalgestuurd

96g1

Vergoeding voor kosten administratie, beheer en bestuur openbaar onderwijs

Deze eis regelt de gevolgen van gemeentelijk financieel beleid in relatie tot verzelfstandiging van openbaar onderwijs in de gemeente. Het gaat daarbij om de toekenning van bekostiging voor kosten voor administratie, beheer en bestuur

Signaalgestuurd

97

Boekhouding bijzonder onderwijs

Deze eis is van belang voor de gebruikelijke verplichtingen, met name in het kader van de jaarverslaglegging.

Onderwijsaccountantsprotocol, onderdeel van module bestuurlijk handelen

99

Eisen aan de besteding van de bekostiging

Deze eis is van belang voor de gebruikelijke verplichtingen, met name in het kader van de jaarverslaglegging.

Waarderingskader, onderwijsaccountantsprotocol, onderdeel van module bestuurlijk handelen.

100

Besteding overeenkomstig bestemming

Deze eis is van belang voor de gebruikelijke verplichtingen, met name in het kader van de jaarverslaglegging.

Onderwijsaccountantsprotocol

103

Verplichtingen jaarverslag

Deze eis waarborgt dat scholen (stichtingen of verenigingen) moeten voldoen aan de regels voor de jaarverslaggeving, Boek 2, titel 9 BW.

Waarderingskader, code goed bestuur in jaarverslag via programmatisch handhaven.

103a en 103a1

Informatieverplichtingen jegens Minister (beleid en bekostiging)

Deze eisen zijn nader uitgewerkt in het Besluit informatievoorziening WPO/WEC en hebben, naast beleidsvorming, tot doel richting de Kamer verantwoording af te leggen middels het departementaal jaarverslag over de rechtmatigheid van de besteding van de middelen.

Signaalgestuurd

103b

Gebruik persoonsgebonden nummer.

Deze eisen regelen het gebruik van het persoonsgebonden nummer door het bevoegd gezag. Onder andere wordt hiermee de aanlevering van leerlinggegevens door het bevoegd gezag aan DUO/BRON geregeld. De gegevens in BRON zijn van groot belang en worden gebruikt voor het bekostigen van scholen, het uitoefenen van toezicht door de inspectie en voor informatie ten behoeve van de begrotings- en beleidsvoorbereiding. Welke gegevens aan BRON aangeleverd moeten worden is onderwerp van continue aandacht. Zo is met de invoering van passend onderwijs het artikel recent nog gewijzigd, zodat gegevens over het ontwikkelingsperspectief door middel van BRON verzameld kunnen worden.

Signaalgestuurd

103c

Inlichtingenplicht en medewerkingsplicht inzake basisregister onderwijs

Deze eisen regelen het gebruik van het persoonsgebonden nummer door het bevoegd gezag. Onder andere wordt hiermee de aanlevering van leerlinggegevens door het bevoegd gezag aan DUO/BRON geregeld. De gegevens in BRON zijn van groot belang en worden gebruikt voor het bekostigen van scholen, het uitoefenen van toezicht door de inspectie en voor informatie ten behoeve van de begrotings- en beleidsvoorbereiding. Welke gegevens aan BRON aangeleverd moeten worden is onderwerp van continue aandacht. De persoonsgegevens waarover de inspectie en de Minister kunnen beschikken op grond van het derde lid, mogen uiteraard geen nadelige consequenties hebben voor de betrokken leerlingen zelf of hun ouders. De verstrekking van verblijfsrechtelijke gegevens van vreemdelingen door de Minister of de inspectie aan de vreemdelingendienst wordt in het vierde lid uitdrukkelijk uitgesloten

Signaalgestuurd

110a

Terugstorting exploitatie-overschot

Deze eis is van belang bij de opheffing van de rvc's als het exploitatieoverschot teruggestort moet worden. Deze eis is daarnaast actueel met name in het kader van de jaarverslaglegging.

Onderwijsaccountantsprotocol

Overig

     

118a

Overleg onderwijsachterstandenbeleid

Deze eis is van belang om de gelijkwaardige positie van alle partijen te waarborgen. Toch kan in de praktijk de situatie ontstaan dat men niet tot overeenstemming komt. Dit kan een meningsverschil zijn tussen scholen onderling of tussen de scholen enerzijds en burgemeesters en wethouders anderzijds. Uiteindelijk zullen er bindende afspraken moeten worden gemaakt. Dit amendement voorziet in een dergelijke procedure.

Wanneer burgemeester en wethouders uiteindelijk, ondanks alle initiatieven die zij hebben genomen om tot consensus te komen, geen overeenstemming kunnen bereiken, kan aan een daartoe door de Minister in te stellen geschillencommissie om advies worden gevraagd. Het advies van de commissie is bindend.

Waarderingskader, onderdeel van module bestuurlijk handelen.

118h

Inlichtingenplicht bestrijding voortijdig schoolverlaten

Deze eis is van belang voor het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.

Waarderingskader

118l

Bijdrage geschiktheidsonderzoek

Deze eis is van belang voor zij-instroom in het beroep. Het assessment is verbonden met kerncompetenties. Die kerncompetenties moeten uiteindelijk zijn afgeleid van de bekwaamheidseisen. Het is ter beoordeling aan de assessoren, in samenspraak met het bevoegd gezag, of de aspirant-leraren voldoen aan de kerncompetenties.

Signaalgestuurd

122

Verbod geven voortgezet onderwijs in afgekeurd lokaal

Dit artikel behoort tot de oorspronkelijke bepalingen van de WVO. Het is nadien technisch en terminologisch aangepast. Naar de mening van de regering behoorden «deze voorschriften echter niet tot de materie, die een onderwijswet regelt» maar zijn in navolging van overeenkomstige bepalingen in de andere onderwijswetten en «in afwachting van een regeling elders in titel V opgenomen». Dat laatste heeft zich tot dusverre niet voorgedaan.

Signaalgestuurd

Wet op de expertisecentra

Wetsartikel

Inhoud

Actueel/nut/noodzaak

Effectief/Inspectie

Algemeen

     

2

Doelgroep en indeling (v)so

Deze eis is van belang om vast te stellen hoe het speciaal onderwijs is ingedeeld en voor welke leerlingen.

Waarderingskader

3

Bevoegdheid schoolonderwijs

Deze eis is recent gewijzigd in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de wetsbepalingen met betrekking tot passend onderwijs. Kamerstuk 34 022. Stb. 2015, 283. Uit de Grondwet volgt dat de Minister eisen stelt aan de bekwaamheid en de zedelijkheid van de leraar.

Programmatisch handhaven

3a

Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

Deze eis is van belang om vast te stellen wie bevoegd zijn om onderwijsondersteunende werkzaamheden uit te voeren. Uit de Grondwet volgt dat de Minister eisen stelt aan de bekwaamheid en de zedelijkheid van de leraar.

Programmatisch handhaven

4a

Verplicht overleg met de vertrouwensinspecteur igv mogelijke zedenmisdrijven

Deze eis is nodig, in het bijzonder om strafbare vormen van seksueel misbruik en seksuele intimidatie te bestrijden. De wettelijke bepalingen over bestrijding van seksuele intimidatie in het onderwijs ontneemd de scholen de vrijheid – in het belang van de leerlingen – om naar eigen goeddunken te handelen in het geval van een zedenmisdrijf.

Signaalgestuurd

5

Vaststelling meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 983. Stb. 2014, 442.

Programmatisch handhaven.

5a

Zorgplicht voor veiligheid op school

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 34 310. Stb. 2015, 238.

Programmatisch handhaven. Onderdeel van module bestuurlijk handelen.

Bekostigd

     

8

Scholen en afdelingen voor (v)so

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 106. Stb. 2014, 181.

Signaalgestuurd.

9

Taken van een instelling

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 106. Stb. 2014, 181.

Signaalgestuurd.

11

Uitgangspunten en doelstelling onderwijs

Deze eis is recent meerdere keren gewijzigd. Kamerstuk 34 146. Stb. 2015, 291. Kamerstuk 34 022 samen met 34 146. Stb. 2015, 283. Kamerstuk 33 983. Stb. 2014, 443. e.a.

Waarderingskader. Programmatisch handhaven.

12

Onderwijstijd

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 32812. Stb. 2012, 631.

Waarderingskader

13

Inhoud so

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 618. Stb. 2014, 263. Deze eis recent gewijzgd. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631.

Signaalgestuurd.

14

Onderwijsaanbod so

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 32812. Stb. 2012, 631.

Signaalgestuurd.

14a

Uitstroomprofiel vervolgonderwijs

Deze eis is recentelijk toegevoegd. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631 samen met Stb. 2013, 283. Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 34 022. Stb. 2015, 283. Kamerstuk 34 010. Stb. 2015, 219.

Waarderingskader

14b

Indien een leerling in de gelegenheid wordt gesteld deel te nemen aan een examen van een Vavo-opleiding zoals bedoeld in het eerste lid, ligt daaraan een overeenkomst tussen het bevoegd gezag van de school en het bevoegd gezag van een roc ten grondslag.

Deze eis is recentelijk toegevoegd. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631.

Signaalgestuurd

14c

Arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel

Deze eis is recentelijk toegevoegd. Kamerstuk 32 812 en 33 146. Stb. 2012, 631. Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 618. Stb. 2014, 263.

Waarderingskader

14d

Getuigschrift arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel

Deze eis is recentelijk toegevoegd. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631.

Signaalgestuurd.

14e

Overgangsdocument arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel

Deze eis is recentelijk toegevoegd. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631.

Signaalgestuurd.

14f

Uitstroomprofiel dagonderwijs

Deze eis is recentelijk toegevoegd. Kamerstuk 32 812 en 33 146. Stb. 2012, 631. Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 618. Stb. 2014, 263.

Waarderingskader

14g

Getuigschrift uitstroomprofiel dagbesteding

Deze eis is recentelijk toegevoegd. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631.

Signaalgestuurd.

14h

Overgangsdocument uitstroomprofiel dagbesteding

Deze eis is recentelijk toegevoegd. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631.

Signaalgestuurd.

15 en 16

Toepassing van artikel 13 (vaststelling inhoud so) alleen mogelijk met toestemming van M. M kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631.

Signaalgestuurd

17

Stage

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631.

Waarderingskader

18

Taal van het onderwijs

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 34 031. Stb. 2015, 445.

Signaalgestuurd.

19

Zorgplicht voor de kwaliteit van het onderwijs

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 32 193. Stb. 2012, 119.

Waarderingskader

20

Rapportage vorderingen van leerlingen

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 157. Stb. 2014, 246.

Waarderingskader

21

Inhoud schoolplan

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 106. Stb. 2013, 219.

Waarderingskader.

22

Inhoud schoolgids

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 34 130. Stb. 2015, 282. Kamerstuk 34 010. Stb. 2015, 219. Kamerstuk 33 740. Stb. 2014, 287.

Waarderingskader, *Is het in de huidige tijd nog nodig om te eisen dat de schoolgids op papier verschijnt?

23

Klachtenregeling

Met de klachtenregeling wordt beoogd de leerlingen, de ouders en de personeelsleden een laagdrempelige voorziening te bieden voor klachten over het bevoegd gezag van de school en al degenen die in en voor de school werkzaam zijn. Behalve voor leerlingen en ouders is de klachtenregeling ook voor de scholen zelf van belang. Door de kalchtenregeling ontvangt de school op eenvoudige wijze signalen die haar kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en van de goede gang van zaken op school. Vanuit deze gezichtshoek vormt de kalchtenregeling dus een schakel in het door de scholen te voeren kwaliteitsbeleid.

Onderdeel module bestuurlijk handelen

24

Beperkte mogelijkheden om een deel van het schoolplan door een andere school te laten uitvoeren.

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631.

Signaalgestuurd

25

Onderwijstijd uitstroomprofielen arbeidsmarkt gericht en dagbesteding

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 34 022. Stb. 2015, 283. Kamerstuk 34 010. Stb. 2015, 219.

Waarderingskader

26

Meetellen tijd op school

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 34 010. Stb. 2015, 219.

Signaalgestuurd

27

Vaststelling schoolplan en schoolgids en toezending aan inspecteur

Kamerstuk 34 251, nr. 32. Naast de medezeggenschapsraad de mogelijkheid tot het instellen van afzonderlijke geledingenraden voor personeel, ouders en leerlingen, die in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad in het funderend onderwijs.

Signaalgestuurd.

28

Eisen die worden gesteld aan de bestuurlijke fusie van openbare en bijzondere scholen

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 598. Stb. 2013, 453. Kamerstuk 31 997. Stb. 2013, 511.

Signaalgestuurd

28a

Aansluiting bij samenwerkingsverband

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 103. Stb. 2012, 626.

Programmatisch handhaven, onderdeel van modue bestuurlijk handelen.

28g

Scheiding toezicht en bestuur en zorg voor rechtmatig bestuur en beheer

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 106. Stb. 2014, 181.

Waarderingskader.

28h

Scheiding functioneel of organiek

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 106. Stb. 2014, 181.

Waarderingskader.

28i

Taken van de interne toezichthouder

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 34 176. Stb. 2015, 351. Kamerstuk 33 106. Stb. 2014, 181.

Waarderingskader.

28j

Samenwerkingsschool

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 598. Stb. 2013, 453.

Signaalgestuurd

29

Directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 31 997. Stb. 2013, 511.

Onderwijsaccountantsprotocol

30

Verplicht vierjaarlijks document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in schoolleiding, indien vrouwen in de directie ondervertegenwoordigd zijn.

Betreft een inspanningsverplichting voor scholen. Het wel of niet aanwezig zijn van een document draagt niet bij aan de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding.

De inspectie ziet de waarde van deze eis voor de onderwijskwaliteit niet in.

30a

Beperking van de mogelijkheden taken en bevoegdheden over te dragen

PM

Signaalgestuurd

31

Vaststelling managementstatuut

Deze eis dient als wettelijke stimulans om een directiestatuut op te stellen. Dit moet leiden tot een versterkte en professionelere positie van de schoolleiding in een moderne arbeidsorganisatie met een eigen organisatie- en personeelsbeleid. Door de bepalingen wordt niet voorgeschreven in hoeverre het bevoegd gezag de uitoefening van aan hem opgedragen taken en bevoegdheden zou dienen over te laten aan de schoolleiding. Dit is en blijft een zaak van het bevoegd gezag. Weliswaar bevat het directiestatuut instructies voor de schoolleiding voor de taakuitoefening, maar niet is aangegeven hoever dergelijke instructies kunnen of mogen gaan. Het betreft een aangelegenheid waarin de wetgever niet treedt. Het bevoegd gezag neemt hierover de besluiten. Kamerstukken I 1995/96, 23 947, nr. 87.

Waarderingskader. Onderdeel van module bestuurlijk handelen.

32

Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel

Uit de Grondwet volgt dat de Minister van OCW minimale eisen stelt aan de bekwaamheid en de zedelijkheid van de leraar (en het overige personeel).

VOG: programmatisch handhaven. Onderzoeken of een systeem van permanente screening wenselijk is, waarbij veroordelingen tijdens het dienstverband kunnen leiden tot het intrekken van de VOG.

32b

Bekwaamheidsdossier

Deze eisen komen te vervallen zodra dit via het lerarenregister wordt geregeld. Kamerstukken II, 27 923, nr. 172.

Waarderingskader

33

Rechtspositieregeling personeel

Deze eis geeft de basis voor wie verantwoordelijk is voor de rechtspositie van het onderwijspersoneel nl. het bevoegd gezag. En ook wat geregeld moet worden nl.: aanstelling, benoeming, schorsing, disciplinaire maatregelen en ontslag van personeel. De mogelijkheid om bij AMvB nog zelf als Minister iets te kunnen regelen is niet langer nodig.

Onderdeel van module bestuurlijk handelen.

33a

Benoeming, schorsing en ontslag

Deze eis is van belang om het bevoegd gezag van een school het recht te geven om personeel te benoemen en te ontslaan.

Onderdeel van module bestuurlijk handelen.

34

Benoeming in algemene dienst

Benoeming in algemene dienst is een belangrijk uitgangspunt; zo kan het personeel aan alle door het bevoegd gezag in stand gehouden scholen worden ingezet.

Onderdeel van module bestuurlijk handelen.

36

Verplichting tot het bieden van stagemogelijkheden

Deze eisen zijn noodzakelijk voor een goede opleiding, met praktijkervaring, van leraren.

Signaalgestuurd

38

Georganiseerd overleg

Deze eis is van belang bij de totstandkoming en wijziging van arbeidsvoorwaarden en heeft het in dit artikel voorgeschreven overleg een centrale rol.

Signaalgestuurd

38a

Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instromers

Uit de Grondwet volgt dat de Minister van OCW minimale eisen stelt aan de bekwaamheid en de zedelijkheid van de leraar (en het overige personeel).

Signaalgestuurd

39

Toelatingsleeftijd

Zie opmerkingen onder toezicht (meer flexibiliteit nodig). Onderzocht zal worden of deze eisen aanpassing behoeven, en zo ja, hoe.

Signaalgestuurd.

40

Toelating en verwijdering van leerlingen

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 34 060. Stb. 2015, 93. Kamerstuk 33 106. Stb. 2014, 181. Kamerstuk 320821. Stb. 2012, 631.

Programmatisch handhaven. Signaalgestuurd

40a

Schorsing

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 106. Stb. 2014, 181.

Wetgeving aanpassen zodat schorsing en verwijderen direct (binnen 24h) gemeld moet worden, art 27c lid 1 en 4 WVO. Programmatisch handhaven.

40b

Instelling van een Commissie voor de begeleiding

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 106. Stb. 2014, 181. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631.

Signaalgestuurd

41

Instelling van een Commissie van onderzoek

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 106. Stb. 2014, 181. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631.

Programmatisch handhaven.

41a

Ontwikkelingsperspectief

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 106. Stb. 2014, 181. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631.

Waarderingskader. Programmatisch handhaven.

42a

Te verstrekken gegevens bij toelating

De gegevens die onderwerp zijn van groot belang voor het bekostigen van scholen, het uitoefenen van toezicht door de Inspectie en voor informatie ten behoeve van de begrotings- en beleidsvoorbereiding.

Signaalgestuurd

43

Onderwijskundig rapport

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631.

Waarderingskader

44

Nazorg

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631.

Signaalgestuurd

45

Indien ouders tegen de beslissing over de toelating of verwijdering van een leerling bezwaar hebben gemaakt en de landelijke commissie voor geschillen een oordeel hebben gevraagd, wacht het bevoegd gezag het oordeel af alvorens een besluit op bezwaar te nemen.

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken 34 022. Stb. 2015, 283.

Signaalgestuurd

46

Verplichte deelname aan het onderwijs en vrijstellingsmogelijkheden

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 32 812. Stb. 2012, 631.

Signaalgestuurd.

47a

Melding ivm voortijdig schoolverlaten niet-leerplichtigen

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 32 356. Stb. 2011, 444.

Programmatisch handhaven.

47b

Melding verzuim niet-leerplichtigen

Dit onderdeel is nog niet in werking getreden.

Programmatisch handhaven.

48

Gelegenheid voor ondersteunende werkzaamheden ouders

Deze eisen zijn al heel lang niet meer gewijzgid. Deze eis kan worden afgeschafd. Ouderbetrokkenheid is een zaak tussen ouders en school en geschied altijd onder de veratnwoordelijkheid van de school.

Deze eis heeft geen rol in het toezicht.

48a

Informeren ouders bij zeer zwakke school

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstuk 33 796. Stb. 2015, 127.

Signaalgestuurd.

Openbaar

     

49

Karakter openbaar onderwijs

Deze eisen zijn niet recent gewijzigd of onderwerp geweest van parlementair debat. Het gaat om eisen die de inrichting van het stelsel betreffen.

Signaalgestuurd

50, lid 5 en 6

Deugdelijkheidseisen voor de openbare rechtspersoon die één of meer openbare scholen in stand houdt

Deze eisen zijn niet recent gewijzigd of onderwerp geweest van parlementair debat. Het gaat om eisen die de inrichting van het stelsel betreffen.

Signaalgestuurd

51

Deugdelijkheidseisen voor de stichting die één of meer openbare scholen in stand houdt

Deze eisen zijn niet recent gewijzigd of onderwerp geweest van parlementair debat. Het gaat om eisen die de inrichting van het stelsel betreffen.

Signaalgestuurd

52

Deugdelijkheidseisen voor de rechtspersoon die een openbare school in stand houdt en de instandhouding van de school wenst over te dragen aan een andere rechtspersoon

Deze eisen zijn niet recent gewijzigd of onderwerp geweest van parlementair debat. Het gaat om eisen die de inrichting van het stelsel betreffen.

Signaalgestuurd

53

Gelegenheid geven voor levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan openbare school.

Deze eisen zijn onderwerp voor het initiatiefwetsvoorstel van de leden Ypma, Voordewind en Rog dat beoogt levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen. Kamerstuk 34 246.

Signaalgestuurd

54

Godsdienstonderwijs door vakbekwame leraren

Deze eisen zijn onderwerp voor het initiatiefwetsvoorstel van de leden Ypma, Voordewind en Rog dat beoogt levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen. Kamerstuk 34 246.

Signaalgestuurd

56

Akte van aanstelling/benoeming voor elk personeelslid (openbaar onderwijs).

In openbaar onderwijs is personeel ambtenaar en krijgt eenzijdige aanstelling. De elementen die de akte moet bevatten staan in dit artikel opgesomd.

Programmatisch handhaven.

Bijzonder

     

57

Instandhouding bijzondere school door rechtspersoon.

Deze eisen zijn niet recent gewijzigd of onderwerp geweest van parlementair debat. Het gaat om eisen die de inrichting van het stelsel betreffen.

Signaalgestuurd

58

Bestuursoverdracht

Deze eisen zijn niet recent gewijzigd of onderwerp geweest van parlementair debat. Het gaat om eisen die de inrichting van het stelsel betreffen.

Signaalgestuurd

59

Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Dit is geen actuele eis. Wellicht biedt het debat over Onderwijs 2032 aanknopingspunten om deze eis nader te bezien.

Signaalgestuurd

60

Geen weigering leerling bij bijzondere school wegens niet instemmen met grondslag als er geen openbaar onderwijs in de buurt is.

Deze eisen zijn niet recent gewijzigd of onderwerp geweest van parlementair debat. Het gaat om eisen die de inrichting van het stelsel betreffen.

Signaalgestuurd

61

Beslissingen bijzonder onderwijs inzake toelating en verwijdering en bezwaarprocedure

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken 33 106. Stb. 2014, 181.

Signaalgestuurd.

62

Akte van benoeming

In bijzonder onderwijs is personeel op arbeidsovereenkomst werkzaam en krijgt tweezijdige akte van benoeming. De elementen die de akte moet bevatten staan in dit artikel opgesomd.

Programmatisch handhaven.

Overige

     

66a t/ 66c

Verplichtingen mbt fusies

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken 34 146. Stb. 2015, 291.

Signaalgestuurd.

68

Deelname van vertegenwoordiging ouders en leraren aan overlegorgaan

Met het artikel wordt beoogd het overleg tussen de scholen te bevorderen. Hierbij is met name gedacht aan samenwerking ten aanzien van de toelating van leerlingen en de inrichting van het onderwijs. Het artikel beoogt echter niet onnodig het overleg ten aanzien van genoemde onderwerpen verplicht te stellen dan wel het daartoe te beperken.

Signaalgestuurd

69

Centrale dienst

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken 33 818. Stb. 2014, 274. Kamerstukken 33 106. Stb. 2014, 181. Kamerstukken 31 997. Stb. 2013, 511.

Signaalgestuurd

Bekostiging

     

101

Bouwheerschap

Dit artikel ziet op de verhouding tussen gemeenten en schoolbesturen op het vlak van bouwheerschap en eigendom van schoolpanden. VO kent geen signalen dat dit artikel niet of beperkend zou werken.

Signaalgestuurd

102

Instemming met eigen bouwplannen voor andere dan gemeentelijke school

Betreft instemmingsrecht B&W met bouwplannen en begrotingen van een bijzondere school. VO kent geen signalen dat dit artikel niet of beperkend zou werken.

Signaalgestuurd

104

Onderhoudsplicht bevoegd gezag; verbod tot vervreemding en bezwaring

Dit artikel regelt dat schoolbesturen gebouwen, terreinen en roerende zaken waarvoor bekostiging wordt ontvangen behoorlijk moeten gebruiken en onderhouden, en deze niet mogen vervreemden of bezwaren. VO kent geen signalen dat dit artikel niet of beperkend zouden werken. De inspectie dient aan te geven in hoeverre hier daadwerkelijk op wordt gecontroleerd.

Signaalgestuurd

106

Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

Dit artikel ziet op de verhouding tussen gemeenten en schoolbesturen op het vlak van verhuur en medegebruik van gebouwen en terreinen. VO kent geen signalen dat dit artikel niet of beperkend zou werken.

Signaalgestuurd

108

Einde gebruik gebouw of terrein door andere dan gemeentelijke school

Betreft voorschriften ingeval beëindiging van het gebruik van een gebouw of terrein van een bijzondere school. VO kent geen signalen dat dit artikel niet of beperkend zou werken.

Signaalgestuurd

110

Informatieverstrekking aan BenW

Deze eis is opgenomen ter bescherming van de schoolbesturen. Om willekeur bij het vragen van gegevens te voorkomen is in de wet de verplichting opgenomen voor de gemeenteraad om in de gemeentelijke verordening aan te duiden welke gegevens kunnen worden gevraagd.

Signaalgestuurd

116

Zorgplicht voor materiële instandhouding

Deze eis regelt dat schoolbesturen gebouwen, terreinen en roerende zaken waarvoor bekostiging wordt ontvangen, behoorlijk moeten gebruiken en onderhouden, en deze niet mogen vervreemden of bezwaren. Betreft zorgplicht voor de scholen.

Signaalgestuurd

143

Besteding bekostiging

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken 33 106. Stb. 2014, 181. Kamerstukken 32 812. Stb. 2012, 631.

Waarderingskader. Onderwijsaccountantsprotocol, onderdeel van module bestuurlijk handelen.

150a

Verplichting terugstorting niet bestede bedragen

Deze eis is van belang bij de opheffing van de rvc's als het exploitatieoverschot teruggestort moet worden. Deze eis is daarnaast actueel met name in het kader van de jaarverslaglegging.

Onderwijsaccountantsprotocol

157

Verplichtingen jaarverslag

Deze eis is recent gewijzigd. Kamerstukken 34 146. Stb. 2015, 291. Kamerstukken 33 106. Stb. 2014, 181.

Waarderingskader. Code goed bestuur in jaarverslag via programmatisch handhaven.

158 en 159

Informatieverplichtingen jegens Minister (beleid en bekostiging)

Deze verplichtingen zijn geregeld in het Besluit informatievoorziening WPO/WEC en hebben, naast beleidsvorming, tot doel richting de Kamer verantwoording af te leggen middels het departementaal jaarverslag over de rechtmatigheid van de besteding van de middelen.

Signaalgestuurd

164a

Gebruik persoonsgebonden nummer

Deze eis is recent meerdere keren gewijzigd. Kamerstukken 33 971. Stb. 2015, 134. Kamerstukken 33 106. Stb. 2014, 181.

Signaalgestuurd

168

Gebruik bekostiging overeenkomstig bestemming

Dit is een logische eis, waaraan bij goede gebruikmaking van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, inclusief de bijbehorende accountantsverklaring, en de Regeling structurele gegevenslevering geen nadere uitwerking hoeft te worden gegeven.

Onderwijsaccountantsprotocol, onderdeel van module bestuurlijk handelen

169 en 170

Verplichte aansluiting vervangingsfonds/participatiefonds

Deze eis is recent meerdere keren gewijzigd. Kamerstukken 34 022. Stb. 2015, 283. Kamerstukken 33 106. Stb. 2014, 181. Kamerstukken 31 997. Stb. 2013, 511.

Signaalgestuurd.


X Noot
1

Kamerstukken II, 2015/16, 33 862. Het wetsvoorstel is op 8 maart 2016 door de Eerste Kamer aanvaard en vervolgens als wet gepubliceerd in Stb. 2016, 179. Deze wet zal op 1 juli 2017 in werking treden.

X Noot
2

Motie Straus en Dijkgraaf, Kamerstukken II, 2015/16, 33 862, nr. 19.

X Noot
3

Motie Bruijn c.s., Kamerstukken I, 2015/16, 33 862, nr. F.

X Noot
4

Kamerstukken II, 2000/01, 27 783, nr. 3, p.10–11.

X Noot
5

Kabinetsreactie op advies Onderwijsraad «Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief»(2012).

X Noot
6

Kamerstukken II, 2014/15, 33 862, nr. 14.

X Noot
7

Kamerstukken II, 2011/12, 33 223, nr. 1.

X Noot
8

Kamerstukken II, 2012/13, 33 495, nr. 17. De wijzigingen zijn verwerkt in het wetsvoorstel versterking bestuurskracht Kamerstukken II, 2015/16, 34 251.

X Noot
9

Kamerstukken II, 2015/16, 34 246.