Besluit van 10 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2014, nr. 2014-0000097215;

Gelet op de artikelen III en XXXIX van de Wet werk en zekerheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet werk en zekerheid treedt met ingang van 1 juli 2015 in werking met uitzondering van:

  • a. artikel XXXII, onderdelen A, onder 1, en B, onder 1, dat met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst in werking treedt en terugwerkt tot en met 1 juli 2011;

  • b. de artikelen XXVIII, onderdelen D en E, en XXIX die met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst in werking treden;

  • c. artikel I, onderdeel GG, dat, voor zover het betreft artikel 686a, vierde lid, aanhef en onderdeel a, onder 1°, met uitzondering van de zinsnede «672, lid 9 en 677, lid 4,», van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, met ingang van 1 januari 2015 in werking treedt;

  • d. de artikelen I, onderdelen C, onder 2, 3 en 4, H, I, onder 1, 2 en 3, M en II, XXIIa, XXIIb, XXIIc, XXIId, XXIII, XXXI, onderdelen A en C, en XXXII, onderdeel E, die met ingang van 1 januari 2015 in werking treden;

  • e. de artikelen XXVI, onderdelen N, O, Q, V, X, Y en DD, XXVII, onderdelen C, E en F, XXX, onderdelen A, B, C, D en F, en XXXII, onderdelen A, onder 2 en 3, en B, onder 2, die met ingang van 1 januari 2016 in werking treden;

  • f. de artikelen I, onderdelen B, C, onder 1, en Ca, V, XV, XXIIIa, XXIIIb, XXIIIc, XXIIId, XXIIIe, XXIIIf, XXVI, onderdelen A, voor zover het betreft artikel 1b, tweede lid, onderdeel c, van de Werkloosheidswet, C, D, E, onder 3, en G, XXX, onderdeel E, en XXXI, onderdeel B.

Artikel 2

Alle artikelen van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 vervallen met ingang van 1 juli 2015 met uitzondering van de artikelen 1, 2 en 8.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 juli 2014

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de zeventiende juli 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de artikelen (of onderdelen daarvan) van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Het overgrote deel van de artikelen van de Wwz treedt inwerking met ingang van 1 juli 2015. Bij amendement (Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 30) is een extra lid aan de inwerkingtredingsbepaling, artikel XXXIX, van de Wwz toegevoegd waarin ten aanzien van artikel I, onderdeel N, van de Wwz wordt bepaald dat dat onderdeel in werking treedt met ingang van 1 juli 2015.

In de onderdelen a tot en met f van artikel 1 van dit inwerkingtredingsbesluit zijn de artikelen (of onderdelen daarvan) met een afwijkende datum van inwerkingtreden opgesomd. Onderstaande schema (ontleend aan het schema zoals opgenomen in de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 7, paragraaf 5.5) en naar aanleiding van de behandeling in de Eerste en Tweede Kamer aangevuld) geeft de inwerkingtredingsmomenten per onderwerp weer.

Onderdelen wetsvoorstel Wet werk en zekerheid

Ingangsdatum

Toegang tot IOW wordt verlengd

Zo spoedig mogelijk na plaatsing in het Staatsblad en inwerkingtreding met terugwerkende kracht

Technische aanpassingen in verband met vervallen van de arbeidsverledeneis in de Ziektewet

Zo spoedig mogelijk na plaatsing in het Staatsblad

Maatregelen ter bescherming van mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst (m.u.v. artikel 7:668a BW, de ketenbepaling)

1 januari 2015

Wijzigingen in de IOAW

1 januari 2015

Herziening ontslagrecht (inclusief de aanpassing van de ketenbepaling)

1 juli 2015

Inkomensverrekening in de WW en wijziging passende arbeid in WW en ZW

1 juli 2015

Aanpassing van de maximale duur en de vertraagde opbouw van het arbeidsverleden van de WW en Wet WIA

1 januari 2016

Maximering van uitkering op grond van Hoofdstuk IV WW

1 januari 2016

De artikelen die nog niet in werking treden, zijn opgesomd in artikel 1, onderdeel f. Artikel XXXI, onderdeel B, de wijziging van artikel 5 van de IOAW, zal nooit in werking treden. De wijziging verloopt niet correct, vanwege samenloop met andere wetsvoorstellen. De desbetreffende wijziging zal op de correcte wijze worden opgenomen in een ander wetgevingstraject.

In artikel 2 zijn de artikelen van het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945 opgenomen die nog niet vervallen. Deze (onderdelen van) artikelen hebben betrekking op de nog vast te stellen Calamiteitenregeling. Deze artikelen zullen op de datum van inwerkingtreding van deze Calamiteitenregeling inwerking treden respectievelijk alsnog vervallen bij separaat inwerkingtredingsbesluit. De beoogde datum van inwerkingtreding van voornoemde regeling is 1 april 2016.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven