Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2013, 511Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 29 november 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 november 2011 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs (Stb. 2011, 558) en van het Besluit van 6 november 2013, houdende intrekking van diverse besluiten in verband met volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het PO (Stb 2013, 460)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 november 2013, nr. WJZ/567555(10421), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel V van de Wet van 10 november 2011 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs (Stb. 2011, 558) en op artikel III van het Besluit van 6 november 2013, houdende intrekking van diverse besluiten in verband met volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het PO (Stb 2013, 460);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 10 november 2011 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs (Stb. 2011, 558) en van het Besluit van 6 november 2013, houdende intrekking van diverse besluiten in verband met volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het PO (Stb 2013, 460) treden in werking met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 29 november 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de tiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Met de inwerkingtreding van de Wet van 10 november 2011 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs (Stb. 2011, 558) en van het Besluit van 6 november 2013, houdende intrekking van diverse besluiten in verband met volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het PO (Stb 2013, 460) worden de arbeidsvoorwaarden in het PO volledig gedecentraliseerd.

De datum van inwerkingtreding is in overleg met de PO-Raad en de vakcentrales bepaald op 1 januari 2014. Deze datum is vastgelegd in het Convenant decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming in de sector primair onderwijs, dat op 11 november 2013 door betrokken partijen is getekend.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker