Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-J nr. 16

34 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID JACOBI C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voldoende zoet en schoon water van vitaal belang is voor de gezondheid van mens, dier en plant en voor de vele productieprocessen in de landbouw en industrie;

constaterende dat de bestaande aanpak tekortschiet door strijdige regelgeving en onvoldoende regie en afstemming tussen ministeries, sectoren en andere;

constaterende dat voor verdere verbetering van onze zoetwatervoorziening en waterkwaliteit een gezamenlijke aanpak en onafhankelijke regie nodig is, zoals bij het Deltaplan Waterveiligheid is gebeurd;

constaterende dat de zoetwatervoorziening en de kwaliteit van het zoete water alles met elkaar van doen hebben;

verzoekt de regering, te komen met een Deltaplan Zoet Water en Waterkwaliteit (aan te bieden of in te voegen bij het geplande Nationaal Waterplan 2015), zodat een samenhangende aanpak en onafhankelijke regie voor voldoende zoet water en waterkwaliteit wordt geborgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Hachchi

Dik-Faber