Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2015, 25Wet

Wet van 17 december 2014 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Reparatiewet OCW 2015)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te wijzigingen teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS

De Wet op het primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 17c, derde lid, vervalt «37,».

B

In artikel 43, tweede lid, wordt in onderdeel a «tiende» vervangen door: elfde.

C

In artikel 120, vierde lid, vervalt de laatste volzin.

D

In artikel 162 vervalt «met dien verstande dat voor opheffing van de laatste speciale school voor basisonderwijs van een samenwerkingsverband de in artikel 18, zevende lid, bedoelde goedkeuring van Onze minister is vereist».

ARTIKEL II. WIJZIGING WET OP DE EXPERTISECENTRA

In artikel 40, zesde lid, van de Wet op de expertisecentra wordt in de aanhef «Het derde en vierde lid» vervangen door: Het vierde en vijfde lid.

ARTIKEL III. WIJZIGING WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

A

In artikel 7, tweede lid, wordt «Latijnse taal en literatuur en Griekse taal en literatuur» vervangen door: Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en cultuur.

B

In artikel 53e, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt «Het eerste lid, onderdeel b,» vervangen door: Het eerste lid, onderdeel c,.

ARTIKEL IV. WIJZIGING WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS

A

In artikel 2.5.9, tweede lid, wordt de zinsnede «uit de resultaten van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.5.6, of uit de resultaten van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.5.7» vervangen door: of uit de resultaten van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.5.6,.

B

In artikel 2.5.9a vervalt «2.5.7,».

ARTIKEL V. WIJZIGING WET OP HET ONDERWIJSTOEZICHT

A

Artikel 1 van de Wet op het onderwijstoezicht wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel e komt te luiden:

e. onderwijs:

bij of krachtens een onderwijswet geregeld onderwijs, waaronder mede worden begrepen werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 176e, eerste lid, en 176g, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, 162h, eerste lid, en 162j, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, en 118n, eerste lid, en 118p, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs,.

2. Onderdeel g komt te luiden:

g. instelling:

school, instelling of exameninstelling in de zin van een onderwijswet, daaronder begrepen een niet bekostigde instelling,.

B

In artikel 24f, elfde lid, wordt «Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie» vervangen door: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

C

In artikel 24q, zevende lid, onderdeel b, wordt «Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties» vervangen door: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

ARTIKEL VI. WIJZIGING WET MEDEZEGGENSCHAP OP SCHOLEN

A

In artikel 8, tweede lid, onderdeel e, wordt «13, onderdeel i» vervangen door: 13, eerste lid, onderdeel i,.

B

In artikel 10, onderdeel f, wordt «artikel 13, onderdeel c,» vervangen door: artikel 13, eerste lid, onderdeel c,.

C

In artikel 14, tweede lid, onderdeel a, wordt «artikel 11, onder c, d, e en m;» vervangen door: artikel 11, eerste lid, onder c, d, e en m;.

D

In artikel 15, derde lid, wordt «artikel 13, onderdeel h,» vervangen door: artikel 13, eerste lid, onderdeel h,.

E

In artikel 34, eerste lid, wordt «artikel 11,» vervangen door: de artikelen 11 en 11a,.

ARTIKEL VII. WIJZIGING WET SUBSIDIËRING LANDELIJKE ONDERWIJSONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN 2013

De Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt «Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie» vervangen door: Onze Minister van Economische Zaken.

B

Artikel 3, tweede lid, wordt «dit artikel» vervangen door: het eerste lid.

ARTIKEL VIII. INWERKINGTREDING

  • 1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

  • 2. Artikel I, onderdeel B, werkt terug tot 1 augustus 2014.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 17 december 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de negenentwintigste januari 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 060