Besluit van 23 juni 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 11 december 2013 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (Stb. 2014, 13)) en van het Toetsbesluit PO (Stb. 2014, 209)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2014, nr. 642313 (10453), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel X van de wet van 11 december 2013 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (Stb. 2014, 13) en artikel 16 van het Toetsbesluit PO (Stb. 2014, 209);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Inwerkingtreding van onderdelen van de Wet van 11 december 2013 (Stb. 2014, 13)

Artikel I, met uitzondering van de onderdelen D, Da en Ha, artikel II, onderdelen A en F, artikel IIA, artikel III, met uitzondering van de onderdelen C en Ca, de artikelen IV tot en met VIII en artikel IX met uitzondering van het in het vierde onderdeel opgenomen onderdeel Ha, van de wet van 11 december 2013 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (Stb. 2014, 13) treden in werking met ingang van 1 augustus 2014.

Artikel 2. Inwerkingtreding van het Toetsbesluit PO (Stb. 2014, 209)

Het Toetsbesluit PO treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014 met uitzondering van artikel 3 en artikel 4, onderdeel e.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 juni 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de derde juli 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Bij de inwerkingtreding van het Toetsbesluit PO wordt afgeweken van de vaste verander momenten (VVM). De implementatietermijn bedraagt namelijk minder dan twee maanden. In dit geval is echter sprake van uitzonderingsgrond 1, zoals beschreven in Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309, want de doelgroepen zijn gebaat bij spoedige inwerkingtreding. Het schept duidelijkheid voor leerlingen en hun ouders, scholen en (potentiële) aanbieders van andere eindtoetsen. Daarnaast stelt het deze aanbieders in staat om desgewenst een verzoek tot toelating van een eindtoets voor het schooljaar 2014/2015 in te dienen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Naar boven