Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2014, 263Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 23 juni 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal (Stb. 2014, 185)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2014, WJZ/635446 (10493), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XII, van de Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal (Stb. 2014, 185);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal (Stb. 2014, 185) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 juni 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de vijftiende juli 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal (Stb. 2014, 185), die op 4 juni 2014 in het Staatsblad is gepubliceerd.

In beginsel wordt voor onderwijswetgeving twee vaste inwerkingtredingsdata gehanteerd, namelijk 1 augustus en 1 januari, en geldt een minimale invoeringstermijn van twee maanden. De invoeringstermijn is de termijn tussen publicatie in het Staatsblad en de inwerkingtreding. Om aan te kunnen sluiten bij het vaste verandermoment van 1 augustus 2014 van eerdergenoemde wet wordt enigszins afgeweken van de vaste invoeringstermijn van 2 maanden. De wet is immers op 4 juni 2014 in plaats van 1 juni 2014 gepubliceerd in het Staatsblad. Deze afwijking van de vaste invoeringstermijn is echter zeer gering en brengt geen nadelen met zich mee, omdat de provincie Fryslân reeds eerder -in ieder geval twee maanden voor de inwerkingtreding- op de hoogte is gesteld van de inhoud van de wet en het streven om deze met ingang van 1 augustus 2014 in werking te laten treden.1 De provincie heeft daardoor al rekening kunnen houden met haar nieuwe bevoegdheid voor het vaststellen van de kerndoelen voor de Friese taal voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, en speciaal onderwijs, na goedkeuring van de Minister van OCW.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Dit betekent een beroep op uitzonderingsgrond 1 om af te wijken van de implementatietermijn van 2 maanden, zoals beschreven in het Kabinetsplan aanpak administratieve lasten (Kamerstukken II, 2009/10, 29 515, 309).