Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2013, 301Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 4 juli 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Stb. 2010, 194), de Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen (Stb. 2013, 88) en het Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen VO en mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften voor mbo in verband met de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (Stb. 2012, 217)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juli 2013, nr. WJZ/521868(10368), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 9 van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Stb. 2010, 194), artikel 5.7 van de Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen (Stb. 2013, 88) en artikel XI van het Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen VO en mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften voor mbo in verband met de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (Stb. 2012, 217);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Inwerkingtreding Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

Artikel 5, onderdelen D tot en met F, en artikel 6, onderdeel E, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen treden in werking met ingang van 1 augustus 2013.

Artikel 2. Inwerkingtreding Wet van 7 februari 2013 (Stb. 2013, 88)

Artikel 1.8 van de Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013.

Artikel 3. Inwerkingtreding Besluit van 23 april 2012 (Stb. 2012, 217)

Artikel II, met uitzondering van de onderdelen U tot en met W, artikel III, met uitzondering van de onderdelen S en T, artikelen VII, VIII en IX van het Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen VO en mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften voor mbo in verband met de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (Stb. 2012, 217) treden in werking met ingang van 1 augustus 2013.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 4 juli 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de negentiende juli 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Met de inwerkingtreding van de in dit besluit genoemde artikelen wordt vanaf het schooljaar 2013–2014 de rekentoets ingevoerd als onderdeel van de Eind- en Staatsexamens en worden bij de vaststelling van de eindexamenprogramma’s Nederlandse taal of Nederlandse taal en literatuur de referentieniveaus Nederlandse taal in acht genomen.

De in artikel 1 genoemde bepalingen regelen dat:

  • de referentieniveaus Nederlandse taal in acht worden genomen bij de vaststelling van de eindexamenprogramma’s Nederlandse taal en Nederlandse taal en literatuur (aanpassing vierde lid van artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs);

  • de rekentoets onderdeel wordt van het eindexamen (invoegen nieuw vijfde lid in artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs) en van het staatsexamen (invoegen nieuw zesde lid in artikel 60 van de Wet op het voortgezet onderwijs);

  • voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs hetzelfde wordt geregeld door inwerkingtreding van artikel 6, onderdeel E, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.

Met de in artikel 2 van dit besluit geregelde inwerkingtreding van artikel 1.8 van de Wet van 7 februari 2013 (Stb. 2013, 88) wordt de Wet college voor examens aangepast zodat het College voor examens ten aanzien van de rekentoets dezelfde taken krijgt als ten aanzien van de in het tweede en derde lid van artikel 2 van de Wet College voor examens genoemde taken ten aanzien van het centraal examen en het staatsexamen.

De in artikel 3 genoemde bepalingen betreffen de inwerkingtreding van de voor de invoering van de rekentoets relevante bepalingen uit het Besluit van 23 april 2012 (Stb. 2012, 217). Hierdoor wordt het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO zodanig aangepast dat de rekentoets onderdeel wordt van het eind- en staatsexamen. Artikel II, onderdelen U tot en W, en artikel III, onderdelen S en T, zullen pas inwerkingtreden nadat een daartoe strekkend besluit is genomen over plaatsing van de rekentoets op de cijferlijst en de afgifte van certificaten rekentoets.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker