Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 21 november 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 25 november

14.00 uur

Woensdag 26 november

10.15 uur

Donderdag 27 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Water van de begroting van I&M voor 2015

34 000 J, nr. 9

– de motie-Smaling over geen rivierprojecten starten op basis van een twijfelachtige piekafvoer

34 000 J, nr. 10

– de motie-Smaling over een evenwichtige verdeling tussen budgetten voor waterveiligheid en voor ruimtelijke adaptatie

34 000 J, nr. 11

– de motie-Smaling over prioriteit voor het versterken van dijkring 42 en 48

34 000 J, nr. 12

– de motie-Smaling/Bisschop over een nationaal programma bodemdaling

34 000 J, nr. 13

– de motie-Smaling over knelpunten voor de drinkwaterwinning door bodemverontreiniging

34 000 J, nr. 14

– de motie-Geurts over nader onderzoek naar sluizen in de Nieuwe Waterweg

34 000 J, nr. 15

– de motie-Geurts over de gevolgen van het zout worden van het Volkerak-Zoommeer

34 000 J, nr. 16

– de motie-Jacobi c.s. over een Deltaplan Zoet Water en Waterkwaliteit

34 000 J, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Jacobi/Visser over geen maatregelen nemen vóór de stresstest zoetwatervoorziening

34 000 J, nr. 18 (aangehouden)

– de motie-Jacobi/Hachchi over de middelen uit het Deltafonds die zijn gereserveerd voor de Kaderrichtlijn Water

34 000 J, nr. 19

– de motie-Hachchi c.s. over energieneutraal werken door de waterschappen

34 000 J, nr. 20

– de motie-Dik-Faber/Hachchi over een plan van aanpak om medicijnresten in water te voorkomen

34 000 J, nr. 21

– de motie-Dik-Faber over de brug bij de sluizen bij Kornwerderzand

Stemming

4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

19 637, nr. 1910

– de motie-Fritsma over een schaarstecriterium

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 979

Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

De Voorzitter: mw. Ouwehand verzoekt om eerst te stemmen over haar moties op stuk nrs. 40, 42, 43 en 44 en wenst aansluitend een stemverklaring af te leggen alvorens er wordt gestemd over de amendementen en het wetsvoorstel.

33 979 (bijgewerkt t/m amendement nr. 65)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen zijn aangegeven met *

De Voorzitter: dhr. Dijkgraaf wenst het amendement op nr. 9 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, aanhef

– amendement Ouwehand/Thieme (30,I)

*– tweede nader gewijzigd amendement Dik-Faber c.s. (65,I)

*– gewijzigd amendement Geurts (63,I)

 • *NB. Indien zowel amendement 65 als amendement 63 wordt aangenomen, komt het in artikel I, onderdeel A, genoemde onderdeel nn als volgt te luiden:

 • nn. melkveefosfaatoverschot: de productie van dierlijke meststoffen door melkvee op het bedrijf in kilogrammen fosfaat in een kalenderjaar, verminderd met:

 • a. de fosfaatruimte van dat bedrijf;

 • b. het aantal kilogrammen fosfaat dat in de melkveefosfaatreferentie van dat bedrijf is vastgesteld;

 • c. het aantal kilogrammen fosfaat dat conform artikel 33a, tweede lid, onderdeel e, door dat bedrijf wordt overgedragen; en

 • d. het aantal kilogrammen fosfaat dat ingevolge een mestplaatsingsovereenkomst door dat bedrijf bij een ander bedrijf is geplaatst.

 • *Indien 55 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Smaling c.s. (62,I)

 • *Indien 55 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (16)

 • – amendement Ouwehand/Thieme (8)

 • * N.B.: Indien zowel amendement 63 als amendement 55 wordt aangenomen, komt het in artikel I, onderdeel D, opgenomen artikel 21, tweede lid, onderdeel d, te luiden als genoemd in amendementsonderdeel 55,II.

 • *Indien 55 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Dikkers c.s. (60)

 • *– gewijzigd amendement Smaling c.s. (62,II)

 • *Indien 55 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Smaling c.s. (62,III)

 • *Indien 55 en 8 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Smaling c.s. (57,II)

  • *Indien 55 en 8 verworpen:

  • *–gewijzigd amendement Smaling c.s. (57,I)

– onderdeel A

*– tweede nader gewijzigd amendement Dik-Faber c.s. (65,II) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdelen B en C

*– nader gewijzigd amendement Smaling/Schouw (55,I)

 • *Indien 55 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Smaling c.s. (62,I)

 • *Indien 55 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (16)

 • – amendement Ouwehand/Thieme (8)

 • * N.B.: Indien zowel amendement 63 als amendement 55 wordt aangenomen, komt het in artikel I, onderdeel D, opgenomen artikel 21, tweede lid, onderdeel d, te luiden als genoemd in amendementsonderdeel 55,II.

 • *Indien 55 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Dikkers c.s. (60)

 • *– gewijzigd amendement Smaling c.s. (62,II)

 • *Indien 55 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Smaling c.s. (62,III)

 • *Indien 55 en 8 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Smaling c.s. (57,II)

  • *Indien 55 en 8 verworpen:

  • *–gewijzigd amendement Smaling c.s. (57,I)

*– nader gewijzigd amendement Smaling/Schouw (55,II)

 • *Indien 55 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (16)

 • – amendement Ouwehand/Thieme (8)

 • * N.B.: Indien zowel amendement 63 als amendement 55 wordt aangenomen, komt het in artikel I, onderdeel D, opgenomen artikel 21, tweede lid, onderdeel d, te luiden als genoemd in amendementsonderdeel 55,II.

 • *Indien 55 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Dikkers c.s. (60)

 • *– gewijzigd amendement Smaling c.s. (62,II)

 • *Indien 55 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Smaling c.s. (62,III)

 • *Indien 55 en 8 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Smaling c.s. (57,II)

  • *Indien 55 en 8 verworpen:

  • *–gewijzigd amendement Smaling c.s. (57,I)

 • *Indien 55 en 8 verworpen:

 • * N.B.: Indien zowel amendement 63 als amendement 55 wordt aangenomen, komt het in artikel I, onderdeel D, opgenomen artikel 21, tweede lid, onderdeel d, te luiden als genoemd in amendementsonderdeel 55,II.

 • *Indien 55 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Dikkers c.s. (60)

 • *– gewijzigd amendement Smaling c.s. (62,II)

 • *Indien 55 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Smaling c.s. (62,III)

 • *Indien 55 en 8 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Smaling c.s. (57,II)

  • *–gewijzigd amendement Smaling c.s. (57,I)

*– gewijzigd amendement Geurts (63,II)

 • * N.B.: Indien zowel amendement 63 als amendement 55 wordt aangenomen, komt het in artikel I, onderdeel D, opgenomen artikel 21, tweede lid, onderdeel d, te luiden als genoemd in amendementsonderdeel 55,II.

 • *Indien 55 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Dikkers c.s. (60)

 • *– gewijzigd amendement Smaling c.s. (62,II)

 • *Indien 55 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Smaling c.s. (62,III)

 • *Indien 55 en 8 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Smaling c.s. (57,II)

*– nader gewijzigd amendement Smaling/Schouw (55,III)

 • *Indien 55 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Dikkers c.s. (60)

 • *– gewijzigd amendement Smaling c.s. (62,II)

 • *Indien 55 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Smaling c.s. (62,III)

 • *Indien 55 en 8 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Smaling c.s. (57,II)

*– nader gewijzigd amendement Smaling/Schouw (55,IV)

 • *Indien 55 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Smaling c.s. (62,III)

 • *Indien 55 en 8 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Smaling c.s. (57,II)

– onderdeel D

– amendement Ouwehand/Thieme (30,II)

*– gewijzigd amendement Smaling c.s. (56)

– amendement Geurts (20)

*– gewijzigd amendement Geurts c.s. (59)

– onderdeel E

– onderdelen F t/m I

– artikel I

– amendement Ouwehand/Thieme (30,III)

– artikel II

 • *Indien 55 en 8 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Smaling c.s. (57,II)

– artikel III

– amendement Ouwehand/Thieme (29)

– beweegreden

Stemverklaring: dhr. Smaling, mw. Dik-Faber, dhr. Schouw

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet verantwoorde groei melkveehouderij

De Voorzitter: mw. Ouwehand verzoekt haar moties op stuk nrs. 45 en 46 aan te houden. Dhr. Smaling wenst zijn motie op stuk nr. 37 te wijzigen, mw. Ouwehand haar moties op stuk nrs. 42 en 44 en mw. Dik-Faber haar motie op stuk nr. 51. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 979, nr. 37 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Smaling over de definitie van het begrip «grondgebondenheid»

33 979, nr. 38 (aangehouden)

– de motie-Smaling over de begrenzing voor de ontwikkeling van melkveehouderij

33 979, nr. 53 (gewijzigd, was nr. 39 en aangehouden)

– de motie-Ouwehand c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden om het kalf bij de moederkoe te laten opgroeien

33 979, nr. 40

– de motie-Ouwehand/Thieme over een verbod op megastallen van meer dan 250 melkkoeien

33 979, nr. 42 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme over uitfaseren van vruchtbaarheidshormonen in de melkveehouderij

33 979, nr. 43

– de motie-Ouwehand/Thieme over de aanpak van pootproblemen bij koeien

33 979, nr. 44 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme over de aanpak van melkziekte

33 979, nr. 45 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over het wettelijk borgen van de grondgebondenheid

33 979, nr. 46 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over het maximeren van de melkproductie per hectare

33 979, nr. 47

– de motie-Ouwehand over een breder wettelijk kader voor het behalen van milieu en natuurdoelen

33 979, nr. 48

– de motie-Ouwehand over opties voor het behoud van grondgebonden melkveehouderij

33 979, nr. 49

– de motie-Ouwehand over het niet versoepelen van de milieunormen

33 979, nr. 50

– de motie-Geurts over in kaart brengen van de effecten van verplichte weidegang

33 979, nr. 51 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dik-Faber over melkveebedrijven met een negatief fosfaatoverschot

33 979, nr. 52

– de motie-Dikkers/Smaling over een hoofdlijnenbrief over de invulling van de AMvB

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Politie van de begroting van V&J voor 2015

De Voorzitter: dhr. Oskam verzoekt zijn motie op stuk nr. 483 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 628, nr. 477

– de motie-Helder over buiten beschouwing laten van omstandigheden die niet met het strafbare feit te maken hebben

29 628, nr. 478

– de motie-Kooiman c.s. over een plan van aanpak voor de vorming van de Nationale Politie

29 628, nr. 479 (aangehouden)

– de motie-Kooiman c.s. over concurrerende arbeidsvoorwaarden

29 628, nr. 480

– de motie-Berndsen-Jansen c.s. over herziening van het tempo van de reorganisatie

29 628, nr. 481

– de motie-Berndsen-Jansen c.s. over een meer prominente plek voor innovatie

29 628, nr. 482 (aangehouden)

– de motie-Berndsen-Jansen c.s. over 3,8 miljoen voor Interpol in de strijd tegen kinderporno en kindersekstoerisme

29 628, nr. 483 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Oskam c.s. over voldoen aan de wettelijke norm voor het aantal wijkagenten

29 628, nr. 484 (ingetrokken)

– de motie-Segers c.s. over de resultaten van het overleg over het realisatieplan

29 628, nr. 485

– de motie-Segers/Oskam over intensiveren van de wervings- en selectieactiviteiten voor politievrijwilligers

29 628, nr. 486

– de motie-Bontes over 1 miljard extra voor de politie

29 628, nr. 487

– de motie-Bontes over alleen reorganiseren op ICT-terrein, inkoop en procedures

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO inzake Overheveling specialistische geneesmiddelen 2015

29 248, nr. 277

– de motie-Leijten over een goede overdracht van medicatiegegevens

29 248, nr. 278

– de motie-Leijten over het altijd volgens de geldende richtlijnen en de stand van wetenschap en praktijk behandelen van patiënten

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO IGZ

33 149, nr. 28

– de motie-Leijten over het standaard openbaar maken van inspectierapporten

33 149, nr. 29 (ingetrokken)

– de motie-Leijten over een vaste contactpersoon bij de IGZ voor nabestaanden

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Conceptregeling Kwaliteitsafspraken mbo 2015

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 223 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 524, nr. 220

– de motie-Van Meenen c.s. over afzien van rendementsafspraken met het mbo

31 524, nr. 221 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen/Bisschop over beroepsgericht maatwerk, ook voor taal en rekenen, in het mbo

31 524, nr. 222

– de motie-Van Meenen/Jasper van Dijk over verlenen van instemmingsrecht op de kwaliteitsafspraken

31 524, nr. 223 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk over onderzoek om overbelaste mbo-leerlingen in de onderste niveaus buiten kwaliteitsafspraken te houden

31 524, nr. 224

– de motie-Jasper van Dijk/Van Meenen over afzien van de verplichting om kwaliteitsplannen op te stellen

31 524, nr. 225

– de motie-Rog/Bisschop over het beperken van de aanvullende bekostiging

31 524, nr. 226

– de motie-Rog/Bisschop over voorkomen dat de ontwikkeling van indicatoren tot wijziging van kwaliteitsplannen leidt

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen

31 765, nr. 98

– de motie-Agema over landelijke uitrol van het Experiment regelarme instellingen

31 765, nr. 99

– de motie-Agema over het schrappen van de bezuiniging kern-AWBZ vanaf 2017

31 765, nr. 100

– de motie-Keijzer/Otwin van Dijk over het sectorbreed invoeren van regelarme zorg

31 765, nr. 101 (aangehouden)

– de motie-Leijten over het op non-actief stellen van falende bestuurders en toezichthouders

31 765, nr. 109 (gewijzigd, was nr. 102)

– de gewijzigde motie-Leijten over het uitwerken van een bezettingsnorm

31 765, nr. 103

– de motie-Dik-Faber/Otwin van Dijk over het inventariseren van goede voorbeelden

31 765, nr. 104

– de motie-Ellemeet c.s. over de inzet van vrij besteedbaar vermogen van zorgaanbieders voor kwaliteitsverbetering

31 765, nr. 105

– de motie-Ellemeet over inzicht in concrete doelen, tijdspad en beschikbare middelen

31 765, nr. 106

– de motie-Otwin van Dijk over inschakelen van externe expertise bij tekortschietende zorg

31 765, nr. 107

– de motie-Otwin van Dijk over het toezicht door de IGZ

31 765, nr. 108

– de motie-Otwin van Dijk/Dik-Faber over de rol van familie en mantelzorgers

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Energie van de begroting van EZ voor 2015

De Voorzitter: de fractie van de PvdA verzoekt om uitstel van de stemmingen tot donderdag a.s.

De Voorzitter: dhr. Leegte verzoekt zijn motie op stuk nr. 100 aan te houden en mw. Agnes Mulder haar motie op stuk nr. 103. Mw. Van Veldhoven wenst haar motie op stuk nr. 117 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 000 XIII, nr. 98

– de motie-Smaling over maximaal draagvlak voor de ontwikkeling van Wind op Land

34 000 XIII, nr. 99

– de motie-Smaling over het in Groningen te bouwen windpark N33

34 000 XIII, nr. 100 (aangehouden)

– de motie-Leegte over handhaving van het systeem voor investeringsbeslissingen

34 000 XIII, nr. 101

– de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over de in de SDE+-regeling berekende grondvergoeding

34 000 XIII, nr. 102

– de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over meebesturen van bewoners en lokale overheden over de planning van een windpark

34 000 XIII, nr. 103 (aangehouden)

– de motie-Agnes Mulder over de techniek van monomestvergisting

34 000 XIII, nr. 104

– de motie-Agnes Mulder over windenergie buiten de 12-mijlszone

34 000 XIII, nr. 105

– de motie-Agnes Mulder over een aparte categorie voor energiecoöperaties

34 000 XIII, nr. 106

– de motie-Agnes Mulder over stimuleren van het thuis opwekken van zonnestroom

34 000 XIII, nr. 107

– de motie-Jan Vos/Van Tongeren over benutting van het Nationaal Energiebespaarfonds

34 000 XIII, nr. 108

– de motie-Jan Vos/Leegte over een samenhangend plan van aanpak

34 000 XIII, nr. 109

– de motie-Klever over zuiniger omgaan met het Groninger gas

34 000 XIII, nr. 110

– de motie-Klever over koopkrachtplaatjes voor verschillende typen huishoudens

34 000 XIII, nr. 111

– de motie-Klever over stoppen met het plaatsen van windturbines op zee

34 000 XIII, nr. 112

– de motie-Klever over in kaart brengen van verdringingseffecten van economische activiteiten

34 000 XIII, nr. 113

– de motie-Van Veldhoven over subsidiëring van biomassabijstook

34 000 XIII, nr. 114 (ingetrokken)

– de motie-Van Veldhoven/Jan Vos over duurzaamheidscriteria voor biomassa

34 000 XIII, nr. 115

– de motie-Van Veldhoven over het behalen van de 2050-doelen

34 000 XIII, nr. 116

– de motie-Van Veldhoven over netwerkbedrijven als bemiddelaar

34 000 XIII, nr. 117 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Veldhoven over het vrijkomende bedrag van 230 miljoen investeren in innovatieve technologieën

34 000 XIII, nr. 118

– de motie-Dik-Faber c.s. over verdergaande duurzaamheidseisen in de SDE+

34 000 XIII, nr. 119

– de motie-Dik-Faber c.s. over terugvorderen van subsidie bij vervroegde vervanging van windmolens

34 000 XIII, nr. 120 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over afzien van besteding van de SDE+-regeling in het buitenland

34 000 XIII, nr. 121

– de motie-Van Tongeren c.s. over monitoren van lozingsputten

34 000 XIII, nr. 122

– de motie-Van Tongeren c.s. over het halen van de energieakkoorddoelen

34 000 XIII, nr. 123

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over behouden van de vergunningen voor de Hollandse kust

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ebola

33 625, nr. 136

– de motie-Sjoerdsma c.s. over een evaluatie van het optreden van de WHO

33 625, nr. 137

– de motie-Sjoerdsma over het opzetten van een medische flitseenheid

33 625, nr. 138

– de motie-Sjoerdsma c.s. over faciliteren van de werving van vrijwilligers

33 625, nr. 139

– de motie-Smaling c.s. over verbeteren van de voedselhulp in ebolagebieden

33 625, nr. 140

– de motie-Agnes Mulder over de kwaliteitseisen aan hulporganisaties

33 625, nr. 141

– de motie-Agnes Mulder/Smaling over de relatie tussen donoren en lokale aanspreekpunten

33 625, nr. 142

– de motie-Van Laar/Sjoerdsma over de best mogelijke zorg voor besmette hulpverleners

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP)

De Voorzitter: dhr. Smaling wenst zijn motie op stuk nr. 1432 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

21 501–02, nr. 1430

– de motie-Smaling/Jasper van Dijk over geen ISDS-bepaling in het CETA-verdrag

21 501–02, nr. 1431

– de motie-Smaling/Jasper van Dijk over het draagvlak bij ingrijpende handelsakkoorden

21 501–02, nr. 1432 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Smaling/Jasper van Dijk over regulatory cooperation in vrijhandelsakkoorden

21 501–02, nr. 1433

– de motie-Thieme/Van Ojik over een Europees burgerinitiatief over vrijhandelsakkoorden

21 501–02, nr. 1434

– de motie-Thieme over een gesprek met de Verenigde Staten over onderlinge handel

21 501–02, nr. 1435

– de motie-Van Ojik/Jasper van Dijk over de effecten van vrijhandelsverdragen op ontwikkelingslanden

21 501–02, nr. 1436

– de motie-Van Ojik/Jasper van Dijk over geen ISDS-clausule in handelsverdragen

21 501–02, nr. 1437

– de motie-Verhoeven/Sjoerdsma over openbaarmaking van het CETA-mandaat

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015

De Voorzitter: dhr. van Bommel wenst zijn motie op stuk nr. 19 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 000 V, nr. 17

– de motie-Van Bommel over onderzoek naar de relatie tussen militaire interventie en terroristische dreiging

34 000 V, nr. 18

– de motie-Van Bommel over maatregelen tegen illegale nederzettingen in Israël

34 000 V, nr. 19 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Bommel over steun voor de oproep om nooit meer kernwapens in te zetten

34 000 V, nr. 20

– de motie-Van Bommel over verlagen van de drempel voor subsidie uit het Mensenrechtenfonds

34 000 V, nr. 21

– de motie-Ten Broeke/Servaes over een meer toekomstbestendige financiering van missies

34 000 V, nr. 22

– de motie-Knops/Voordewind over bespreekbaar maken van de ontwikkelingen in Turkije binnen de NAVO

34 000 V, nr. 23

– de motie-Servaes/Ten Broeke over het waterscheidingsmoment in de relatie met Rusland

34 000 V, nr. 24

– de motie-De Roon/Wilders over openstelling van Papoea voor journalisten

34 000 V, nr. 27

– de motie-De Roon/Wilders over erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël

34 000 V, nr. 25

– de motie-Sjoerdsma over een trendbreuk in het brede buitenlandbeleid

34 000 V, nr. 26

– de motie-Sjoerdsma over uitbreiding van de buitenlandse bezoekersprogramma's

34 000 V, nr. 28 (ingetrokken)

– de motie-Voordewind/Van der Staaij over opvoeren van de druk op de PLO

34 000 V, nr. 29

– de motie-Voordewind/Van Ojik over ontbieden van de ambassadeur van Qatar

34 000 V, nr. 30

– de motie-Van Ojik/Voordewind over beëindiging van de steun aan bedrijven die in Qatar willen investeren

34 000 V, nr. 31

– de motie-Van Ojik over een meerjarig strategisch plan voor vredesoperaties

34 000 V, nr. 32

– de motie-Van der Staaij c.s. over de EU oproepen zich te keren tegen het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat

34 000 V, nr. 33

– de motie-Van der Staaij c.s. over geestelijke verzorging in het basispakket voor gedetineerdenbegeleiding

34 000 V, nr. 34

– de motie-Bontes over terugroepen van de Nederlandse ambassadeur uit Moskou

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

33 862, nr. 8

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad inzake het wetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten en in te stemmen met de adviesaanvraag aan de Onderwijsraad.

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

33 962, nr. 8

Brief van het presidium over een onderzoek inzake de Omgevingswet

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten en in te stemmen met het onderzoeksvoorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu om een onderzoek uit te laten voeren over de Omgevingswet (Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving) (33 962)

Stemmingen

18. Stemmingen over: motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

De Voorzitter: mw. Bruins Slot wenst haar motie op stuk nr. 60 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 000 XVI, nr. 48

– de motie-Siderius/Leijten over recht op zorg

34 000 XVI, nr. 49

– de motie-Siderius/Leijten over overbelasting mantelzorgers

34 000 XVI, nr. 50

– de motie-Siderius/Leijten over meer ruimte voor huisartsen om mantelzorgers te ondersteunen

34 000 XVI, nr. 51

– de motie-Siderius over garantie dat geen enkel kind op straat komt te staan na invoering van de Jeugdwet

34 000 XVI, nr. 52

– de motie-Leijten over publiek regelen van de uitvoering van de basiszorgverzekering

34 000 XVI, nr. 53

– de motie-Leijten over oplossen legitimiteitsprobleem zorgverzekeraars

34 000 XVI, nr. 54

– de motie-Leijten over transparantie van niet-directe zorgkosten in jaarrekeningen

34 000 XVI, nr. 56

– de motie-Van Ark/Pia Dijkstra over informeren over euthanasie bij dementie

34 000 XVI, nr. 57

– de motie-Bruins Slot/Leijten over geen winstuitkering over de reserves en de ziekenfondsen

34 000 XVI, nr. 58

– de motie-Bruins Slot/Van der Staaij over kwaliteitsnormen voor de inkoop van zorg

34 000 XVI, nr. 59 (aangehouden)

– de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over wachttijden in de ggz

34 000 XVI, nr. 60 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins Slot over een provisieverbod voor zorgverzekeringen

34 000 XVI, nr. 61

– de motie-Keijzer over onderzoek naar de € 20 voor mantelzorgers

34 000 XVI, nr. 62

– de motie-Keijzer/Ellemeet over onderzoek naar de pgb-tarieven

34 000 XVI, nr. 63

– de motie-Keijzer over een duidelijke omschrijving van persoonlijke verzorging

34 000 XVI, nr. 64

– de motie-Keijzer over de naleving van de Wet maatschappelijke ondersteuning

34 000 XVI, nr. 65

– de motie-Wolbert over een betaaltitel voor preventie in de Zorgverzekeringswet

34 000 XVI, nr. 66

– de motie-Bouwmeester over de code Goed Zorgverzekeraarschap

34 000 XVI, nr. 67

– de motie-Bouwmeester c.s. over kwaliteitsindicatoren

34 000 XVI, nr. 68

– de motie-Klever over de buffers van de zorgverzekeraars

34 000 XVI, nr. 69

– de motie-Klever over fraudebestrijding in de zorg

34 000 XVI, nr. 70 (ingetrokken)

– de motie-Pia Dijkstra over de uitbetaling van het pgb

34 000 XVI, nr. 71

– de motie-Pia Dijkstra over een analyse van knellende privacyregels

34 000 XVI, nr. 72

– de motie-Dik-Faber over voeding in ziekenhuizen en zorgorganisaties

34 000 XVI, nr. 73 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over het ontwikkelen van een evenwichtig verdeelmodel

34 000 XVI, nr. 74

– de motie-Ellemeet over een aanspreekpunt voor mensen met een zorgvraag

34 000 XVI, nr. 75

– de motie-Ellemeet c.s. over de financiering van professionele ondersteuning van mantelzorgers

34 000 XVI, nr. 76

– de motie-Ellemeet c.s. over laagdrempelige toegang tot de pgb in de Zorgverzekeringswet

34 000 XVI, nr. 77

– de motie-Van der Staaij/Keijzer over implementatie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg

34 000 XVI, nr. 78

– de motie-Krol over de reiskosten van mantelzorgers

34 000 XVI, nr. 79

– de motie-Krol over medicatiebeoordeling buiten het eigen risico plaatsen

34 000 XVI, nr. 80

– de motie-Krol over seniorvriendelijk beleid in ziekenhuizen

34 000 XVI, nr. 81

– de motie-Krol over informatie aan 50-plussers over gevaren van soa

34 000 XVI, nr. 82

– de motie-Van Klaveren over toewerken naar een geïndividualiseerd zorgsysteem zoals in Singapore

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015

34 000 XVII, nr. 16

– de motie-Smaling/Van Ojik over de aanpak van de internationale belastingproblemen

34 000 XVII, nr. 17

– de motie-Smaling over niet één journalistieke partij bevoordelen boven andere

34 000 XVII, nr. 18

– de motie-De Caluwé c.s. over vrijwillige bijdrage aan multilaterale ontwikkelingsorganisaties

34 000 XVII, nr. 19

– de motie-Agnes Mulder/Van der Staaij over verbetering van de kwaliteit van het agrarisch onderwijs in partnerlanden

34 000 XVII, nr. 20

– de motie-Van Laar/Van Ojik over het stimuleren van het ondernemerschap van jongeren in fragiele staten

34 000 XVII, nr. 21

– de motie-Van Laar/Sjoerdsma over een plan van aanpak tegen kinderarbeid in de kledingsector

34 000 XVII, nr. 22

– de motie-Van Laar over aandacht voor de strijd tegen kinderprostitutie

34 000 XVII, nr. 23

– de motie-Van Laar/Smaling over de aanpak van chronische ondervoeding bij jonge kinderen

34 000 XVII, nr. 24

– de motie-Van Laar c.s. over een bijdrage voor GAVI van ten minste 250 miljoen euro

34 000 XVII, nr. 25

– de motie-Bosma over terugvordering van 90 miljoen ontwikkelingshulp aan Zuid-Afrika

34 000 XVII, nr. 26

– de motie-Bosma over een einde maken aan de ontwikkelingshulp

34 000 XVII, nr. 27

– de motie-Sjoerdsma over een hefboomfonds voor het maatschappelijk middenveld

34 000 XVII, nr. 28

– de motie-Sjoerdsma/Van Ojik over de post 2015-agenda

34 000 XVII, nr. 29

– de motie-Voordewind over de norm van 0,7% bnp

34 000 XVII, nr. 30

– de motie-Voordewind c.s. over een convenant voor de kledingsector

34 000 XVII, nr. 31

– de motie-Voordewind/Agnes Mulder over 9 miljoen voor strategische partnerschappen

34 000 XVII, nr. 32

– de motie-Voordewind/Agnes Mulder over verzachten van de bezuiniging op ngo's

34 000 XVII, nr. 33 (aangehouden)

– de motie-Van Ojik/Smaling over tegengaan van belastingontwijking via brievenbusmaatschappijen

34 000 XVII, nr. 34

– de motie-Van Ojik/Smaling over een antimisbruikbepaling in belastingverdragen met ontwikkelingslanden

34 000 XVII, nr. 35

– de motie-Van der Staaij/Agnes Mulder over het toegankelijk maken van krediet voor boeren in ontwikkelingslanden

34 000 XVII, nr. 36

– de motie-Van Klaveren over gebruiken van het niet-verplichte deel van de begroting voor verlaging van de naheffing

34 000 VI

20. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

34 000 XV

21. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

Langetermijnagenda

2, 3 en 4 december (week 49)

– Rapport van de Enquêtecommissie Woningcorporaties (debat met de commissie) (33 606, nrs. 3 t/m 10)

– VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30 373, nr. 50)

– VAO Decentrale energie, (AO d.d. 23/09)

– VAO Examens in het onderwijs (AO d.d. 09/10)

– VAO Roc's die kwetsbare jongeren niet aannemen voor een beroepsopleiding (AO d.d. 09/10)

– VAO Natuurbeleid (AO d.d. 02/10)

– VSO Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

– VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 24/09)

– VAO Voedselschandaal Foppen (AO d.d. 02/10)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (32 127, nr. 201)

– VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 09/10)

– VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 16/10)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein (AO d.d. 16/10)

– VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 16/10)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 08/10)

– VSO over het Advies Corbey inzake dubbeltelling biobrandstoffen, ILUC-akkoord en toezeggingen biobrandstoffenbeleid (32 813, nr. 95)

– VAO Auteursrechten (AO d.d. 05/11)

– VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie (AO d.d. 05/11)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 05/11)

– VAO Informatievoorziening zorguitgaven (AO d.d. 05/11)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 06/11)

– VAO Langer zelfstandig wonen (AO d.d. 06/11)

– VAO Integriteit en verwevenheid (AO d.d. 06/11)

– VAO DigiD (AO d.d. 11/11)

– VAO MINUSMA Mali (AO d.d. 11/11)

– VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 12/11)

– VAO Decentralisatieproject (AO d.d. 12/11)

– VAO WWB-onderwerpen en Participatiewet (AO d.d. 13/11)

– VAO Evaluatie verkiezingen (AO d.d. 13/11)

– VAO Lerarenbeleid (AO d.d. 13/11)

– VSO Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau plan MER Schaliegas (33 952, nr. 13)

– VAO Dienstverlening aan huis (AO d.d. 19/11)

– VAO Woningcorporaties en studentenhuisvesting (AO d.d. 19/11)

– VAO Antikraakconstructies en leegstandsbeheer (AO d.d. 19/11)

– VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 19/11)

– VAO BTW bij samenwerken gemeenten (AO d.d. 09/10)

33 985 (Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.))

33 961 (Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën)

34 015 (Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen)

33 587 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut))

33 712 (voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude)

34 026 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)

33 993 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs))

9, 10 en 11 december (week 50)

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

– Rapport van de Tijdelijke commissie ICT (debat met de commissie) (33 326, nrs. 4 t/m 6)

33 738 (Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten))

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 873 (Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))

33 802 (Wet taken meteorologie en seismologie)

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht))

33 796 (Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs)

33 948 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs))

33 971 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs)

33 308 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 882 (Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast)

33 981 (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten))

34 010 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs)

16, 17 en 18 december (week 51)

– Najaarsnota 2013 (17/12)

– Debat over de agenda van de Europese Top (17/12)

13, 14 en 15 januari (week 3)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid))

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS) (antwoord 1e termijn + re- en dupliek)

2. Debat over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing (Van Tongeren) (Minister EZ + Minister W&R)

3. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris + Minister VWS)

4. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

5. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

6. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

7. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

8. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Fin.)

9. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

10. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

11. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

12. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

13. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

14. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

15. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

16. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

18. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

19. Debat over de bedreigde terminale thuiszorg (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS en Minister SZW)

20. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

21. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

22. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

23. Debat over kinderarbeid in ontwikkelingssamenwerkingslanden (Van Laar) (Minister BuHa/OS)

24. Debat over het bericht dat het UWV werkzoekenden in de armen van oplichters stuurt (Pieter Heerma) (Minister SZW)

25. Debat over de gaswinning in Groningen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

26. Debat over belastingontwijking (Klaver) (Minister Financiën)

27. Debat over de eventuele gevolgen van het IPCC rapport voor het Nederlandse beleid (Van Ojik) (Minister-President)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ, Minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

3. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Merkies/Omtzigt) (Staatssecretaris en Minister Financiën, Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

8. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (Minister SZW)

11. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

12. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer)

(Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (Minister SZW)

14. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (Minister en Staatssecretaris V&J)

15. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel (Klever) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over de ontwikkelingen met betrekking tot het vormen van een megaprovincie (Bosma) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over de salarisverhoging voor topmanagers van ABN AMRO (Van Hijum) (Minister van Financiën)

19. Dertigledendebat over problemen met Wajongers op de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

20. Dertigledendebat over de sterk gedaalde dieselverkoop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers (Van Hijum) (Staatssecretaris Veiligheid & Justitie)

22. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

23. Dertigledendebat over de huurstijging (Karabulut) (Minister W&R)

24. Dertigledendebat over het oordeel van de commissie MER over het luchthavenbesluit Lelystad (Hachchi) (Staatssecretaris I&M)

25. Dertigledendebat over het gebruik van giftige verf bij Defensie (Hachchi) (Minister Defensie)

26. Dertigledendebat over meer vrouwen in topfuncties (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

27. Dertigledendebat over de aanbestedingen bij de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

28. Dertigledendebat over het verlies aan banen in het gevangeniswezen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

29. Dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

30. Dertigledendebat over de «Grenseffectentoets» (Graus) (Minister van EZ)

31. Dertigledendebat over de subsidie voor windmolens op zee (Van Tongeren) (Minister EZ)

32. Dertigledendebat over de uitspraken van de premier over onzinverhalen in de zorg (Agema) (Minister-President)

33. Interpellatie-Omtzigt over tekortkomingen in de Europese begroting (Minister BuZa)

34. Dertigledendebat over de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over asielbeleid (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 24 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting voor 2015

Maandag 24 november van 10.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 1 december van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over de Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak over het Nederlandse Gemenebest (33 689)

Recesperiodes

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Spreektijden

begrotingsbehandeling

(incl. de Algemene

Financiële Beschouwingen)

(Stand van zaken

per 21 november)

VVD:

146

minuten

PvdA:

93

minuten

SP:

65,5

minuten

CDA:

55

minuten

PVV:

76

minuten

D66:

48,5

minuten

ChristenUnie:

26

minuten

GroenLinks:

29,5

minuten

SGP:

22,5

minuten

PvdD:

12

minuten

50PLUS:

37

minuten

Klein:

51

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

17

minuten

Van Vliet:

30

minuten