Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2014, 511Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 4 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 mei 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Stb. 2012, 257), het Besluit van 1 september 2014 tot wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenen-onderwijs (Stb. 2014, 337) en het Besluit samenwerking VO-BVE BES

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 december 2014, nr. WJZ/698299(10527), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII van de Wet van 10 mei 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Stb. 2012, 257), artikel III van het Besluit van 1 september 2014 tot wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenen-onderwijs (Stb. 2014, 337), en artikel 6 van het Besluit samenwerking VO-BVE BES;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De Wet van 10 mei 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Stb. 2012, 257) treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

ARTIKEL II

Het Besluit van 1 september 2014 tot wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenen-onderwijs (Stb. 2014, 337) treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

ARTIKEL III

De hoofdstukken 1, 3 en 4 van het Besluit samenwerking VO-BVE BES treden in werking met ingang van 1 januari 2015.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 4 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de zeventiende december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit inwerkingtredingsbesluit treden alle bepalingen van de Wet van 10 mei 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Stb. 2012, 257) en het Besluit van 1 september 2014 tot wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenen-onderwijs (Stb. 2014, 337) in werking. Dat betekent dat ook het nog niet in werking getreden artikel 62 van de WVO BES en het nog niet in werking getreden Besluit Samenwerking VO-BVE BES worden gewijzigd.

Omdat artikel 62 van de WVO BES nog niet in werking is getreden, maar per 1 januari 2015 wel artikel 114a van de WVO BES in werking treedt, dient het deel van het Besluit samenwerking VO-BVE BES dat nadere regels stelt aan de in artikel 114a van de WVO BES, nu ook in werking te treden. Daarom voorziet dit inwerkingtredingsbesluit ook in de inwerkingtreding van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het Besluit samenwerking VO-BVE BES. Hoofdstuk 2 van dat besluit zal in werking treden als artikel 62 van de WVO BES in werking treedt.

De datum van 1 januari 2015 geldt als vast verandermoment. De termijn tussen bekendmaking en inwerkingtreding van dit besluit is minder dan twee maanden. Dat zal in praktijk niet tot problemen leiden, omdat vanaf september 2014 alle benodigde regelgeving in het Staatsblad is verschenen. Bovendien sluit de praktijk aan bij de regelgeving die met dit inwerkingtredingsbesluit inwerking treedt.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker