Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-J nr. 15

34 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet goed inzichtelijk is wat het zout worden van het Volkerak-Zoommeer zou betekenen voor het hoofdwatersysteem en de zoetwatervoorziening;

verzoekt de regering, de stresstest zoet water mee te nemen in de ontwerpstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts