Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2013, 219Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 7 juni 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 4 juni 2013, nr. WJZ/ 511632 (10340), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XXXVIII, van de wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 augustus 2013 treden de volgende artikelen of onderdelen daarvan, van de wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs in werking:

Artikel I, onderdelen A, subonderdeel 3, B, subonderdelen 3 en 4, D, K, artikel 18a, zesde lid, aanhef en onderdeel a, zevende tot en met tiende en zestiende lid, en OO, Artikel II, de onderdelen A, subonderdeel 4, F, subonderdelen 3 en 4, G en H, Artikel III, de onderdelen A, subonderdeel 2 met uitzondering van de begripsbepaling van «samenwerkingsverband», E, artikel 17a, zesde lid, aanhef en onderdeel a, zevende tot en met tiende en zeventiende lid, en artikel 17b, tweede lid, F en V, Artikel V, de onderdelen E, H, I, J, K en L, Artikel IX, derde lid, en Artikel IXA.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 7 juni 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de twintigste juni 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven