Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enkele onderwijswetten te wijzigen in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen om zorg te dragen voor de veiligheid op school;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS

De Wet op het primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 4b wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4c. Zorgplicht veiligheid op school

 • 1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de veiligheid op school, waarbij het bevoegd gezag in ieder geval:

  • a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert,

  • b. de veiligheid van leerlingen op school monitort met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft, en

  • c. er zorg voor draagt dat bij een persoon ten minste de volgende taken zijn belegd:

   • 1°. het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en

   • 2°. het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.

 • 2. Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.

B

Artikel 13, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De tweede aanduiding «k» wordt vervangen door «l» onder verlettering van onderdeel l tot onderdeel m.

2. Aan het slot van onderdeel l (nieuw) vervalt «en».

3. Aan het slot van onderdeel m (nieuw) wordt de punt vervangen door: , en.

4. Na onderdeel m (nieuw) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • n. de persoon bij wie de taken, bedoeld in artikel 4c, eerste lid, onderdeel c, zijn belegd.

C

Na artikel 188b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 188c. Evaluatie zorgplicht veiligheid op school

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van artikel I van de Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen om zorg te dragen voor de veiligheid op school (Stb. 238) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van de artikelen 4c en 13, eerste lid, onderdeel n, in de praktijk.

ARTIKEL II. WIJZIGING WET OP DE EXPERTISECENTRA

De Wet op de expertisecentra wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 5 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a. Zorgplicht veiligheid op school

 • 1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de veiligheid op school, waarbij het bevoegd gezag in ieder geval:

  • a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert,

  • b. de veiligheid van leerlingen op school monitort met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft, en

  • c. er zorg voor draagt dat bij een persoon ten minste de volgende taken zijn belegd:

   • 1°. het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en

   • 2°. het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.

 • 2. Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.

B

Artikel 22, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel h vervalt «en».

2. Aan het slot van onderdeel i wordt de puntkomma vervangen door een komma.

3. De tweede aanduiding «i» wordt vervangen door: j.

4. De punt aan het slot van onderdeel j (nieuw) wordt vervangen door: , en.

5. Na onderdeel j (nieuw) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • k. de persoon, bij wie de taken, bedoeld in artikel 5a, eerste lid, onderdeel c, zijn belegd.

C

Na artikel 173b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 173c. Evaluatie zorgplicht veiligheid op school

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van artikel II van de Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen om zorg te dragen voor de veiligheid op school (Stb. 238) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van de artikelen 5a en 22, eerste lid, onderdeel k, in de praktijk.

ARTIKEL III. WIJZIGING WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 3a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3b. Zorgplicht veiligheid op school

 • 1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de veiligheid op school, waarbij het bevoegd gezag in ieder geval:

  • a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert,

  • b. de veiligheid van leerlingen op school monitort met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft, en

  • c. er zorg voor draagt dat bij een persoon ten minste de volgende taken zijn belegd:

   • 1°. het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en

   • 2°. het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.

 • 2. Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.

B

Artikel 24a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De tweede aanduiding «h» wordt vervangen door «i» onder verlettering van onderdeel i tot onderdeel j.

2. Aan het slot van onderdeel i (nieuw) vervalt «en».

3. Aan het slot van onderdeel j (nieuw) wordt de punt vervangen door: , en.

4. Na onderdeel j (nieuw) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • k. de persoon bij wie de taken, bedoeld in artikel 3b, eerste lid, onderdeel c, zijn belegd.

C

Na artikel 123a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 123b. Evaluatie zorgplicht veiligheid op school

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van artikel III van de Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen om zorg te dragen voor de veiligheid op school (Stb. 238) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van de artikelen 3b en 24a, eerste lid, onderdeel k, in de praktijk.

ARTIKEL IV. WIJZIGING WET PRIMAIR ONDERWIJS BES

De Wet primair onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a. Zorgplicht veiligheid op school

 • 1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de veiligheid op school, waarbij het bevoegd gezag in ieder geval:

  • a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert,

  • b. de veiligheid van leerlingen op school monitort met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft, en

  • c. er zorg voor draagt dat bij een persoon ten minste de volgende taken zijn belegd:

   • 1°. het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en

   • 2°. het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.

 • 2. Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.

B

Artikel 16, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel i vervalt «en».

2. Aan het slot van onderdeel j wordt de punt vervangen door: , en.

3. Na onderdeel j wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • k. de persoon bij wie de taken, bedoeld in artikel 6a, eerste lid, onderdeel c, zijn belegd.

C

Na artikel 167c wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 167d. Evaluatie zorgplicht veiligheid op school

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van artikel IV van de Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen om zorg te dragen voor de veiligheid op school (Stb. 238) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van de artikelen 6a en 16, eerste lid, onderdeel k, in de praktijk.

ARTIKEL V. WIJZIGING WET VOORTGEZET ONDERWIJS BES

De Wet voortgezet onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 4 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a. Zorgplicht veiligheid op school

 • 1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de veiligheid op school, waarbij het bevoegd gezag in ieder geval:

  • a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert,

  • b. de veiligheid van leerlingen op school monitort met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft, en

  • c. er zorg voor draagt dat bij een persoon ten minste de volgende taken zijn belegd:

   • 1°. het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en

   • 2°. het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.

 • 2. Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.

B

Artikel 51, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel f vervalt «en».

2. Aan het slot van onderdeel g wordt de punt vervangen door: , en.

3. Na onderdeel g wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • h. de persoon bij wie de taken, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, onderdeel c, zijn belegd.

C

Na artikel 218a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 218b. Evaluatie zorgplicht veiligheid op school

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van artikel V van de Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van verplichting voor scholen om zorg te dragen voor de veiligheid op school (Stb. 238) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van de artikelen 4a en 51, eerste lid, onderdeel h, in de praktijk.

ARTIKEL VI. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 4 juni 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de vierentwintigste juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 130

Naar boven