Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2015, 204Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 22 mei 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 april 2015 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie Iwoo en pro in passend onderwijs) (Stb. 2015, 149)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 mei 2015, WJZ/759660 (10584), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IV, van de Wet van 1 april 2015 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie Iwoo en pro in passend onderwijs) (Stb. 2015, 149);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Met ingang van 1 augustus 2015 treden de volgende artikelen of onderdelen daarvan, van de Wet van 1 april 2015 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie Iwoo en pro in passend onderwijs) (Stb. 2015, 149) in werking:

    artikel I, onderdeel C, subonderdelen 2 en 3, N, O, aanhef, opschrift afdeling II, artikel 118v, eerste lid, en artikel 118y.

  • 2. Met ingang van 1 september 2015 treedt artikel I, onderdeel O, artikel 118v, tweede tot en met het zesde lid, van de Wet van 1 april 2015 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie Iwoo en pro in passend onderwijs) (Stb. 2015, 149) in werking.

  • 3. Met ingang van 1 januari 2016 treden de volgende artikelen of onderdelen daarvan, van de Wet van 1 april 2015 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie Iwoo en pro in passend onderwijs) (Stb. 2015, 149) in werking:

    artikel I, onderdelen A, B, C, subonderdelen 1, 4, 5, 6, 7 en 8, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, artikelen 118w, 118x, artikel II, artikel III.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 22 mei 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de elfde juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet van 1 april 2015 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie Iwoo en pro in passend onderwijs) (Stb. 2015, 149), die op 23 april 2015 in het Staatsblad is gepubliceerd. De artikelen van deze wet treden op verschillende tijdstippen in werking om de implementatie en overgang naar het stelsel van passend onderwijs voor lwoo en pro soepel te laten verlopen. Ook geeft het de samenwerkingsverbanden meer tijd om zich voor te bereiden op hun nieuwe taak.

In het eerste lid worden de artikelen of onderdelen daarvan genoemd die op 1 augustus 2015 in werking treden. Op dat moment krijgen samenwerkingsverbanden de formele taak om hun ondersteuningsplannen aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit zal het eerste ondersteuningsplan zijn waarin de nieuwe taak van het samenwerkingsverband met betrekking tot het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) is geregeld. Aangezien het streven is om de samenwerkingsverbanden per 1 januari 2016 verantwoordelijk te maken voor lwoo en pro- toewijzing en bekostiging, is het de bedoeling dat hun ondersteuningsplannen ook op dat moment zijn aangepast. Daarvoor treedt artikel I, onderdeel C, subonderdelen 2 en 3 in werking, waarin de aanvulling van het ondersteuningsplan voor wat betreft de integratie van lwoo en pro in passend onderwijs is geregeld. De samenwerkingsverbanden hebben vanaf 1 augustus 2015 de opdracht om hun ondersteuningsplan aan te vullen.

Het tweede lid regelt de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel O, artikel 118v, tweede tot en met het zesde lid op 1 september 2015. In dit artikel of onderdelen daarvan wordt het proces geregeld waarmee de samenwerkingsverbanden komen tot een definitief ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan moet op 1 januari 2016 gereed zijn, waardoor dit artikel eerder in werking moet treden. In het derde lid treden de rest van de artikelen van de wet in werking, namelijk op 1 januari 2016.

In beginsel wordt voor onderwijswetgeving twee vaste inwerkingtredingsdata gehanteerd, namelijk 1 augustus en 1 januari, en geldt een minimale invoeringstermijn van twee maanden. In het tweede lid wijk ik enigszins af van deze vaste verandermomenten. Dit is nodig om een goedlopend tijdpad te creëren waardoor samenwerkingsverbanden hun ondersteuningsplan kunnen aanpassen aan de integratie van lwoo en pro in passend onderwijs.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker