Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2012, 631Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 6 december 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 3 december 2012, nr. WJZ/458895 (10278), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IX van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013, met uitzondering van artikel I, onderdelen X1, Y, en DD, wat betreft artikel 173a, eerste, tweede, derde en vijfde lid, artikel VIIIA en artikel VIIIB.

  • 2. Artikel I, onderdelen X1, Y, en DD, wat betreft artikel 173a, eerste, tweede, derde en vijfde lid, artikel VIIIA en artikel VIIIB van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs treden in werking met ingang van 1 januari 2013.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 december 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de veertiende december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545). Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013, met dien verstande dat enkele onderdelen al op 1 januari 2013 in werking treden.

Inwerkingtreding vóór 1 augustus 2013 is voor enkele onderdelen gewenst met het oog op het snel kunnen starten van een procedure (artikel I, onderdelen X1 en Y, en artikel VIIIB) dan wel omdat het gaat om rechten en plichten die zien op de periode vóór 1 augustus 2013 (artikel I, onderdeel DD, artikel 173a, eerste, tweede, derde en vijfde lid, en artikel VIIIA).

Voor deze onderdelen geldt als datum van inwerkingtreding 1 januari 2013, een zogenoemd vast verandermoment. De periode tussen de publicatiedatum van de wet van 11 oktober 2012 en 1 januari 2013 is korter dan twee maanden, waarmee wordt afgeweken van de invoeringstermijn die geldt op grond van het beleid van vaste verandermomenten. Het veld is op de hoogte van en gebaat bij deze spoedige inwerkingtreding.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker